ORDIN nr. 808 din 16 iunie 2014privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul III "Structura Contului general al datoriei publice", punctele 7, 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:"7. Contul datoriei publice locale directe cuprinde finanţările rambursabile contractate direct de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 6.Datele din Contul datoriei publice locale directe se completează astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie publică locală directă (titluri de valoare - obligaţiuni municipale, împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit, alte tipuri de finanţare constând în credite furnizor şi/sau contracte de leasing financiar), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;- coloanele 3 şi 4 cuprind soldul finanţărilor rambursabile la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Contul datoriei publice locale directe din anul precedent celui de raportare;- în coloana 5 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;- în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;- în coloana 7 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursările de capital (coloana 6);- în coloana 8 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă la finele anului de raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.Contul datoriei publice locale directe se raportează în următoarea structură:- lit. A «Titluri de valoare - obligaţiuni municipale», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- lit. B «Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- lit. C «Alte tipuri de finanţare», din care:- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- lit. D «Totalul în valutele tranzacţiilor» se completează astfel:- în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- în coloanele 5 şi 6 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- lit. E «Total în euro şi în lei» se completează la coloanele 3, 5, 6 şi 7 în euro, iar la coloanele 4 şi 8 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3 şi 7, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 5 şi 6, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.8. Situaţia garanţiilor locale include garanţiile acordate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi avalizate de acestea. Situaţia garanţiilor locale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 7.Datele din Situaţia garanţiilor locale se completează astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanţia (împrumuturi contractate, bilete la ordin avalizate), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;- coloanele 3 şi 4 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare;- coloanele 5-10 se completează cu informaţii referitoare la finanţările rambursabile garantate, astfel:- coloanele 5 şi 6 cuprind soldul finanţărilor rambursabile garantate la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Situaţia garanţiilor locale din anul precedent celui de raportare;- în coloana 7 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;- în coloana 8 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;- în coloana 9 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 5) cu tragerile (coloana 7) şi rambursările de capital (coloana 8);- în coloana 10 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată la finele anului de raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.Situaţia garanţiilor locale se raportează în următoarea structură:- lit. A «Împrumuturi garantate», din care:- în lei, în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul împrumuturilor garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- lit. B «Bilete la ordin avalizate», din care:- în lei, în coloanele 4,6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul biletelor la ordin avalizate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- lit. C «Totalul în valutele tranzacţiilor» se completează astfel:- în coloana 3 se înscrie valoarea garanţiilor emise, totalizată pe feluri de valute, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- în coloana 4 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- în coloanele 7 şi 8 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile garantate, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;- în coloanele 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- lit. D «Totalul în euro şi în lei» se completează în coloanele 3, 5, 7, 8 şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 şi 10 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3, 5 şi 9, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 7 şi 8, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice localeContul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se completează pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite (preşedinţi de consilii judeţene şi primari). În cazul împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Contul datoriei publice locale directe se completează pe baza datelor din evidenţa, în format electronic, a direcţiei de specialitate din minister.Contul general al datoriei publice locale se întocmeşte de direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.Contul general al datoriei publice locale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe."2. Anexele nr. 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIINormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 iunie 2014.Nr. 808.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 6 la normele metodologice)-------------------------------------- model -CONTULdatoriei publice locale directe la data de 31 decembrie .......Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Rulajul anului ........ în valuta tranzacţiei (mil.) TrageriB - Rulajul anului ........ în valuta tranzacţiei (mil.) Rambursări
  *Font 7*
   
  Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală directă, valuta de contract Valuta tranzacţiei Soldul la începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.) Soldul la începutul anului (mil. lei) A B Soldul la finele anului în valuta tranzacţiei (mil.) Soldul la finele anului (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 5 - 6 8
  A. Titluri de valoare - obligaţiuni municipale a) în lei b) în euro c) în dolari SUA B. Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit a) în lei b) în euro c) în dolari SUA C. Alte tipuri de finanţare a) în lei b) în euro c) în dolari SUA D. Total în valutele tranzacţiilor a) în lei b) în euro c) în dolari SUA E. Total în euro şi în lei
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 7 la normele metodologice)-------------------------------------- model -SITUAŢIAgaranţiilor locale la data de 31 decembrie .......Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Soldul finanţării garantate la începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.)B - Rulajul finanţării garantate, în anul.........., în valuta tranzacţiei (mil.) TrageriC - Rulajul finanţării garantate, în anul ........., în valuta tranzacţiei (mil.) RambursăriD - Soldul finanţării garantate la finele anului în valuta tranzacţiei (mil.)9 = 5 + 7 - 8
  *Font 7*
   
  Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală garantată, valuta de contract Valuta tranzacţiei Valoarea garanţiei emise în valuta tranzacţiei (mil.) Valoarea garanţiei emise (mil. lei) A Soldul finanţării garantate la începutul anului (mil. lei) B C D Soldul finanţării garantate la finele anului (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  A. Împrumuturi garantate a) în lei b) în euro c) în dolari SUA B. Bilete la ordin avalizate a) în lei b) în euro c) în dolari SUA C. Total în valutele tranzacţiilor a) în lei b) în euro c) în dolari SUA D. Total în euro şi în lei
  -------