ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 iunie 2014privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014    Luând în considerare faptul că organizarea votării în secţiile de votare speciale generează atât dificultăţi logistice, cât şi suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici care vizează fraudarea alegerilor,ţinând cont de necesitatea asigurării condiţiilor pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care deţin cărţi de identitate electronice, precum şi de către persoanele cu drept de vot aflate în exercitarea unei pedepse privative de libertate în penitenciare aglomerate,văzând necesitatea creşterii transparenţei procesului electoral prin practici de natură să asigure atât accesul publicului, cât şi al competitorilor electorali la operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare,având în vedere faptul că actualul termen procedural pentru constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depăşeşte data începerii campaniei electorale, ţinând cont de imperativul luării măsurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, precum şi pentru centralizarea corectă şi eficientă a rezultatelor votării,observând faptul că, potrivit legii, alegerile pentru Preşedintele României se vor desfăşura în luna noiembrie, precum şi faptul că perioada electorală va începe în luna septembrie,constatând faptul că în perioada iulie-august Parlamentul se va afla în vacanţă parlamentară, adoptarea măsurilor propuse nefiind posibilă pe calea unui proiect de lege în procedură legislativă ordinară,având în vedere timpul scurt rămas până la data începerii perioadei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, imperativul asigurării unui proces electoral corect şi transparent, precum şi necesitatea prevenirii unor disfuncţionalităţi care ar putea apărea în derularea activităţilor de pregătire şi organizare a alegerilor, din cauza unor lacune legislative şi termenelor prea scurte, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) act de identitate - cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;"2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) partide politice parlamentare - partidele şi alte formaţiuni politice care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi care au obţinut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau senatori pentru candidaţii înscrişi pe listele acestora ori pe listele unei alianţe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formaţiunile politice respective."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre."4. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 11 se abrogă.6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor."7. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;"8. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Listele cuprinzând juriştii care vor fi traşi la sorţi se întocmesc de către preşedintele tribunalului împreună cu prefectul, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un număr de persoane cu cel puţin 10% mai mare decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare care nu au numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege."9. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Listele prevăzute la alin. (3) şi (5) pot cuprinde şi funcţionari publici, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2)."10. La articolul 24 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central;"11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor."12. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Lista susţinătorilor prevăzută la alin. (3) se depune într-un singur exemplar original la Biroul Electoral Central."13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate."14. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale."15. La articolul 44, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1). Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1)."16. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz."17. La articolul 66, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României, în condiţiile legii."18. La articolul 66, după alineatul (5) se introduc două noi alineate , alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele României de către Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(5^2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru Preşedintele României."19. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Fac excepţie de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţiile publice aferente realizării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României."20. La articolul 70, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) După tipărirea listelor electorale permanente de către primari, potrivit art. 7, orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării se predau spre topire operatorilor economici specializaţi."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "formaţiuni politice reprezentate în Parlament" se înlocuieşte cu sintagma "partide politice parlamentare".  +  Articolul IIILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Dan VlaicuViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 45.------