ORDIN nr. 3.597 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014  În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2) litera e), punctul v se abrogă.2. La articolul 7 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:(i) Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)(ii) Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale."3. Anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 şi 30 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 3.597.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 2 la metodologie)────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentrucadrele didactice din învăţământul preuniversitarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele cadrului didactic: .................Specialitatea: .........................................Perioada evaluată:......................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 8*
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│ Punctaj acordat │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim ├────────┬─────────┬────────┤consiliul ││ │ │perfor-│ │Auto- │Evaluare │Evaluare│profesoral││ │ │manţă │ │evaluare│comisie │consiliu│ ││ │ │ │ │ │ │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Respectarea programei şcolare, a │ │ │ │ │ │ ││activităţii │normelor de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, precum şi adaptarea acesteia│ │ │ │ │ │ ││ │la particularităţile grupei/clasei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în activităţile de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare a ofertei educaţionale la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea tehnologiei informării şi│ │ │ │ │ │ ││ │comunicării (TIC) în activitatea de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Proiectarea unor activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu obiectivele│ │ │ │ │ │ ││ │curriculare, nevoile şi interesele │ │ │ │ │ │ ││ │educabililor, planul managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Utilizarea unor strategii didactice│ │ │ │ │ │ ││activităţilor │care asigură caracterul aplicativ al │ │ │ │ │ │ ││didactice │învăţării şi formarea competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │specifice │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea eficientă a resurselor │ │ │ │ │ │ ││ │materiale din unitatea de învăţământ în │ │ │ │ │ │ ││ │vederea optimizării activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │didactice - inclusiv a resurselor TIC │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Diseminarea, evaluarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │valorizarea activităţilor realizate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Organizarea şi desfăşurarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor extracurriculare, │ │ │ │ │ │ ││ │participarea la acţiuni de voluntariat │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │ ││ │individual şi în echipă în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │formării/dezvoltării competenţei de │ │ │ │ │ │ ││ │"a învăţa să înveţi" │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 25 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Evaluarea │3.1. Asigurarea transparenţei │ │ │ │ │ │ ││rezultatelor │criteriilor, a procedurilor de evaluare │ │ │ │ │ │ ││învăţării │şi a rezultatelor activităţilor de │ │ │ │ │ │ ││ │evaluare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Aplicarea testelor predictive, │ │ │ │ │ │ ││ │interpretarea şi comunicarea │ │ │ │ │ │ ││ │rezultatelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Utilizarea diverselor instrumente │ │ │ │ │ │ ││ │de evaluare, inclusiv a celor din banca │ │ │ │ │ │ ││ │de instrumente de evaluare unică │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Promovarea autoevaluării şi │ │ │ │ │ │ ││ │interevaluării │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Evaluarea satisfacţiei │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiarilor educaţionali │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.6. Coordonarea elaborării │ │ │ │ │ │ ││ │portofoliului educaţional ca element │ │ │ │ │ │ ││ │central al evaluării rezultatelor │ │ │ │ │ │ ││ │învăţării │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1 Stabilirea unui cadru adecvat │ │ │ │ │ │ ││clasei de │(reguli de conduită, atitudini, ambient)│ │ │ │ │ │ ││elevi │pentru desfăşurarea activităţilor în │ │ │ │ │ │ ││ │conformitate cu particularităţile clasei│ │ │ │ │ │ ││ │de elevi │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Monitorizarea comportamentului │ │ │ │ │ │ ││ │elevilor şi gestionarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Cunoaşterea, consilierea şi │ │ │ │ │ │ ││ │tratarea diferenţiată a elevilor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea│ │ │ │ │ │ ││ │exemplelor de bună practică │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 12 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5.Managementul│5.1. Valorificarea competenţelor │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│ştiinţifice, didactice şi metodice │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării │dobândite prin participarea la │ │ │ │ │ │ ││personale │programele de formare continuă/ │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.2. Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │comisiei/catedrei/responsabil │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Realizarea/Actualizarea │ │ │ │ │ │ ││ │portofoliului profesional şi dosarului │ │ │ │ │ │ ││ │personal │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare în interiorul │ │ │ │ │ │ ││ │şi în afara unităţii (cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │personalul şcolii, echipa managerială şi│ │ │ │ │ │ ││ │cu beneficiarii din cadrul comunităţii- │ │ │ │ │ │ ││ │familiile elevilor) │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││ │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament), respectarea şi promovarea│ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 8 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Contribuţia│6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│proiecte educaţionale în vederea │ │ │ │ │ │ ││instituţională│dezvoltării instituţionale │ │ │ │ │ │ ││şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea │6.2. Promovarea ofertei educaţionale │ │ │ │ │ │ ││imaginii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│unităţii │6.3. Promovarea imaginii şcolii în │ │ │ │ │ │ ││şcolare │comunitate prin participarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │rezultatele elevilor la olimpiade, │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri, competiţii, activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare şi extraşcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.4. Realizarea/Participarea la programe│ │ │ │ │ │ ││ │/activităţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ │ ││ │violenţei şi comportamentelor │ │ │ │ │ │ ││ │nesănătoase în mediul şcolar, familie şi│ │ │ │ │ │ ││ │societate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.5. Respectarea normelor, procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate şi securitate a muncii şi de│ │ │ │ │ │ ││ │PSI şi ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi desfăşurate în cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ, precum şi a │ │ │ │ │ │ ││ │sarcinilor suplimentare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.6. Implicarea activă în crearea unei │ │ │ │ │ │ ││ │culturi a calităţii la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │organizaţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│7. Conduita │7.1. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││profesională │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │7.2. Respectarea şi promovarea │ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘          Data: Numele şi prenumele: Semnături:                           ● Cadru didactic evaluat:                           ● Responsabil comisie:                           ● Director:                           ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 4 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţiile de bibliotecar, documentarist, redactor înînvăţământul preuniversitarNumărul fişei postului: .............................Numele şi prenumele titularului: ....................Perioada evaluată: ..................................Calificativul acordat: ..............................
  *Font 7*
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în │ │ │ │ │ │ ││activităţii │vigoare recomandate pentru funcţionarea │ │ │ │ │ │ ││ │bibliotecii şcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Respectarea procedurilor existente la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul unităţii cu privire la: │ │ │ │ │ │ ││ │● efectuarea operaţiilor în documentele de │ │ │ │ │ │ ││ │evidenţă (RFM, RI, fişele de evidenţă, fişe de│ │ │ │ │ │ ││ │cititor); │ │ │ │ │ │ ││ │● transmiterea informaţiilor în interiorul şi │ │ │ │ │ │ ││ │exteriorul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Realizarea planificării calendaristice a │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii bibliotecii în concordanţă cu │ │ │ │ │ │ ││ │structura anului şcolar şi adaptată la │ │ │ │ │ │ ││ │particularităţile unităţii şcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Proiectarea anumitor activităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative│ │ │ │ │ │ ││ │a tehnologiei informării şi comunicării (TIC) │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Elaborarea de instrumente de planificare │ │ │ │ │ │ ││ │pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale│ │ │ │ │ │ ││ │de comunicare şi de gestionare a bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea resurselor bibliotecii în │ │ │ │ │ │ ││activităţii │vederea punerii lor la dispoziţia │ │ │ │ │ │ ││ │utilizatorilor în cadrul activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Realizarea completă/corectă/legală a │ │ │ │ │ │ ││ │operaţiilor biblioteconomice (catalogare, │ │ │ │ │ │ ││ │clasificare/indexare, depozitare, evidenţă, │ │ │ │ │ │ ││ │împrumut, inventariere, casare) prin │ │ │ │ │ │ ││ │colaborare cu alte compartimente │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Gestionarea prin securitate şi bună │ │ │ │ │ │ ││ │păstrare a dotării şi colecţiilor bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Organizarea de expoziţii, vizite şi │ │ │ │ │ │ ││ │întâlniri tematice, ateliere de creaţie │ │ │ │ │ │ ││ │privind promovarea ofertei bibliotecii în │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate şi atragerea cititorilor │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Adaptarea la complexitatea muncii pe baza│ │ │ │ │ │ ││ │nivelului de concepţie, de analiză şi sinteză │ │ │ │ │ │ ││ │a activităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │relaţionări la nivel intern (cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │cadrele didactice, didactic-auxiliare) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Comunicarea eficientă cu utilizatorii │ │ │ │ │ │ ││ │externi (părinţi, comunitate) şi parteneri │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Atragerea elevilor către activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │bibliotecii şi stimularea lecturii (numărul │ │ │ │ │ │ ││ │fişelor de cititor) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Colaborarea cu instituţii de cultură şi │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie în vederea realizării unor proiecte │ │ │ │ │ │ ││ │cu caracter cultural şi educativ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Analiza nivelului şi stadiului propriei │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │pregătiri profesionale │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2. Participarea permanentă la cercuri şi │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi metodice la nivel local/judeţean/ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Participarea la programe de formare în │ │ │ │ │ │ ││ │vederea dezvoltării profesionale │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Realizarea integrală şi la timp a │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │atribuţiilor stabilite prin fişa postului │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Respectarea regulamentului de organizare │ │ │ │ │ │ ││şcolii │şi funcţionare a bibliotecii şcolare şi a │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentului intern al bibliotecii şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │respectarea normelor de conservare şi │ │ │ │ │ │ ││ │securitate a colecţiilor, a normelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor de sănătate şi securitate a │ │ │ │ │ │ ││ │muncii, PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Promovarea valorilor culturale româneşti │ │ │ │ │ │ ││ │prin realizarea de parteneriate educative │ │ │ │ │ │ ││ │naţionale şi internaţionale │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Iniţiative personale privind stimularea │ │ │ │ │ │ ││ │donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări în │ │ │ │ │ │ ││ │scopul dezvoltării resurselor bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Utilizarea raţională şi eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, │ │ │ │ │ │ ││ │abonamente │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│Total │ │ │ 100 │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘    Data: Numele şi prenumele: Semnături:                   ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                   ● Responsabil compartiment:                   ● Director:                   ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 3 ────────(Anexa nr. 6 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de informaticianNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Gestionarea şi verificarea permanentă a │ │ │ │ │ │ ││activităţii │stării de funcţionare a echipamentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │calcul din dotare şi asigurarea utilizării în │ │ │ │ │ │ ││ │bune condiţii a acestora │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei │ │ │ │ │ │ ││ │internet a şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Implicarea în activităţile de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ │a ofertei educaţionale la nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu obiectivele │ │ │ │ │ │ ││ │curriculare extrase din planul managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Asigurarea asistenţei tehnice │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │profesorilor de altă specialitate decât │ │ │ │ │ │ ││didactice │informatică în timpul orelor desfăşurate în │ │ │ │ │ │ ││ │laboratorul AEL sau în oricare alt laborator │ │ │ │ │ │ ││ │de informatică │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea şi gestionarea eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor puse la dispoziţia postului: │ │ │ │ │ │ ││ │bibliotecă de software şi documentaţii, │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare │ │ │ │ │ │ ││ │etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare, precum şi participarea la │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de voluntariat │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │relaţionare cu elevii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare cu personalul şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare cu echipa managerială │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare în cadrul comunităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Relaţionarea cu firmele producătoare de │ │ │ │ │ │ ││ │softuri, de echipamente de calcul, cu firmele │ │ │ │ │ │ ││ │care asigură service-ul echipamentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │calcul, relaţionarea cu providerul de internet│ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dobândite prin participarea la programele de │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării │formare/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││personale ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Implicarea în organizarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │metodice la nivelul comisiei/catedrei de │ │ │ │ │ │ ││ │informatică │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului şi │ │ │ │ │ │ ││ │dosarului personal │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │educaţionale în vederea dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la│instituţionale │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│unităţii şcolare │5.2. Promovarea ofertei educaţionale │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Realizarea/participarea la programe/ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ │ ││ │violenţei şi comportamentelor nesănătoase în │ │ │ │ │ │ ││ │mediul şcolar │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, procedurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU│ │ │ │ │ │ ││ │pentru toate tipurile de activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, │ │ │ ┤ │ │ ││ │precum şi a sarcinilor suplimentare │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi│ │ │ │ │ │ ││ │a calităţii la nivelul organizaţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘         Data: Numele şi prenumele: Semnături:                    ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                    ● Responsabil compartiment:                    ● Director:                    ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 4 ───────(Anexa nr. 8 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de laborantNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea activităţii cu programa şcolară │ │ │ │ │ │ ││activităţii │şi cu normele de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a │ │ │ │ │ │ ││ │ofertei educaţionale la nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea tehnologiei informării şi │ │ │ │ │ │ ││ │comunicării (TIC) în activitatea de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Proiectarea de activităţi extracurriculare │ │ │ │ │ │ ││ │corelate cu obiectivele curriculare extrase din │ │ │ │ │ │ ││ │planul managerial al unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Realizarea unor experimente didactice care │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │asigură caracterul aplicativ al învăţării şi │ │ │ │ │ │ ││didactice │formarea competenţelor specifice │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale│ │ │ │ │ │ ││ │din unitatea de învăţământ în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │optimizării activităţilor didactice, inclusiv a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor TIC │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3.Participarea la activităţi extracurriculare,│ │ │ │ │ │ ││ │precum şi participarea la acţiuni de voluntariat│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │relaţionare cu elevii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare cu personalul şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare cu echipa managerială │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare în cadrul comunităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Relaţionarea cu firmele producătoare de │ │ │ │ │ │ ││ │resurse materiale necesare laboratoarelor de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate şi cu firmele care asigură │ │ │ │ │ │ ││ │service-ul dispozitivelor din dotare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dobândite prin participarea la programele de │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale │formare/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Implicarea în organizarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │metodice la nivelul comisiei/catedrei/ │ │ │ │ │ │ ││ │responsabil │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului şi │ │ │ │ │ │ ││ │dosarului personal │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │educaţionale în vederea dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la │instituţionale │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│unităţii şcolare │5.2. Promovarea ofertei educaţionale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Realizarea/participarea la programe/ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi de prevenire şi combatere a violenţei│ │ │ │ │ │ ││ │şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, procedurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ │pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a │ │ │ │ │ │ ││ │sarcinilor suplimentare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a│ │ │ │ │ │ ││ │calităţii la nivelul organizaţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 5 ───────(Anexa nr. 10 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de tehnicianNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea activităţii tehnicianului cu │ │ │ │ │ │ ││activităţii │activităţile şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Realizarea planului managerial specific │ │ │ │ │ │ ││ │postului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare│ │ │ │ │ │ ││ │la locul de muncă şi în activităţile realizate │ │ │ │ │ │ ││ │cu elevii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu │ │ │ │ │ │ ││activităţii │prevăzute de fişa postului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor materiale, financiare, informaţionale│ │ │ │ │ │ ││ │şi de timp │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor │ │ │ │ │ │ ││ │deprinderi şi a unor abilităţi specifice │ │ │ │ │ │ ││ │calificării │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicarea şi │3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele │ │ │ │ │ │ ││relaţionarea │didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Realizarea comunicării cu elevii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Realizarea comunicării cu conducerea │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor conflictuale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri │ │ │ │ │ │ ││ │de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ ││ │competenţelor dobândite │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de│ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │activităţile şcolii │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Promovarea în comunitate a activităţii │ │ │ │ │ │ ││şcolii │instituţiei, participând la programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Realizarea activităţilor în conformitate cu│ │ │ │ │ │ ││ │politica educaţională a şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea şi aplicarea regulilor şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 6 ───────(Anexa nr. 12 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de pedagog şcolarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea conţinutului activităţii de │ │ │ │ │ │ ││activităţii │pedagog şcolar cu obiectivele generale ale │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Realizarea planului managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │pedagogului şcolar │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare│ │ │ │ │ │ ││ │ce au în vedere activitatea pedagogului şcolar │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu │ │ │ │ │ │ ││activităţii │specifice postului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor materiale, financiare, informaţionale│ │ │ │ │ │ ││ │şi de timp │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii │ │ │ │ │ │ ││ │elevului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Capacitatea de a se integra/de a lucra în │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │echipă │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Realizarea comunicării cu elevii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Realizarea comunicării cu factorii de │ │ │ │ │ │ ││ │răspundere din şcoală │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Realizarea comunicării cu familia │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Monitorizarea situaţiilor conflictuale din │ │ │ │ │ │ ││ │cămin │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri │ │ │ │ │ │ ││ │de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ ││ │competenţelor dobândite │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │legătură cu activităţile specifice căminului │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Promovarea în comunitate a activităţii │ │ │ │ │ │ ││şcolii │instituţiei, participând la programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate/pregătind participarea elevilor la │ │ │ │ │ │ ││ │programe/parteneriate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Realizarea unui climat de disciplină şi de │ │ │ │ │ │ ││ │siguranţă în cadrul căminului de elevi │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 7 ───────(Anexa nr. 14 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolarăNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │planul managerial al directorului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Realizarea planului anual şi semestrial de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi extraşcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Realizarea activităţilor extraşcolare │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │propuse │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor materiale, financiare, informaţionale│ │ │ │ │ │ ││ │şi de timp │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││ │personale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Realizarea activităţilor respectând │ │ │ │ │ │ ││ │principiul egalităţii de şanse │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii │ │ │ │ │ │ ││ │elevului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicarea şi │3.1. Capacitatea de a lucra în echipă │ │ │ │ │ │ ││relaţionarea │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu │ │ │ │ │ │ ││ │cadrele didactice, cu conducerea şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Menţinerea relaţiilor cu diferiţi parteneri│ │ │ │ │ │ ││ │din comunitatea locală │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor conflictuale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii│ │ │ │ │ │ ││ │de formare/cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/ │ │ │ │ │ │ ││ │competenţelor dobândite │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Formarea la elevi a unei atitudini │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │proactive faţă de activităţile şcolii │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Promovarea în comunitate a activităţii │ │ │ │ │ │ ││şcolii │instituţiei, participând la programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │ parteneriate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Contribuţia la îmbunătăţirea/consolidarea │ │ │ │ │ │ ││ │imaginii şcolii în comunitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Facilitarea procesului de cunoaştere, │ │ │ │ │ │ ││ │înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 8 ────────(Anexa nr. 16 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de asistent socialNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Programarea activităţii de asistenţă │ │ │ │ │ │ ││activităţii │socială │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Organizarea activităţii şi a locului de │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Respectarea codului deontologic al │ │ │ │ │ │ ││ │asistentului social │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Respectarea programului de lucru │ │ │ │ │ │ ││activităţii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor │ │ │ │ │ │ ││ │specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri)│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Utilizarea logisticii unităţii în care îşi │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşoară activitatea │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Demonstrarea abilităţilor de comunicare │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │formală intra- şi interinstituţională │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Facilitarea comunicării formale intra- şi │ │ │ │ │ │ ││ │interinstituţională, şcoală-familie, şcoală- │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate şcolară-comunitate socială │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Capacitate de a se integra şi de a lucra în│ │ │ │ │ │ ││ │echipă │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare în carieră şi personală │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la activităţi metodico- │ │ │ │ │ │ ││ │ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/ │ │ │ │ │ │ ││ │cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale dobândite în programele de formare │ │ │ │ │ │ ││ │continuă/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Promovarea în comunitate a activităţii │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la │a rezultatelor obţinute │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│unităţii şcolare │5.2. Respectarea integrală a regulamentelor │ │ │ │ │ │ ││ │interne şi a procedurilor stabilite la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Participarea la activităţile organizate de │ │ │ │ │ │ ││ │unitate privind cunoaşterea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ ││ │normelor şi procedurilor de sănătate şi │ │ │ │ │ │ ││ │securitate în muncă, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Participarea la programe/activităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │prevenire şi combatere a violenţei şi │ │ │ │ │ │ ││ │comportamentelor nesănătoase │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 9 ───────(Anexa nr. 18 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativuluianual pentru funcţia de corepetitorNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Programarea activităţii de corepetiţie, │ │ │ │ │ │ ││activităţii │conform proiectării activităţii didactice │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Proiectarea unor activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu obiectivele │ │ │ │ │ │ ││ │curriculare, nevoile şi interesele educabililor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Implicarea în activităţile de proiectare a │ │ │ │ │ │ ││ │ofertei educaţionale la nivelul unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi amenajarea spaţiului de │ │ │ │ │ │ ││activităţii │lucru │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor şi│ │ │ │ │ │ ││ │metodelor specifice │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Organizarea şi participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual│ │ │ │ │ │ ││ │şi în echipă în vederea formării/dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││ │competenţei de "a învăţa să înveţi" │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Demonstrarea abilităţilor de comunicare │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │formală intra-şi inter-instituţională │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Comunicarea şcoală - familie - comunitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Capacitatea de a face echipă cu cadrele │ │ │ │ │ │ ││ │didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Participarea la programele de formare │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │continuă şi perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor profesionale dobândite în │ │ │ │ │ │ ││ │programele de formare continuă şi perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Implicarea în organizarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │metodice la nivelul comisiei/catedrei/unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Realizarea/actualizarea portofoliului şi a │ │ │ │ │ │ ││ │dosarului personal │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ 15 │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Implicarea în dezvoltarea de parteneriate │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi │instituţionale │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolii │5.2. Promovarea în comunitate a activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ, a ofertei educaţionale │ │ │ │ │ │ ││ │şi a rezultatelor obţinute │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Participarea la activităţile organizate de │ │ │ │ │ │ ││ │unitate privind cunoaşterea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ ││ │normelor şi procedurilor de sănătate şi │ │ │ │ │ │ ││ │securitate a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Realizarea/participarea la programe/ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi de prevenire şi combatere a violenţei│ │ │ │ │ │ ││ │şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data:                        Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 10 ────────(Anexa nr. 20 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de mediator şcolarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Fundamentarea proiectării activităţilor │ │ │ │ │ │ ││activităţii de │specifice funcţiei este realizată conform fişei │ │ │ │ │ │ ││mediator şcolar │postului. Stabileşte obiectivele şi durata │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii în funcţie de specificul activităţii│ │ │ │ │ │ ││ │şi timpul disponibil │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Elaborează instrumente de lucru/proiectare.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Foloseşte instrumentele tehnologiei │ │ │ │ │ │ ││ │informării şi comunicării (TIC) în proiectarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor/experienţelor derulate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Proiectarea activităţii extracurriculare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││activităţii de │planificate sunt realizate conform planificării │ │ │ │ │ │ ││mediator şcolar ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizează materiale şi instrumente │ │ │ │ │ │ ││ │specifice, adecvate funcţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară │ │ │ │ │ │ ││ │şi de vârstă şcolară. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Ajută la aplicarea practicilor incluzive în│ │ │ │ │ │ ││ │şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Promovează limba, tradiţiile şi obiceiurile│ │ │ │ │ │ ││ │comunităţii în şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Stabileşte modalităţile de comunicare: │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │- transmiterea corectă a informaţiei; │ │ │ │ │ │ ││ │- medierea comunicării; │ │ │ │ │ │ ││ │- stabilirea modelelor de colaborare ale şcolii │ │ │ │ │ │ ││ │cu familia, comunitatea locală, ONG-uri; │ │ │ │ │ │ ││ │- consilierea familiilor dezavantajate privind │ │ │ │ │ │ ││ │rolul şi importanţa şcolarizării. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Transmite corect informaţia. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Mediază comunicarea în cazuri de conflict │ │ │ │ │ │ ││ │din şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Stabileşte modele de colaborare ale şcolii │ │ │ │ │ │ ││ │cu familia, comunitatea locală, ONG-uri. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Consiliază familiile dezavantajate privind │ │ │ │ │ │ ││ │rolul şi importanţa şcolarizării. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│dezvoltării personale │4.2. Participă la activităţi/stagii de formare, │ │ │ │ │ │ ││ │cursuri de perfecţionare, manifestări │ │ │ │ │ │ ││ │ştiinţifice etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplică cunoştinţele/abilităţile/ │ │ │ │ │ │ ││ │competenţele dobândite. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Integrarea şi utilizarea TIC │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Relaţionarea eficientă cu partenerii │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │economici şi sociali │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Gestionarea activităţilor practice în │ │ │ │ │ │ ││şcolii │cadrul unor proiecte în parteneriat │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Implicarea în activitatea specifică │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de asigurare a calităţii din │ │ │ │ │ │ ││ │instituţie │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Promovarea sistemului de valori al unităţii│ │ │ │ │ │ ││ │la nivelul comunităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, │ │ │ │ │ │ ││ │înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriatelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data: Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 11 ────────(Anexa nr. 22 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de secretar în învăţământul preuniversitarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Respectarea planurilor manageriale ale │ │ │ │ │ │ ││activităţii │şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în proiectarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │şcolii, la nivelul compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Realizarea planificării calendaristice a │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în │ │ │ │ │ │ ││ │vigoare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Folosirea tehnologiei informatice în │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea documentelor oficiale │ │ │ │ │ │ ││activităţilor ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor│ │ │ │ │ │ ││ │unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa │ │ │ │ │ │ ││ │umană a unităţii (cadre didactice, personal │ │ │ │ │ │ ││ │didactic auxiliar, personal nedidactic). │ │ │ │ │ │ ││ │Înregistrarea şi prelucrarea informatică │ │ │ │ │ │ ││ │periodică a datelor în programele de salarizare │ │ │ │ │ │ ││ │şi REVISAL │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │studii ale elevilor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Alcătuirea de proceduri │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Asigurarea fluxului informaţional al │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Raportarea periodică pentru conducerea │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din │ │ │ │ │ │ ││ │compartiment │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea │ │ │ │ │ │ ││ │cu beneficiarii direcţi şi indirecţi │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la activităţi de formare │ │ │ │ │ │ ││ │profesională şi dezvoltare în carieră │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Participarea permanentă la instruirile │ │ │ │ │ │ ││ │organizate de inspectoratul şcolar │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Planificarea activităţii compartimentului │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │prin prisma dezvoltării instituţionale şi │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la │promovarea imaginii şcolii │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolii │5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentanţii comunităţii locale privind │ │ │ │ │ │ ││ │activitatea compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de │ │ │ │ │ │ ││ │şeful ierarhic superior şi/sau de director, care│ │ │ │ │ │ ││ │pot rezulta din necesitatea derulării în bune │ │ │ │ │ │ ││ │condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ ││ │responsabilitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi │ │ │ │ │ │ ││ │ISU pentru toate tipurile de activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data: Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 12 ────────(Anexa nr. 24 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de administrator financiar (contabil)în învăţământul preuniversitarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Respectarea planurilor manageriale ale │ │ │ │ │ │ ││activităţii │şcolii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în proiectarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │şcolii, la nivelul compartimentului financiar │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în │ │ │ │ │ │ ││ │vigoare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Folosirea tehnologiei informatice în │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Înregistrarea si prelucrarea informatică │ │ │ │ │ │ ││ │periodică a datelor în programele de │ │ │ │ │ │ ││ │contabilitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Monitorizarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Consilierea/Îndrumarea şi controlul │ │ │ │ │ │ ││ │periodic al personalului care gestionează valori│ │ │ │ │ │ ││ │materiale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Alcătuirea de proceduri │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Asigurarea fluxului informaţional al │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Raportarea periodică pentru conducerea │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din │ │ │ │ │ │ ││ │compartiment │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile │ │ │ │ │ │ ││ │sau încredinţărilor directe │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │profesionale │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Formare profesională şi dezvoltare în │ │ │ │ │ │ ││ │carieră │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Coordonarea personalului din subordine │ │ │ │ │ │ ││ │privind managementul carierei │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Participarea la instruirile organizate de │ │ │ │ │ │ ││ │inspectoratul şcolar │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Planificarea bugetară prin prisma │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │dezvoltării instituţionale şi promovarea │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la │imaginii şcolii │ │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolii │5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentanţii comunităţii locale privind │ │ │ │ │ │ ││ │activitatea compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de │ │ │ │ │ │ ││ │şeful ierarhic superior şi/sau de director, care│ │ │ │ │ │ ││ │pot rezulta din necesitatea derulării în bune │ │ │ │ │ │ ││ │condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ ││ │responsabilitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, procedurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ │pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL 100 │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data: Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 13 ────────(Anexa nr. 26 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de instructor-animatorNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comisie │consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │ │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a │ │ │ │ │ │ ││activităţii │activităţii conform specificului postului │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Fundamentarea proiectării activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │educative/formative pe analiza de nevoi │ │ │ │ │ │ ││ │efectuată în unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea tehnologiei informării şi │ │ │ │ │ │ ││ │comunicării (TIC) în activitatea de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Realizarea proiectării programelor │ │ │ │ │ │ ││ │educative pentru activităţile de timp liber şi │ │ │ │ │ │ ││ │de vacanţă pe care le realizează la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │şcolilor, al cluburilor copiilor sau în taberele│ │ │ │ │ │ ││ │şcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu │ │ │ │ │ │ ││ │alte instituţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea activităţilor educative │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │complementare care vizează dezvoltarea │ │ │ │ │ │ ││ │aptitudinilor elevilor în domeniile cultural- │ │ │ │ │ │ ││ │artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Desfăşurarea activităţilor atelierelor de │ │ │ │ │ │ ││ │lucru tematice, în conformitate cu nevoile │ │ │ │ │ │ ││ │elevilor şi cu specificul unităţii de învăţământ│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Coordonarea formaţiilor cultural-artistice │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate pentru │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurarea activităţilor recreative în │ │ │ │ │ │ ││ │perimetrul unităţii de învăţământ sau în tabere │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Facilitarea implicării specialiştilor din │ │ │ │ │ │ ││ │palatele şi cluburile copiilor în realizarea │ │ │ │ │ │ ││ │programelor şi proiectelor desfăşurate în │ │ │ │ │ │ ││ │unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul personal│ │ │ │ │ │ ││relaţionare │al unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Promovarea unui comportament asertiv în │ │ │ │ │ │ ││ │relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Facilitarea şi colaborarea şcolii cu │ │ │ │ │ │ ││ │diverse instituţii (centre de plasament, şcoli │ │ │ │ │ │ ││ │speciale etc.), cu alte structuri cu rol │ │ │ │ │ │ ││ │educaţional care contribuie la educarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │integrarea elevilor în societate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Popularizarea în rândul elevilor a │ │ │ │ │ │ ││ │programelor propuse de instituţiile specializate│ │ │ │ │ │ ││ │în activităţile de timp liber │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare profesională │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri │ │ │ │ │ │ ││ │de perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │dobândite prin formare continuă/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii│ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │la nivelul comunităţii │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, │ │ │ │ │ │ ││unităţii şcolare │înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Elaborarea, redactarea şi popularizarea │ │ │ │ │ │ ││ │unor materiale informative (buletine metodice, │ │ │ │ │ │ ││ │publicaţii de specialitate, culegeri tematice, │ │ │ │ │ │ ││ │planşe, fişe, studii, programe, traduceri, │ │ │ │ │ │ ││ │scrisori metodice, portofolii, albume) │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriatelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Colaborarea cu mass-media în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │difuzării şi popularizării activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data: Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 14 ────────(Anexa nr. 28 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de administrator de patrimoniuNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│compar- │consiliu│profesoral││ │ │manţă │ │ │timent │de admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistra- │ ││ │ │ │ │ │ │ţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a │ │ │ │ │ │ ││activităţii │activităţii conform specificului postului şi │ │ │ │ │ │ ││ │corelarea acestora cu documentele de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ │ale unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în elaborarea documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare a activităţii compartimentului │ │ │ │ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea tehnologiei informării şi │ │ │ │ │ │ ││ │comunicării (TIC) în activitatea de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Elaborarea tematicii şi graficului de │ │ │ │ │ │ ││ │control ale activităţii personalului din │ │ │ │ │ │ ││ │subordine │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Identificarea şi aplicarea soluţiilor │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │optime, prin consultare cu conducerea unităţii, │ │ │ │ │ │ ││ │pentru toate problemele ce revin sectorului │ │ │ │ │ │ ││ │administrativ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale │ │ │ │ │ │ ││ │a unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform │ │ │ │ │ │ ││ │normelor în vigoare, pentru realizarea de │ │ │ │ │ │ ││ │achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico-materiale a unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Gestionarea inventarului mobil şi imobil al│ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ în registrul inventar al │ │ │ │ │ │ ││ │acesteia şi în evidenţele contabile │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare şi │3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul personal│ │ │ │ │ │ ││relaţionare │al unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Promovarea unui comportament asertiv în │ │ │ │ │ │ ││ │relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionare în interiorul şi în afara unităţii │ │ │ │ │ │ ││ │(cu elevii, personalul şcolii, echipa │ │ │ │ │ │ ││ │managerială şi în cadrul comunităţii) │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managementul │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării personale │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri │ │ │ │ │ │ ││ │de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │dobândite prin formare continuă/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia la │5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii│ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │la nivelul comunităţii │ │ │ │ │ │ ││instituţională şi la ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea imaginii │5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, │ │ │ │ │ │ ││unităţii şcolare │înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Participarea şi implicarea în procesul │ │ │ │ │ │ ││ │decizional în cadrul instituţiei şi la │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarea şi implementarea proiectului │ │ │ │ │ │ ││ │instituţional │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriatelor │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Atragerea de sponsori în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltării bazei materiale a unităţii │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Conduita │6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice │ │ │ │ │ │ ││profesională │(limbaj, ţinută, respect, comportament) │ │ 2 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ 3 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 5 │ │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘              Data: Numele şi prenumele: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii consiliului de administraţie:
   +  Anexa 15 ────────(Anexa nr. 30 la metodologie)─────────────────────────────ANTETFIŞA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcţia de profesor documentarist dinînvăţământul preuniversitarNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele cadrului didactic: ...................................................Perioada evaluată: ..................................................................Calificativul acordat: ..............................................................
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────┐│ Domenii ale │ │ │ Punctaj acordat │ Validare ││ evaluării │ Indicatori de performanţă │Punctaj├────────┬────────┬────────┤ consiliul││ │ │ maxim │ Auto- │Evaluare│Evaluare│profesoral││ │ │ │evaluare│comisie │consiliu│ ││ │ │ │ │ │de admi-│ ││ │ │ │ │ │nistraie│ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea şi │1.1. Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea,│ 10 │ │ │ │ ││planificarea │aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a nevoilor│ │ │ │ │ ││activităţilor │beneficiarilor │ │ │ │ │ ││Centrului de │1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare │ │ │ │ │ ││documentare şi │la nivelul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ ││informare (CDI) │1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi │ │ │ │ │ ││ │scurt în funcţie de planul managerial al şcolii şi de │ │ │ │ │ ││ │resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu │ │ │ │ │ ││ │specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a │ │ │ │ │ ││ │dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel │ │ │ │ │ ││ │instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor │ │ │ │ │ ││ │legislaţiei. │ │ │ │ │ ││ │1.4. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu │ │ │ │ │ ││ │obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi │ │ │ │ │ ││ │a prognozei şi răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor │ │ │ │ │ ││ │profesorului documentarist, este adaptată nevoilor │ │ │ │ │ ││ │utilizatorilor şi specificului şcolii. │ │ │ │ │ ││ │1.5. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind │ │ │ │ │ ││ │iniţierea în tehnici de cercetare documentară sau │ │ │ │ │ ││ │educaţie pentru informaţie este elaborat în funcţie de │ │ │ │ │ ││ │particularităţile grupului instruit. │ │ │ │ │ ││ │1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea şi în │ │ │ │ │ ││ │colaborare cu cadrele didactice. │ │ │ │ │ ││ │1.7. Realizarea unei proiectări a activităţii care să │ │ │ │ │ ││ │permită punerea în practică a politicii documentare │ │ │ │ │ ││ │definite, respectiv să dezvolte serviciile oferite │ │ │ │ │ ││ │utilizatorilor. │ │ │ │ │ ││ │1.8. Capacitatea de relaţionare cu cadrele didactice │ │ │ │ │ ││ │pentru elaborarea proiectului CDI. │ │ │ │ │ ││ │1.9. În planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar │ │ │ │ │ ││ │obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp,│ │ │ │ │ ││ │partenerii, indicatorii de eficienţă ai activităţii, │ │ │ │ │ ││ │modalităţi de corecţie/actualizare a obiectivelor, │ │ │ │ │ ││ │modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele │ │ │ │ │ ││ │aşteptate. │ │ │ │ │ ││ │1.10. Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare │ │ │ │ │ ││ │şi extraşcolare sunt în concordanţă cu obiectivele │ │ │ │ │ ││ │educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al │ │ │ │ │ ││ │comunităţii locale. │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în │ 15 │ │ │ │ ││activităţilor CDI │conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel│ │ │ │ │ ││ │încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare,│ │ │ │ │ ││ │să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare │ │ │ │ │ ││ │proprii grupului instruit │ │ │ │ │ ││ │2.2. Activităţile organizate pun în practică strategiile │ │ │ │ │ ││ │iniţial elaborate şi sunt cuprinse în proiectul CDI. │ │ │ │ │ ││ │2.3. Utilizarea unor strategii didactice care asigură │ │ │ │ │ ││ │caracterul aplicativ al învăţării, formarea competenţelor│ │ │ │ │ ││ │specifice şi dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor│ │ │ │ │ ││ │2.4. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în │ │ │ │ │ ││ │echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de │ │ │ │ │ ││ │"a învăţa să înveţi" │ │ │ │ │ ││ │2.5. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea │ │ │ │ │ ││ │resurselor CDI. │ │ │ │ │ ││ │2.6. Varietatea resurselor utilizate în cadrul │ │ │ │ │ ││ │activităţilor CDI │ │ │ │ │ ││ │2.7. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare│ │ │ │ │ ││ │este facilitat. │ │ │ │ │ ││ │2.8. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din │ │ │ │ │ ││ │unitatea de învăţământ şi CDI în vederea optimizării │ │ │ │ │ ││ │activităţilor didactice - inclusiv resurse digitale şi │ │ │ │ │ ││ │tehnologia informării şi comunicării (TIC) │ │ │ │ │ ││ │2.9. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor │ │ │ │ │ ││ │realizate │ │ │ │ │ ││ │2.10. Activităţile cu caracter cultural sunt derulate │ │ │ │ │ ││ │ţinând cont de priorităţile şcolii, politica unităţii de │ │ │ │ │ ││ │învăţământ, fiind în conformitate cu reglementările │ │ │ │ │ ││ │Ministerului Educaţiei Naţionale. │ │ │ │ │ ││ │2.11. Prin activităţile organizate se pune în valoare │ │ │ │ │ ││ │potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile │ │ │ │ │ ││ │culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei │ │ │ │ │ ││ │identităţi culturale comune. │ │ │ │ │ ││ │2.12. Obiectivele info-documentare din programele şcolare│ │ │ │ │ ││ │sunt identificate şi dezvoltate şi activităţile │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în colaborare cu profesorii de disciplină. │ │ │ │ │ ││ │2.13. Identificarea căilor şi modalităţilor de cooperare │ │ │ │ │ ││ │între arii curriculare şi discipline, regăsirea lor în │ │ │ │ │ ││ │activităţile desfăşurate în colaborare │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│3. Formarea elevilor │3.1. Modalităţi variate în care au fost utilizate │ 20 │ │ │ │ ││şi dezvoltarea │elemente de iniţiere în cercetarea documentară │ │ │ │ │ ││competenţelor │3.2. Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea │ │ │ │ │ ││specifice │elevului şi capacitatea de argumentare, formează │ │ │ │ │ ││ │deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe │ │ │ │ │ ││ │durata întregii vieţi. │ │ │ │ │ ││ │3.3. Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în CDI │ │ │ │ │ ││ │3.4. Formele de cercetare documentară sunt diversificate,│ │ │ │ │ ││ │în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare. │ │ │ │ │ ││ │3.5. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea │ │ │ │ │ ││ │resurselor CDI │ │ │ │ │ ││ │3.6. Realizarea activităţilor desfăşurate implică │ │ │ │ │ ││ │exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovaţia │ │ │ │ │ ││ │pedagogică şi utilizarea metodelor activ-participative. │ │ │ │ │ ││ │3.7. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de │ │ │ │ │ ││ │învăţământ urmăresc atât obiective specifice │ │ │ │ │ ││ │disciplinelor de studiu, cât şi obiective din domeniul │ │ │ │ │ ││ │info-documentare, de dezvoltare de aptitudini şi │ │ │ │ │ ││ │competenţe specifice. │ │ │ │ │ ││ │3.8. Temele transdisciplinare răspund nevoilor de formare│ │ │ │ │ ││ │ale elevilor. │ │ │ │ │ ││ │3.9. Activităţile derulate cresc interesul elevilor │ │ │ │ │ ││ │pentru studiu. │ │ │ │ │ ││ │3.10. Activităţile privind animarea CDI implică şi │ │ │ │ │ ││ │participarea elevilor. │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│4. Monitorizarea şi │4.1. Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor│ 10 │ │ │ │ ││evaluarea activităţii │stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate │ │ │ │ │ ││CDI şi a rezultatelor │specificului aspectelor vizate şi al resurselor │ │ │ │ │ ││elevilor │disponibile. │ │ │ │ │ ││ │4.2. Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi │ │ │ │ │ ││ │răspund funcţiilor CDI. │ │ │ │ │ ││ │4.3. Numărul de participanţi la activităţile organizate │ │ │ │ │ ││ │în CDI. │ │ │ │ │ ││ │4.4. Numărul de utilizatori │ │ │ │ │ ││ │4.5. Numărul de documente consultate în cadrul CDI │ │ │ │ │ ││ │4.6. Numărul de volume împrumutate │ │ │ │ │ ││ │4.7. Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare│ │ │ │ │ ││ │a muncii elevilor │ │ │ │ │ ││ │4.8. Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a │ │ │ │ │ ││ │activităţilor planificate │ │ │ │ │ ││ │4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor │ │ │ │ │ ││ │activităţilor planificate, atunci când este necesar │ │ │ │ │ ││ │4.10. Promovarea autoevaluării şi interevaluării │ │ │ │ │ ││ │4.11. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali │ │ │ │ │ ││ │4.12. Participarea la completarea portofoliului │ │ │ │ │ ││ │educaţional ca element central al evaluării rezultatelor │ │ │ │ │ ││ │învăţării │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│5. Managementul clasei│5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul│ 5 │ │ │ │ ││de elevi │de organizare şi funcţionare al CDI (reguli de conduită, │ │ │ │ │ ││ │atitudini, ambient, reguli de utilizare şi exploatare a │ │ │ │ │ ││ │resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru │ │ │ │ │ ││ │desfăşurarea activităţilor în conformitate cu │ │ │ │ │ ││ │particularităţile clasei de elevi şi specificul │ │ │ │ │ ││ │activităţii în structuri info-documentare │ │ │ │ │ ││ │5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi │ │ │ │ │ ││ │gestionarea situaţiilor conflictuale │ │ │ │ │ ││ │5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de │ │ │ │ │ ││ │bună practică │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│6. Dezvoltarea de │6.1. Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare │ 10 │ │ │ │ ││parteneriate │6.2. Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare │ │ │ │ │ ││ │6.3. Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea │ │ │ │ │ ││ │activităţilor propuse │ │ │ │ │ ││ │6.4. Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării │ │ │ │ │ ││ │şi conţinutului activităţilor │ │ │ │ │ ││ │6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor │ │ │ │ │ ││ │stabilite în proiectul de activitate, respectiv în │ │ │ │ │ ││ │formarea unei culturi informaţionale a elevilor şi în │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│7. Comunicare │7.1. Sursele de informare din exteriorul şi interiorul │ 5 │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate. │ │ │ │ │ ││ │7.2. Informaţia de interes pentru beneficiari este │ │ │ │ │ ││ │actualizată periodic. │ │ │ │ │ ││ │7.3. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea │ │ │ │ │ ││ │experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │ │ │ │ │ ││ │7.4. Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii │ │ │ │ │ ││ │CDI sunt realizate periodic. │ │ │ │ │ ││ │7.5. Capacitatea de a se implica în activităţi organizate│ │ │ │ │ ││ │şi desfăşurate în parteneriat │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│8. Gestionarea CDI │8.1. Organizarea spaţiului CDI respectă standardele ş │ 13 │ │ │ │ ││ │criteriile de amenajare ale unui CDI. │ │ │ │ │ ││ │8.2. Gradul de funcţionalitate şi respectarea │ │ │ │ │ ││ │parametrilor tehnici ai echipamentelor. │ │ │ │ │ ││ │8.3. Prin organizarea CDI şi activităţile propuse accesul│ │ │ │ │ ││ │liber la informaţie este facilitat şi asigurat. │ │ │ │ │ ││ │8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea │ │ │ │ │ ││ │resurselor pluridisciplinare şi multisuport │ │ │ │ │ ││ │8.5. Practicarea unei politici documentare prospective │ │ │ │ │ ││ │8.6. Realizarea operaţiilor biblioteconomice conform │ │ │ │ │ ││ │normelor în vigoare │ │ │ │ │ ││ │8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a │ │ │ │ │ ││ │documentelor │ │ │ │ │ ││ │8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a │ │ │ │ │ ││ │fondului documentar │ │ │ │ │ ││ │8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii │ │ │ │ │ ││ │documentare │ │ │ │ │ ││ │8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura │ │ │ │ │ ││ │activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor │ │ │ │ │ ││ │8.11. Stadiul informatizării CDI şi de realizare a │ │ │ │ │ ││ │bazelor de date │ │ │ │ │ ││ │8.12. Asigurarea unui program flexibil care să permită │ │ │ │ │ ││ │accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, │ │ │ │ │ ││ │cât şi în afara lor │ │ │ │ │ ││ │8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al │ │ │ │ │ ││ │CDI la realitatea unităţii şcolare │ │ │ │ │ ││ │8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrantă a ROI al│ │ │ │ │ ││ │unităţii şcolare │ │ │ │ │ ││ │8.15. Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt │ │ │ │ │ ││ │înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea │ │ │ │ │ ││ │lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor. │ │ │ │ │ ││ │8.16. Necesarul de achiziţii a fost propus. │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│9. Managementul │9.1. Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea │ 4 │ │ │ │ ││carierei şi al │propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica │ │ │ │ │ ││dezvoltării │informaţiei în domeniu │ │ │ │ │ ││profesionale │9.2. Numărul de cursuri/stagii de formare şi schimburi de│ │ │ │ │ ││ │experienţă la care a participat în vederea satisfacerii │ │ │ │ │ ││ │nevoilor personale privind perfecţionarea şi ale │ │ │ │ │ ││ │organizaţiei prin raportare la standardele de calitate │ │ │ │ │ ││ │9.3. Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a│ │ │ │ │ ││ │noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în │ │ │ │ │ ││ │activităţile CDI │ │ │ │ │ ││ │9.4. Articole, publicaţii, participarea la schimburi de │ │ │ │ │ ││ │bune practici, participarea la cercurile pedagogice │ │ │ │ │ ││ │9.5. Gradul de utilizare a competenţelor dezvoltate în │ │ │ │ │ ││ │stagiile de formare │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│10. Contribuţia la │10.1. Promovarea ofertei educaţionale │ 3 │ │ │ │ ││dezvoltarea │10.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin │ │ │ │ │ ││instituţională şi la │participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, │ │ │ │ │ ││promovarea imaginii │concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi │ │ │ │ │ ││unităţii de │extraşcolare │ │ │ │ │ ││învăţământ │10.3. Realizarea/participarea la programe/activităţi de │ │ │ │ │ ││ │prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor │ │ │ │ │ ││ │deviante în mediul şcolar, familie şi societate │ │ │ │ │ ││ │10.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi │ │ │ │ │ ││ │securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile │ │ │ │ │ ││ │de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de │ │ │ │ │ ││ │învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare │ │ │ │ │ ││ │10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a │ │ │ │ │ ││ │calităţii şi a unei culturi informaţionale la nivelul │ │ │ │ │ ││ │organizaţiei │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│11. Conduita │11.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, │ 2 │ │ │ │ ││profesională │ţinută, respect, comportament) │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │11.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale│ 3 │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘  Data evaluării: Numele şi prenumele: Semnătura                   ● Cadru didactic evaluat:                   ● Responsabil comisie:                   ● Director:                   ● Membrii consiliului de administraţie:________________