REGULAMENT din 24 iunie 2014de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DAERI, funcţionează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.  +  Articolul 2 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DAERI are competenţă teritorială generală. DAERI coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale şi teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI. (2) DAERI avizează propunerile de înfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor şi structurilor aflate în subordonarea ori coordonarea MAI. (3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale structurilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, DAERI desfăşoară următoarele activităţi: a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; b) avizează bibliografia şi tematica de concurs; c) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs, de soluţionare a contestaţiilor şi pentru monitorizarea procedurii de concurs. (4) Diagrama de relaţii a DAERI este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) DAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate la care România sau MAI sunt parte. (2) În cazul acţiunilor de colaborare operativă cu organismele europene, internaţionale şi regionale specializate şi activităţilor care presupun îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaţionale şi regionale, la care participă, conform competenţelor legale, structuri aflate în subordonarea sau coordonarea MAI, DAERI avizează mandatele punctuale ale acestora. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul afacerilor europene, DAERI colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, DAERI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice străine acreditate în România, cu misiunile diplomatice române acreditate în alte state, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.  +  Capitolul II Organizarea DAERI  +  Articolul 4 (1) DAERI are în structura sa organizatorică următoarele componente: a) conducerea DAERI; b) Serviciul afaceri europene; c) Serviciul relaţii internaţionale; d) Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare; e) Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale; f) Biroul de securitate, informaţii clasificate NATO/UE; g) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate. (2) În cadrul DAERI îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special - poliţişti, funcţionari publici şi consilieri pentru afaceri europene (personal contractual), cărora li se aplică legislaţia specifică fiecărei categorii de personal. (3) Organigrama DAERI este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de DAERI şi de structurile acesteia se organizează după cum urmează: a) la nivelul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual; b) la nivelul serviciilor/biroului/compartimentului din cadrul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează semestrial.  +  Capitolul III Domeniile de competenţă şi atribuţiile DAERI  +  Articolul 6DAERI are competenţe în următoarele domenii: a) în domeniul afacerilor europene: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorism, azil şi migraţie, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună, cooperare administrativă; siguranţă rutieră; regimul permiselor de conducere şi înmatricularea vehiculelor; situaţii de urgenţă; valorile şi principiile fundamentale ale Uniunii Europene; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene; libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor; cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene; aplicarea în mod corespunzător a legislaţiei europene în teritoriu; Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei; b) în domeniul relaţiilor internaţionale, în materiile prevăzute la lit. a); c) coordonarea reţelei ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură aparţinând MAI.  +  Articolul 7DAERI are următoarele atribuţii generale: a) elaborează politicile şi obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte; b) coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţă; c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competenţă; d) coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, denumit în continuare JAI, precum şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI, asigură elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine evidenţa acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative europene şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţă ale MAI; f) asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competenţă ale MAI; g) participă la fundamentarea poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI; h) coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state; i) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea; j) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI; k) propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare; l) asigură asistenţa de specialitate în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale pentru instituţiile şi autorităţile din subordinea/coordonarea MAI şi instituţiile prefectului; m) coordonează, din punct de vedere tehnic, activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului, în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale; n) realizează evidenţa activităţilor desfăşurate în cadrul relaţiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităţilor desfăşurate de structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu entităţi similare din alte ţări; o) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi internaţionale în cadrul cărora se stabilesc angajamente şi obligaţii în domeniile de competenţă ale MAI, precum şi în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaţionale din care România face parte; p) îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniile sale de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare; q) asigură, potrivit competenţelor, organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfăşurate de către ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură ai MAI; r) împreună cu structurile de specialitate ale MAI participă la planificarea, coordonarea şi monitorizarea misiunilor internaţionale desfăşurate în afara teritoriului României, sub mandatul ONU, NATO, UE, OSCE sau alte organizaţii regionale sau internaţionale ori coaliţii de state; s) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniile sale de competenţă.  +  Capitolul IV Conducerea DAERI  +  Articolul 8 (1) Conducerea DAERI este asigurată de director, funcţionar public cu statut special, funcţionar public sau cadru militar, ajutat de 2 directori adjuncţi, funcţionar public şi, respectiv, funcţionar public cu statut special. (2) Directorul conduce întreaga activitate a DAERI. (3) Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabilesc modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul DAERI.  +  Articolul 9Atribuţiile directorului sunt stipulate în Fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3a, pentru funcţionarul public cu statut special, în anexa nr. 3b, pentru funcţionarul public, şi, respectiv, în anexa nr. 3c, pentru cadrul militar.  +  Articolul 10În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul: a) reprezintă DAERI în relaţiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice; b) în condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa personalului din subordine; c) numeşte personalul pe funcţiile prevăzute în statul de organizare al DAERI, conform normelor de competenţă stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 11Directorii adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stipulate în fişele postului, prevăzute în anexele nr. 4, respectiv nr. 5.  +  Articolul 12Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor/biroului/compartimentului aflate/aflat în structura DAERI sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 13Conducerea DAERI şi, după caz, şefii de servicii şi de birou analizează, în cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DAERI.  +  Capitolul V Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentului din cadrul DAERI  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Serviciului afaceri europene  +  Articolul 14Serviciul afaceri europene este organizat şi funcţionează în cadrul DAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI în domeniul afacerilor europene.  +  Articolul 15 (1) Serviciul afaceri europene îndeplineşte atribuţiile ce revin MAI cu privire la următoarele materii: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorismul, migraţia legală, dimensiunea externă a migraţiei, azilul, politica de extindere a UE, politica externă de securitate comună. (2) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Consiliului UE: a) Comitetul operaţional pentru securitate internă (COSI); b) Comitetul articolului 36 (CATS); c) Comitetul strategic imigraţie, frontiere şi azil (SCIFA); d) Grupul de lucru la nivel înalt privind azilul şi migraţia (HLWG); e) Grupul de lucru orizontal privind drogurile (HDG); f) Grupul de lucru privind chestiuni generale, inclusiv evaluare (GENVAL); g) Grupul de lucru privind integrarea, migraţia şi expulzarea (MIGR) - partea de migraţie legală (admisie, integrare); h) Grupul de lucru privind azilul; i) Grupul de lucru privind aplicarea legii (LEWP); j) Grupul de lucru privind terorismul (TWP); k) Grupul de lucru privind cooperarea în materie penală; l) Grupul de lucru privind protecţia civilă (PROCIV); m) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor/clauza de solidaritate; n) Grupul de lucru pe terorism (COTER). (3) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), Serviciul afaceri europene asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Comisiei Europene: a) toate grupurile/comitetele de contact pentru implementarea directivelor, elaborare acte de implementare/acte delegate, bune practici etc., aferente grupurilor de lucru enumerate anterior; b) Reţeaua europeană de migraţie (EMN), Comitetul privind imigraţia şi azilul (CIA), Comitetul de contact privind directivele pe linia migraţiei legale, Grupul de experţi pe problematica reîntregirii/reunificării familiale, punctele de contact privind integrarea imigranţilor (PNCI), Comitetul de contact privind Regulamentul Dublin, Comitetul de contact pe Directiva calificări, Mecanismul de informare reciprocă (MIM), Comitetul de contact pentru Directiva proceduri de azil, Comitetul de contact EURODAC, Comitetul de contact pe Directiva rezidenţi pe termen lung, Grupul de experţi pe trafic de persoane, Comitetul de protecţie civilă, Reuniunea punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice etc. (4) În exercitarea rolului său, Serviciul afaceri europene acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE, scop în care: a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora; b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator; c) realizează, conform procedurii naţionale şi potrivit domeniilor proprii de competenţă, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora; d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE; e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE; f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi a politicilor UE de către autorităţile publice locale; g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE; h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE; i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene; j) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE; k) coordonează structurile care fac parte din reţeaua europeană de soluţionare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT; l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului european EU PILOT. (5) Serviciul afaceri europene asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI în dosarele europene pentru materiile prevăzute la alin. (1), scop în care: a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene; b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene; c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI; e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI; f) elaborează, coordonează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul UE (Consiliul JAI), Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe, mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE, materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI, documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE; g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru; h) avizează în mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE; i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale UE, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE; j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE; k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe; informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestora.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Serviciului relaţii internaţionale  +  Articolul 16Serviciul relaţii internaţionale îndeplineşte atribuţiile ce revin MAI în domeniul relaţiilor internaţionale, astfel: a) îndeplineşte atribuţiile MAI privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperării internaţionale cu partenerii externi; b) centralizează, analizează, elaborează şi propune măsuri pentru înscrierea activităţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI în liniile circumscrise Programului de guvernare, politicii externe a României, precum şi obiectivelor specifice competenţelor legale ale instituţiei; c) participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii între MAI şi MAE şi, respectiv, cu structurile celorlalte autorităţi de stat şi guvernamentale din ţară sau din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi reprezentanţi sau la care România este afiliată; d) coordonează la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca împuternicit al Guvernului României şi, după caz, al României, urmează să fie parte; e) organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi ulterior urmăreşte aplicarea acestora; f) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională aflate în diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental ori departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în domeniul de competenţă al MAI; g) coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate din MAI a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin documentele internaţionale de cooperare, asigură centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum şi actualizarea periodică a componenţei acestora; h) este depozitarul documentelor de cooperare internaţională (în copie certificată, pentru cele încheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi în original, pentru cele la nivel departamental) şi păstrează copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea misiunilor cu relevanţă pentru relaţiile internaţionale ale MAI; i) răspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activităţilor de relaţii internaţionale, prin luarea măsurilor necesare în vederea centralizării, analizării şi evaluării, în cooperare cu Direcţia generală financiară din cadrul MAI, a propunerilor formulate de structurile MAI pentru proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare; j) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinând cont de costuri şi rezultate, stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale, prezentând informări şi propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de resurse suplimentare; k) ţine la zi evidenţa activităţilor de relaţii internaţionale ce urmează a fi efectuate la nivelul conducerii MAI, precum şi al conducerii structurilor MAI; l) participă la analizarea şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale MAI, pentru desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI; m) coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile şi personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor MAI; n) asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluţia situaţiei internaţionale în domeniile de competenţă ale MAI, precum şi documente necesare pentru perfectarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale; o) centralizează şi analizează concluziile şi propunerile rezultate din activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaborează şi păstrează evidenţa măsurilor ordonate şi urmăreşte punerea lor în aplicare; p) participă nemijlocit la acţiuni şi manifestări în domeniul relaţiilor internaţionale, precum reuniuni, conferinţe, seminare, vizite, sesiuni ale comisiilor mixte, ale grupurilor de lucru, implementarea unor proiecte, cursuri de pregătire etc.; q) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DAERI în considerarea propriilor competenţe, formulând, după caz, propuneri şi observaţii asupra acestora, coordonează şi participă la activităţi de elaborare a proiectelor de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în domeniul de activitate al MAI; r) organizează pregătirea profesională de specialitate şi participă, alături de Direcţia generală management resurse umane din cadrul MAI, la procedura de recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activităţi de relaţii internaţionale, formulează propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregătire profesională a personalului; s) menţine legătura cu misiunile diplomatice ale României din străinătate (ambasade, oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv misiunile diplomatice acreditate în România şi, după caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni diplomatice;ş) propune, dacă situaţia o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituţii din cadrul MAI pentru a menţine legătura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauză acţionând, în relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor internaţionale în materie şi uzanţelor diplomatice.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Serviciului pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare  +  Articolul 17Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare, denumit în continuare SRTSPC, este organizat şi funcţionează în cadrul DAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru problematica aflată în competenţa instituţiilor prefectului, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţiei Rutiere şi a următoarelor servicii publice comunitare: a) serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor; c) serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 18 (1) În domeniul afaceri europene, SRTSPC are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI în următoarele materii: cooperare administrativă, siguranţă rutieră, regimul permiselor de conducere şi înmatricularea vehiculelor, situaţii de urgenţă, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, nediscriminarea şi cetăţenia UE, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor, cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene, aplicarea în mod corespunzător a legislaţiei europene în teritoriu, Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. (2) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE: a) Grupul de lucru al punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice; b) Grupul de lucru frontiere (documente false); c) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor; d) Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetăţenilor şi libertatea de mişcare. (3) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene: a) Comitetul de protecţie civilă; b) Grupul de lucru privind CIWIN - pentru constituirea proiectului-pilot de schimb de informaţii privind infrastructurile critice; c) Comitetul privind permisele auto; d) Grupul de lucru privind punerea în aplicare a Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră; e) Grupul de experţi privind documentele de călătorie; f) Grupul de experţi privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească; g) Grupul de experţi în materie electorală; h) reuniunile directorilor generali din domeniul siguranţei rutiere; i) reuniunile directorilor generali în domeniul protecţiei civile.  +  Articolul 19 (1) În exercitarea rolului său, SRTSPC acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE în materiile prevăzute la art. 18, scop în care: a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora; b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator; c) realizează, conform procedurii naţionale, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora; d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE; e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile şi instituţiile din subordinea MAI pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE; f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale; g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor şi instituţiilor din subordinea MAI care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE; h) informează structurile şi instituţiile din subordinea MAI cu privire la activitatea legislativă a UE; i) acordă consultanţă structurilor şi instituţiilor din subordinea MAI cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene; j) participă, potrivit domeniilor de competenţă, la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE; k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT; l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului EU PILOT. (2) SRTSPC asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru materiile prevăzute la art. 18, scop în care: a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene; b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene; c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI; e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI; f) elaborează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE; g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru; h) avizează în mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE; i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale UE care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE; j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE; k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe, informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor MAI.  +  Articolul 20 (1) SRTSPC reprezintă MAI în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, pentru materiile prevăzute la art. 18. (2) SRTSPC cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice centrale şi locale. (3) SRTSPC coordonează participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru asistenţă derulate în alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE. (4) SRTSPC iniţiază acţiuni menite să contribuie la creşterea capacităţii instituţionale a structurilor MAI şi structurilor din subordine în gestionarea afacerilor europene. (5) SRTSPC elaborează şi asigură managementul proiectelor finanţate din fonduri europene în vederea creşterii capacităţii instituţionale a MAI de a gestiona dosare europene.  +  Articolul 21În domeniul relaţiilor internaţionale, SRTSPC exercită, pentru materiile prevăzute la art. 18, următoarele atribuţii: a) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale, în conformitate cu principiile politicii externe a României; b) realizează analize, sinteze şi asigură planificarea şi coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate în subordinea sa; c) asigură susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu organisme sau instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale sau regionale; d) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de celelalte structuri ale MAI şi instituţiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan internaţional; e) avizează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de instituţiile prefectului; f) negociază, în numele MAI, pe bază de mandat, sau participă la negocierea documentelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte; g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări; h) urmăreşte, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte; i) asigură asistenţa permanentă, în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile MAI, instituţiile din subordinea acestuia şi pentru instituţiile prefectului; j) asigură legătura MAI cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state în România, precum şi cu cele ale României în alte ţări, în conformitate cu legislaţia naţională, cu regulile şi practica internaţională.  +  Articolul 22În vederea realizării atribuţiilor sale, SRTSPC solicită structurilor MAI, instituţiilor din subordine şi instituţiilor prefectului informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile Serviciului reprezentare externă şi misiuni internaţionale  +  Articolul 23Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, denumit în continuare SREMI, îndeplineşte atribuţiile MAI în ceea ce priveşte reprezentarea externă a MAI prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură, participarea personalului MAI la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român şi detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele UE.  +  Articolul 24 (1) Pentru exercitarea rolului său pe linie de reprezentare externă, prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură, SREMI are următoarele atribuţii: a) răspunde de activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative derulate prin intermediul structurilor abilitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) execută, potrivit reglementărilor legale în vigoare, activităţi pe linia asigurării suportului tehnic, logistic şi financiar necesar reprezentării externe; c) participă la elaborarea tematicii de examinare şi a bibliografiei pentru examenele/concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de ataşat de afaceri interne/ofiţer de legătură, conlucrând nemijlocit cu alte structuri/unităţi din MAI; d) la ordin, execută măsurile aferente constituirii comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor în cadrul procedurilor de selecţie pentru posturile de ataşat de afaceri interne/ofiţer de legătură; e) elaborează şi implementează politicile de reprezentare externă a MAI, cu consultarea celorlalte structuri din cadrul DAERI, avansând propuneri de eficientizare a reţelei ataşaţilor români de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură; f) desfăşoară toate activităţile necesare, împreună cu alte structuri abilitate ale MAI, în vederea selecţiei, trimiterii, menţinerii şi retragerii de la post a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură aflaţi în misiune în străinătate; g) ţine evidenţa activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură, evaluează periodic activitatea desfăşurată de către aceştia, urmăreşte îndeplinirea măsurilor ce au fost dispuse pentru punerea în aplicare a propunerilor de eficientizare a activităţii acestora; h) face propuneri pentru iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de specialitate, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI, pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, în condiţiile prevederilor legale în vigoare; i) întocmeşte sau preia de la celelalte structuri de specialitate din cadrul DAERI şi de la structurile de la nivelul sau subordonate MAI materiale constând în analize, sinteze, punctaje de probleme pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, în vederea prezentării şi susţinerii acestora în cadrul seminarelor, conferinţelor, reuniunilor şi întâlnirilor de lucru internaţionale, cu scopul de a promova şi de a apăra interesele României pe plan extern, potrivit unor poziţii şi puncte de vedere unitare în domeniile de competenţă. (2) Pentru exercitarea rolului său în domeniul misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, SREMI are următoarele atribuţii: a) participă la realizarea schimburilor de date între MAI, MAE, Ministerul Apărării Naţionale şi organizaţiile internaţionale partenere, respectiv: ONU, OSCE, UE, NATO şi altele, după caz, referitoare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român la care MAI este invitat să participe; b) primeşte, analizează, diseminează informaţiile obţinute, centralizează şi promovează propunerile structurilor MAI pentru elaborarea proiectelor de mandat sau poziţie ale României privind activităţile internaţionale referitoare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; c) colaborează cu alte structuri MAI pentru planificarea şi organizarea participării MAI la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; d) contribuie la elaborarea tematicii în vederea elaborării planurilor de învăţământ pentru cursul de pregătire de bază a personalului MAI care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în domeniul de competenţă; e) realizează documentaţia necesară elaborării de acorduri, referitoare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român la care MAI, în nume propriu sau ca împuternicit al Guvernului României, urmează să fie parte, organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi, ulterior, urmăreşte aplicarea acestora; f) coordonează activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului MAI la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru asigurarea comunicării, organizării transportului, recuperării costurilor etc., în colaborare cu celelalte unităţi/structuri ale MAI.  +  Articolul 25Pentru exercitarea rolului său în domeniul detaşării experţilor naţionali la instituţiile şi organismele UE, SREMI are următoarele atribuţii: a) primeşte, analizează, centralizează şi diseminează informaţiile primite prin intermediul reţelei de informare a MAE, referitoare la vacantarea posturilor în cadrul instituţiilor şi organismelor UE; b) monitorizează anunţurile referitoare la posturile vacante la nivelul instituţiilor şi organismelor UE, centralizează datele şi informează periodic conducerea MAI prin prezentarea unor note de sinteză; c) efectuează analize şi sinteze şi înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea modului de reprezentare a MAI, prin experţi naţionali detaşaţi, în cadrul instituţiilor şi organismelor UE, în vederea creşterii ratei de admitere a candidaturilor României; d) avizează, din perspectiva coordonării activităţilor de relaţii internaţionale, propunerile structurilor MAI privind participarea personalului MAI la concursurile organizate de instituţiile şi organismele UE; e) colaborează cu alte structuri MAI pentru efectuarea de demersuri privind organizarea de activităţi de informare a personalului structurilor MAI cu privire la condiţiile, termenele de înscriere, documentaţia aferentă participării la concursurile organizate de instituţiile şi organismele UE.  +  Secţiunea a 5-a Atribuţiile Biroului de securitate, informaţii clasificate NATO/UE  +  Articolul 26 (1) Biroul de securitate, informaţii clasificate NATO/UE, denumit în continuare BSIC NATO/UE, este structura specializată, organizată la nivel de birou, care deserveşte DAERI în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi al gestionării informaţiilor clasificate NATO/UE. (2) BSIC NATO/UE este organizat şi funcţionează în directa subordine a directorului DAERI şi în coordonarea şefului structurii de securitate. (3) Personalul BSIC NATO/UE îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DAERI, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, precum şi pe cele ale Subregistrului NATO/UE. (4) BSIC NATO/UE asigură din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic şi de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO şi a terminalului DAERI în SIC INTRANET.UE.  +  Articolul 27BSIC NATO/UE coordonează, la nivelul DAERI, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE.  +  Articolul 28În exercitarea rolului său, BSIC NATO/UE îndeplineşte următoarele atribuţii:1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale: a) elaborează şi supune aprobării conducerii DAERI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d) asigură relaţionarea cu DIPI; e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f) consiliază conducerea DAERI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g) informează conducerea DAERI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h) acordă sprijin reprezentanţilor DIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia directorului DAERI; k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; l) prezintă conducerii DAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI; m) efectuează, cu aprobarea conducerii DAERI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE: a) coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al DAERI; b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale în domeniu, adaptate la specificul DAERI; c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul DAERI; d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul DAERI; e) consiliază conducerea DAERI pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE; f) informează conducerea DAERI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora; g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului; h) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DAERI, precum şi a ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NATO/UE, şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate; i) sprijină DIPI în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO/UE; j) analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE; k) inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din DAERI privind modalităţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE; l) coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE; m) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI şi îl informează pe directorul DAERI cu privire la vulnerabilităţile constatate; n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din DAERI; o) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE; p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din DAERI; q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile din DAERI în care se manipulează documente clasificate NATO/UE; r) coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului DAERI; s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DAERI care au participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE ori la forme de pregătire organizate la nivel naţional, precum: MAI, Serviciul Român de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc.;3. pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii: a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare; b) relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DIPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate; c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI; d) solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC; e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, ce reprezintă parte componentă a SIC; f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC; g) realizează legătura dintre contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI; h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC; i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DAERI şi utilizatorii SIC; j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI; k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DAERI, conform normelor legale în vigoare; l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor; m) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul BSIC NATO/UE îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO; n) asigură administrarea punctului de acces DAERI în SIC INTRANET.UE al MAI, personalul BSIC NATO/UE îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia;4. pe linia Subregistrului NATO/UE: a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare; b) asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare; c) controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DAERI; d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE; e) notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI; f) transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului intern al MAI; g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor; h) asigură respectarea în cadrul biroului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate; i) centralizează şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie; j) centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI; k) acordă asistenţă de specialitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicităţii; l) asigură exploatarea tehnică şi operaţională, în condiţii de securitate, a terminalului EXTRANET.RO; m) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE primite la nivelul DAERI; n) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora; o) gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele EXTRANET.RO şi asigură fluxul informaţional către structurile DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare; p) asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI; q) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul DAERI.  +  Secţiunea a 6-a Atribuţiile Compartimentului secretariat şi informaţii clasificate  +  Articolul 29 (1) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CSIC, este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi îndeplineşte atribuţiile privind gestionarea informaţiilor clasificate naţionale, secretariatul şi corespondenţa ordinară. (2) CSIC este organizat şi funcţionează în directa subordine a directorului DAERI.  +  Articolul 30CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa clasificată/neclasificată naţională adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare; b) asigură consultarea informaţiilor clasificate naţionale de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului DAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare; c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată/neclasificată naţională elaborată de personalul direcţiei, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii; d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naţionale; e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naţionale; f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate naţionale ale DAERI; g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate naţionale pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DAERI, potrivit normelor legale în vigoare; h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale; i) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale; j) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, constatate în procesul de gestionare a acestora; k) în baza aprobării conducerii DAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale; l) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DAERI prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail; m) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către compartiment şi conducerea DAERI şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din MAI; n) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi răspunde de manipularea şi folosirea acestora; o) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea DAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DAERI şi urmăreşte soluţionarea acestora în termenele legale; p) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DAERI, atât în mod individual, cât şi colectiv; q) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale; r) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică; s) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;ş) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere; t) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DAERI;ţ) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat; u) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto; v) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa DAERI şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta; w) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul DAERI, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii; x) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DAERI, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei medicale din cadrul MAI.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 31Întregul personal al DAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentDIAGRAMAde relaţii a Direcţiei afaceri europeneşi relaţii internaţionale                                ┌──────────────┐                                │ GUVERN │                                └──────┬───────┘                                       │                                       │                                ┌──────┴───────┐                                │Conducerea MAI│                                └──────┬───────┘                                       │┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐│Structuri specializate│ │ │Structuri specializate│└──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘┌──────────────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────────────────┐│ MAE, MFE, MapN, │ │ DIRECŢIA │ │ SRI, SIE, STS, SGG, ││ MJ, MT, MSI, MFP, ├------┤ AFACERI EUROPENE ├------┤ ANV, ANPC, ANSVSA, ││ MP, MMFPSPV, MS, │._._._│ ŞI RELAŢII │._._._│ GNM, CC, OPCP ││ MDRAP │ │ INTERNAŢIONALE │ │ │└──────────────────────┘ └───┬──┬──┬──┬─────┘ └──────────────────────┘                                  | | │ |                                  | | │ |   ┌─────────────────────────┐ | | │ | ┌──────────────────────────────┐   │Instituţii şi organizaţii├----┘ | │ └--┤Misiuni diplomatice acreditate│   │ internaţionale │ | │ │ în România │   └─────────────────────────┘ | │ └──────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────┐ | │   │ Instituţii similare din ├-------┘ │   │ alte state │ │   └─────────────────────────┘ │                                        │           ┌────────────────────────────┴─────────────────────────────┐           │Unităţi din aparatul central/instituţii/structuri M.A.I., │           │pe linie de specialitate, în domeniile afaceri europene şi│           │ relaţii internaţionale, şi corelativ │           └──────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┐│Legendă ││ -------- Relaţii de cooperare ││ ││ ._._._._ Relaţii de coordonare ││ ││ ──────── Relaţii de subordonare│└─────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la regulamentORGANIGRAMADirecţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale*Font 9*                                ┌──────────────┐                                │ DIRECTOR │                                └──────┬───────┘                                       │          ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐          │ DIRECTOR ADJUNCT ├─────────┼──────────┤ DIRECTOR ADJUNCT │          └──────────────────┘ │ └──────────────────┘                                       │     ┌──────────┬─────┬───────────┬────┴────────────────┬─────────────────────┐┌────┴────┐┌────┴────┐│┌──────────┴──────────┐┌─────────┴──────────┐┌─────────┴─────────┐│SERVICIUL││SERVICIUL│││ SERVICIUL PENTRU ││ SERVICIUL ││ BIROUL DE ││ AFACERI ││RELAŢII │││RELAŢIA CU TERITORIUL││REPREZENTARE EXTERNĂ││ SECURITATE, ││EUROPENE ││INTERNA- │││ ŞI SERVICIILE ││ ŞI MISIUNI ││ INFORMAŢII ││ ││ŢIONALE │││ PUBLICE COMUNITARE ││ INTERNAŢIONALE ││CLASIFICATE NATO/UE│└─────────┘└─────────┘│└─────────────────────┘└────────────────────┘└───────────────────┘                      │ ┌─────────────────────────┐                      └──────────┤SECRETARIAT ŞI INFORMAŢII│                                 │ CLASIFICATE │                                 └─────────────────────────┘  +  Anexa 3a la regulament*Font 8*    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale                                      Nr. ........ din ........                                      Ex. nr. ....                                 FIŞA POSTULUI
  Identificarea postului
  1. Compartimentul: conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)
  2. Denumirea postului: director
  3. Poziţia postului în statul de organizare: 1
  4. Relaţii cu alte posturi:
  4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat direct viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne; - îşi desfăşoară activitatea în coordonarea unui secretar de stat; - are în subordine întregul personal al DAERI.
  4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a direcţiei; - directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit; - coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, compartimentul Secretariat şi informaţii clasificate; - emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu sau fără personalitate juridică.
  4.3. Relaţii de control: - controlează activitatea structurilor DAERI şi întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
  4.4. Relaţii de colaborare: - colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică; - colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrului afacerilor interne.
  4.5. Relaţii de reprezentare: - reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate; - angajează, în condiţiile legii, DAERI în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuternicire de reprezentare personalului din subordine.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului
      - asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul      managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;    - asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DAERI;    - efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.
  Cerinţele postului
  1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
  2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar-şef de poliţie
  3. Pregătire:
  3.1. pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;
  3.2. pregătire de specialitate: - studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  3.3. alte cunoştinţe: - cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;
  3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţii clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;
  3.5. limbi străine: - limba engleză: citit, scris, vorbit - bine; - cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: bine.
  4 Experienţă:
  4.1. vechime în muncă/din care în MAI: - cel puţin 7 ani în MAI;
  4.2. vechime în specialitate - cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  4.3. vechime în funcţii de conducere: - cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
  4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 6 luni
  5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); - oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; - capacitate de lucru sub presiunea timpului; - spirit de observaţie; - capacitate de lucru în echipă; - putere de mobilizare.
  6. Atitudini necesare/ comportament: - spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare
  7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru funcţii de conducere
  8. Trăsături psihice şi de personalitate: - inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional
  Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: - sediul DAERI;
  2. Programul de lucru: - conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
  3. Deplasări curente: - vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti ori din teritoriu), instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI
  4. Condiţii deosebite de muncă: - activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia; - schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate; - necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate; - ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul României, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale; - expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.
  5. Riscuri implicate de post: - afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres; - afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru; - afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC); - surmenaj şi oboseală psihică; - antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.
  6. Compensări: - indemnizaţie de conducere; - sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare; - condiţii speciale de muncă.
  Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri:1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a DAERI aflate în competenţă de numire;17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DAERI;19. îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie prevăzute de Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi de normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DAERI.2. Responsabilităţi: a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DAERI; b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate; c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent; d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;*Font 8*
  Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: - număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul DAERI; - număr de acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.
  2. Indicatori calitativi: - calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale
  3. Costuri: - nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale
  4. Timp: - încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate
  5. Utilizarea resurselor: - asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI
  6. Mod de realizare: - îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi a secretarului de stat care coordonează DAERI; - pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI; - coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI; - colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.
             Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,                .....................................................................                                        Secretar de stat,                                   ..........................    TITULARUL POSTULUI:    Numele şi prenumele: ....................    Semnătura: ..............................    Data: ...................................
   +  Anexa 3b la regulament     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob    Direcţia afaceri europene şi Viceprim-ministru pentru securitate    relaţii internaţionale naţională, ministrul afacerilor interne,                                           ............................FIŞA POSTULUINr. ......Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere3. Scopul principal al postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din Ministerul Afacerilor Interne (MAI); asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI); efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.Condiţii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă2. Perfecţionări (specializări): masterat ori studii postuniversitare sau programe de perfecţionare profesională în unul dintre următoarele domenii: management, relaţii internaţionale, ordine şi siguranţă publică, securitate şi apărare naţională, drept comunitar, politici publice3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe de operare Word şi Power Point - nivel mediu4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză - nivel bine (citit, scris, vorbit) şi cel puţin o altă limbă de circulaţie universală - nivel bine (citit, scris, vorbit)5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, capacitate de lucru în echipă, spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia; schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi din state diferite la acţiuni complexe în ţară ori străinătate; necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate; ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul României, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale; expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.Obţinerea autorizaţiei de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel TOP SECRET şi UE clasificate de nivel EU TOP SECRET.7. Competenţă managerială: abilităţi manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control), oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, putere de mobilizareAtribuţiile postului:1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al DAERI aflate în competenţă de numire;17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DAERI;19. îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DAERI;21. de asemenea, ocupantul postului are şi următoarele responsabilităţi: a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DAERI; b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate; c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent.Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director2. Clasa: I3. Gradul profesional: -4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 aniSfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:- subordonat faţă de ministrul afacerilor interne, îşi desfăşoară activitatea în coordonarea unui secretar de stat;- superior pentru - întregul personal al DAERI. b) Relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei; directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit; coordonează nemijlocit structurile stabilite prin dispoziţie; emite dispoziţii pentru întregul personal din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile ori unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu ori fără personalitate juridică. Colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică; c) Relaţii de control: controlează activitatea structurilor DAERI şi întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică. d) Relaţii de reprezentare: reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate; directorul angajează, în condiţiile legii, DAERI în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne; b) cu organizaţii internaţionale: colaborează cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne; c) cu persoane juridice private: reprezintă DAERI în relaţia cu persoane fizice sau juridice.3. Limite de competenţă: îşi desfăşoară activitatea potrivit fişei postului, cu respectarea principiului subordonării ierarhice; postul prezintă libertatea de a propune soluţii la problemele specifice din domeniul de competenţă.4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: conform procedurilor interne.Întocmit de:1. Numele şi prenumele2. Funcţia publică de conducere: secretar de stat3. Semnătura ...........................................4. Data întocmirii .....................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:1. Numele şi prenumele .............................2. Semnătura .............................................3. Data .......................................................  +  Anexa 3c la regulament*Font 8*    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale                                      Nr. ........ din ........                                      Ex. nr. ....                                 FIŞA POSTULUI
  Identificarea postului
  1. Compartimentul: conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)
  2. Denumirea postului: director
  3. Poziţia postului în statul de organizare: 1
  4. Relaţii cu alte posturi:
  4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat direct viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne; - îşi desfăşoară activitatea în coordonarea unui secretar de stat; - are în subordine întregul personal al DAERI.
  4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a direcţiei; - directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit; - coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, compartimentul Secretariat şi informaţii clasificate; - emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu sau fără personalitate juridică.
  4.3. Relaţii de control: - controlează activitatea structurilor DAERI şi întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
  4.4. Relaţii de colaborare: - colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică; - colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.
  4.5. Relaţii de reprezentare: - reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate; - angajează, în condiţiile legii, DAERI în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuternicire de reprezentare personalului din subordine.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului
      - asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul      managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;    - asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DAERI;    - efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.
  Cerinţele postului
  1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer
  2. Gradul militar necesar ocupantului postului: minimum colonel
  3. Pregătire:
  3.1. pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;
  3.2. pregătire de specialitate: - studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  3.3. alte cunoştinţe: - cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;
  3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţii clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;
  3.5. limbi străine: - limba engleză: citit, scris, vorbit - bine; - cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: bine.
  4 Experienţă:
  4.1. vechime în muncă/din care în MAI: - cel puţin 7 ani în MAI
  4.2. vechime în specialitate - cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
  4.3. vechime în funcţii de conducere: - cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI
  4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 6 luni
  5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); - oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; - capacitate de lucru sub presiunea timpului; - spirit de observaţie; - capacitate de lucru în echipă; - putere de mobilizare.
  6. Atitudini necesare/ comportament: - spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare
  7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru funcţii de conducere
  8. Trăsături psihice şi de personalitate: - inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional
  Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: - sediul DAERI
  2. Programul de lucru: - conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
  3. Deplasări curente: - vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI
  4. Condiţii deosebite de muncă: - activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia; - schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate; - necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate; - ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul României, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale; - expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.
  5. Riscuri implicate de post: - afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres; - afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru; - afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC); - surmenaj şi oboseală psihică; - antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.
  6. Compensări: - indemnizaţie de conducere; - sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare; - condiţii speciale de muncă.
  Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri:1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a DAERI aflate în competenţă de numire;17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DAERI;19. îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie prevăzute de Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi de normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DAERI.2. Responsabilităţi: a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DAERI; b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi în şedinţele Colegiului MAI, rapoarte şi informări pe probleme de specialitate; c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent; d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;*Font 8*
  Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: - număr lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul DAERI; - număr acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate;
  2. Indicatori calitativi: - calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale;
  3. Costuri: - nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale;
  4. Timp: - încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate;
  5. Utilizarea resurselor: - asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI;
  6. Mod de realizare: - îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi a secretarului de stat care coordonează DAERI; - pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI; - coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI; - colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.
                               Viceprim-ministru pentru securitate naţională,                                     ministrul afacerilor interne,                           ..................................................                                        Secretar de stat,                                   ..........................    TITULARUL POSTULUI:    Numele şi prenumele: ....................    Semnătura: ..............................    Data: ...................................
   +  Anexa 4 la regulament*Font 8*    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale                                               Nr. ......... din ................                                               Ex. nr. .....                                      FIŞA POSTULUI
  Identificarea postului
  1. Compartimentul: conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)
  2. Denumirea postului: director adjunct DAERI
  3. Poziţia postului în statul de organizare: 1a
  4. Relaţii cu alte posturi:
  4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat nemijlocit directorului; - are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează; - prin dispoziţia directorului, i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea direcţiei;
  4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;
  4.3. Relaţii de control: - controlează activitatea structurilor DAERI cărora le coordonează nemijlocit activitatea; - controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
  4.4. Relaţii de colaborare: - colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă; - colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.
  4.5. Relaţii de reprezentare: - reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului
      - furnizează sprijinul necesar directorului în exercitarea atribuţiilor specifice, încondiţiile legii;    - asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor îndomeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;    - asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate destructurile pe care le coordonează nemijlocit;    - efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.
  Cerinţele postului
  1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
  2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar de poliţie
  3. Pregătire:
  3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna
  3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management
  3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, planificare strategică
  3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat
  3.5. limbi străine: Limba engleză: vorbit, scris, citit - foarte bine, echivalent C1
  4. Experienţă:
  4.1. vechime în muncă/din care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI
  4.2. vechime în specialitate cel puţin 7 ani în specialitatea necesară exercitării funcţiei
  4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale direcţiei sau din cadrul MAI
  4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
  5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); - operativitate în luarea deciziilor; - capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional; - abilităţi de negociere; - capacitate de lucru sub presiunea timpului; - spirit de observaţie; - capacitate de lucru în echipă.
  6. Atitudini necesare/comportament: - integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie; - disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi; - tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe; - ţinută şi comportament echilibrat; - spirit de iniţiativă.
  7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru funcţii de conducere
  8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi stabilitate comportamentală.
  Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: sediul DAERI;
  2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
  3. Deplasări curente: - activităţi desfăşurate la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, ale instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI
  4. Condiţii deosebite de muncă: - activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia; - schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate; - necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate; - ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale; - expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.
  5. Riscuri implicate de post: - afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres; - afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC); - afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru; - surmenaj şi oboseală psihică.
  6. Compensări: - indemnizaţie de conducere; - sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare; - condiţii speciale de muncă.
  Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri:1. furnizează sprijin nemijlocit directorului în exercitarea atribuţiilor legale;2. îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;3. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;4. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului;5. acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de către director, potrivit competenţelor directe sau delegate;6. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului aflat în coordonare în cadrul direcţiei şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii structurilor aflate în coordonare;8. identifică nevoile de pregătire profesională şi avansează directorului, spre aprobare, măsuri pentru participarea personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;9. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;10. asigură coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participării reprezentanţilor MAI la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene şi, după caz, poate asigura participarea la unele dintre aceste reuniuni;11. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;12. avizează proiectele de acte normative care transpun legislaţie europeană în domeniile de competenţă ale MAI;13. în domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau coordonarea MAI;14. ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;15. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către director sau conducerea MAI, potrivit competenţelor legale ale DAERI.2. Responsabilităţi: a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale; b) de raportare: prezintă directorului rapoarte şi informări pe probleme de specialitate; c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent; d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat.*Font 8*
  Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: - numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate în cadrul DAERI; - numărul acţiunilor desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.
  2. Indicatori calitativi: - calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale;
  3. Costuri: - nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor, conform planificării şi în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite;
  4. Timp: - încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate;
  5. Utilizarea resurselor: - asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI;
  6. Mod de realizare: - îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din Ministerul Afacerilor Interne, în coordonarea directorului; - deleagă atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine; - pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competenţă; - colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.
                                           Întocmit                 Directorul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale,                                          Aprob                       Viceprim-ministru pentru securitate naţională,                              ministrul afacerilor interne,                             ...............................    Titularul postului:    Numele şi prenumele ......................    Semnătura ................................    Data .....................................
   +  Anexa 5 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia afaceri europene şi relaţii internaţionaleAprobViceprim-ministru pentru securitate naţională,ministrul afacerilor interne,................................FIŞA POSTULUII. Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director adjunct2. Nivelul postului: de conducere3. Scopul principal al postului: conducerea activităţii de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Afacerilor InterneCondiţii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;2. Perfecţionări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, internet nivel bine4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):- limba engleză/franceză: citit, scris şi vorbit - nivel avansat;- o a doua limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit - nivel mediu5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:- capacitate de planificare strategică;- capacitate de organizare, conducere şi control;- abilitatea de a lua decizii;- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;- capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă;- abilităţi de îndrumare, consiliere, mediere şi negociere;- capacitatea de a rezolva probleme complexe;- capacitatea de a redacta texte fluente şi concise în condiţii de viteză crescută;- aptitudini generale de management al resurselor umane.6. Cerinţe specifice:- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în străinătate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de stres;- deplasări la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI.7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI) în concordanţă cu planurile strategice ale MAI;- stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurilor pe care le conduce şi planurile strategice ale DAERI;- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DAERI şi ale structurilor pe care le conduce;- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru structurile pe care le conduce;- ia decizii rapid, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţă cu legea;- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurilor pe care le conduce;- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;- controlează activitatea structurilor din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni;- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile ce îi revin;- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale MAI;- înţelege şi respectă standardele de etică ale MAI şi ale administraţiei publice.Atribuţii specifice postului1. consiliază, în domeniul afacerilor europene şi relaţii internaţionale, secretarul de stat pentru ordine publică;2. analizează, sub aspectul conformităţii cu acquis-ul comunitar şi politicile europene, precum şi cu legislaţia şi strategiile naţionale, proiectele de politici publice, strategiile, proiectele de acte normative, programele, studiile, analizele şi orice alte documente supuse spre aprobarea secretarului de stat pentru ordine publică; elaborează puncte de vedere şi le supune acestuia spre aprobare;3. îndeplineşte, potrivit competenţelor sale, orice alte sarcini dispuse de secretarul de stat pentru ordine publică;4. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor din subordine în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;5. îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea DAERI;6. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului DAERI;7. coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale în domeniul de competenţă al DAERI;8. conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor normative necesare realizării competenţelor DAERI;9. consiliază şi controlează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale desfăşurată de structurile/instituţiile aflate în subordinea/coordonarea MAI şi de cele din instituţiile prefectului;10. avizează, sub aspectul conformităţii cu legislaţia UE, proiectele de acte normative care transpun legislaţie europeană în domeniile de competenţă ale MAI;11. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;12. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;13. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;14. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu instituţiile sau organismele UE, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;15. asigură coordonarea activităţilor necesare în vederea gestionării proiectelor finanţate din foruri europene, derulate sau care urmează a fi derulate de către DAERI;16. în domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau din coordonarea MAI;17. ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;18. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (DIPI), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;- asigură relaţionarea cu DIPI;- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DIPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;- coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;- pune la dispoziţia şefului Compartimentului de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;19. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domenii incidente competenţelor specifice;20. îndeplineşte atribuţii specifice gestionării proiectelor cu finanţare externă, stabilite conform procedurilor şi reglementărilor incidente. Aceste atribuţii au caracter temporar, pe durata implementării proiectelor respective.Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director adjunct2. Clasa: I3. Gradul profesional: -4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 aniII. Sfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: I a) Relaţii ierarhice:- este subordonat nemijlocit secretarului de stat pentru ordine publică pentru punctele 1, 2 şi 3 din atribuţiile specifice postului şi directorului DAERI, pentru punctele 4-20;- este şeful structurii de securitate/subregistru NATO/UE a DAERI;- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează. b) Relaţii funcţionale:- conduce nemijlocit structurile care i-au fost repartizate prin dispoziţia directorului;- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, şi cu instituţiile prefectului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, din ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale DAERI, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne. c) Relaţii de control:- controlează activitatea structurilor DAERI care i-au fost repartizate în subordine;- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile MAI şi din instituţiile prefectului. d) Relaţii de reprezentare:- reprezintă DAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza mandatului de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI; b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a); c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI.3. Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare4. Delegarea de atribuţii: funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din structurile pe care le coordonează, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.Întocmit de:Numele şi prenumele:Funcţia publică de conducere: directorSemnătura .........................................Data întocmirii ...................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:Numele şi prenumele:Semnătura: ........................................Data: .............................................Contrasemnează:Numele şi prenumele:Funcţia: secretar de statSemnătura: ........................................Data: .............................................AvizatDEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂSECRETAR DE STAT,......................................---------