ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014    Având în vedere că, în prezent, piaţa gazelor din România se află într-un proces amplu de reorganizare, bazat pe criteriile specifice unui mediu concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu, în concordanţă cu dezideratele Uniunii Europene de formare a unei pieţei unice europene de gaze naturale, reflectate în prevederile "Pachetul trei - energie",ţinând seama de faptul că: drept urmare a liberalizării pieţei, aceasta a fost afectată profund de lipsa mecanismelor de tranzacţionare transparente absolut necesare funcţionării pieţei;în contextul geopolitic actual şi al conflictelor din regiune, România trebuie să asigure realizarea concomitentă a două acţiuni: menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale a cererii interne şi îndeplinirea rolului de factor de stabilitate regională în domeniul gazier, prin implicarea activă în diversificarea şi dezvoltarea rutelor şi surselor de aprovizionare cu gaze naturale;interdependenţa dintre cele două planuri de acţiune impune implementarea unui cadru legal naţional pe deplin compatibil cu cel european, astfel încât piaţa internă a României de gaze naturale să devină "integrabilă" cu adevărat în piaţa regională şi europeană;actualul context economic impune menţinerea stabilităţii economice, precum şi a locurilor de muncă, prin impulsionarea creării rapide a unei pieţe funcţionale care să genereze un preţ competitiv la gaze naturale pentru consumatori;în vederea asigurării unui rol semnificativ a pieţei gazelor naturale din România, în contextul formării pieţei unice europene de energie şi gaze naturale, şi totodată determinarea unei valori de piaţă obiective a gazelor naturale, coroborate cu sporirea eficienţei consumului acestora într-un cadru economic sustenabil, care să îmbunătăţească climatul social şi economic, într-un context politic regional complex şi instabil,luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 177, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Începând cu data de 15 iulie 2014 şi până la 31 decembrie 2018, producătorii de gaze naturale din România sau afiliaţii acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.(3^2) Începând cu data de 1 martie 2015 şi până la 31 decembrie 2018, furnizorii licenţiaţi au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."2. La articolul 194, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:"35^1. neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către producătorii de gaze naturale din România, afiliaţii acestora, precum şi furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^1) şi (3^2);"3. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) cu amendă cuprinsă de la 50.000 lei la 100.000 lei, cea de la pct. 35^1."  +  Articolul IIAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va emite reglementările prevăzute la art. I pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă până la data de 15 iulie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei,Maricel Popa,secretar de statMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuBucureşti, 11 iunie 2014.Nr. 35.-------