ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 (*actualizată*)privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii(actualizată până la data de 1 ianuarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii privind achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii,ţinând seama de obligaţia prevăzută la art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la transpunerea directivelor Uniunii,luând în considerare recomandările Comisiei Europene,luând în considerare că netranspunerea urgentă a acestui act comunitar echivalează cu încălcarea obligaţiilor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, din perspectiva armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, fiind de natură a conduce la declanşarea, de către Comisia Europeană, a unei proceduri de infringement împotriva statului român,luând în considerare faptul că o eventuală procedură de infringement antrenează consecinţe negative atât din punct de vedere politic, din perspectiva capacităţii României de a-şi îndeplini angajamentele asumate ca urmare a noului statut, cât şi financiar, sancţiunile pecuniare având cuantumuri considerabile,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 36, 51, 52, 62 şi 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv a contractelor sectoriale, şi a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii, care au ca obiect:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. a) furnizarea de produse militare, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente şi/sau subansambluri ale acestora; b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente şi/sau subansambluri ale acestora; c) lucrări, produse şi servicii legate în mod direct de produsele menţionate la lit. a) şi b), pentru oricare stadiu sau pentru totalitatea stadiilor din ciclul de viaţă al acestora; d) lucrări şi servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări şi servicii cu caracter sensibil. (2) În domeniul specific al securităţii nonmilitare, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică achiziţiilor care au caracteristici similare cu cele ale achiziţiilor din domeniul apărării şi care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiţii pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forţele militare şi cele nonmilitare îndeplinesc aceleaşi misiuni şi/sau în cazul în care obiectivul achiziţiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene şi/sau a statului român în interiorul ori în afara graniţelor acestuia împotriva unor ameninţări grave provenite de la entităţi nonmilitare şi/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecţia frontierelor, activităţi de poliţie şi misiuni de gestionare a crizelor, protecţia infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, cum ar fi cel de transport sau de energie.  +  Secţiunea a 2-a Scopul şi principiile achiziţiilor publice în domeniile apărării şi securităţii  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: a) promovarea concurenţei dintre operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa utilizării fondurilor publice; g) asumarea răspunderii.  +  Secţiunea a 3-a Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. acceptarea ofertei câştigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;2. achiziţii de natură civilă - contracte care nu intră sub incidenţa art. 1, care privesc achiziţiile de produse, lucrări sau servicii fără caracter militar în scopuri logistice şi care sunt încheiate în conformitate cu condiţiile menţionate la art. 26;3. acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile avute în vedere;4. autorităţi contractante - înseamnă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori local; structurile din compunerea acestor organisme în care se exercită calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite, prin reglementări interne, competenţe în domeniul achiziţiilor publice sunt asimilate autorităţilor contractante; b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;- se află în subordinea ori este supus controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), ori de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) ori e);-----------Lit. c) a pct. 4 al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2006, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică ori încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006 în baza unui drept special ori exclusiv, astfel cum este acesta definit la pct. 16, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;5. candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;6. candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;7. ciclu de viaţă - toate stadiile succesive în care se poate afla un produs, cum ar fi cele de cercetare şi dezvoltare, dezvoltare industrială, producţie, reparaţii, modernizare, modificare, întreţinere, logistică, instruire, testare, scoatere din uz şi eliminare;8. contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;9. contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică;10. contracte de achiziţie publică - contracte civile care includ şi categoria contractelor sectoriale, astfel cum sunt definite la art. 229 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;11. contracte de achiziţii publice de produse - contracte civile, altele decât contractele de lucrări şi de servicii, care au ca obiect furnizarea de produse, leasingul, închirierea sau cumpărarea lor în rate, cu ori fără opţiune de cumpărare.Un contract care are ca obiect furnizarea de produse şi care cuprinde cu titlu accesoriu şi operaţiuni de montaj şi instalare se consideră contract de furnizare de produse;12. contracte de achiziţii publice de servicii - contracte civile, altele decât contractele de lucrări şi contractele de furnizare de produse, care au ca obiect prestarea de servicii.Un contract care are ca obiect atât produse, cât şi servicii se consideră contract de prestare de servicii în cazul în care valoarea serviciilor în cauză depăşeşte valoarea produselor cuprinse în contract.Un contract care are ca obiect prestarea de servicii şi care include activităţi menţionate în cap. 45 din CPV, care au doar titlu accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului, se consideră contract de prestare de servicii;13. contracte de achiziţii publice de lucrări - contracte civile, având ca obiect fie execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unor lucrări referitoare la una dintre activităţile menţionate în cap. 45 din CPV sau a unei lucrări, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care să răspundă necesităţilor precizate de autoritatea contractantă. Prin lucrare se înţelege rezultatul unor lucrări de construcţii ori de inginerie civilă luate în ansamblu care este suficient prin el însuşi pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică;14. criză - orice situaţie într-un stat membru sau într-o ţară terţă în care s-a produs un fapt prejudiciabil care depăşeşte în mod clar dimensiunea faptelor prejudiciabile din viaţa de zi cu zi şi care periclitează ori limitează în mod considerabil viaţa şi sănătatea oamenilor, care are un impact semnificativ asupra valorilor materiale sau care face necesare măsurile de aprovizionare a populaţiei cu produse de primă necesitate; se consideră, de asemenea, că s-a produs o criză atunci când apariţia unui astfel de fapt prejudiciabil este considerată iminentă; conflictele armate şi războaiele sunt considerate crize în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;15. documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;16. drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una ori de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate;17. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;18. informaţii clasificate - orice informaţii sau materiale, indiferent de forma, natura ori modul de transmitere a acestora, cărora li s-a atribuit un anumit nivel de clasificare de securitate sau de protecţie şi care, în interesul securităţii naţionale şi în conformitate cu legislaţia şi cu actele administrative în vigoare pe plan naţional, necesită protecţie împotriva oricărei însuşiri ilegale, distrugeri, sustrageri, divulgări, pierderi sau împotriva accesului persoanelor neautorizate sau a oricărui alt tip de prejudiciu;19. întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare ori a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la pct. 4 lit. a), b) şi c).Prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform pct. 4 lit. a), b) şi c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: a) deţin majoritatea capitalului subscris; b) deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; c) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;20. întreprindere afiliată - orice întreprindere asupra căreia operatorul economic poate exercita, în mod direct ori indirect, o influenţă dominantă sau orice întreprindere care poate exercita o influenţă dominantă asupra operatorului economic ori care, ca şi operatorul economic, face obiectul influenţei dominante a altei întreprinderi din punctul de vedere al proprietăţii, al participării financiare sau al normelor care o guvernează. Influenţa unei întreprinderi asupra altei întreprinderi este considerată dominantă, în mod direct ori indirect, în cazul în care: a) deţine majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; b) dispune de majoritatea voturilor aferente acţiunilor emise de întreprindere; sau c) poate desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii;21. licitaţie electronică - un proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic pentru prezentarea noilor preţuri, revăzute în sens descrescător, şi/sau a noilor valori privind anumite elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare iniţială completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor prin metode de evaluare automată. Nu pot face obiectul licitaţiei electronice contractele de prestare de servicii şi de execuţie de lucrări care au drept obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări;22. mijloc electronic - un mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, şi stocare a datelor, care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;23. ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor, în cadrul unei proceduri de atribuire;24. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;25. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;26. operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;27. procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil. Procedurile de atribuire sunt: licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte;28. produse sensibile, lucrări sensibile şi servicii sensibile - produse, lucrări şi servicii destinate utilizării în scopuri de securitate, care implică, necesită şi/sau conţin informaţii clasificate;29. produse militare - echipamente proiectate sau adaptate în mod special pentru scopuri militare şi destinate utilizării în calitate de arme, muniţii ori material de război. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, produsele militare se referă, în special, la tipurile de produse incluse în lista de arme, muniţii şi material de război, adoptată de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia nr. 255/58 din 15 aprilie 1958. Această listă include numai echipamente care sunt concepute, proiectate şi produse în scopuri militare specifice. Lista, care are un caracter general, trebuie interpretată într-un mod cât mai flexibil, de exemplu pe baza Listei comune de echipamente militare a Uniunii Europene, ţinând seama de faptul că tehnologia, politica de achiziţii şi cerinţele de ordin militar se află într-o continuă evoluţie, ceea ce conduce la apariţia unor noi tipuri de echipamente. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, produsele militare se mai pot referi, de asemenea, la produsele care, deşi iniţial au fost concepute pentru a fi utilizate în scopuri civile, au fost mai târziu adaptate unor scopuri militare pentru a fi utilizate drept arme, muniţii sau material de război;30. propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;31. propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;32. sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat inclusiv în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;33. subcontract - un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între ofertantul desemnat câştigător pentru un contract şi unul sau mai mulţi operatori economici în scopul executării respectivului contract şi care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii;34. termenii "scris(ă)" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte ori de cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior. Ansamblul poate include informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;35. TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană;36. TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;37. unitate de achiziţii centralizată - o autoritate contractantă, astfel cum este definită la pct. 4 lit. a), b) şi c), sau un organism public european care: a) achiziţionează produse şi/sau servicii destinate autorităţilor contractante; sau b) atribuie contracte de achiziţii publice ori încheie acorduri-cadru de achiziţii de lucrări, de produse sau de servicii destinate autorităţilor contractante;38. vocabularul comun privind achiziţiile - Common Procurement Vocabulary - denumit în continuare CPV, desemnează nomenclatura de referinţă aplicabilă contractelor atribuite de autorităţi/entităţi contractante, adoptată prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 340 din 16 decembrie 2002, pag. 1), cu modificările ulterioare, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente;39. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 4-a Contracte mixte  +  Articolul 4 (1) Un contract care are drept obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă şi, parţial, sub incidenţa O.U.G. nr. 34/2006 se atribuie în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca această atribuire să fie justificată din motive obiective. (2) Atribuirea unui contract care are drept obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră parţial sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, cealaltă parte a contractului neintrând sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă sau a O.U.G. nr. 34/2006, nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca această atribuire să fie justificată din motive obiective. (3) Decizia de a atribui un contract prevăzut la alin. (1) sau (2) nu poate fi luată în scopul evitării aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă sau a O.U.G. nr. 34/2006.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire  +  Articolul 5Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.  +  Articolul 6 (1) Ofertantul/Candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice. (2) Cu toate acestea, pentru contractele de prestare de servicii şi de lucrări, precum şi pentru contractele de furnizare de produse care implică, în plus, servicii şi/sau lucrări de montaj şi de instalaţii, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor lor, numele şi calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestaţiei în cauză.  +  Articolul 7 (1) În scopul protejării autorităţii contractante faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului, acesta va constitui o garanţie de participare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare şi valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 56. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină următoarele informaţii:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. a) cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în anunţul/invitaţia de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puţin decât sumele prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006; b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispoziţiile art. 276 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.  +  Articolul 8 (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.  +  Articolul 9 (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 34 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în oferta să lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.  +  Secţiunea a 6-a Obligaţii ale autorităţilor contractante privind confidenţialitatea  +  Articolul 10Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.  +  Secţiunea a 7-a Protecţia informaţiilor clasificate  +  Articolul 11 (1) Autorităţile contractante pot impune operatorilor economici, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cerinţe care vizează protejarea informaţiilor clasificate pe care acestea le comunică pe parcursul procedurii de atribuire şi pe perioada derulării contractului. (2) Acestea pot, de asemenea, să solicite operatorilor economici, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, să se asigure că subcontractanţii lor respectă aceste cerinţe.  +  Capitolul II Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru. Unităţi de achiziţii centralizate. Excluderi  +  Secţiunea 1 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru  +  Articolul 12 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.  +  Articolul 13Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.  +  Articolul 14Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective. (2) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. (3) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv; b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 103 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 80.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura de cerere de oferte nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului; b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. (2) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii. (3) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 103 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 80.000 euro; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura de cerere de oferte nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate. (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţia executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât şi valoarea totală a facilităţilor menţionate. (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie unuia sau mai multor executanţi contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 103 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro; b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.  +  Articolul 18În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga să durată.  +  Secţiunea a 2-a Unităţi de achiziţii centralizate  +  Articolul 19 (1) În sensul prevederilor art. 1, autorităţile contractante au posibilitatea de a achiziţiona lucrări, produse şi/sau servicii prin intermediul unităţilor de achiziţii centralizate. (2) Se consideră că autorităţile contractante care achiziţionează lucrări, produse şi/sau servicii prin intermediul unei unităţi de achiziţii centralizate, în cazurile prevăzute la art. 3 pct. 37, au respectat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care: a) unitatea de achiziţii centralizate le-a respectat; sau b) atunci când unitatea de achiziţii centralizate nu este o autoritate contractantă, normele de atribuire a contractelor pe care acesta le aplică sunt în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, iar contractele atribuite pot fi supuse unor căi de atac eficace, comparabile cu cele prevăzute în cap. VIII.  +  Secţiunea a 3-a ExcepţiiPARAGRAFUL 1Utilizarea excepţiilor  +  Articolul 20 (1) Niciuna din situaţiile reglementate în această secţiune nu poate fi folosită în scopul sustragerii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplică contractelor a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nici celor excluse din domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform prevederilor din această secţiune. (3) Guvernul are dreptul de a stabili circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE.PARAGRAFUL 2Contracte atribuite în temeiul normelor internaţionale  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică contractelor reglementate: a) de norme procedurale specifice în temeiul unui acord sau al unei înţelegeri internaţionale, încheiate între unul sau mai multe state membre şi una sau mai multe ţări terţe; b) de norme procedurale specifice în temeiul unui acord internaţional încheiat sau al unei înţelegeri internaţionale încheiate referitoare la staţionarea trupelor şi privind angajamentele unui stat membru sau ale unei ţări terţe; c) de normele procedurale specifice ale unei organizaţii internaţionale care efectuează achiziţii în propriile scopuri sau contractelor care trebuie acordate în conformitate cu normele respective.PARAGRAFUL 3Situaţii speciale  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în următoarele cazuri: a) contractelor pentru care aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar obliga statul român să ofere informaţii a căror divulgare este considerată ca fiind contrară intereselor sale fundamentale de securitate; b) contractelor destinate activităţilor specifice structurilor de informaţii;-----------Lit. b) a art. 22 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. c) contractelor atribuite în cadrul unui program de cooperare bazat pe cercetare şi dezvoltare la care participă doar state membre şi este desfăşurat în comun de cel puţin două state membre şi având drept obiectiv elaborarea unui produs nou şi, dacă este cazul, a fazelor ulterioare pentru întreaga durată sau a anumitor părţi ale ciclului de viaţă al acestui produs. La încheierea unui astfel de program de cooperare în domeniul lor de activitate, autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra ponderii cheltuielilor legate de cercetare şi dezvoltare din costul total al programului de cooperare, acordului de repartizare a costurilor, precum şi asupra ponderii achiziţiilor pe stat membru, după caz. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite în acest sens; d) contractelor atribuite într-o ţară terţă, inclusiv în scopuri civile, pe durata participării forţelor în afara teritoriului Uniunii Europene, în cazul în care necesităţile operaţionale impun încheierea acestor contracte cu operatori economici situaţi în zona de operaţiuni; e) contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora; f) contractelor atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la:(i) furnizarea de produse militare sau produse sensibile;sau(ii) lucrări şi servicii în legătură directă cu astfel de produse; sau(iii) lucrări şi servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări şi servicii cu caracter sensibil; g) serviciilor de arbitraj şi de conciliere; h) serviciilor financiare, cu excepţia serviciilor de asigurări; i) contractelor de muncă; j) serviciilor de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţii contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie integral remunerat de către autoritatea contractantă.  +  Secţiunea a 4-a Contracte rezervate  +  Articolul 23 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul/invitaţia de participare la procedura de atribuire.  +  Capitolul III Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii  +  Secţiunea 1 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 1  +  Articolul 24Contractele care au ca obiect serviciile prevăzute la art. 1, care sunt incluse în anexa nr. 1, se atribuie prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 54.  +  Secţiunea a 2-a Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 2  +  Articolul 25În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. a) şi se limitează la prevederile art. 31 şi 135 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. a), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. VIII.  +  Secţiunea a 3-a Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr. 1 şi 2  +  Articolul 26 (1) În cazul în care contractul are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 1, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, prevederile art. 24 sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 1 este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 1, cât şi în anexa nr. 2, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art. 25, atunci când atribuie respectivul contract.  +  Capitolul IV Reguli privind documentaţia de atribuire  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 27 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instrucţiuni privind date-limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. VII secţiunea a 2-a; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  +  Articolul 28 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, la protecţia mediului, precum şi cele referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de securitate şi sănătate în muncă, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de securitate şi sănătate în muncă.  +  Articolul 29 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, condiţii speciale de îndeplinire a contractului care se pot referi, în special, la subcontractare sau prin care se urmăreşte să fie asigurate securitatea informaţiilor clasificate şi securitatea aprovizionării, precum şi obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. (2) În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire sau la executarea unui contract, sunt gestionate sau accesate informaţii clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună prin documentaţia de atribuire ca respectivul candidat/ofertant/contractant/subcontractant şi personalul implicat al acestuia să fie autorizaţi în acest sens, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile.  +  Articolul 30 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens. (2) În cazul în care documentaţia de atribuire conţine informaţii clasificate, aceasta va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile speciale privind accesul la astfel de informaţii, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire; b) punerea la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de aceasta. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective.  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini  +  Articolul 31 (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. (2) Specificaţiile tehnice, astfel cum sunt definite în anexa nr. 3 pct. 1, reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris/descrisă, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. (3) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. (4) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa dintre operatorii economici. (5) Fără a aduce atingere normelor tehnice naţionale obligatorii (inclusiv celor legate de siguranţa produselor) sau cerinţelor tehnice pe care statul român, în temeiul acordurilor internaţionale în materie de standardizare, trebuie să le îndeplinească pentru a garanta interoperabilitatea impusă de acordurile menţionate anterior şi cu condiţia să fie compatibile cu dreptul Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice: a) fie prin trimitere, însoţită de menţiunea "sau echivalent", la specificaţiile tehnice definite în anexa nr. 3 şi în următoarea ordine de prioritate:- standardele naţionale civile care transpun standardele europene;- aprobările tehnice europene;- specificaţiile tehnice comune civile;- standardele naţionale civile care transpun standardele internaţionale;- alte standarde internaţionale civile;- alte sisteme tehnice de referinţă stabilite de organismele europene de standardizare sau, în cazul în care acestea nu există, alte standarde naţionale civile, aprobări tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale în materie de proiectare, calcul şi execuţie a lucrărilor, precum şi de utilizare a produselor;- specificaţiile tehnice civile elaborate de întreprinderi şi care se bucură de o largă recunoaştere în rândul acestora; sau- "standardele pentru apărare" naţionale definite în anexa nr. 3 pct. 3 şi specificaţiile echipamentelor de apărare similare standardelor respective; b) fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale; acestea pot include caracteristici de mediu; c) fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale, prevăzute la lit. b), făcând trimitere la specificaţiile menţionate la lit. a) ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu respectivele performanţe sau cerinţe funcţionale; d) fie prin trimitere la specificaţiile prevăzute la lit. a), pentru anumite caracteristici, şi la performanţele sau cerinţele funcţionale prevăzute la lit. b), pentru alte caracteristici. (6) Cu toate acestea, specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (5) trebuie să fie suficient de exacte pentru ca ofertanţii să poată stabili obiectul contractului şi pentru ca autorităţile contractante să poată atribui contractul. (7) În cazul în care se foloseşte de posibilitatea de a face trimitere la specificaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a), autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă pe motiv că produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile la care au făcut trimitere, dacă ofertantul dovedeşte în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerinţelor autorităţii contractante, prin orice mijloace adecvate, că soluţiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerinţele definite prin specificaţiile tehnice. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. (8) În cazul în care se foloseşte de posibilitatea, prevăzută la alin. (5), de a stabili performanţe sau cerinţe funcţionale de îndeplinit, autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă de lucrări, de produse sau de servicii conforme cu un standard naţional care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard internaţional sau cu un sistem tehnic de referinţă elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificaţii se referă la performanţele sau la cerinţele funcţionale pe care respectiva autoritate le-a impus. (9) În sensul prevăzut la alin. (8), ofertantul trebuie să dovedească, în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerinţelor autorităţii contractante şi prin orice mijloace adecvate, că lucrările, produsele sau serviciile conforme cu standardul răspund performanţelor sau cerinţelor funcţionale ale autorităţii contractante. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. (10) În cazul în care solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale, astfel cum sunt menţionate la alin. (5) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza specificaţii detaliate sau, dacă este necesar, părţi din acestea, definite prin etichete ecologice europene sau (multi)naţionale sau prin orice alte etichete ecologice, cu condiţia ca:- respectivele specificaţii să fie adecvate, astfel încât să definească toate caracteristicile produselor sau serviciilor care fac obiectul contractului;- cerinţele etichetei să fie elaborate pe baza unor informaţii ştiinţifice;- etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părţile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii şi organizaţiile de mediu;- specificaţiile să fie accesibile tuturor părţilor interesate. (11) În sensul prevăzut la alin. (10), autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin "etichete ecologice" sunt considerate ca respectând specificaţiile tehnice definite în caietul de sarcini; pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut, că produsele sau serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate. (12) În sensul prezentului articol, prin organisme recunoscute se înţelege laboratoarele de testare şi de calibrare, organismele de inspecţie şi de certificare conforme cu standardele europene aplicabile. Autorităţile contractante acceptă şi certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre ale Uniunii Europene. (13) Cu excepţia cazului în care sunt justificate de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu pot preciza un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu şi nici nu se pot referi la o marcă, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producţie anumită, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. O astfel de menţiune sau referire este autorizată, cu titlu excepţional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă şi de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu prevederile alin. (5) şi (7); o astfel de menţiune sau referire este însoţită de cuvintele "sau echivalent".  +  Secţiunea a 3-a Oferta. Oferte alternative  +  Articolul 32 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. (2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 33 (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora-limită pentru depunere stabilite în anunţul/invitaţia de participare. (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. (3) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. (4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.  +  Articolul 34 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". (2) Anunţul/Invitaţia de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  +  Articolul 35 (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 36În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivaţie faptul că, dacă aceasta este declarată câştigătoare: a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.  +  Secţiunea a 4-a Subcontractarea  +  Articolul 37Ofertantul câştigător este liber să-şi selecteze subcontractanţii şi, mai ales, acestuia nu i se poate solicita să discrimineze posibilii subcontractanţi pe criteriul naţionalităţii.  +  Articolul 38Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului: a) să indice, în oferta sa, partea din contract pe care ar putea intenţiona să o subcontracteze unor terţi, subcontractanţii propuşi, precum şi obiectul subcontractelor pentru care aceştia din urmă sunt propuşi; şi/sau b) să indice orice modificare produsă la nivelul subcontractanţilor pe durata executării contractului.  +  Articolul 39Autoritatea contractantă poate obliga ofertantul desemnat câştigător să aplice dispoziţiile secţiunii a 5-a din prezentul capitol tuturor sau anumitor subcontracte pe care acesta intenţionează să le atribuie unor terţi.  +  Articolul 40 (1) Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului selectat să subcontracteze unor terţi o parte din contract. Autoritatea contractantă care impune acest tip de subcontractare exprimă acest procent minim sub forma unui interval de valori, care conţine un procent minim şi unul maxim. Procentul maxim nu poate depăşi 30% din valoarea contractului. (2) Intervalul prevăzut la alin. (1) este proporţional cu obiectul şi valoarea contractului, precum şi cu caracterul sectorului industrial în cauză, inclusiv cu nivelul concurenţei de pe piaţa respectivă şi cu capacităţile tehnice relevante ale bazei industriale. (3) Se consideră că orice procent de subcontractare care se încadrează în intervalul de valori indicat de autoritatea contractantă îndeplineşte cerinţa de subcontractare prevăzută la alin. (1). (4) Ofertanţii pot propune subcontractarea unei părţi din valoarea totală care depăşeşte limita maximă a intervalului prevăzut de autoritatea contractantă. (5) Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să precizeze în ofertele lor partea sau părţile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze pentru a îndeplini cerinţa menţionată la alin. (1). (6) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să precizeze partea sau părţile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze pe lângă procentul impus şi să indice subcontractanţii pe care i-au identificat deja. (7) Ofertantul desemnat câştigător atribuie subcontractele în funcţie de procentul de subcontractare care îi este impus de autoritatea contractantă în conformitate cu dispoziţiile secţiunii a 5-a din prezentul capitol.  +  Articolul 41Atunci când o autoritate contractantă decide să respingă subcontractanţii selectaţi de un ofertant în faza procedurii de atribuire a contractului principal, respectiv de ofertantul desemnat câştigător, pe durata executării contractului, la baza acestui refuz nu pot sta decât criteriile aplicate pentru selectarea ofertanţilor pentru contractul principal. În cazul în care respinge un subcontractant, autoritatea contractantă trebuie să prezinte ofertantului sau ofertantului desemnat câştigător o justificare scrisă prin care să expună motivele pentru care consideră că subcontractantul/subcontractanţii în cauză nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile.  +  Articolul 42Cerinţele menţionate la art. 38-41 sunt precizate în anunţul/invitaţia de participare.  +  Articolul 43Prevederile art. 37-41 nu aduc atingere răspunderii operatorului economic principal.  +  Secţiunea a 5-a Norme aplicabile subcontractăriiPARAGRAFUL 1Subcontracte atribuite de ofertanţii desemnaţi câştigători care nu sunt autorităţi contractante  +  Articolul 44 (1) Atunci când se aplică prevederile art. 39 şi 40, ofertanţilor desemnaţi câştigători care nu sunt autorităţi contractante li se aplică normele prevăzute de prezentul paragraf atunci când atribuie subcontracte unor terţi. (2) În sensul alin. (1), nu sunt considerate terţi întreprinderile care s-au grupat pentru a obţine contractul şi nici întreprinderile afiliate acestora. Ofertantul include în oferta sa lista completă a acestor întreprinderi. Lista este actualizată în funcţie de modificările care intervin ulterior în asocierile dintre întreprinderi.  +  Articolul 45Ofertantul desemnat câştigător acţionează conform principiului transparenţei şi îi tratează pe toţi potenţialii subcontractanţi în mod egal şi fără discriminare.  +  Articolul 46 (1) În cazul în care ofertantul desemnat câştigător care nu este autoritate contractantă atribuie un subcontract cu o valoare estimată, fără TVA, care nu este inferioară pragurilor stabilite la art. 103, acesta îşi face cunoscută intenţia prin intermediul unui anunţ. (2) Anunţurile privind subcontractele conţin informaţiile menţionate în anexa nr. 5 şi orice alte informaţii considerate utile de către ofertantul desemnat câştigător, dacă este necesar cu aprobarea autorităţii contractante. Anunţurile de subcontractare se redactează respectând formatul formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. (3) Anunţurile privind subcontractele se publică în conformitate cu paragraful 1 al secţiunii 1 din cadrul cap. VI. (4) Cu toate acestea, nu este necesar un anunţ privind subcontractele atunci când subcontractul întruneşte condiţiile prevăzute la art. 102. (5) Ofertanţii desemnaţi câştigători pot publica, în conformitate cu paragraful 1 al secţiunii 1 din cadrul cap. VI, anunţurile privind subcontractele pentru care publicarea nu este obligatorie. (6) Ofertantul desemnat câştigător are posibilitatea să îndeplinească cerinţele de subcontractare prevăzute la art. 39 şi 40 şi prin atribuirea de subcontracte pe baza unui acord-cadru încheiat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 45 şi 47 şi la alin. (1)-(5). Subcontractele bazate pe un astfel de acordcadru se atribuie în limitele termenilor prevăzuţi în acordul-cadru. Ele pot fi atribuite doar operatorilor economici care sunt semnatari ai acordului-cadru. La atribuirea contractelor, părţile propun, în toate cazurile, termeni compatibili cu cei din acordul-cadru. (7) Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 7 ani, decât în cazuri excepţionale determinate de luarea în considerare a duratei de viaţă preconizate a oricăruia dintre articolele, instalaţiile sau sistemele livrate şi dificultăţile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza. (8) Nu se poate recurge la acorduri-cadru în mod abuziv sau în aşa fel încât să se împiedice, să se restrângă sau să se denatureze concurenţa. (9) Pentru atribuirea contractelor care au o valoare estimată fără TVA sub pragurile stabilite la art. 103, ofertanţii desemnaţi câştigători aplică principiile din tratat privind transparenţa şi concurenţa. (10) Prevederile secţiunii 1 din cadrul cap. II se aplică la calcularea valorii estimate a subcontractelor.  +  Articolul 47 (1) În anunţul de subcontractare, ofertantul desemnat câştigător indică criteriile pentru selecţia calitativă stabilite de autoritatea contractantă, precum şi orice alt criteriu pe care îl va aplica pentru selecţia calitativă a subcontractanţilor. Toate aceste criterii trebuie să fie obiective, nediscriminatorii şi compatibile cu criteriile aplicate de autoritatea contractantă pentru selecţia ofertanţilor pentru contractul principal. Capacităţile solicitate trebuie să fie direct legate de obiectul subcontractului, iar nivelurile de capacităţi solicitate trebuie să fie corespunzătoare. (2) Ofertantul desemnat câştigător nu mai este obligat să subcontracteze conform prevederilor prezentei secţiuni dacă dovedeşte, în mod satisfăcător pentru autoritatea contractantă, că niciunul dintre subcontractanţii care participă la competiţie şi nici ofertele lor propuse nu întrunesc criteriile indicate în anunţul de subcontractare, împiedicând astfel ofertantul desemnat câştigător să îndeplinească cerinţele prevăzute în contractul principal. În acest caz, modul de selectare a unor eventuali subcontractanţi rămâne la alegerea ofertantului desemnat câştigător.PARAGRAFUL 2Subcontracte atribuite de ofertanţii selectaţi care sunt autorităţi/entităţi contractante  +  Articolul 48În cazul în care ofertanţii desemnaţi câştigători sunt autorităţi contractante, aceştia respectă dispoziţiile cap. I-VII din prezenta ordonanţă de urgenţă atunci când atribuie subcontracte.  +  Secţiunea a 6-a Securitatea informaţiei  +  Articolul 49 (1) În cazul în care participarea la procedura de atribuire sau executare a unui contract de achiziţii publice/acordcadru implică accesul sau gestionarea de informaţii clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire ca ofertantul/candidatul/contractantul/subcontractantul să deţină autorizaţii în acest sens, eliberate în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu sau recunoscute de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat - ORNISS, în baza tratatelor, acordurilor sau protocoalelor internaţionale la care România este parte. (2) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor, printre altele, următoarele elemente: a) angajamentul ofertantului şi al subcontractanţilor deja identificaţi de a proteja în mod corespunzător confidenţialitatea tuturor informaţiilor clasificate aflate în posesia lor sau aduse la cunoştinţa lor pe întreaga durată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum şi după rezilierea sau expirarea acestuia, în conformitate cu legislaţia şi actele administrative aplicabile; b) angajamentul ofertantului de a obţine angajamentul prevăzut la lit. a) din partea celorlalţi subcontractanţi la care va apela pe durata executării contractului; c) informaţii suficiente privind subcontractanţii deja identificaţi, care să permită autorităţii contractante să constate că fiecare subcontractant posedă capacităţile necesare pentru a proteja în mod corespunzător confidenţialitatea informaţiilor clasificate la care are acces sau pe care este obligat să le producă în cadrul realizării activităţilor lor de subcontractare; d) angajamentul ofertantului de a furniza informaţiile solicitate la lit. c) în ceea ce priveşte noii subcontractanţi înainte de a le atribui un subcontract. (3) Autoritatea contractantă este obligată să coreleze termenele procedurii de achiziţie, menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu cele stabilite de legislaţia naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, astfel încât să asigure accesul nediscriminatoriu al participanţilor la respectiva procedură.  +  Secţiunea a 7-a Securitatea aprovizionării  +  Articolul 50 (1) Autoritatea contractantă precizează în anunţul/invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire aferente unui contract de achiziţii publice/acord-cadru cerinţele sale referitoare la securitatea aprovizionării. (2) În acest scop, autoritatea contractantă poate solicita ca oferta să cuprindă, printre altele, următoarele elemente: a) o certificare sau documente care să dovedească autorităţii contractante că ofertantul va fi capabil să îşi îndeplinească obligaţiile legate de exportul, de transferul şi de tranzitul produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv orice document justificativ primit din partea statului membru sau a statelor membre implicat(e); b) indicarea oricărei restricţii impuse autorităţii contractante cu privire la divulgarea, transferul sau utilizarea produselor şi serviciilor sau a oricărui rezultat al produselor şi serviciilor respective, care ar rezulta din regimurile de control al exporturilor sau de securitate; c) certificate sau documente prin care să se demonstreze că organizarea şi localizarea lanţului de aprovizionare al ofertantului îi vor permite să respecte cerinţele autorităţii contractante privind securitatea aprovizionării, cerinţe menţionate în caietul de sarcini, precum şi angajamentul de a asigura că eventualele modificări care apar în lanţul său de aprovizionare pe durata executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru nu vor influenţa respectarea acestor cerinţe; d) angajamentul ofertantului de a stabili şi/sau menţine capacitatea necesară pentru a face faţă unor creşteri ale necesităţilor, impusă de autoritatea contractantă, ca urmare a unei situaţii de criză, în anumite condiţii care urmează a fi convenite; e) orice documente justificative primite de la autorităţile naţionale ale ofertantului referitoare la satisfacerea unor creşteri ale necesităţilor autorităţii contractante, ca urmare a unei situaţii de criză; f) angajamentul ofertantului de a asigura întreţinerea, modernizarea şi adaptarea produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; g) angajamentul ofertantului de a informa în timp util autoritatea contractantă în legătură cu orice schimbare apărută în organizarea sa, lanţul de aprovizionare sau în strategia sa industrială, care ar putea afecta obligaţiile sale faţă de respectiva autoritate; h) angajamentul ofertantului de a pune la dispoziţia autorităţii contractante, în anumite condiţii care urmează a fi convenite, toate mijloacele specifice necesare pentru producerea pieselor de schimb, a componentelor, a ansamblurilor, precum şi a echipamentelor de testare speciale, inclusiv desenele tehnice, autorizaţiile şi instrucţiunile de utilizare, în cazul în care nu mai este în măsură să asigure aceste aprovizionări. (3) Ofertantului nu i se poate cere să obţină un angajament al unui stat membru care ar aduce prejudicii libertăţii statului membru respectiv de a aplica, în conformitate cu dreptul internaţional sau dreptul Uniunii Europene aplicabil, propriile criterii naţionale de acordare a licenţelor de export, transfer sau tranzit în circumstanţele care prevalează în momentul deciziei respective de acordare a licenţei.  +  Capitolul V Proceduri de atribuire a contractului. Modalităţi speciale de atribuire a contractului  +  Secţiunea 1 Proceduri de atribuirePARAGRAFUL 1Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire  +  Articolul 51 (1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro. Fără a fi afectată aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la iniţierea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, Parlamentul, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobă respectiva solicitare în termen de 15 zile de la primirea acesteia.-----------Alin. (2) al art. 51 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Articolul 52Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situaţie, data-limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.PARAGRAFUL 2Proceduri de atribuire  +  Articolul 53Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.  +  Articolul 54Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta; b) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală; c) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.Negocierea poate fi:- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.  +  Articolul 55 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 54, după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 86, 102 sau 103.  +  Articolul 56Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii 1 a cap. II, nu depăşeşte echivalentul în lei a 75.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.-----------Art. 56 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Articolul 57 (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 54, prin utilizarea mijloacelor electronice. (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.PARAGRAFUL 3Licitaţia restrânsă  +  Articolul 58 (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape: a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 59Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 134, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 60 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cele prevăzute la art. 134 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 61Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 62În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire, este asigurat accesul direct, complet şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie începând cu data publicării anunţului de participare.  +  Articolul 63 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă. (2) În etapa prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.  +  Articolul 64 (1) Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă; b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.  +  Articolul 65 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.  +  Articolul 66 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire tuturor candidaţilor selectaţi. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include şi în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 67 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, şi în niciun caz până la mai puţin de 22 de zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. (6) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2) şi nici cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.  +  Articolul 68 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.  +  Articolul 69 (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 70 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 69 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor.  +  Articolul 71Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 52 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.PARAGRAFUL 4Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 72Procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se desfăşoară, de regulă, în două etape: a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de negociere a propunerilor de oferte depuse de candidaţii selectaţi.  +  Articolul 73Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.  +  Articolul 74Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 134, a unui anunţ de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 75 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.  +  Articolul 76Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 77 (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive. (2) În cazul prevăzut la art. 30 alin. (3) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.  +  Articolul 78 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (3) În etapa prevăzută la art. 72 lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (5) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (4), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.  +  Articolul 79 (1) Numărul de candidaţi selectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.  +  Articolul 80 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.  +  Articolul 81 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora; c) limba/limbile în care se vor derula negocierile; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare; e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. VII secţiunea a 2-a. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 82 (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 83 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 82 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. În cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor.  +  Articolul 84 (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.  +  Articolul 85 (1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare, având în vedere prevederile art. 175.PARAGRAFUL 5Dialogul competitiv  +  Articolul 86Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; b) aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.  +  Articolul 87În sensul prevederilor art. 86 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură: a) să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau b) să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.  +  Articolul 88Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în 3 etape: a) etapa de selecţie a candidaţilor; b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma selecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală; c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.  +  Articolul 89Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 134, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.  +  Articolul 90 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.  +  Articolul 91Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 92Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.  +  Articolul 93 (1) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (2) În etapa prevăzută la art. 88 lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.  +  Articolul 94 (1) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.  +  Articolul 95 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.  +  Articolul 96 (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia; c) limba/limbile în care se va derula dialogul; d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 97 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. (2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 98 (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante. (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective. (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.  +  Articolul 99 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale. (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.  +  Articolul 100Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat; b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.  +  Articolul 101 (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 173 alin. (2). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.PARAGRAFUL 6Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 102Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; autoritatea contractantă are, în acest caz, şi obligaţia de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă aceasta informare este solicitată; b) atunci când, în urma aplicării licitaţiei restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;- autoritatea contractantă invită la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire; c) în cazul unei urgenţe care rezultă în urma apariţiei unei situaţii de criză şi care nu este compatibilă cu perioadele de aplicare a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, precum şi în cazul prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. d). Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a furnizării/prestării/executării produselor/serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a furnizării/prestării/executării produselor/serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) atunci când, din motive tehnice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; f) pentru serviciile de cercetare şi de dezvoltare, cu excepţia celor menţionate la art. 22; g) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; h) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 5 ani, în afara situaţiilor excepţionale determinate de luarea în considerare a duratei de viaţă preconizate a oricăruia dintre articolele, instalaţiile sau sistemele livrate şi dificultăţile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza; i) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil; j) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; k) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial; în cazuri temeinic motivate, ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice; l) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit printr-o procedură de cerere de oferte, de licitaţie restrânsă, de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau de dialog competitiv;- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii sa determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;- în anunţul/invitaţia de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 5 ani de la atribuirea contractului iniţial, în afara situaţiilor excepţionale determinate de luarea în considerare a duratei de viaţă preconizate a oricăruia dintre articolele, instalaţiile sau sistemele livrate şi dificultăţile tehnice pe care o schimbare de furnizor lear putea cauza;-----------Lit. l) a art. 102 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. m) în cazul contractelor legate de prestarea de servicii de transport aerian şi maritim destinate forţelor armate sau forţelor de securitate mobilizate sau care urmează a fi mobilizate în afara graniţelor, atunci când autoritatea contractantă trebuie să achiziţioneze astfel de servicii de la operatorii economici care garantează validitatea ofertelor lor doar pentru perioade foarte scurte, astfel încât perioadele de aplicare a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte nu pot fi respectate.PARAGRAFUL 7Cererea de oferte  +  Articolul 103Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 400.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 400.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro.  +  Articolul 104 (1) Cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) data şi ora-limită stabilite pentru primirea ofertelor; b) adresa la care se transmit ofertele; c) data şi ora deschiderii ofertelor; d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; e) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora; f) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; g) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire; h) sursa de finanţare. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.  +  Articolul 105 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 51, în cazul prevăzut la art. 104 alin. (1) perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare în SEAP şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 10 zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării invitaţiei de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica invitaţia de participare şi, dacă este cazul, documentaţia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.  +  Articolul 106Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 52 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.  +  Secţiunea a 2-a Modalităţi speciale de atribuire a contractuluiPARAGRAFUL 1Acordul-cadru  +  Articolul 107 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 54 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 108Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.  +  Articolul 109 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească 7 ani, decât în cazuri excepţionale determinate de luarea în considerare a duratei de viaţă preconizate a oricăruia dintre articolele, instalaţiile sau sistemele livrate şi dificultăţile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza. (2) În astfel de cazuri excepţionale, autorităţile contractante vor oferi o justificare corespunzătoare cu privire la cazurile respective în anunţul de atribuire prevăzut la art. 136. (3) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractantă/ contractante şi operatorul/operatorii economic/economici, care sunt parte a acordului respectiv.  +  Articolul 110Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor unui acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 111Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. VII.  +  Articolul 112 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică; b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. (3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.  +  Articolul 113În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.  +  Articolul 114În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru; b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care a/au prezentat ofertă admisibilă.  +  Articolul 115 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-a asumat prin propunerea tehnică; b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici: a) fie fără reluarea competiţiei; b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordulcadru; b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.  +  Articolul 116În cazul prevăzut la art. 115 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură: a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; b) autoritatea contractantă fixează un termen-limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul-limită stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.PARAGRAFUL 2Licitaţia electronică  +  Articolul 117 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii: a) ca o etapă finală a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (4) şi art. 116. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 118Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât: a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa; b) să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 119Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.  +  Articolul 120Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 27 şi următoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului; c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţia ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.  +  Articolul 121 (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. (3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.  +  Articolul 122În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitaţia prevăzută la art. 121 alin. (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar; b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 123 (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut; b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive.  +  Articolul 124 (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind: a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice; b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.  +  Articolul 125 (1) Licitaţia electronică se finalizează prin una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi: a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. 175, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.  +  Capitolul VI Reguli de publicitate şi transparenţă  +  Secţiunea 1 AnunţuriPARAGRAFUL 1Publicarea anunţurilor  +  Articolul 126 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire. (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 134 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 4 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. (3) Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 127 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile/invitaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.-----------Alin. (1) al art. 127 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 128 (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile şi invitaţiile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 128 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 128 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 128 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 128 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (6) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ de intenţie/anunţ de participare/invitaţie de participare transmis/transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul/invitaţia respectiv/respectivă este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimată a acestuia.-----------Alin. (6) al art. 128 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului/invitaţiei în SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul/invitaţia respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare; b) fie să respingă publicarea anunţului/invitaţiei, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. (8) Erorile prevăzute la alin. (7) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul/invitaţia transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale actelor normative emise în aplicarea acesteia şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică. (9) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (8) în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 189. (10) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia: a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.-----------Lit. b) a alin. (10) al art. 128 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (11) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (12) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10) lit. a).  +  Articolul 129 (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană.PARAGRAFUL 2Anunţul de intenţie  +  Articolul 130 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie în situaţia în care urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 67 alin. (2), făcând cunoscut în acest sens în respectivul anunţ, după caz: a) valoarea totală estimată a contractelor care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV; b) valoarea totală estimată a contractelor care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 1; c) valorile estimate ale contractelor de lucrări care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  +  Articolul 131 (1) În cazurile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar. (2) În cazul prevăzut la art. 130 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.  +  Articolul 132 (1) Anunţul de intenţie se publică: a) în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană.PARAGRAFUL 3Anunţul de participare  +  Articolul 133Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când iniţiază procedura de licitaţie restrânsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau dialog competitiv, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru.  +  Articolul 134 (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro*); b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro*).PARAGRAFUL 4Anunţul de atribuire  +  Articolul 135 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce a finalizat procedura de atribuire - licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru. (2) Autorităţile contractante au dreptul de a nu comunica anumite informaţii privind atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru, dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la încălcarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public, în special intereselor de apărare şi de securitate; b) ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar putea prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. (3) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 136 alin. (2) lit. a). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.  +  Articolul 136 (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro*); b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro*).  +  Secţiunea a 2-a Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor  +  Articolul 137 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. (2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac. (3) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. (4) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 180 alin. (1) se majorează cu 5 zile.  +  Articolul 138 (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 137 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 137 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini şi nici cerinţelor referitoare la securitatea informaţiilor şi la securitatea aprovizionării; c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru; d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1) din O.U.G nr. 34/2006. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a motiva excluderea unui operator economic efectuată în baza art. 156 lit. d).  +  Articolul 139Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii dintre cele prevăzute la art. 138 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la încălcarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public, în special intereselor de apărare şi de securitate; b) ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa dintre aceştia.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor  +  Articolul 140 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective, precum şi protecţia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 141 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin poştă; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentaţia de atribuire modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.  +  Articolul 142 (1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătură electronică.  +  Articolul 143 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 141 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul/invitaţia de participare cerinţa respectivă, precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.  +  Articolul 144 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poştă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice. (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.  +  Articolul 145Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate; c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data-limită de transmitere documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. VII secţiunea 1, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.  +  Articolul 146În sensul prevederilor art. 145, garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) înainte de data-limită de transmitere a datelor, nicio persoană nu are acces la datele transmise; c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate; e) accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 147 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau distorsionarea concurenţei. (2) Fiecare ofertant/candidat participant la o procedură de atribuire, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă.  +  Articolul 148Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.  +  Articolul 149 (1) Persoanele care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. (2) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi; c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală.  +  Articolul 150Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în unul dintre raporturile prevăzute la art. 149 alin. (2) lit. a) cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.  +  Capitolul VII Atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilorPARAGRAFUL 1Criterii de calificare şi selecţie  +  Articolul 151Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului.  +  Articolul 152 (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 151. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau de includere în liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare ale sistemului. (4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile contractante vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 153 (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 151 lit. c) şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul anunţului/invitaţiei de participare. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire.  +  Articolul 154 (1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească. (3) Criteriile de calificare şi selecţie precizate în cadrul anunţului/invitaţiei de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaţiei de atribuire. (4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia modificărilor dispuse prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau a celor operate de către autoritatea contractantă ca erate, dar doar în cazul în care publicarea eratelor s-a făcut cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor.-----------Art. 154 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.PARAGRAFUL 2Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului  +  Articolul 155Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: a) participare la activităţi ale unei organizaţii criminale; b) corupţie; c) fraudă; d) pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativa de a comite aceste acţiuni; e) spălare de bani şi/sau finanţarea terorismului.  +  Articolul 156Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; b) a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;-----------Lit. b) a art. 156 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, cum ar fi încălcarea obligaţiilor în domeniul securităţii informaţiei sau al securităţii aprovizionării într-un contract anterior, fapt care a produs ori este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) s-a stabilit pe baza oricăror mijloace de probă şi/sau surselor de date protejate că nu prezintă capacitatea necesară pentru a evita riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale; e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  +  Articolul 157 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 155 şi 156 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. 155, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) ori respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 155 şi 156, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar a unei autorităţi administrative ori judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.PARAGRAFUL 3Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  +  Articolul 158Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.PARAGRAFUL 4Situaţia economică şi financiară  +  Articolul 159 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.  +  Articolul 160 (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea. (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului.  +  Articolul 161 (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156.-----------Alin. (2) al art. 161 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2).PARAGRAFUL 5Capacitatea tehnică şi/sau profesională  +  Articolul 162 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. (4) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra capacitatea tehnică şi/sau profesională şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a capacităţii tehnice şi/sau profesionale a candidatului/ofertantului.  +  Articolul 163 (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 5 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la normele interne în materie de proprietate intelectuală; d) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; e) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru operaţiunile şi serviciile de amplasare şi instalare; f) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; g) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru; h) dacă este cazul, informaţii referitoare la utilajele, materialele, echipamentele tehnice, efectivele de personal şi know-how-ul său şi/sau la sursele de aprovizionare - cu indicarea locaţiei geografice, în cazul în care aceasta este situată în afara teritoriului Uniunii - pe care operatorul economic le are la dispoziţie în vederea executării contractului, pentru a face faţă unor eventuale creşteri ale necesităţilor autorităţii contractante ca urmare a unei situaţii de criză sau pentru a asigura întreţinerea, modernizarea şi adaptarea produselor care fac obiectul respectivului contract; i) documente de autorizare sau acreditare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care să certifice capacitatea de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la normele interne în materie de proprietate intelectuală; d) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; e) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; f) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; g) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; h) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; i) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze; j) documente de autorizare sau acreditare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care să certifice capacitatea de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări; g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze; h) documente de autorizare sau acreditare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care să certifice capacitatea de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. (4) La solicitarea autorităţii contractante ORNISS cooperează cu autoritatea naţională de securitate sau autoritatea de securitate desemnată din statul candidatului/ofertantului pentru verificarea conformităţii spaţiilor şi instalaţiilor care pot fi utilizate, procedurilor industriale şi administrative care vor fi urmate, modalităţilor de gestionare a informaţiilor şi/sau situaţia personalului care poate fi încadrat în vederea punerii în aplicare a contractului.  +  Articolul 164În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi - capacităţile de producţie ale furnizorului ori capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii.  +  Articolul 165 (1) Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, cu excepţia capacităţii de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156, şi trebuie să aibă capacitatea de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2).PARAGRAFUL 6Standarde de asigurare a calităţii  +  Articolul 166În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente acreditate, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde referitoare la sistemele de management al calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de management al calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.  +  Articolul 167În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 168În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.PARAGRAFUL 7Standarde de protecţie a mediului  +  Articolul 169În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 163 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul comunitar de management ecologic şi audit (EMAS); b) fie la standarde referitoare la managementul mediului bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.  +  Articolul 170În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  +  Articolul 171În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de atribuire a contractelor  +  Articolul 172Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul/invitaţia de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 173 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  +  Articolul 174 (1) În cazul aplicării criteriului <>, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de utilizare, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii postvânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de execuţie, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea şi caracteristicile operaţionale, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar, în anunţul/invitaţia de participare, precum şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. (5) Orice modificare şi/sau completare a factorilor de evaluare precizaţi conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire.-----------Art. 174 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea ofertei câştigătoare  +  Articolul 175Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.  +  Articolul 176 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.  +  Articolul 177 (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. (2) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi pe cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.  +  Articolul 178 (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  +  Articolul 179 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.  +  Articolul 179^1Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.-----------Art. 179^1 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Articolul 180 (1) Contractele de achiziţie publică/acordurilecadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor cap. II secţiunea 1, a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 134 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor cap. II secţiunea 1, a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 134 alin. (2). (2) Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate. (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ de participare; b) atunci când contractul de achiziţie publică/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru.  +  Secţiunea a 4-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 181 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 179, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) lit. a), art. 79 alin. (2) lit. a), art. 94 alin. (2) lit. a) sau art. 114 lit. a); b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. (3) Dispoziţiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege: a) criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de atribuire au fost modificaţi; b) pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori ori omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).-----------Art. 181 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Articolul 182Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.  +  Articolul 183Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării.  +  Secţiunea a 5-a Dosarul achiziţiei publice  +  Articolul 184 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat. (2) Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.  +  Articolul 185 (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia restrânsă sau negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru semnat; m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;-----------Lit. n) a alin. (1) al art. 185 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. o) documentele emise în conformitate cu prevederile legale privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, dacă este cazul; p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant. (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi; e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură; f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.  +  Articolul 186Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul achiziţiei publice se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  +  Articolul 187În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice sau utilizează un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 146, să nu fie afectată.  +  Capitolul VIII Căi de atac  +  Articolul 188. (1) Prevederile cap. IX "Soluţionarea contestaţiilor" din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (2) Fără a afecta prevederile alin. (1), în orice caz, un contract poate să nu fie considerat ca lipsit de efecte dacă consecinţele acestui lucru ar periclita serios însăşi existenţa unui program de apărare sau de securitate, esenţial pentru interesele în materie de securitate naţională.-----------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Capitolul IX Contravenţii şi sancţiuni  +  Secţiunea 1 Contravenţii  +  Articolul 189Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 13;-----------Lit. a) a art. 189 a fost modificată de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. b) încălcarea prevederilor art. 27, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice; c) încălcarea prevederilor art. 55 alin. (2) şi ale art. 107 alin. (2); d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;-----------Lit. e) a art. 189 a fost modificată de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.e^1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu privire la anunţul de atribuire;-----------Lit. e^1) a art. 189 a fost introdusă de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. f) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparenţei; g) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; h) încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa; i) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art. 173, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor; j) schimbarea criteriului de atribuire precizat în invitaţia/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;-----------Lit. j) a art. 189 a fost modificată de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare; l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite în invitaţia/anunţul de participare şi prin documentaţia de atribuire;-----------Lit. l) a art. 189 a fost modificată de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. m) refuzul de a pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de supraveghere; n) netransmiterea informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; o) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 71 şi 106; p) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 181; q) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (1); r) încălcarea prevederilor art. 179 alin. (2); s) încălcarea prevederilor art. 137 şi 138; t) încălcarea prevederilor art. 184 şi 185, referitoare la întocmirea şi/sau păstrarea dosarului achiziţiei publice; u) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 203; v) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă; w) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2, cu excepţia alin. (2) lit. f). x) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informaţiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat.-----------Lit. x) a art. 189 a fost introdusă de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Sancţionarea contravenţiilor  +  Articolul 190 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 189 lit. e^1), o), u) şi w) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.-----------Alin. (1) al art. 190 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 189 lit. a), c), k), n), r), t), v) şi x) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.-----------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 189 lit. b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), p), q) şi s) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. (4) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 189 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. (5) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3). (6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 190 alin. (1)-(3) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.  +  Articolul 191 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei. (3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.  +  Articolul 192 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 189 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.  +  Articolul 193 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 190 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita instanţei de judecată, în condiţiile legii, constatarea nulităţii absolute a contractelor, pentru următoarele motive: a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ de participare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi art. 256^3 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 193 a fost modificată de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 116; d) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare; e) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea sau nu încheie niciun contract, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; f) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 150. g) modificarea criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 193 a fost introdusă de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare.-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 193 a fost introdusă de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012. (2) Litigiile prevăzute la alin. (1) se soluţionează, de urgenţă şi cu precădere, de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 720^2 - 720^7 şi art. 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. (3) Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ. (4) În cazuri temeinic justificate, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.-----------Alin. (4) al art. 193 a fost introdus de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 194În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.  +  Articolul 195Contractelor în curs de executare şi procedurilor în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la data iniţierii acestora.  +  Articolul 196 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 287^15 din O.U.G. nr. 34/2006, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 197 (1) Operatorul SEAP este Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (CNMSI). (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice.  +  Articolul 198Pragurile valorice prevăzute la art. 103, art. 134 alin. (2) şi art. 136 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligaţiilor asumate la nivel european.  +  Articolul 199În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a acesteia, pe care le supune spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 200Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere.  +  Articolul 201Atribuirea contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă se va efectua cu respectarea legislaţiei în materia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 202Persoanele cu atribuţii de control şi monitorizare a procedurilor de atribuire şi a documentelor aferente ce implică informaţii clasificate trebuie să deţină autorizaţii în acest sens, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile.  +  Articolul 203 (1) În vederea atribuirii contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice şi atribuţii în acest sens, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ. (2) În cazul autorităţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii contractante. (3) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.  +  Articolul 204Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2012.  +  Articolul 205La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 206Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L216 din 20 august 2009.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi

  Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

  Cristina Trăilă

  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

  Valerian Vreme

  Ministrul apărării naţionale,

  Gabriel Oprea

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Constantin-Traian Igaş

  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

  Ion Ariton

  Ministrul afacerilor europene,

  Leonard Orban

  Ministrul justiţiei,

  Cătălin Marian Predoiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 114.  +  Anexa 1SERVICIILEmenţionate la art. 1 şi 24 ┌─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Subiect │ Numere de referinţă CPV │ │cate-│ │ │ │gorie│ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 1 │Servicii de întreţinere şi │50000000-5, de la 50100000-6 la │ │ │reparaţii │50884000-5 (mai puţin de la 50310000-1 │ │ │ │la 50324200-4 şi 50116510-9, │ │ │ │50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) şi │ │ │ │de la 51000000-9 la 51900000-1 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 2 │Servicii conexe ajutorului │75211300-1 │ │ │militar extern │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 3 │Servicii de apărare, servicii │75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 │ │ │militare de apărare şi │ │ │ │servicii civile de apărare │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 4 │Servicii de securitate şi │De la 79700000-1 la 79720000-7 │ │ │investigaţie │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 5 │Servicii de transport pe uscat│60000000-8, de la 60100000-9 la │ │ │ │60183000-4 (cu excepţia 60160000-7, │ │ │ │60161000-4) şi de la 64120000-3 la │ │ │ │64121200-2 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 6 │Servicii de transport aerian: │60400000-2, de la 60410000-5 la │ │ │transport de călători şi de │60424120-3 (cu excepţia 60411000-2, │ │ │marfă, cu excepţia │60421000-5), de la 60440000-4 la │ │ │transportului de corespondenţă│60445000-9 şi 60500000-3 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 7 │Transport de corespondenţă pe │60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, │ │ │uscat sau aerian │60421000-5 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 8 │Servicii de transport feroviar│De la 60200000-0 la 60220000-6 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 9 │Servicii de transport pe apă │De la 60600000-4 la 60653000-0 şi de la│ │ │ │63727000-1 la 63727200-3 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 10 │Servicii de transport de │De la 63100000-0 la 63111000-0, de la │ │ │sprijin şi auxiliare │63120000-6 la 63121100-4, 63122000-0, │ │ │ │63512000-1 şi de la 63520000-0 la │ │ │ │6370000-6 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 11 │Servicii de telecomunicaţii │De la 64200000-8 la 64228200-2, │ │ │ │72318000-7 şi de la 72700000-7 la │ │ │ │72720000-3 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 12 │Serviciile financiare: │De la 66500000-5 la 66720000-3 │ │ │servicii de asigurări │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 13 │Servicii informatice şi │De la 50310000-1 la 50324200-4, de la │ │ │servicii conexe │72000000-5 la 72920000-5 (cu excepţia │ │ │ │72318000-7 şi de la 72700000-7 la │ │ │ │72720000-3), 79342410-4, 9342410-4 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 14 │Servicii de cercetare şi de │De la 73000000-2 la 73436000-7 │ │ │dezvoltare*1) şi teste de │ │ │ │evaluare │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 15 │Servicii de contabilitate, de │De la 79210000-9 la 79212500-8 │ │ │audit şi de ţinere a │ │ │ │registrelor contabile │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 16 │Servicii de consultanţă de │De la 73200000-4 la 73220000-0, de la │ │ │management*2) şi servicii │79400000-8 la 79421200-3 şi 79342000-3,│ │ │conexe │79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, │ │ │ │79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, │ │ │ │98362000-8 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 17 │Servicii de arhitectură; │De la 71000000-8 la 71900000-7 │ │ │servicii de inginerie şi │(cu excepţia 71550000-8) şi 79994000-8 │ │ │servicii integrate de │ │ │ │inginerie; planificare urbană │ │ │ │şi servicii de inginerie │ │ │ │peisagistică; servicii conexe │ │ │ │de consultanţă ştiinţifică şi │ │ │ │tehnică; servicii de încercări│ │ │ │şi analize tehnice │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 18 │Servicii de curăţenie pentru │De la 70300000-4 la 70340000-6 şi de la│ │ │clădiri şi servicii de │90900000-6 la 90924000-0 │ │ │administrare a proprietăţilor │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 19 │Servicii de salubrizare şi de │De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu │ │ │ridicare a deşeurilor │excepţia 90712200-3), de la 90910000-9 │ │ │menajere: servicii de │la 90920000-2 şi 50190000-3, │ │ │igienizare şi servicii │50229000-6, 50243000-0 │ │ │similare │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 20 │Servicii de instruire şi │80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, │ │ │simulare în domeniile apărării│80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, │ │ │şi securităţii │80650000-5, 80660000-8 │ └─────┴──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┘__________*1) Cu excepţia serviciilor de cercetare şi de dezvoltare menţionate la art. 22 lit. j).*2) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.  +  Anexa 2SERVICIILEmenţionate la art. 1 şi 25 ┌─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Subiect │ Numere de referinţă CPV │ │cate-│ │ │ │gorie│ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 21 │Servicii hoteliere şi de │De la 55100000-1 la 55524000-9 şi de la│ │ │restaurant │98340000-8 la 98341100-6 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 22 │Servicii de transport de │De la 63000000-9 la 63734000-3 │ │ │sprijin şi auxiliare │(cu excepţia 63711200-8, 63712700-0, │ │ │ │63712710-3), de la 63727000-1 la │ │ │ │63727200-3 şi 98361000-1 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 23 │Servicii juridice │De la 79100000-5 la 79140000-7 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 24 │Servicii de recrutare şi de │De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu │ │ │plasare a forţei de muncă*1) │excepţia 79611000-0, 79632000-3, │ │ │ │79633000-0) şi de la 98500000-8 la │ │ │ │98514000-9 │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 25 │Servicii de sănătate şi │79611000-0 şi de la 85000000-9 la │ │ │servicii de asistenţă socială │85323000-9 (cu excepţia 85321000-5 şi │ │ │ │85322000-2) │ ├─────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 26 │Alte servicii*1) │Cu excepţia contractelor de muncă. │ └─────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3DEFINIŢIIprivind anumite specificaţii tehnice menţionate la art. 31În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se utilizează următoarele definiţii:1. a) prin specificaţie tehnică se înţelege, în cazul în care este vorba de contracte de lucrări: ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse în special în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) şi evaluarea conformităţii, performanţa, siguranţa sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare şi de calculare a lucrărilor, condiţiile de testare, de control şi de recepţie a lucrărilor, precum şi tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările terminate şi în ceea ce priveşte materialele sau elementele acestora; b) prin specificaţie tehnică se înţelege, în cazul în care este vorba de contracte de furnizare de produse sau de prestare de servicii, o specificaţie menţionată într-un document care defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a utilizării produsului, siguranţa sau dimensiunile acestuia, inclusiv indicaţiile aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, instrucţiunile de utilizare, procesele şi metodele de producţie, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii;2. prin standard se înţelege o specificaţie tehnică aprobată de către un organism recunoscut de standardizare în vederea utilizării repetate sau continue, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare:- standard internaţional: un standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;- standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;- standard naţional: un standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;3. prin standard pentru apărare se înţelege o specificaţie tehnică a cărei respectare nu este obligatorie şi care este aprobată de un organism de standardizare specializat în elaborarea specificaţiilor tehnice destinate aplicării repetate sau continue în domeniul apărării;4. prin aprobare tehnică europeană se înţelege aprecierea tehnică favorabilă a capacităţii de utilizare a unui produs pentru un scop determinat, fondată pe îndeplinirea cerinţelor de bază pentru construcţie, în funcţie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs şi condiţiile stabilite de aplicare şi utilizare. Aprobarea tehnică europeană este eliberată de un organism agreat în acest scop de statul membru;5. prin specificaţie tehnică comună se înţelege orice specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;6. prin referinţă tehnică se înţelege orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă.  +  Anexa 4INFORMAŢIIcare trebuie incluse în anunţuriAnunţul simplificat de informare prealabilă cu privire la publicarea anunţului de intenţie în SEAP1. Ţara autorităţii contractante2. Denumirea autorităţii contractante3. Adresa de internet unde se publică anunţul de intenţie (URL)4. Numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPVAnunţul de intenţie1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestaţia.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program protejat de locuri de muncă.3. Pentru contractele de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor, locul de execuţie; în cazul în care lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi în raport cu lucrarea; dacă este posibilă, estimarea nivelului minim şi maxim al costurilor pe care le implică lucrările în cauză, numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV.Pentru contractele de furnizare de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate, numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV.Pentru contractele de prestare de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii, numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV.4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.6. După caz, alte informaţii7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilăAnunţuri de participareLicitaţia restrânsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogul competitiv:1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program protejat de locuri de muncă.3. a) Procedura de atribuire aleasă b) după caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii) c) După caz, se precizează dacă este vorba de un acordcadru. d) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică.4. Forma contractului5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor6. a) Pentru contracte de lucrări:- natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării. Se precizează, dacă este cazul, opţiunile referitoare la lucrările suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile ale contractului. În cazul în care lucrarea sau contractul este divizat în mai multe loturi, ordinul de mărime al respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV;- informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare;- în cazul acordurilor-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe toată durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. b) Pentru contractele de furnizare de produse:- natura produselor care urmează să fie furnizate, precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, leasing, închiriere, cumpărare în rate sau o combinaţie între acestea, numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV. Cantitatea de produse care trebuie furnizată, precizând, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni; numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV;- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul contractelor ulterioare pentru achiziţiile de produse avute în vedere;- în cazul unui acord-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe toată durata acordului-cadru, precum şi, în măsura posibilului, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. c) Pentru contracte de prestare de servicii:- categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV; cantitatea de servicii care urmează să fie prestate. Se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile.- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare;- în cazul unui acord-cadru se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite;- se va indica dacă execuţia serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte legislative şi al unor acte administrative (se precizează actele respective);- se precizează dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se va indica posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe şi/sau pentru totalitatea loturilor.8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative9. Dacă este cazul, se indică procentajul din valoarea totală a contractului, care trebuie subcontractat unor terţi printr-o procedură de subcontractare.10. Dacă este cazul, criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a subcontractanţilor care pot conduce la excluderea acestora din urmă şi informaţiile necesare care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Informaţii şi orice formalităţi necesare pentru evaluarea capacităţilor economice şi tehnice minime solicitate subcontractanţilor. Nivelul (nivelurile) minim(e) al(e) capacităţilor eventual impuse.11. Termenul de finalizare a lucrărilor/de furnizare a produselor/de prestare a serviciilor sau durata contractului de lucrări/de furnizare de produse/de prestare de servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările sau termenul la care sunt furnizate produsele sau sunt prestate serviciile.12. După caz, condiţiile speciale de care depinde îndeplinirea contractului13. a) Termenul de primire a ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau trimiteri la prevederile care le reglementează16. Dacă este cazul, forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile care justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) ale capacităţilor impuse.18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordulcadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de 7 ani.19. Pentru dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se precizează, dacă este cazul, dacă aceste proceduri se derulează în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi.21. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor; informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii22. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ23. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participareAnunţul de atribuire1. Denumirea şi adresa autorităţii/entităţii contractante2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se prezintă motivele justificative3. Contracte de lucrări: natura şi amploarea prestaţiilorContracte de furnizare de produse: natura şi cantitatea de produse furnizate, după caz, defalcate pe furnizor; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV.Contracte de prestare de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV; cantitatea de servicii achiziţionate.4. Data atribuirii contractului5. Criteriul de atribuire a contractului6. Numărul de oferte primite7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători8. Preţul sau gama de preţuri plătite9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată11. După caz, motivele care justifică o durată de peste 7 ani a unui acord-cadru12. Data publicării anunţului de participare13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire  +  Anexa 5INFORMAŢIILEcare trebuie să figureze în anunţurile desubcontractare menţionate la art. 461. Denumirea, adresa, numărul de fax şi adresa de e-mail ale ofertantului selectat şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare2. a) Locul execuţiei/realizării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor b) Natura, cantitatea şi dimensiunea lucrărilor, precum şi caracteristicile generale ale lucrării; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV c) Natura produselor care urmează să fie furnizate, indicând, în special, în cazul în care ofertele sunt solicitate în vederea unei achiziţii, a unui leasing, a unei închirieri, a unei cumpărări în rate sau a unei combinaţii între acestea, numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV. d) Categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura CPV3. Termenul de finalizare eventual impus4. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare5. a) Termenele de primire a cererilor de participare şi/sau de primire a ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise c) Limba (limbile) în care trebuie redactate6. Depozitele sau garanţiile eventual solicitate7. Criteriile obiective care se vor aplica pentru selecţia subcontractanţilor în ceea ce priveşte situaţia lor personală sau evaluarea ofertei lor8. Orice alte informaţii9. Data expedierii prezentului anunţ de subcontractare---