HOTĂRÂRE nr. 695 din 8 octombrie 1998pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de către Regia Naţionala a Pădurilora masei lemnoase destinate agenţilor economici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 19 octombrie 1998    În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de vânzare de către Regia Naţionala a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenţilor economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 342/1995 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase destinate agenţilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu  +  Anexa 1 REGULAMENTde vânzare de către Regia Naţionala a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenţilor economici  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Masa lemnoasă pe picior, destinată anual, potrivit legii, agenţilor economici, se vinde acestora, în condiţii specifice economiei de piaţa, prin licitaţie sau prin negociere directa, care se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Masa lemnoasă pe picior care face obiectul recoltarii anuale este pusă în valoare de către unităţile silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, indiferent de natura resursei sau a proprietăţii, şi este constituită din produse principale, produse secundare -rarituri, produse accidentale şi de igiena.  +  Articolul 3 (1) Au dreptul sa participe la licitaţie sau la negociere directa, în condiţiile prezentului regulament, numai agenţii economici atestaţi, în al căror statut de funcţionare este prevăzută activitatea de exploatare şi transport tehnologic al lemnului şi care fac dovada ca dispun de mijloacele materiale, de mijloacele financiare şi de forta de muncă specializată. Atestarea agenţilor economici se realizează de către o comisie formată din 9 specialişti din: silvicultura - 4 membri, exploatări forestiere - 4 membri şi industria lemnului - 1 membru. Comisia va fi numita în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, cu consultarea patronatelor, pentru o perioadă de 2 ani. Prin acelaşi ordin se va aproba şi regulamentul de funcţionare a comisiei. (2) Agenţii economici care au numai activitate de industrializare a lemnului pot participa la licitaţie sau la negociere directa, dacă fac dovada ca dispun de mijloacele financiare necesare şi cu obligativitatea ca exploatarea masei lemnoase să se facă numai prin agenţii economici atestaţi, potrivit alin. (1). (3) Regia Naţionala a Pădurilor nu participa la licitaţii, dar are dreptul sa exploateze masa lemnoasă, în regie proprie sau prin agenţii economici atestaţi, pentru volumul aprobat în cadrul cotei anuale prin hotărâre a Guvernului, în scopul gospodăririi rationale a pădurilor şi al valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerarii la timp a arboretelor, accesibilizarii bazinelor forestiere infundate, precum şi al evitării declasarii lemnului. (4) Nu pot participa la licitaţie sau la negociere directa, în calitate de ofertanţi-cumpărători, direct sau prin reprezentanţi, în nume propriu, salariaţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, ai Regiei Naţionale a Pădurilor, ai agenţilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului şi ai celorlalte persoane juridice deţinătoare de păduri şi de vegetaţie forestieră din afară fondului forestier naţional.  +  Capitolul 2 Licitaţiile  +  Articolul 4Formele de licitaţie care se utilizează sunt: licitaţiile deschise şi licitaţiile închise.  +  Secţiunea A Pregătirea şi organizarea licitaţiilor  +  Articolul 5 (1) Pregătirea licitaţiilor se face din timp, de către unităţile silvice, înainte de publicarea anunţului privind organizarea acestora, prin nominalizarea partizilor care se vor licita şi prin întocmirea caietului de sarcini. (2) Caietul de sarcini va cuprinde regulile silvice de exploatare, epocile permise pentru taierea şi scoaterea materialului lemnos din parchete, alte condiţii şi dispoziţii legale, care trebuie cunoscute şi respectate de agenţii economici care exploatează masa lemnoasă, precum şi termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. (3) Unităţile silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi alţi deţinători de masa lemnoasă pe picior, pusă în valoare, vor pregati pentru consultare, la sediul acestora, lista şi amplasarea partizilor destinate agenţilor economici, în vederea stabilirii din timp de către aceştia a optiunilor lor şi a asigurării mijloacelor materiale şi financiare necesare activităţii de exploatare a masei lemnoase. Aceasta lista se va întocmi până la data de 30 aprilie pentru masa lemnoasă aferentă anului de producţie următor, care se va autoriza începând cu data de 1 septembrie, avându-se în vedere epocile de tăiere şi de scoatere a materialului lemnos din păduri, în scopul asigurării regenerarii la timp a arboretelor. (4) Documentaţia tehnico-economică a fiecărei partizi se asigura agenţilor economici interesaţi, contra cost, la preţuri stabilite de unitatea silvică, în funcţie de cheltuielile efective determinate de întocmirea şi de multiplicarea acesteia.  +  Articolul 6Licitaţiile de masa lemnoasă pe picior se organizează pentru partizi întregi, constituite conform instrucţiunilor în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Unităţile silvice organizează şi pregătesc licitaţiile, în funcţie de condiţiile specifice, de structura masei lemnoase şi de epocile de tăiere şi scoatere a lemnului. (2) Licitaţiile principale se organizează la începutul anului forestier, în perioada 1 august - 15 septembrie, pentru masa lemnoasă ce constituie rezerva de 20% din cota anului curent şi pentru 40% din cota anului următor şi, respectiv, la începutul sezonului de vegetaţie, în perioada 1 martie - 15 aprilie, pentru restul de masa lemnoasă (40%) din cota de producţie a anului curent. Între licitaţiile principale, unităţile silvice pot organiza licitaţii şi negocieri pentru resursele rămase neadjudecate, precum şi pentru produsele accidentale apărute pe parcursul anului forestier, în funcţie de situaţiile concrete.  +  Articolul 8Preţul de începere a licitaţiei, exprimat pentru masa lemnoasă pe picior în lei/mc, volum cu coaja, iar pentru masa lemnoasă fasonata în lei/mc fără coaja, se stabileşte de către fiecare unitate silvică, în funcţie de nivelul cheltuielilor de gospodărire, de natura produselor, calitatea lemnului, condiţiile de exploatare a masei lemnoase şi de alţi factori de influenţa specifici economiei de piaţa.  +  Articolul 9 (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei se face de către unităţile silvice, cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de ţinerea licitaţiilor principale şi cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiilor intermediare, în presa, în cel puţin două cotidiene, dintre care unul local, precum şi prin afişare la sediul acestora. (2) Anunţul publicitar va cuprinde:- denumirea organizatorului licitaţiei, sediul acestuia, numărul de telefon şi de fax;- locul, data şi ora la care se va tine preselecţia;- locul, data şi ora ţinerii licitaţiei, precum şi felul acesteia (deschisă sau închisă);- partizile care se supun licitaţiei, pe ocoale silvice;- termenul de depunere a ofertelor sau de înscriere la licitaţie;- preţul de începere a licitaţiei; treapta de licitare.  +  Articolul 10Agenţii economici atestaţi, care intenţionează sa participe la licitaţie şi doresc sa cunoască, cantitativ şi calitativ, masa lemnoasă care urmează a fi licitata, vor putea consulta documentaţia de punere în valoare, în prezenta personalului silvic autorizat.  +  Articolul 11 (1) Pentru admiterea la licitaţie a agenţilor economici se va organiza o preselecţie a acestora cu 5 zile lucrătoare înainte de data ţinerii licitaţiei. (2) Comisia de preselecţie este constituită din directorul tehnic al unităţii silvice sau directorul economic al acesteia, în calitate de preşedinte, şeful compartimentului de fond forestier şi un alt specialist numit prin decizie a directorului unităţii. Secretariatul comisiei se asigura de unul dintre membrii acesteia, desemnat de preşedinte. (3) În urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor prevăzute la art. 3 comisia de preselecţie eliberează o confirmare scrisă, în care se precizează cantitatea maxima de masa lemnoasă ce va putea fi licitata de agentul economic sau, după caz, comunică neadmiterea înscrierii agentului economic la licitaţie, datorită neîndeplinirii acestor condiţii, neachitarii obligaţiilor financiare sau nerespectării altor prevederi ale contractelor încheiate anterior cu unităţi silvice. (4) Comisia de preselecţie va comunică, în timp util, Regiei Naţionale a Pădurilor denumirea agentului economic neadmis la preselecţie şi motivele respingerii sale, în vederea informării celorlalte unităţi silvice.  +  Articolul 12 (1) Comisia de licitaţie, care se constituie la nivel de unitate silvică, va fi formată din 5-9 membri şi anume:- directorul tehnic sau directorul economic al unităţii silvice, care este preşedintele comisiei;- reprezentatul desemnat de către Regia Naţionala a Pădurilor;- reprezentantul organului teritorial al Ministerului Finanţelor, împuternicit de către directorul general al acestuia;- consilierul juridic al unităţii silvice;- şeful compartimentului fond forestier sau alt specialist din cadrul compartimentului fond forestier;- şeful ocolului silvic în a cărui raza teritorială se liciteaza masa lemnoasă;- 1-3 specialişti din cadrul unităţii silvice, numiţi prin decizie de către directorul acesteia. Secretariatul comisiei se asigura de unul dintre membrii acesteia, desemnat de preşedinte. (2) În situaţii deosebite, cu implicaţii economice sau ecologice majore, preşedintele comisiei de licitaţie va fi directorul unităţii silvice.  +  Articolul 13Pentru a participa la licitaţii sau la negocieri, agenţii economici admişi în urma preselecţiei sunt obligaţi sa achite la unitatea silvică organizatoare un tarif de participare, stabilit de aceasta pe baza cheltuielilor efective de organizare şi pregătire a licitaţiei, respectiv a negocierii, fără a fi prohibitiv sau a constitui sursa de profit.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici admişi la preselecţie şi care participa la licitaţie vor achită anticipat, printr-unul dintre instrumentele legale de plată, conform normelor bancare în vigoare, la unitatea silvică care organizează licitaţia, o garanţie de 5% din valoarea de începere a licitaţiei pentru partizi mai mari de 500 mc şi de 10% din valoarea de începere a licitaţiei pentru partizi mai mici de 500 mc. (2) Garanţia achitată de agentul economic câştigător, în condiţiile alin. (1), rămâne la unitatea silvică, reprezentând parte din valoarea masei lemnoase ce urmează a fi contractată. (3) Agenţilor economici, care nu au câştigat licitaţia de masa lemnoasă, li se vor restitui garanţiile în termen de 3 zile lucrătoare de la data ţinerii licitaţiei.  +  Secţiunea B Desfăşurarea licitaţiilor  +  Articolul 15 (1) Licitaţiile se ţin la locul, data şi ora, comunicate prin anunţul publicitar. (2) Şedinţele de licitaţie, stabilite în baza prevederilor art. 9, se deschid prin prezentarea şi consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a membrilor comisiei prezenţi. Comisia este legal întrunită, dacă sunt prezenţi cel puţin 5 membri ai acesteia. (3) La următorul punct din procesul-verbal al şedinţei se înscriu agenţii economici prezenţi, dintre cei admişi la preselecţie, şi persoanele împuternicite de aceştia să-i reprezinte, menţionându-se numele şi prenumele, funcţia, numărul şi data împuternicirii, fiecare prezentând, la înscriere, chitanţele de plată a tarifului de participare, a garanţiei de licitare şi confirmarea scrisă, eliberata de comisia de preselecţie.  +  Articolul 16 (1) Licitaţia deschisă începe prin anunţarea partizii de către secretarul comisiei de licitaţie, a preţului de începere a licitaţiei stabilit şi a treptei de licitare de maximum 5%, care se va rotunji la mii lei. (2) Licitaţia deschisă se face prin strigarea ofertelor de către agenţii economici participanţi. (3) Comisia de licitaţie va inregistra în procesul-verbal al şedinţei suma maxima oferită, agentul economic care şi-a adjudecat partida, respectiv numele şi prenumele persoanei împuternicite de acesta.  +  Articolul 17 (1) Licitaţia închisă se face prin prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Plicul cu oferta se introduce în alt plic, care se expediază prin posta sau se depune direct de către agenţii economici la unitatea silvică organizatoare a licitaţiei. (2) Licitaţia închisă începe prin înregistrarea în procesul-verbal a numărului de ordine al plicurilor sigilate, din registrul de intrari-iesiri al unităţii organizatoare, conţinând ofertele agenţilor economici atestaţi şi admişi la licitaţie. Participanţii la licitaţie au dreptul sa verifice dacă toate plicurile sunt sigilate şi nedesfăcute. (3) Comisia de licitaţie va deschide plicurile depuse de agenţii economici ofertanţi, în prezenta participanţilor, şi va inregistra în procesul-verbal sumele oferite pentru fiecare partida în parte. Este declarat câştigător al licitaţiei agentul economic care a oferit cel mai mare preţ.  +  Articolul 18 (1) În procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se va consemna termenul la care se va semna contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase cu agentul economic câştigător. (2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi de reprezentanţii agenţilor economici, inclusiv cu obiecţiuni, dacă este cazul. Pentru agenţii economici ai căror reprezentanţi refuza să semneze se vor înscrie şi motivele de refuz prezentate.  +  Articolul 19 (1) Neincheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul stabilit prin procesul-verbal al şedinţei de licitaţie, din vina agentului economic care a câştigat licitaţia, atrage după sine anularea licitaţiei şi pierderea garanţiei depuse conform art. 14. (2) Neincheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul stabilit prin procesul-verbal al şedinţei de licitaţie, din vina unităţii silvice, se sancţionează potrivit legii civile. Totodată unitatea silvică va restitui agentului economic garanţia depusa.  +  Articolul 20Licitaţia nu poate avea loc dacă se prezintă un singur ofertant. În asemenea situaţii se va organiza o noua licitaţie, în termenul prevăzut la art. 9. Dacă la doua licitaţii consecutive se prezintă un singur ofertant, partida se vinde prin negociere directa, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.  +  Capitolul 3 Negocierea directa  +  Articolul 21Masa lemnoasă care nu a fost valorificată prin licitaţie în condiţiile art. 20 se vinde prin negociere directa. Procedura de negociere directa începe în prezenta agentului economic participant la cea de-a doua licitaţie, imediat ce se constată că nu sunt întrunite condiţiile de licitaţie.  +  Articolul 22Vânzarea masei lemnoase prin negociere directa se realizează de către comisia constituită în baza prevederilor art. 12. Aceasta încheie un proces-verbal în care se consemnează denumirea agentului economic participant, volumul de masa lemnoasă negociat, partida, preţul la care a fost adjudecată masa lemnoasă şi termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care negocierea se anulează datorită oferirii unui preţ sub nivelul celui de începere a licitaţiei, în procesul-verbal se va consemna şi acest aspect.  +  Articolul 23 (1) Produsele accidentale apărute, în cursul anului de producţie forestieră, pe suprafaţa partizilor contractate cu agenţii economici şi aflate în lucru, vor fi puse în valoare cu prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare, şi se vor contracta cu agentul economic care exploatează partida respectiva, la preţuri stabilite prin negociere, în funcţie de specie, de structura dimensionala şi de calitatea lemnului. (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile şi pentru parchetele exploatate de unităţile silvice. (3) Produsele accidentale, altele decât cele menţionate la alin. (1), şi produsele de igiena, care prezintă pericol de depreciere şi de infestare a pădurilor, precum şi produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgenta, a aprobărilor legale de defrişare, emise în scopul realizării unor obiective sau lucrări de interes naţional, se vor vinde prin negociere directa agenţilor economici, dacă după primul anunţ nu se înscriu la licitaţie cel puţin doi agenţi economici, iar în caz de lipsa de cerere, se vor exploata, în regim de urgenta, de către unitatea silvică, cu aprobarea organului de conducere al acesteia. (4) În situaţiile menţionate la alineatele precedente, anunţul privind organizarea negocierii se va face cu 5 zile lucrătoare înainte de data ţinerii efective a negocierii, prin afişare la sediul unităţii silvice.  +  Articolul 24Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător şi în cazul negocierilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a partizii licitate sau negociate va avea loc în maximum 10 zile lucrătoare de la data câştigării licitaţiei sau de la data ţinerii efective a negocierii. (2) La eliberarea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase agentul economic va prezenta unităţii silvice documentul bancar prin care va dovedi constituirea fondului de 5% din valoarea masei lemnoase contractate, drept garanţie pentru eventualele prejudicii care ar putea fi produse pădurii şi semintisului utilizabil; acest fond este purtător de dobânda, iar deblocarea se va face la terminarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, prin confirmare de la unitatea silvică.  +  Articolul 26Actele de punere în valoare şi caietele de sarcini, precum şi contractele prevăzute de prezentul regulament se întocmesc în conformitate cu instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport ale materialului lemnos din păduri, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, şi cu celelalte reglementări în vigoare.  +  Articolul 27 (1) Unităţile silvice pot scoate la vânzare şi partizi pentru care nu sunt asigurate condiţii pentru transportul masei lemnoase exploatate şi pentru care, prin contract, se convine ca lucrările de construcţie, întreţinere şi reparatie a drumurilor forestiere să fie executate de agentul economic cumpărător şi să fie plătite, prin compensare, cu valoarea masei lemnoase contractate. Lucrările de construcţie, întreţinere şi reparatie a drumurilor forestiere vor fi recepţionate de o comisie al carei preşedinte este directorul tehnic al unităţii silvice. (2) Masa lemnoasă neexploatata, rămasă pe picior sau doborata şi nescoasa din parchete până la sfârşitul anului calendaristic, din motive independente de agentul economic în cauza, constituie, cu prioritate, resursa pentru anul următor. Aceasta se va inventaria şi, în funcţie de volumul neexploatat, se va reesalona la tăiere, printr-un act adiţional la contractul respectiv, dar nu mai târziu de data de 31 martie, evitandu-se dubla percepere a contravalorii sale.  +  Articolul 28 (1) Agenţii economici participanţi la preselecţie sau la licitaţie, care considera ca au fost respinsi din motive neintemeiate sau că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament, pot face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris, pe loc, şi se adresează spre soluţionare directorului unităţii silvice, iar în cazul în care acesta este preşedintele comisiei, directorului general al Regiei Naţionale a Pădurilor. Contestaţia se soluţionează în termen de doua zile lucrătoare de la data depunerii sau înregistrării ei, în cazul preselecţiei, şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitaţiei. (2) Dacă în urma analizarii contestaţiei se stabileşte ca aceasta a fost intemeiata, directorul unităţii silvice sau directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor, după caz, va anula licitaţia şi va decide organizarea unei noi licitaţii, dispunând totodată măsuri de sancţionare corespunzătoare.  +  Articolul 29 (1) Regia Naţionala a Pădurilor va trece treptat la organizarea recoltarii masei lemnoase pe picior, cu agenţi economici atestaţi, pe baza licitarii operaţiunilor de recoltare, colectare, transport tehnologic, inclusiv sortare pe specii şi sortimente. (2) Pentru masa lemnoasă pe picior, destinată agenţilor economici, neadjudecata prin licitaţii sau negocieri, Regia Naţionala a Pădurilor va organiza exploatarea acesteia prin agenţi economici atestaţi sau în regie proprie.  +  Articolul 30 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi pentru vânzarea masei lemnoase destinate agenţilor economici din pădurile şi vegetatia forestieră din afară fondului forestier, proprietate publică, din administrarea altor persoane juridice decât Regia Naţionala a Pădurilor. (2) Unităţile silvice pot organiza licitaţii şi pentru alţi deţinători de masa lemnoasă, numai la cererea acestora, ca prestare de serviciu, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz.-------------