NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2001 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994***) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 5 februarie 2002  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.364 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 5 februarie 2002.
  ***) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 15 noiembrie 2012.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, denumita în continuare ordonanța, în aplicarea căreia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabilește măsurile de intervenție și modul de finanțare al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonanței:1. Prin construcție existentă se înțelege construcția amplasată în localități situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g și 0,12 g, conform hărții de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, prevăzută în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII și care prezintă:a) degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice;b) nivel insuficient de asigurare la acțiuni seismice în raport cu categoria și clasa de importanță și de expunere la cutremur din care fac parte.----------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.2. Nivelul de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente este corespunzător normelor de proiectare și de executare în vigoare la data realizării construcției.3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente se face în funcție de nivelul corespunzător construcției noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerința de calitate, rezistenta și stabilitate.4. Zona de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție - structurale și nestructurale - asupra cărora se acționează prin măsuri de intervenție, în baza documentației tehnico-economice verificate, avizate și aprobate în condițiile legii.----------Pct. 4 al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 3Principiile proiectării seismice și ale evaluării seismice a clădirilor sunt stabilite în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 4(1) Încadrarea construcției existente în categoria de importanță se face potrivit prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.(2) Încadrarea construcției existente în clasa de importanță și de expunere la cutremur se face potrivit prevederilor Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar încadrarea în clasa de risc se face potrivit prevederilor Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009.(3) Clasa de risc în care este încadrată construcția, împreună cu clasa de importanță și de expunere la cutremur, determină necesitatea consolidării și nivelul minim de siguranță pe care trebuie să îl asigure măsurile de intervenție.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 5Titularii dreptului de proprietate, precum și ai dreptului de administrare au obligația să respecte sarcinile privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, și anume:a) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcției;b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;c) efectuarea, în condițiile legii, a lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate sau din administrare.  +  Articolul 6Consiliile județene și locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București vor lua măsuri în aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanță și ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, pentru monitorizarea acțiunilor proprietarilor/asociațiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligațiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.  +  Articolul 7Intervenția asupra construcției existente are ca scop reducerea globală, în sens statistic, a riscului de producere, prin prăbușiri sau prin avarierea unor elemente de construcție sau echipamente, a pierderilor de vieți omenești sau a rănirii grave a persoanelor, precum și a distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare.  +  Articolul 8(1) Conform art. 2 din ordonanța, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții trebuie să identifice construcțiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonanța (construcții care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice), expertizarea tehnică a acestora pentru cerința de calitate, rezistenta și stabilitate, aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, în funcție de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiză tehnică.(2) Conform art. 2 alin. (4) din ordonanță, proprietarii - persoane fizice sau juridice - și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții expertizate tehnic și încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligați să procedeze în continuare, în condițiile legii, la proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.(3) Conform Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009, clasa I de risc seismic cuprinde construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare, corespunzător stării-limită ultime asociate cu ruperea elementelor structurale și alte forme de cedare structurală care pot pune în pericol siguranța vieții oamenilor. Cutremurul de proiectare reprezintă acțiunea seismică cu valoarea de proiectare evaluată pe baza accelerației terenului de proiectare, definită ca valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului, a(g), determinată pentru un interval mediu de recurență de referință.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 9În desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții.----------Art. 9 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Capitolul II Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente  +  Articolul 10Abrogat----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 11(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.(2) Pentru intervențiile la categoriile de construcții care nu sunt nominalizate în Codul de proiectare seismică P 100 se au în vedere prescripțiile specifice, elaborate și aprobate în condițiile legii.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".(3) Pentru intervențiile la construcțiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 13Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții identificate ca având degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice vor acționa pentru:a) expertizarea tehnică a construcțiilor;b) aprobarea deciziei de intervenție;c) proiectarea lucrărilor de intervenție;d) executarea lucrărilor de intervenție.  +  Secţiunea 1 Identificarea construcțiilor  +  Articolul 14(1) Identificarea construcțiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor, prin:a) examinarea vizuala a construcțiilor existente;b) consultarea documentației disponibile (proiect tehnic și/sau detalii de executare, cartea tehnică a construcției, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii).(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 15(1) Pentru fiecare construcție identificată se întocmește o fișa de identificare care cuprinde, în principal, informații privind: categoria de importanta și clasa de importanta a construcției, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărțile de zonare seismică din Codul de proiectare seismică P 100, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existenta spațiilor publice la parter, anul construcției, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea construcției (sau nivelul cunoștințelor tehnice de proiectare antiseismică și de execuție ce au stat la baza realizării structurii de rezistenta), asimetria structurii în plan și în elevație și numărul de etaje ale acesteia, poziția în localitate a construcției și consecințele la scara urbana ale unei prăbușiri, efectele seismelor asupra construcției și măsurile de intervenție realizate, condițiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcției, alți factori cu influente agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență).(2) Fișa de identificare se întocmește de persoana responsabilă cu urmărirea curenta a construcției, desemnată de proprietar.----------Art. 15 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".  +  Secţiunea a 2-a Expertizarea tehnică a construcțiilor  +  Articolul 16Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări și/sau încercări, studii, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcțiilor, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței de rezistenta și stabilitate și fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.  +  Articolul 17(1) Expertizarea tehnică a construcțiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Codului de proiectare seismică P 100 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".(2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiză tehnică care conține piese scrise și piese desenate.  +  Articolul 18(1) Expertizarea se realizează de către experți tehnici atestați, care își pot desfășura activitatea în calitate de angajați ai unei persoane juridice autorizate sau autorizați ca persoane fizice să desfășoare activități în mod independent.(2) Prin persoana juridică autorizata se înțelege persoana juridică având calitatea de operator economic cu activitate de expertizare tehnică în construcții cuprinsă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul expertizării tehnice în construcții și care are angajat, în condițiile legii, expert tehnic atestat pentru cerința de calitate corespunzătoare categoriei de construcție ce urmează să fie expertizată tehnic.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de lit. h) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "agenți economici" cu sintagma "operatori economici".(3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcției existente și de soluțiile de intervenție pe care le propune, conform obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 , Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și Codul de proiectare seismică P 100.----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".  +  Secţiunea a 3-a Aprobarea deciziei de intervenție  +  Articolul 19Aprobarea deciziei de intervenție este, potrivit legii, în competenta proprietarilor/asociației de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate în raportul de expertiză tehnică, hotărăsc/hotărăște continuarea, în condițiile legii, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate.  +  Secţiunea a 4-a Proiectarea lucrărilor de intervenție  +  Articolul 20(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Codului de proiectare seismică P 100 și a celorlalte acte normative și reglementări tehnice în vigoare la data proiectării.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".(2) Prin persoana juridică autorizata se înțelege persoana juridică având calitatea de operator economic cu activitate de proiectare în construcții înscrisă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul proiectării în construcții și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție corespunzător categoriilor de construcții și instalații pentru care urmează să se efectueze proiectarea.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de lit. h) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "agenți economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 21(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se elaborează în următoarele faze:a) faza I: documentația de avizare pentru lucrări de intervenții;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".b) faza a II-a:(i) proiectul tehnic și caietele de sarcini;(ii) detaliile de executare.(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiționată de elaborarea și aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții de către autoritatea contractantă, în calitate de investitor, pentru achizițiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 22(1) Pentru construcțiile încadrate în clasa I de importanță - construcții de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul și imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral, soluția de intervenție din documentația de avizare pentru lucrările de intervenție se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, se vizează de către expertul tehnic atestat și se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia Națională de Inginerie Seismică, organizată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din ordonanță, denumită în continuare Comisia Națională.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.(2) Conform Legii nr. 10/1995 și a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare se verifica, pe specialități, de verificatori tehnici atestați.  +  Articolul 23Soluția de intervenție din documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanta a construcției existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor.----------Art. 23 a fost modificat de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Secţiunea a 5-a Executarea lucrărilor de intervenție  +  Articolul 25(1) Executarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 și din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de intervenție.(2) Prin persoana juridică autorizata se înțelege persoana juridică având calitatea de operator economic cu activitate de executare în construcții-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de construcții și instalații aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenție și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate și responsabili tehnici atestați pentru executarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de lit. h) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "agenți economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 26Executarea lucrărilor de intervenție se face în baza autorizației de construire, emisă în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform documentației de proiectare legal aprobate.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 27(1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție este obligatorie și se face prin diriginți de specialitate, ca reprezentanți ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calității stabilit de proiectant.(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat, conform legii, să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.  +  Articolul 28Proprietarii construcțiilor, investitorii, proiectanții și executanții sunt obligați să ia toate măsurile tehnico-organizatorice și financiare pentru că, o data începută executarea lucrărilor de intervenție, aceasta să continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizației de construire emise pentru lucrări de intervenție.  +  Capitolul IIIFinanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a operatorilor economici----------Titlul Cap. III a fost modificat de lit. h) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "agenți economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 29Conform art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice se vor asigura:----------Partea introductivă a art. 29 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";b) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare.  +  Articolul 30Conform art. 6 alin. (1) lit. b) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Capitolul IVContractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de intervenție----------Titlul Cap. IV a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 31Expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție finanțate din fonduri publice se contractează, conform art. 20 alin. (1) din ordonanță, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Capitolul V Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința  +  Articolul 32În sensul ordonanței și conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) construcția cu destinația de locuința (construcția cu destinația de locuință, potrivit clasificării pe clase de importanta a construcțiilor conform Codului de proiectare seismică P 100) cuprinde locuințe și, după caz, spații cu alta destinație, care împreună cu părțile comune indivize din clădire alcătuiesc un condominiu;----------Lit. a) a art. 32 a fost modificată de lit. d) și g) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".b) locuința este construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii; destinația de locuința se dovedește prin datele înscrise în actul de proprietate.c) familia cuprinde soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.  +  Articolul 33(1) În scopul organizării, desfășurării și finanțării acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința, proprietarii locuințelor și spațiilor cu alta destinație din cadrul condominiului se constituie, în condițiile legii, în asociație de proprietari.(2) Asociația de proprietari se organizează și funcționează conform prevederilor Legii nr. 230/2007, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 34(1) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție se vor asigura, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, astfel:a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru expertizarea tehnică, ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autoritățile administrației publice locale hotărăsc astfel, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanță;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 34 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție.(2) Pentru locuințele existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice ori a operatorilor economici, fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție se vor asigura conform art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanță.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 35(1) Construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se includ, conform art. 7 alin. (1) și (2) din ordonanță, în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.(2) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile locale, care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 7 alin. (4) din ordonanță, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".----------Art. 35 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 36(1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință incluse în programele anuale se vor asigura, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanță, astfel:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.a) din transferuri de la bugetul de stat și/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din ordonanță;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale;c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice și/sau juridice, ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autoritățile administrației publice locale hotărăsc astfel, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință - așa cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a) din ordonanță -, proprietatea persoanelor fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanță, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.(2) Instituțiile publice și operatorii economici care dețin în proprietate sau în administrare locuințe ori spații cu altă destinație decât aceea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligați să asigure, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună.----------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 37Conform art. 19 alin. (4) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și de folosirea cu eficiență a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea în condițiile ordonanței, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință.----------Art. 37 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 38(1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor și avizelor, dirigenția de șantier, taxe și alte cheltuieli cuprinse în devizul general, se face proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comuna, aferentă fiecărei proprietăți individuale din cadrul condominiului.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) Proprietatea comună include toate părțile proprietății care sunt în folosința comuna ca: terenul pe care este construită clădirea, structura de rezistenta (fundații, stâlpi, grinzi, pereți portanți, planșee, șarpantă), casa scării, subsolurile, instalațiile clădirii aflate în folosința comună.(3) Prin cota-parte se înțelege cotă de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală din proprietatea comuna, astfel cum este înscrisă în actul de proprietate. În situația în care cotele-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața utila a fiecărui apartament și totalul suprafețelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.  +  Articolul 39(1) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanță, contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de intervenție finanțate din fonduri publice se face cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.(2) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) lit. a) din ordonanță, asociațiile de proprietari din construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale, participă prin reprezentant desemnat la contractarea proiectării și, respectiv, a executării lucrărilor de intervenție, în condițiile legii.(3) În scopul atribuirii contractelor pentru expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, prin convenții civile se constituie asocieri, potrivit prevederilor art. 8 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părți:a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București - autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București;b) asociația de proprietari, reprezentată prin președintele asociației;c) după caz, proprietarii persoane fizice și juridice ai spațiilor cu altă destinație și proprietarii persoane juridice ai locuințelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.(4) Autoritatea contractantă reprezintă părțile asocierii prevăzute la alin. (3) și are calitatea de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, finanțate din fonduri publice.(5) Prin convenția civilă prevăzută la alin. (3) se vor stabili, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară;b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare.(6) Obligațiile în sarcina fiecărei părți prevăzute la alin. (5) lit. c) privesc:a) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii de expertizare și/sau proiectare, respectiv de executare a lucrărilor de intervenție;b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de intervenție;c) notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a obligațiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/ asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c) al treilea paragraf și alin. (9) lit. c) din ordonanță, precum și, după caz, a deciziei de intervenție aprobate prin dispoziție a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanță;----------Lit. c) a alin. (6) al art. 39 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.d) notarea în partea a III-a a cărții funciare a dreptului de creanță, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanță, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenție la imobilele incluse în programele anuale, în condițiile ordonanței și ale prezentelor norme metodologice;e) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție.(7) Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.(8) Pentru expertizarea tehnică, la convenția civilă se anexează următoarele documente:a) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;b) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;c) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 6 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor.(9) Pentru proiectarea lucrărilor de intervenție, la convenția civilă se anexează următoarele documente:a) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție, al cărei conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 15, precum și declarațiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;c) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de intervenție;d) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 8 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor.(10) Pentru executarea lucrărilor de intervenție, la convenția civilă se anexează următoarele documente:a) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;b) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de intervenție;c) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 8 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;d) documentele, potrivit legii, pentru notarea dreptului de creanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilului inclus în programele anuale, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar pentru executarea lucrărilor de intervenție.(11) Convențiile civile pentru constituirea asocierii își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv odată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 40Abrogat.----------Art. 40 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Secţiunea 1 Circuitul informațional-decizional  +  Articolul 41Circuitul informațional-decizional pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde acțiuni grupate astfel:a) identificarea - inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuința care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2;b) proiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și emiterea autorizației de construire, conform anexei nr. 3;----------Lit. b) a art. 41 a fost modificată de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție",c) executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, conform anexei nr. 4.----------Lit. c) a art. 41 a fost modificată de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Secţiunea a 2-a Identificarea-inventarierea construcțiilor cu destinația de locuința, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție  +  Paragraful §1. Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință  +  Articolul 42Conform art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanță, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale acționează, în aria lor de autoritate, pentru:----------Partea introd. a art. 42 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.a) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuința care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice;b) întocmirea fișelor de identificare;c) stocarea, gestionarea și prelucrarea datelor sub forma de situații analitice și de sinteza, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința.  +  Articolul 43Abrogat.----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §2. Întocmirea fisei de identificare a construcției tip clădire  +  Articolul 44Administratorul asociației de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a construcției, îndrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmește fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuința.  +  Paragraful §3. Solicitarea expertizării tehnice a construcției cu destinația de locuință  +  Articolul 45(1) Asociația de proprietari, pe baza fisei de identificare, solicita expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuința.(2) Cererea pentru expertizarea tehnică, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului București, însoțită de următoarele documente întocmite de asociația de proprietari și verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului:a) fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuința, întocmită conform anexei nr. 5;b) lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6.(3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București verifica și centralizează cererile și transmit consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitările pentru anul următor privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuința.  +  Paragraful §4. Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare  +  Articolul 46Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:a) analizează, verifica și centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuința;b) stabilesc prioritățile, din punct de vedere tehnic, la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul direcțiilor regionale în construcții, respectiv al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov", și estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință.----------Lit. b) a art. 46 a fost modificată de lit. d) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Direcția regională în construcții București-Ilfov" cu sintagma "Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov".  +  Articolul 47Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatorul listelor de priorități, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuința.----------Art. 47 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 48Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință.----------Art. 48 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 49(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință», stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință.----------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanță, aferente expertizării tehnice a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §7. Stabilirea priorităților anuale pentru expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință  +  Articolul 50(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat și a celorlalte surse de finanțare asigurate, după caz, din bugetul local și/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitivează, pe criterii tehnice, lista de priorități pentru anul în curs privind expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință.(2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt:a) clasa de importanță a construcției (începând cu construcțiile cu destinația de locuință încadrate în clasa III de importanță, conform Codului de proiectare seismică P 100);----------Lit. a) a art. 50 a fost modificată de lit. d) și g) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerări de persoane;c) regimul de înălțime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spații publice la parter sau la alte niveluri;d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structura de rezistenta a fost realizată fără cunoștințe de proiectare antiseismică);e) poziția în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecințe la scara urbana în urma prăbușirii;f) condițiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii;g) acțiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistentei și stabilității clădirii (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistenta etc.).  +  Paragraful §8. Înștiințarea asociației de proprietari  +  Articolul 51Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în baza listei de priorități, definitivată conform art. 50, comunica asociațiilor de proprietari includerea construcțiilor cu destinația de locuința în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică.  +  Paragraful §9. Hotărârea asociației de proprietari  +  Articolul 52În baza înștiințării privind includerea construcției cu destinația de locuință în programul de acțiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociația de proprietari hotărăște contractarea expertizării, care urmează să fie finanțată conform art. 6 din ordonanță.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §10. Constituirea asociației contractante  +  Articolul 53(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnică, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39.(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind expertizarea tehnică a construcțiilor.  +  Paragraful §11. Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică  +  Articolul 54Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuința.  +  Articolul 55(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 55 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.(2) Ca regula, în documentația privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuința se vor preciza:(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;(ii) prețul contractului nu se actualizează;(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.  +  Paragraful §12. Elaborarea raportului de expertiză tehnică  +  Articolul 56Raportul de expertiza tehnică se elaborează în baza Codului de proiectare seismică P 100 și a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.----------Art. 56 a fost modificat de lit. g) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Normativul P 100-92" cu sintagma "Codul de proiectare seismică P 100".  +  Articolul 57Raportul de expertiză tehnică, cuprinzând piese scrise și desenate, se preda de către expertul tehnic, după cum urmează:a) două exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizată, care va elabora proiectarea lucrărilor de intervenție;----------Lit. a) a art. 57 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".b) doua exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;----------Lit. b) a art. 57 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".c) un exemplar la asociația de proprietari pentru completarea cărții tehnice a construcției și aprobarea, conform art. 2 din ordonanța, a deciziei de intervenție privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție.----------Lit. c) a art. 57 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §13. Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate  +  Articolul 58La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, Comisia Națională de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice avizează, din punct de vedere tehnic, soluțiile de intervenție fundamentate în raportul de expertiză tehnică pentru construcțiile cu destinația de locuința încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.----------Art. 58 a fost modificat de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §14. Recepția raportului de expertiză tehnică  +  Articolul 59(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București numește comisia și organizează recepția rapoartelor de expertiză tehnică.(2) La recepția rapoartelor de expertiză tehnică ale construcțiilor cu destinația de locuința expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 60(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica documentele, întocmește decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 și acorda viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția.(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în doua exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.  +  Paragraful §16. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 61(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica documentele, întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12.(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din:----------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".a) sinteza raportului de expertiză tehnică întocmită conform anexei nr. 10;b) raportul de expertiză tehnică;c) procesul-verbal de admitere a recepției raportului de expertiză tehnică.  +  Paragraful §17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică  +  Articolul 62Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:----------Partea introductivă a art. 62 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13;c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanță, pentru expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință.----------Lit. c) a art. 62 a fost modificată de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 63În limita creditelor bugetare deschise:a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința;----------Lit. a) a art. 63 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința.  +  Paragraful §19. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 64Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile experților nominalizați în deconturile justificative.  +  Articolul 65Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.  +  Paragraful §20. Notificarea proprietarilor  +  Articolul 66(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 4 alin. (8) lit. c) din ordonanță, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale.----------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.(2) Proprietarii, asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcții, pe lângă obligațiile și responsabilitățile ce le revin potrivit ordonanței, au și obligațiile și responsabilitățile prevăzute de:a) Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare;b) Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 230/2007, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §21.Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 21 din Secțiunea a 2-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 67În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția, președintele asociației de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;b) aprobarea, în condițiile ordonanței, a deciziei de intervenție și continuarea, conform art. 2 din ordonanța, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.----------Lit. b) a art. 67 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 68(1) Hotărârea asociației de proprietari, al carei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în condițiile ordonanței a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuința este obligatorie pentru toți proprietarii din cadrul condominiului.----------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) La hotărârea asociației de proprietari se anexează:a) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6;b) declarațiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanței, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuința.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 68 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism  +  Articolul 69Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de intervenție privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuința, asociația de proprietari depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.  +  Paragraful §23. Emiterea certificatului de urbanism  +  Articolul 70Certificatul de urbanism se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 70 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Secţiunea a 3-aProiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public----------Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. V a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §1.Centralizarea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 1 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 71Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:a) întocmesc și actualizează periodic lista construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;----------Lit. a) a art. 71 a fost modificată de lit. d) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință".b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.  +  Articolul 72Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:a) analizează, verifica și centralizează listele actualizate de consiliile locale;b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând construcțiile cu destinația de locuință multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;----------Lit. b) a art. 72 a fost modificată de lit. d) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință".c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de intervenție, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Lit. c) a art. 72 a fost modificată de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 73Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatorul listelor de priorități întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 73 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 74Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 74 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 75(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință», stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente proiectării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 75 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §4.Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 4 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 76În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice lista de priorități pentru anul în curs privind includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 76 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §5.Avizarea priorităților pentru proiectarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 5 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 77Comisia Națională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 7 alin. (3) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 77 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §6. Promovarea programului anual de acțiuni  +  Articolul 78(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 7 alin. (3) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia Națională, elaborează, respectiv actualizează, ori de câte ori este necesar, programul anual de acțiuni pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale sunt obligate, conform art. 7 alin. (4) din ordonanță, să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.----------Art. 78 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari  +  Articolul 79Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 79 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §8. Hotărârea asociației de proprietari  +  Articolul 80În baza notificării privind includerea construcției cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de intervenție, asociația de proprietari hotărăște contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor, care urmează să fie finanțată conform art. 8 alin. (1) și, după caz, alin. (2) din ordonanță.----------Art. 80 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.  +  Paragraful §9. Constituirea asociației contractante  +  Articolul 81(1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de intervenție, prin convenție civilă, se constituie asociația contractantă, conform art. 39.(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuința.----------Art. 81 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §10.Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 10 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 82Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 82 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 83În documentația de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință se vor preciza cel puțin următoarele:a) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut;b) se acceptă actualizarea prețului contractului numai în condițiile legii și în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului, inclusiv TVA, pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.----------Art. 83 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §11.Elaborarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții----------Titlul paragrafului § 11 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".  +  Articolul 84Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de intervenție și se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a.----------Art. 84 a fost modificat de lit. e) și f) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție" și a sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".  +  Articolul 85Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, cuprinzând piese scrise și desenate, se preda de către proiectant, după cum urmează:----------Partea introductivă a art. 85 a fost modificată de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".a) un exemplar la consiliul local;b) două exemplare la consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;----------Lit. b) a art. 85 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".c) un exemplar la asociația de proprietari.  +  Paragraful §12.Avizarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții----------Titlul paragrafului § 12 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".  +  Articolul 86Comisia Națională de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice avizează soluțiile de intervenție dezvoltate în documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 86 a fost modificat de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §13.Aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții----------Titlul paragrafului § 13 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".  +  Articolul 87(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aprobă prin hotărâre documentațiile de avizare pentru lucrări de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acțiuni.----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.(2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum și avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini și detaliilor de execuție  +  Articolul 88Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate și se elaborează cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum și a precizărilor din cap. II secțiunea a 4-a.----------Art. 88 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 89Proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare a lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate, cuprinzând piese scrise și desenate, se preda de către proiectant, după cum urmează:----------Partea introductivă a art. 89 a fost modificată de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizata care va executa lucrările de intervenție;----------Lit. a) a art. 89 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".b) doua exemplare la consiliul județean, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, din care un exemplar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;----------Lit. b) a art. 89 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".c) un exemplar la asociația de proprietari, pentru completarea cărții tehnice a construcției.  +  Paragraful §15.Asigurarea verificării documentației tehnice de proiectare a lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 15 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 90(1) Documentația tehnică de proiectare a lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate se verifica, pe specialități, pentru asigurarea cerințelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995.----------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestați, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și a celorlalte acte normative în domeniu.  +  Paragraful §16. Recepția proiectului  +  Articolul 91(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, numește comisia și organizează recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate.----------Alin. (1) al art. 91 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) La recepția proiectului pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 92(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica documentele, întocmește decontul justificativ (anexa nr. 20) și acorda viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepția în Consiliul tehnico-economic.(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în doua exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.  +  Paragraful §18. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 93(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21.(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 93 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".a) sinteza documentației de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmită conform anexei nr. 19;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 93 a fost modificată de lit. f) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenții".b) proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;c) procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de intervenție.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 93 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §19.Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 19 din Secțiunea a 3-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 94Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:----------Partea introductivă a art. 94 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;b) întocmește Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22;c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de intervenție aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Lit. c) a art. 94 a fost modificată de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 95În limita creditelor bugetare deschise:a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința;----------Lit. a) a art. 95 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuința.  +  Paragraful §21. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 96Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plățile în conturile proiectanților - persoane juridice - nominalizați în deconturile justificative.  +  Articolul 97Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție a construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 97 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §22. Cererea pentru emiterea autorizației de construire  +  Articolul 98Asociația de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de intervenție, conform ordonanței, pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administrației publice locale abilitată, în condițiile legii, pentru emiterea autorizației de construire.----------Art. 98 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §23. Emiterea autorizației de construire  +  Articolul 99(1) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcția cu destinația de locuință multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Potrivit prevederilor art. 16 din ordonanță, prin exceptarea de la prevederile legale, proprietarii beneficiază de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință din proprietate, precum și de taxa privind timbrul arhitecturii.----------Art. 99 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Secţiunea a 4-aExecutarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public----------Titlul Secțiunii a 4-a din Cap. V a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §1.Centralizarea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 1 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 100Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București:a) întocmesc și actualizează periodic lista construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;----------Lit. a) a art. 100 a fost modificată de lit. d) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință".b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, listele actualizate.  +  Articolul 101Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București:a) analizează, verifica și centralizează listele actualizate de consiliile locale;b) stabilesc prioritățile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul județului, respectiv al municipiului București, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcții, cuprinzând construcțiile cu destinația de locuință multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;----------Lit. b) a art. 101 a fost modificată de lit. d) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință".c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de intervenție, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Lit. c) a art. 101 a fost modificată de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 102Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, întocmesc și transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatorul listelor de priorități (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, și estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat.----------Art. 102 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 103Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice examinează centralizatoarele listelor de priorități și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 103 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 104(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință», stabilește și comunică consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Alin. (1) al art. 104 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".(2) Consiliul județean comunică consiliilor locale, orășenești și municipale sumele aprobate privind finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, aferente executării lucrărilor de intervenție la locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 104 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §4.Stabilirea priorităților anuale pentru executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 4 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 105În limita sumelor aprobate, consiliile județene împreună cu consiliile locale, orășenești și municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, definitivează pe criterii tehnice și înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice lista de priorități pentru anul în curs privind includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni, pentru executarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 105 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §5.Avizarea priorităților pentru executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 5 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 106Comisia Națională de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 7 alin. (3) din ordonanță, avizează lista de priorități pentru anul în curs privind includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 106 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §6. Promovarea programului anual de acțiuni  +  Articolul 107(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 7 alin. (3) din ordonanță, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia Națională, elaborează, respectiv actualizează, ori de câte ori este necesar, programul anual de acțiuni pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale sunt obligate, conform art. 7 alin. (4) din ordonanță, să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.----------Art. 107 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §7. Notificarea proprietarilor/asociației de proprietari  +  Articolul 108Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, vor notifica în scris proprietarilor/asociațiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în programul anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de intervenție.----------Art. 108 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §8. Hotărârea asociației de proprietari  +  Articolul 109În baza notificării privind includerea construcției de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public în programul anual de acțiuni, aprobat prin hotărâre a Guvernului, pentru executarea lucrărilor de intervenție, asociația de proprietari hotărăște contractarea executării lucrărilor de intervenție, care urmează să fie finanțată conform art. 8 din ordonanță.----------Art. 109 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §9. Constituirea asociației contractante  +  Articolul 110(1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de intervenție, prin convenție civilă se constituie asociația contractantă, conform art. 39.(2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al convenției civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuința.----------Art. 110 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §10.Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 10 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 111Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 și 39, atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 111 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 112În documentația de atribuire privind achiziția publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de intervenție la construcții cu destinația de locuință se vor preciza în principal următoarele:a) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;b) se acceptă actualizarea prețului contractului numai în condițiile legii și în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părți din prețul contractului, inclusiv TVA, pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice se datorează și se efectuează după aprobarea și deschiderea, în condițiile legii, a creditelor bugetare și virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor județene și locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.----------Art. 112 a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §11. Asigurarea locuințelor de necesitate  +  Articolul 113Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuințe de necesitate destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de intervenție ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.----------Art. 113 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §12.Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și efectuarea notărilor prevăzute de ordonanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor----------Titlul paragrafului § 12 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 114Proprietarii persoane fizice ai locuințelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 9 alin. (1) din ordonanță, de finanțare din transferuri de la bugetul de stat și bugetele locale pentru executarea lucrărilor de intervenție, în următoarele condiții:----------Partea introductivă a art. 114 a fost modificată de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.a) existența autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție;----------Lit. a) a art. 114 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".b) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de intervenție;----------Lit. b) a art. 114 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".c) încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție și restituirea, la terminarea lucrărilor de intervenție, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobânda, cu o durata de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de intervenție;----------Lit. c) a art. 114 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".d) notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a dreptului de creanță în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanță, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar pentru executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile ordonanței.----------Lit. d) a art. 114 a fost modificată de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 115Abrogat.----------Art. 115 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 116Hotărârea asociației de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de intervenție se emite în condițiile și cu respectarea Legii nr. 230/2007, cu modificările ulterioare.----------Art. 116 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 117(1) Contractul pentru restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de intervenție se încheie între primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București și proprietarii persoane fizice ai locuințelor din construcțiile cu destinația de locuință multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (1) din ordonanță, de finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție.(2) Prin contractul prevăzut la alin. (1), conform art. 9 alin. (1) lit. c) și următoarele din ordonanță, se stabilește:a) suma din prețul contractului pentru executarea lucrărilor de intervenție ce revine proprietarului locuinței persoană fizică, determinată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; prețul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA;b) notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a dreptului de creanță pentru suma determinată conform lit. a);c) restituirea de către proprietarul locuinței persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situațiilor valorice ale decontărilor, proporțional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului.(3) Restituirea prevăzută la alin. (2) lit. c) se va efectua astfel:a) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de intervenție;b) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepției la terminarea lucrărilor de intervenție;c) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.(4) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conținutului-cadru al contractului pentru restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de intervenție, conform anexei nr. 27, la cerințele impuse prin actele normative și reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de intervenție.(5) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de intervenție și își încetează valabilitatea odată cu radierea notării dreptului de creanță prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanță.(6) Conform art. 11 alin. (3) din ordonanță, contractul prevăzut la alin. (1) are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu, în temeiul căruia se efectuează notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului atât a dreptului de creanță, cât și a interdicției de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate, în condițiile prevăzute la art. 12 din ordonanță.----------Alin. (6) al art. 117 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.(7) În cazul refuzului privind încheierea contractului prevăzut la alin. (1), notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului atât a dreptului de creanță, cât și a interdicției de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate se efectuează în baza procesului-verbal de constatare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. i) din ordonanță, care are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.----------Art. 117 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 118(1) Proprietarii locuințelor persoane fizice care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri, sunt scutiți, conform art. 10 din ordonanță, de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din ordonanță, obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare.----------Alin. (1) al art. 118 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.(2) În acest scop:a) proprietarii locuințelor persoane fizice, pentru fiecare rata lunară scadenta, completează declarația de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare;b) persoanele desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/orașului, respectiv al primarului general al municipiului București, verifica declarațiile și documentele de venituri anexate în copie, acorda viza de control financiar preventiv și întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aproba de primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al Municipiului București.  +  Articolul 119Înstrăinarea în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de intervenție a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de intervenție finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată, conform art. 12 alin. (1) din ordonanță, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării în condițiile art. 12 alin. (2) din ordonanță.----------Art. 119 a fost modificat de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 120Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 14 din ordonanță, în cazul încălcării prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanță, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.----------Art. 120 a fost modificat de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 121Notările în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. e) și art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanță se solicită de către primarii municipiilor/ orașelor/comunelor, respectiv de către primarul general al municipiului București, în condițiile și cu respectarea prevederilor ordonanței și ale legislației privind cadastrul și publicitatea imobiliară în vigoare.----------Art. 121 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.  +  Paragraful §13. Asigurarea diriginților de specialitate  +  Articolul 122Abrogat.----------Art. 122 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §14.Executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 14 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 123Abrogat.----------Art. 123 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §15. Întocmirea situațiilor de plata pentru lucrări executate  +  Articolul 124(1) Executantul - persoana juridică autorizata, pe baza situației lucrărilor executate și verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmește situațiile de plata provizorii (lunare), respectiv situația de plata la terminarea lucrărilor de intervenție.----------Alin. (1) a art. 124 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) Situațiile de plata pentru lucrările executate sunt verificate și avizate de:a) dirigintele de șantier autorizat;b) reprezentantul desemnat de asociația de proprietari;c) proprietarii persoane fizice și juridice care finanțează din sursele proprii, conform ordonanței, executarea lucrărilor de intervenție.----------Lit. c) a art. 124 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §16. Verificarea documentelor de plata, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 125(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica situațiile de plata, întocmește decontul justificativ, conform anexei nr. 24, și acorda viza de control financiar preventiv.(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în doua exemplare, însoțite de situațiile de plata.  +  Paragraful §17. Organizarea inspecției la fazele determinante  +  Articolul 126Inspectoratul de stat în construcții - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 și Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigura inspecția la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.  +  Paragraful §18.Întocmirea situației definitive de plata la terminarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 18 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 127(1) Întocmirea situației definitive de plata la terminarea lucrărilor de intervenție respectă precizările art. 124.(2) La situația definitiva de plata se anexează procesul-verbal de admitere a recepției la terminarea lucrărilor de intervenție, întocmit în urma recepției organizate conform art. 133.----------Art. 127 a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §19. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 128(1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifica documentele și întocmește centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25.(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizatoarele deconturilor justificative avizate.----------Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Paragraful §20.Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de intervenție executate----------Titlul paragrafului § 20 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 129Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:----------Partea introductivă a art. 129 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative;b) întocmește Nota de fundamentare conform anexei nr. 26;c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanță, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenție aferente locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Lit. c) a art. 129 a fost modificată de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful § 21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 130În limita creditelor bugetare deschise:a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința;----------Lit. a) a art. 130 a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința.  +  Paragraful §22. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 131Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plățile în conturile executanților - persoane juridice autorizate - nominalizați în deconturile justificative.  +  Articolul 132Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție a construcțiilor cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Art. 132 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Paragraful §23.Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 23 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 133(1) Primării municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, numesc comisia și organizează recepția finala la terminarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.----------Alin. (1) al art. 133 a fost modificat de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".(2) Recepția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se organizează în condițiile și cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, și a Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 133 a fost modificat de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §24.Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție----------Titlul paragrafului § 24 din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost modificat de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 134Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 11 alin. (1) lit. g) și h) din ordonanță, vor lua măsuri pentru:----------Partea introductivă a art. 134 a fost modificată de pct. 55 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.a) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenție, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comuna care revine fiecărui proprietar;----------Lit. b) a art. 134 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".c) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanți, în baza contractelor încheiate pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat.----------Lit. c) a art. 134 a fost modificată de lit. e) a art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 135Evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare, precum și urmărirea debitorilor restanți se realizează, conform art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanță, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor și orașelor, respectiv al primarului general al municipiului București.----------Art. 135 a fost modificat de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 136Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 13 din ordonanță, în contul de venituri al bugetului local al unității administrative-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.----------Art. 136 a fost modificat de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Paragraful §25.Abrogat.----------Paragraful 25 "Radierea ipotecii" din Secțiunea a 4-a, Cap. V a fost abrogat de pct. 57 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Articolul 137Abrogat.----------Art. 137 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 138Conform art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, proprietarii locuințelor, persoane fizice, din construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic care, la data intrării în vigoare a legii sus-menționate, beneficiază de proiecte de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate și aflate în curs de elaborare, vor continua executarea lucrărilor de intervenție în condițiile ordonanței.----------Art. 138 a fost modificată de lit. d) și e) ale art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei "clădire/clădiri de locuit" cu sintagma "construcție/construcții cu destinația de locuință" și a sintagmei "lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție".  +  Articolul 139În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate emite precizări, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.----------Art. 139 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Articolul 140Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceCIRCUITUL INFORMAȚIONAL DECIZIONALal acțiunilor privind reducerea riscului seismical construcțiilor cu destinația de locuință*) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ │ │ IDENTIFICARE │ │ │ │ ȘI │ │ │ │ INVENTARIERE │ │ │ └──────┬───────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ┌────────────────────────┐ │ │ │ EXPERTIZARE TEHNICĂ*1) │ │ │ └───────────┬────────────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ┌──────────────────┐ │ │ │ APROBARE DECIZIE │ │ │ │ DE INTERVENȚIE │ │ │ └────────┬─────────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ╔════════════════════════════╗ │ │ ║ Construcții cu destinația ║ │ │ ┌──┐║ de locuință multietajate ║┌──┐ │ │┌──────────────────┐ │NU│║ încadrate prin raport de ║│DA│ ┌──────────────┐ │ ││Continuarea, în │ └──┘║expertiză tehnică în clasa I║└──┘ │ PROMOVARE │ │ ││condițiile legii, │←────║ de risc seismic și care ╟────→│PROGRAM ANUAL │ │ ││a acțiunilor │ ║ reprezintă pericol public ║ │ DE ACȚIUNI │ │ ││privind: │ ╚════════════════════════════╝ │prin hotărâre │ │ ││ a) proiectarea*2)│ │ a Guvernului │ │ ││ lucrărilor de │ └───────┬──────┘ │ ││ intervenție │ ↓ │ ││ b) executarea*2) │ ┌──────────────┐ │ ││ lucrărilor de │ │ NOTIFICARE │ │ ││ intervenție │ │ PROPRIETARI │ │ │└──────────────────┘ └───────┬──────┘ │ │ ↓ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │Etapa I │ │ │ │ PROIECTARE*3)│ │ │ │ lucrări de │ │ │ │ intervenție │ │ │ └────────┬──────┘ │ │ ↓ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │Etapa II │ │ │ │ EXECUTARE*3)│ │ │ │ lucrări de │ │ │ │ intervenție │ │ │ └───────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Precizări:*1) Finanțarea se va asigura conform art. 6 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).*2) Finanțarea se va asigura conform art. 6 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 , republicată, cu modificările și completările ulterioare*).*3) Finanțarea se va asigura conform art. 8 și următoarele din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 , republicată, cu modificările și completările ulterioare*).*) Construcțiile cu destinația de locuință amplasate în localități situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g și 0,12 g, conform hărții de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006 , cu modificările și completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 , republicată, cu modificările și completările ulterioare*).----------Anexa 1 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceIDENTIFICAREA-INVENTARIEREAconstrucțiilor cu destinația de locuință*),expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervențieși emiterea certificatului de urbanism    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Acțiuni în responsabilitatea: │    ├────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┬────────┤    │ Autorităților │ Autorităților administrației │Proprietarilor și│ Exper- │    │ administrației │publice locale, respectiv din │ Asociațiilor de │ tului │    │publice centrale│ Municipiul București │ proprietari │ tehnic │    └────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴────────┘                       ╔═══════════════════════════╗                       ║1 - Identificare și ║                       ║inventariere construcții cu║                       ║destinația de locuință*) ║                       ║care prezintă niveluri ║                       ║insuficiente de protecție ║                       ║la acțiuni seismice ║                       ╚═════════════╤═════════════╝                                     ↓                          ┌──────────────────────┐                          │2 - Întocmire Fișă │                          │ tehnică construcție ├────────────┐                          └────────┬─────────────┘ ↓                                   │ ┌───────────────────┐                                   │ │ 3 - Solicitare │                                   │ │expertizare tehnică│                                   ↓ └──────────┬────────┘                         ┌───────────────────────┐ │                         │ 4 - Centralizare │ │            ┌────────────┤solicitări și estimare │←───────────┘            │ │cheltuieli expertizare │            ↓ └───────────────────────┘    ┌────────────────┐    │5 - Fundamentare│    │ necesar fonduri│    │ bugetare**) │    └───────┬────────┘            ↓    ┌────────────────┐    │ 6 - Comunicare │    │fonduri bugetare│    │ aprobate**) │    └───────┬────────┘            │ ┌────────────────────────┐            │ │7 - Stabilire priorități│            └───────────→│ anuale pentru │                         │ expertizare tehnică │                         └──────────┬─────────────┘                                    ↓                         ┌────────────────────────┐                         │ 8 - Înștiințare │                         │proprietari și asociații├─────────────┐                         │ de proprietari │ │                         └────────────────────────┘ ↓                                                 ┌────────────────────┐                                                 │9 - Hotărârea asoci-│                                                 │ației de proprietari│                                                 │privind contractarea│                                                 │ expertizării │                                                 └──────────────┬─────┘                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 10 - Constituirea │ │                          │asociației contractante│←────────────┘                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     ↓                          ┌───────────────────────┐                          │ 11 - Organizare │                          │ procedură achiziție │                          │ publică și atribuire ├──────────────────────┐                          │ contract expertizare │ │                          └───────────────────────┘ ↓                                                                     ┌─────────┐                                                                     │ 12 - │                                                                     │Elaborare│                                                                     │raport de│            ┌────────────────────────────────────────────────────────┤expertiză│            │ │ tehnică │            ↓ └─────────┘    ┌─────────────────┐    │ 13 - Avizare │    │raport în Comisia├───────────────┐    │ Națională***) │ │    └─────────────────┘ ↓                          ┌──────────────────────┐                          │ 14 - Recepție raport │                          │ expertiză tehnică ├────────┐                          └──────────┬───────────┘ │                                     ↓ │                          ┌──────────────────────┐ │                          │ 15 - Verificare │ │                          │documente, întocmire │ │                          │decont justificativ și│ │                          │acordare viză control │ │                          │financiar preventiv │ │                          └──────────┬───────────┘ │                                     ↓ │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 16 - Centralizare │ │             ┌────────────┤deconturi justificative│ │             ↓ └───────────────────────┘ │    ┌──────────────────┐ │    │17 - Solicitare │ │    │deschidere credite│ │    │bugetare**) pentru│ │    │servicii executate│ │    └────────┬─────────┘ │             ↓ │    ┌──────────────────┐ │    │ 18 - Repartizare │ │    │ fonduri bugetare │ │    │ aprobate**) │ │    └─────────┬────────┘ │              │ ┌───────────────────────┐ │              │ │ 19 -Plată deconturi │ │              └──────────→│ justificative │ │                          └───────────────────────┘ │                                                          │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 20 - Notificare │ │                          │ proprietar/asociație │←──────┘                          │ de proprietari │                          └──────────┬────────────┘                                     │ ┌─────────────────────┐                                     │ │21 - Aprobare decizie│                                     └───────────→│ intervenție pentru │                                                  │ proiectare și │                                                  │ executare lucrări de│                                                  │ intervenție │                                                  └───────────┬─────────┘                                                              ↓                                                  ┌─────────────────────┐                                                  │ 22 - Cerere emitere │                                                  │ certificat de │                                                  │ urbanism │                                                  └───────────┬─────────┘                         ╔═══════════════════════╗ │                         ║23 - Emitere certificat║←───────────┘                         ║ de urbanism ║                         ╚═══════════════════════╝------------*) Construcțiile cu destinația de locuință amplasate în localități situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g și 0,12 g, conform hărții de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006 , cu modificările și completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).**) Pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.***) Comisia Națională de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Ultima notă de la anexa 2 la normele metodologice a fost modificată de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".----------Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3la normele metodologicePROIECTAREAlucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinațiade locuință multietajate încadrate prin raportde expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și careprezintă pericol public și emiterea autorizației de construire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Acțiuni în responsabilitatea: │ ├──────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┤ │ Autorităților │ Autorităților administrației│Proprietarilor│ Proiectan- │ │ administrației │publice locale, respectiv din│și Asociația- │ tului │ │ publice centrale │ Municipiul București │ țiilor de │ │ │ │ │ proprietari │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘                   ╔═══════════════════════════════╗                   ║ 1 - Centralizare construcții ║                   ║ cu destinația de locuință ║                   ║ multietajate încadrate în ║                   ║clasa I de risc seismic și care║                   ║ prezintă pericol public și ║         ┌─────────║estimare cheltuieli proiectare ║         │ ║ lucrări de intervenție ║         ↓ ╚═══════════════════════════════╝ ┌───────────────────┐ │ 2 - Fundamentare │ │ necesar fonduri │ │ bugetare*) │ └───────┬───────────┘         ↓ ┌────────────────────┐ │ 3 - Comunicare │ │ fonduri bugetare │ │ aprobate*) │ └───────┬────────────┘         │ ┌──────────────────────────┐         │ │ 4 - Stabilire priorități │         └───────────→│ anuale pentru proiectare │                      │ lucrări de intervenție │                      └───────────────┬──────────┘┌─────────────────────┐ ││5 - Avizare priori- │ ││ tăți în Comisia │←──────────────┘│ Națională**) │└────────┬────────────┘         ↓┌─────────────────────┐│6 - Promovare program││ anual de acțiuni ││ prin hotărâre ││ a Guvernului │└────────┬────────────┘         │ ┌──────────────────────────┐         └────────────→│7 - Notificare proprietar/│                       │ asociație de proprietari ├─────────┐                       │ și notarea obligațiilor │ │                       │ în cartea funciară - │ │                       │ Partea a III-a │ │                       └──────────────────────────┘ ↓                                                  ┌─────────────┐                                                  │8 - Hotărârea│                                                  │asociației de│                                                  │ proprietari │                                                  │ privind │                                                  │contractarea │                                                  │ proiectării │                                                  │ în vederea │                                                  │ executării │                                                  │lucrărilor de│                                                  │intervenție │                                                  └──────────┬──┘                       ┌───────────────────────────┐ │                       │9 - Constituirea asociației│ │                       │ contractante │←────────┘                       └──────────┬────────────────┘                                  ↓                       ┌───────────────────────────┐                       │10 - Organizare procedură │                       │ achiziție publică și ├───────────────────┐                       │atribuire contract proiec- │ │                       │tare lucrări de intervenție│ │                       └───────────────────────────┘ ↓                                                               ┌───────────────┐                                                               │ 11 - Elaborare│           ┌───────────────────────────────────────────────────┤ documentație │           │ │ de avizare │           ↓ │ D.A.L.I.***) │ ┌───────────────────┐ └───────────────┘ │ 12 - Avizare │ │D.A.L.I. în Comisia│ │ Națională**) │ └─────────┬─────────┘           │ ┌──────────────────────────┐           │ │13 - Aprobare documentație│           └───────────→│ de avizare D.A.L.I. │                        └─────────┬────────────────┘                                  │ ┌───────────────┐                                  │ │14 - Elaborare │                                  │ │proiect tehnic,│                                  └───────────────────────────→│ caiete de │                                                               │ sarcini și │                                                               │ detalii de │                                                               │ execuție │                                                               └────┬──────────┘                                                                    ↓                                                               ┌───────────────┐                                                               │15 - Asigurare │                                                               │ verificare │                                                               │proiect tehnic │                                                               │ și detalii │                                 ┌─────────────────────────────┤ de execuție, │                                 │ │conform legii, │                                 │ │ la cerințele │                                 │ │ esențiale │                                 │ │ de calitate │                                 ↓ └───────────────┘                      ┌──────────────────────────┐                      │16 - Recepție proiect │                      │ lucrări de intervenție ├─────┐                      └──────────┬───────────────┘ │                                 ↓ │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ 17 - Verificare documente│ │                      │de plată, întocmire decont│ │                      │ justificativ și acordare │ │                      │ viză control financiar │ │                      │ preventiv │ │                      └──────────┬───────────────┘ │                                 ↓ │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ 18 - Centralizare │ │        ┌─────────────┤ deconturi justificative │ │        ↓ └──────────────────────────┘ │┌───────────────────┐ ││ 19 - Solicitare │ ││deschidere credite │ ││bugetare*) pentru │ ││servicii executate │ │└────────┬──────────┘ │         ↓ │ ┌──────────────────┐ │ │20 - Repartizare │ │ │ fonduri bugetare │ │ │ aprobate*) │ │ └───────┬──────────┘ │         │ ┌────────────────────────┐ │         │ │ 21 - Plată deconturi │ │         └────────────→│ justificative │ │                       └────────────────────────┘ ↓                                                 ┌────────────────┐                                                 │ 22 - Cerere │                                                 │ emitere │                                                 │ autorizație de │                                                 │ construire │                                                 │pentru executare│                                                 │ lucrări │                                                 │ de intervenție │                                                 └─────┬──────────┘                      ╔════════════════════════╗ │                      ║23 - Emitere autorizație║ │                      ║ de construire pentru ║ │                      ║ executare lucrări ║ │                      ║ de intervenție ║←──────┘                      ╚════════════════════════╝-----------*) Pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție la locuințe proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință incluse în programele anuale, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**) Comisia Națională de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.---------A doua notă de la anexa 3 la normele metodologice a fost modificată de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".***) D.A.L.I. - Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.----------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 4la normele metodologiceEXECUTAREAlucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințămultietajate încadrate prin raport de expertiza tehnică înclasa I de risc seismic și care reprezintă pericol public┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Acțiuni în responsabilitatea: │├────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤│ Autorităților │ Autorităților administrației │Proprietarilor și│ Executantului ││ administrației │publice locale, respectiv din │Asociațiilor de │ ││ publice centrale │ Municipiul București │ proprietari │ │└────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘                     ╔══════════════════════════════╗                     ║1. Centralizare construcții ║                     ║cu destinația de locuință ║                     ║multietajate încadrate în cla-║            ┌────────║sa I de risc seismic și care ║            │ ║prezintă pericol public și ║            │ ║estimare cheltuieli executare ║            │ ║lucrări de intervenție ║            │ ╚══════════════════════════════╝            │            v    ┌──────────────────┐    │ 2. Fundamentare │    │ necesar fonduri │    │ bugetare*) │    └───────┬──────────┘            │            │            v    ┌──────────────────┐    │ 3. Comunicare │    │ fonduri bugetare │    │ aprobate*) │    └───────┬──────────┘            │            │ ┌───────────────────────┐            │ │4. Stabilire priorități│            └──────────────>│ anuale pentru │                            │ executare lucrări de │                            │ intervenție │                            └─────────┬─────────────┘                                      │   ┌──────────────────┐ │   │5. Avizare priori-│ │   │ tăți în Comisia │<──────────────┘   │ Națională**) │   └────────┬─────────┘            │            │            v   ┌────────────────────┐   │6. Promovare program│   │ anual de acțiuni │   │ prin hotărâre a │   │ Guvernului │   └───────┬────────────┘           │           │ ┌─────────────────────────┐           │ │7. Notificare proprietar/│           └──────────────> │ asociație de proprietari├──────┐                            │ │ │                            └─────────────────────────┘ │                                                             │                                                             v                                                    ┌----------------┐                                                    | 8. Hotărârea |                                                    |asociației de |                                                    | proprietari |                                                    |privind contrac-|                                                    |tarea executării|                                                    | lucrărilor de |                                                    | intervenție |                                                    └----------------┘                            ┌────────────────┐ │                            │9. Constituirea │ │                            │ asociație │<────────────┘                            └────────┬───────┘                                     │                                     │                                     v                         ┌──────────────────────────┐                         │ 10. Organizare procedură │                         │achiziție publică și atri-│                         │buire contract executare │                         │ lucrări de intervenție │                         └───────────┬──────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────┐                          │11. Asigurare, după│                          │ caz, locuințe de │                          │ necesitate │                          └──────────┬────────┘                                     │                                     │                                     v                        ┌───────────────────────────┐                        │12. Încheierea contractelor│                        │pentru finanțarea cheltuie-│                        │lilor din transferuri de la│                        │bugetul de stat privind │                        │executarea lucrărilor de │                        │intervenție și notarea │                        │dreptului de creanță în │                        │partea a III-a cărții │                        │funciare a construcției cu │                        │destinația de locuință │                        └────────────┬──────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────────┐                          │13. Asigurare diriginți│                          │ de șantier │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     │ ┌─────────────────┐                                     │ │14. Executare │                                     └───────────────────────────────>│ lucrări de │                                                                      │ intervenție │                                                                      └────────┬────────┘                                                                               │                                                                               │                                                                               v                                                                  ┌──────────────────────┐                                                                  │15. Întocmire situații│                                   ┌──────────────────────────────│ de plată provizorii │                                   │ │ pentru lucrări │                                   │ │ executate │                                   │ └──────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   │ v                                   │ ┌───────────────────────┐                                   │ │17. Organizarea inspec-│                                   │ │ ției la fazele │                                   │ │ determinante │                                   │ └───────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   v v                        ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐                        │16. Verificare documente│ │18. Întocmire situație │                        │ de plată, întocmire │ │definitivă de plată la │                        │ decont justificativ │<───────────────│terminarea lucrărilor │                        │și acordare viză control│ │ de intervenție │                        │financiar preventiv │ └───────────────────────┘                        └────────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     v                      ┌──────────────────────────┐                      │19. Centralizare deconturi│           ┌──────────│ justificative │           │ └──────────────────────────┘           │           │           v  ┌──────────────────┐  │ 20. Solicitare │  │deschidere credite│  │bugetare*) pentru │  │lucrări executate │  └────────┬─────────┘           │           │           v   ┌─────────────────┐   │ 21. Repartizare │   │fonduri bugetare │   │ aprobate*) │   └───────┬─────────┘           │           │ ┌───────────────────┐           │ │22. Plată deconturi│           └──────────────> │ justificative │                            │ │                            └────────┬──────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌────────────────────────┐                          │23. Organizare recepție │                          │la terminarea lucrărilor│                          │ de intervenție │                          └──────────┬─────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌────────────────────────┐                          │24. Repartizare pe pro- │                          │prietari a cheltuielilor│                          │efectuate și restituirea│                          │în condițiile ordonanței│                          │a sumelor avansate din │                          │transferuri de la │                          │bugetul de stat pentru │                          │executarea lucrărilor de│                          │ intervenție │                          └──────────┬─────────────┘                                     │                                     │                                     v                         ╔═════════════════════════╗                         ║25. Radiere notări în ║                         ║partea a III-a a cărții ║                         ║funciare a imobilului ║                         ║cu privire la obligațiile║                         ║proprietarilor privind ║                         ║măsuri de reducere a ║                         ║riscului seismic al ║                         ║locuințelor și la ║                         ║dreptul de creanță ║                         ╚═════════════════════════╝-----------*) Pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la locuințe proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință incluse în programele anuale, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).**) Comisia Națională de Inginerie Seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Ultima notă a anexei 4 la normele metodologice a fost modificată de lit. a) și b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Comisia Națională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcțiilor" cu sintagma "Comisia Națională de Inginerie Seismică" și a sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".----------Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 5la normele metodologice    ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, județul (sectorul) .......,    str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poștal .......,    cod fiscal: ..........    Nr. ..... din ........                           Nr. și data înregistrării la Consiliul local .......                                                  VERIFICAT                                                  ---------                               .............................................                               (numele, funcția, data și semnătura persoanei                              desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu                                       de specialitate al primarului)                          FIȘA DE IDENTIFICARE             a construcției tip clădire cu destinația de locuință┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Identificare generală │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 1.1. Destinația construcției: │*1) ││ ├─────────┤│ │*2) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 2. Localizarea construcției │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2.1. Localitatea: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.2. Zona seismică (conform Codului de proiectare seismică, │Ks = ...;││ indicativ P100) │Tc = ... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.3. Dimensiuni generale în plan (m): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 3. Date privind concepția de realizare a construcției │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3.1. Perioada de proiectare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.2. Perioada de execuție │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.3. Concepția privind proiectarea antiseismică (normativul │ ││ în vigoare la data proiectării) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 4. Tipul proiectului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4.1. unicat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.2. tip │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.3. refolosibil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 5. Topografia terenului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5.1. teren plat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.2. teren în pantă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 6. Natura terenului de fundare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 6.1. normal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.2. macroporic │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.3. contractil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 7. Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conform ││ Codului de proiectare seismică, indicativ P100) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 7.1. Clasa a II-a (construcții cu destinația de locuință │ ││ declarate monumente istorice) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.2. Clasa a III-a (construcții cu destinația de locuință │ │            cu peste P+1 etaje) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 8. Alcătuirea generală constructivă și de arhitectură a construcției │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 8.1. Număr de niveluri (S+P+nE): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.2. Număr de tronsoane/Număr de tronsoane distincte: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.3. Forma în plan (simetrică/nesimetrică): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.4. Poziția în ansamblu edilitar (izolată, cu vecinătăți): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.5. Suprafața construită (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.6. Suprafața desfășurată (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.7. Număr de apartamente │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 9. Valoarea de patrimoniu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 9.1. Amplasarea în funcție de zonă de protecție │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.2. Includerea în lista monumentelor istorice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│10. Date privind structura de rezistență a construcției │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 10.1. Structura verticală de rezistență │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.1. zidărie simplă (nearmată) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.2. zidărie cu stâlpișori și centuri din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.3. grinzi și stâlpi din beton armat (care nu formează │ ││ structură în cadre) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.4. cadre din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.5. pereți structurali din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.6. panouri mari │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.7. structură mixtă (cadre și pereți structurali) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2. Structura orizontală de rezistență │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.1. bolți de cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.2. profiluri metalice și bolțișoare de cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.3. grinzi de lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.4. beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.5. beton armat prefabricat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3. Elemente nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.1. zidărie cărămidă (B.C.A.) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.2. beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.3. lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.4. alte materiale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4. Fundații │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.1. fundații din beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.2. fundații din cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│11. Comportarea generală la cutremurele produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 11.1. Fără avarii semnificative │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.2. Cu avarii la elementele nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.3. Avarii izolate la structură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.4. Avarii grave la structură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│12. Intervenții efectuate în urma cutremurelor produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 12.1. Nicio măsură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.2. Refaceri finisaje │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.3. Consolidare (parțială/totală) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.4. Demolare parțială │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│13. Alte intervenții efectuate în timp asupra construcției │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 13.1. Supraetajări │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.2. Modificări compartimentări și/sau fațade │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│14. Factori care influențează negativ comportarea construcției la cutremure │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 14.1. Înălțimea parterului mai mare decât a etajului și/sau │ ││ configurația elementelor structurale diferită de a │ ││ etajelor (parter flexibil) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.2. Forma în plan și/sau în elevație defavorabilă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.3. Disimetrie în distribuția maselor și rigidităților │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.4. Poziționarea în plan a elementelor structurale de la etaj│ ││ diferită de cea de la parter (în consolă) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│15. Alte categorii de defecte/evenimente constatate │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 15.1. Coroziune │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.2. Condens │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.3. Lemn putrezit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.4. Igrasie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.5. Tasări diferențiate │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.6. Incendii/explozii │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    NOTĂ:    Se va marca cu X situația corespunzătoare construcției respective și se vorînscrie datele tehnice solicitate prin formular (după caz, succinte descrieritehnice).    Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise.    Data întocmirii: .........                            ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI      Președinte,    ..............                             .............................................                        (administratorul/responsabilul cu urmărirea comportării                                        în timp a construcției)--------*1) Spații cu destinația de locuință.*2) Spații mixte - locuințe și spații cu altă destinație (birouri, magazine, depozite etc.).----------Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la normele metodologice    ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, județul (sectorul) .......,    str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poștal .......,    cod fiscal: ..........    Nr. ..... din ........                           Nr. și data înregistrării la Consiliul local .......                                                  VERIFICAT                                                  ---------                               .............................................                               (numele, funcția, data și semnătura persoanei                              desemnate, prin dispoziție, din aparatul propriu                                       de specialitate al primarului)                                     LISTA               proprietarilor și destinația spațiilor de clădire                      - situația la data de ......... -    A. Spații cu destinația de locuințe:
  Nr. crt.           Nr. apar- ta- ment           Regimul juridic al proprietății: Actul de proprietate*)Supra- fața utilă în pro- prie- tate indi- vidua- - mp - Cota-parteindi-viză din pro- prie-tateacomu- - % - Semnă-tu-ra proprie- ta-ru-lui   
  Proprietate privată a persoanelor fizice   În proprie-tatea sau în adminis-trarea in- stituțiilor publice În proprie-tatea sau în adminis-trarea ope- ratorilor economici
  Ti-pul        Emi-ten-tul        Nr.șidata inta-bulă- rii în car- tea fun- ciară
  Numele și prenumele    Denumirea     Denumirea    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
             
             
  TOTAL (A):    
      B. SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE
  Nr. crt.            Nr. spa- țiu cu altă des- tina- ție       Regimul juridic al proprietății: Actul de proprietate*)Supra- fața utilă în pro- prie- tate indi- vidua- - mp - Cota-parteindi-viză din pro- prie-tateacomu- - % - Semnă-tu-ra proprie- ta-ru-lui   
  Proprietate privată a persoanelor fizice   În proprie-tatea sau în adminis-trarea in- stituțiilor publice În proprie-tatea sau în adminis-trarea ope- ratorilor economici
  Ti-pul        Emi-ten-tul        Nr.șidata inta-bulă- rii în car- tea fun- ciară
  Numele și prenumele    Denumirea     Denumirea    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
             
             
  TOTAL (B):    
      RECAPITULAȚIE      Nr. de locuințe  Nr. de spații    Suprafațautilă în proprie- tate indivi- duală - mp -  Cota- parte din pro- prie- tatea comună- % -
  A. LOCUINȚE - TOTAL, din care:    
  A.1. Proprietate privată persoane fizice    
  A.2. În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice       
  A.3. În proprietatea sau în administrarea operatorilor economici       
  B. SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE - TOTAL, din care:    
  B.1. Proprietate privată persoane fizice    
  B.2. În proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice       
  B.3. În proprietatea sau în administrarea operatorilor economici       
  TOTAL (A+B): X  100,00
      Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise.               Președinte, Administrator,              ............ ...............------*) Se anexează în copie.----------Anexa 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceASOCIAȚIA DE PROPRIETARILocalitatea ........, județul (sectorul) .......,str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poștal .......,cod fiscal: ..........Nr. ..... din ........CătreCONSILIUL LOCAL............................Asociația de proprietari din localitatea ............., județul (sectorul) ......., cod poștal ....., str. .......... nr. ...., bl. ...., cod fiscal .......,prin prezenta solicită includerea construcției cu destinația de locuință de la adresa sus-menționată pe lista de priorități pentru expertizarea tehnică.În susținerea cererii se anexează:– Fișa de identificare a construcției tip clădire cu destinația de locuință (anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare);– Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare).Am luat cunoștință de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*), și, în funcție de concluziile fundamentate din raportul de expertiză tehnică, vom continua acțiunile, potrivit legii, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție la construcția din proprietate.Data întocmirii: ...........Președinte,.............---------*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.----------Nota de subsol a anexei 7 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.----------Anexa 7 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8la normele metodologice    Județul .............    Consiliul Local ...........    Nr. ..... din ........                                     LISTA          solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizarea     tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință pentru anul .....
  Nr.crt              Adresa imobilu- lui*1)             Anul con- stru-irii            Regi- mul de înăl-țime S+ P+....E        Număr de apar- ta- men- te           Număr de tronsoane ────┬─────uni-│iden- Suprafața construită desfășurată - mp - Cota- parte*2)din pro-prieta- tea comună - % -         Estimarea chel tuielilor de expertizare - mii lei -
                      lo-cu-in-țe       spații cu altă desti- nație       Total(in- cusiv TVA)       din care: sume ne- cesare din transfe-ruri de la bu- getul destat*3)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              
              
              
  TOTAL:         
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea șiexactitatea datelor înscrise.                          Primar                         ........     Direcția tehnică-investiții Direcția              Director, economică-buget-finanțe     ............................ Director,                                                    ......................
  ----------*1) Construcțiile cu destinația de locuință amplasate în localități situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g și 0,12 g, conform hărții de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).*2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanțarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.----------Anexa 8 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice    Consiliul Județean ......................../    Consiliul General al Municipiului București    Nr. ........... din .........                             CENTRALIZATORUL     listelor de priorități și estimarea cheltuielilor pentru expertizarea     tehnică a construcțiilor cu destinația de locuință pentru anul .......
  Nr.crt             Localita- tea Anul con- stru-irii            Regi- mul de înăl-țime S+P+....E         Număr de apar- ta- mente           Număr de tronsoane Suprafața construită desfășurată - mp - Cota- parte*2)din pro-prieta- tea comună - % -          Estimarea cheltuielilor de expertizare - mii lei -
  Adresa imobilu- lui*1)          uni-cat           iden-tice           
  lo-cu-in-țe       spații cu altădesti- nație       Total(in- clu- siv TVA)      din care: sume necesare din transfe-ruri de la bu- getul destat*3)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              
              
              
  TOTAL:         
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea șiexactitatea datelor înscrise.                       Președinte / Primar general,                     ...............................     Direcția tehnică-investiții Direcția              Director, economică-buget-finanțe     ............................ Director,                                                ........................                                 Vizat:                                 ------                Inspectoratul regional în construcții/Inspectoratul                   Regional în construcții București-Ilfov                                Director,                            ................----------*1) Construcțiile cu destinația de locuință amplasate în localități situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g și 0,12 g, conform hărții de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII și care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).*2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanțarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.----------Anexa 9 la normele metodologice a fost modificată de lit. c) și d) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "direcție regională în construcții" cu sintagma "inspectorat regional în construcții" și a sintagmei "Direcția regională în construcții București-Ilfov" cu sintagma "Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov".
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice    Nr. și data înregistrării la Consiliul Local ............../    Consiliul General al Municipiului București                    SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ                ┌───────────────────────────────────────┐                │ │                │ Vedere generală a imobilului │                │ (foto color 6 x 9 cm) │                │ │                └───────────────────────────────────────┘
  Obiectiv: expertizarea tehnică a construcției cu destinația de locuință din localitatea: ........................ str. ................., nr. ....., bloc ........., sector ......... Acte normative și reglementări tehnice în vigoare: Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificărileși completările ulterioare; Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie2009, precum și Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativP100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcții- lor și turismului nr. 1.711/2006, cu modificările și completările ulterioareEXPERT (persoana juridică autorizată): .................................... Expert tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 (rezistență și stabilitate): ............................................................. Nr./data contractului:......., termenul de predare la Consiliul local:..... Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică (inclusiv TVA): ...... mii lei, din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA): ......mii lei (sumă determinată din valoarea contractului, proporțional cu cota- parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice)
  PARTEA I: DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ
  Anul construirii: ...............Nr. niveluri (S+P+nE+M): ........Nr. apartamente: ................Înălțimea curentă (S/P/E): ........./......./........... Suprafața construită: ........ mpSuprafața construită desfășurată:.............. mp,  din care: aferentă spațiilor cu destinația de locuință: ......... mp Număr tronsoane ....................... din care: cu structură identică ...........Sistemul structural (conf. P100-3/2008): .............. Parametri de calcul (conf. P100-1/2006) Accelerația terenului pentru proiectare: a(g) = ............ Perioada de colț: Tc = ....... Factorul de importanță și expunere: gamma(l) = .................. Coeficientul seismic global pe cele două direcții ale construc- ției: Cl = ........; Ct = .......... Categoria de importanță a construcției (conf. Hotărârii Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 3): ....Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conf. P100-3/ 2008) ................................ Avarii constatate - la elementele structurale:..............- la elementele nestructurale: ...........Metode de investigare folosite (conf. P100-3/2008): ........................... Încercări nedistructive efectuate (conf. P100-3/2008): ........................... Natura terenului de fundare: .............Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică: R(1) = .................. Gradul de afectare structurală: R(2) = .................. Gradul de asigurare structurală seismică pe cele două direcții principale ale construcției neconsolidate: R(3)l = ......... R(3)t = ........... Valoarea recomandată pentru gradul de asigurare la acțiuni seismice corespunză- tor clasei de importanță și de expunere la cutremur a construcției: R(3)(min) = ...............
  PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ
  Clasa de risc seismic în care este încadrată construcția expertizată tehnic (conf. P100-3/2008) Clasa Rs: .....................  Măsuri de intervenție propuse de către expertul tehnic atestat pentru fundamentarea deciziei de intervenție (conf. P100-3/2008 - minim două soluții de intervenție, din care una minimală):  Soluția 1 de intervenție(consolidare): ────────────────────── . descriere soluție: ...................................................... . estimare valori, (conf. deviz anexat): ......... mii lei (în prețuri la data de ..........., echivalent în Euro ..........) . grad de asigurare a construcției după consolidare: R(3)l(1)=........; R(3)t(1)=.........  Soluția 2 de intervenție: ────────────────────── . descriere soluție: ..................................................... . estimare valori, (conf. deviz anexat): ....... mii lei (în prețuri la data de ..........., echivalent în Euro ................) . grad de asigurare a construcției după consolidare: R(3)l(2)=.........; R(3)t(2)=.........  
  PARTEA a III-a: RECEPȚIA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ
  În ședința Comisiei de recepție a autorității administrației publice locale din data de ..............., a fost admisă recepția Raportului de expertiză tehnică, conform Procesului-verbal nr. .... din ...........(anexat)
  PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNĂTURI
    EXPERT: ..................... (persoana juridică autorizată)      Expert tehnic atestat: .................. (numele, ștampila și semnătura)      
  Am primit un exemplar din Raportul de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția și am luat la cunoștință concluziile fundamentate în Raportul de expertiză tehnică și încadrarea în clasa ..... de risc seismic a construcției cu destinația de locuință.    ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea ............., Județul (sectorul) ............, Str.: ........., nr. ....., bloc .........     Președinte, Administrator, ............. ...............    Data ..............  
  Luat în evidență din punct de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare   Inspectoratul regional în construcții / Inspectoratul regional în construcții București-Ilfov   Director, .................   
  --------*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.---------Nota de subsol a anexei 10 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.Anexa 10 la normele metodologice a fost modificată de lit. c) și d) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "direcție regională în construcții" cu sintagma "inspectorat regional în construcții" și a sintagmei "Direcția regională în construcții București-Ilfov" cu sintagma "Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov".
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceJudețul ............./ Municipiul BucureștiConsiliul Local ............................Nr. ...... din .............DECONT JUSTIFICATIVpe luna ............ anul ........pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privindexpertizarea tehnică, aferente locuințelor proprietate privată apersoanelor fizice din construcțiile cu destinație de locuință
  Nr.crt        Adresaimobil         Contracte pentru expertizare tehnică*1) Nr. și data proces- verbal*2)recepție Raport expertizătehnică    Cota- parte*3)de pro- prietateindiviză - % -     Sume solicitatedin tran- sferuri dela bugetulde stat*4)- mii lei-   
  Nr./datacontrac-tului înregis-trat la consi- liul lo-cal Preț contract Denumirea ex- pertului per- soană juridică autorizată/ persoană fizicăatestată (nume-le și nr. ștampilei) Nr.contu-lui expertu- lui des- chis la trezore- rie  
  mii lei(inclu-siv TVA)   sumă echiva- lentă îneuro (exclu- siv TVA)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
            
            
     TOTAL:        
     x x x x  
     Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și   exactitatea datelor înscrise.                                      Primar,                                   ............     Direcția tehnică-investiții Direcția economică-buget-finanțe              Director Director      ......................... ...............................                                   Vizat:                                   ───────                           Control financiar preventiv                           ...........................-----*1) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.*2) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 6 alin.(2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).----------Anexa 11 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 11 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 12la normele metodologiceConsiliul Județean ............./Consiliul General al Municipiului BucureștiNr. ...... din .............CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVEpe luna ............ anul ........pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privindexpertizarea tehnică, aferente locuințelor proprietate privată apersoanelor fizice din construcțiile cu destinație de locuință
  Nr.crt              Loca- litate Contracte pentru expertizare tehnică*1)  Nr. și data proces- verbal*2)recepție Raport expertizătehnică          Cota- parte*3)de pro- prietateindiviză - % -           Sume solicitatedin tran- sferuri dela bugetulde stat*4)- mii lei-         
  Adresaimobil           Nr./data contrac- tului înregis- trat la consiliullocal/ ConsiliulGeneral al Munici- piului București Preț contract Denumire exper-tului persoană juridică autorizată/ persoană fizicăatestată (numele și nr. ștampilei)      Nr.contu-lui expertu- lui des- chis la trezore- rie       
  mii lei(inclu-siv TVA)        sumă echi- valen- tă în euro (exclu-siv TVA)    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
            
            
            
            
            
    TOTAL:        
     x x x x  
     Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și   exactitatea datelor înscrise.                                 Președinte/Primar general,                                 .........................                                           L.S.     Direcția tehnică-investiții Direcția economică-buget-finanțe              Director Director      ......................... ...............................-----*1) Contracte încheiate, în condițiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziție publică.*2) Procesele-verbale de recepție se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 6 alin.(2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*). col. 9 = (col. 3 x col. 8)/100---------Anexa 12 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 12 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI    ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                                                             Aprobat                                                             ───────                                                             Ministru,                                                             .........                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                           pe luna ........ anul .......    pentru deschiderea de credite bugetare privind finanțarea cheltuielilor       pentru expertizarea tehnică, aferente locuințelor proprietate privată        a persoanelor fizice din construcțiile cu destinația de locuință
  Nr. crt.         Consiliul județean/ Consiliul General al MunicipiuluiBucurești      Nr. și data cen-tralizatorului deconturilor justificative înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  Număr clădiri de locuit expertizatetehnic       Suma din transferuri de la bugetul de stat*1)
  Solicitată de Consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București - mii lei - Aprobată - mii lei -       
  0 1 2 3 4 5
        
        
        
  TOTAL:     
                                 Secretar de stat,                               ..................      Direcția tehnică Direcția generală economică      în construcții și administrativ         Director Director general,   ......................... ............................-----*1) Finanțarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*).-----------Anexa 13 la normele metodologice a fost modificată de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".
   +  Anexa nr. 14la normele metodologiceConsiliul Județean ............./Consiliul General al Municipiului BucureștiNr. ...... din .............Către,PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARIlocalitatea ........., județul ........., str. ................, nr. ....,bl. .., sector ........, cod poștal ............Conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta vă notificăm:1. Construcția cu destinația de locuință din localitatea ........., str. ......., nr. ..., județul ......., a fost expertizată tehnic în anul ...........Raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate - rezistență și stabilitate ...... /(numele expertului și nr. ștampilei) .........., încadrează construcția în clasa ....... de risc seismic*1).2. Pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari precum și persoanele juridice care au în administrare construcția sunt obligați să procedeze, în condițiile ordonanței, la:– aprobarea deciziei de intervenție;– proiectarea lucrărilor de intervenție;– executarea lucrărilor de intervenție.3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum și, după caz, persoanele fizice și juridice care au în administrare construcția de la adresa sus-menționată își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției.Președinte/Primar general...........................-----*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.---------Nota de subsol a anexei 14 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.*1) Clasele de risc seismic sunt definite la pct. 8 - Evaluarea finală și formularea concluziilor, subpunctul 8.1 - Aspecte generale ale activității de evaluare, alin. (5) din Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 și 647 bis din 1 octombrie 2009.---------Anexa 14 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 14 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 15la normele metodologiceASOCIAȚIA DE PROPRIETARILocalitatea ......., Județul(sector) .................,Str: ............, nr. ..., bl. ... cod poștal ........Cod fiscal: ...............Nr. ......... din .........VERIFICAT:────────────────(numele, funcția, data și semnătura persoaneidesemnate, prin dispoziție, din aparatulpropriu de specialitate al primarului)HOTĂRÂREA*1)asociației de proprietari- conținut cadru -Luând la cunoștință prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al contrucțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare,în baza Raportului de expertiză tehnică din anul ....., și după caz, a Notei tehnice justificative prin care expertul tehnic atestat pentru cerința esențială de calitate - rezistență mecanică și stabilitate .........../(numele expertului și numărul ștampilei) ..... încadrează construcția cu destinația de locuință de la adresa sus-menționatăîn ședința din ........., adunarea generală a proprietarilor, legal constituită,HOTĂRĂȘTE:Se aprobă decizia de intervenție fundamentată în Raportul de expertiză tehnică și continuarea acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare a construcției cu destinația de locuință, conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată**), cu modificările și completările ulterioare.Președinte.....................(numele și semnătura)L.S.NOTA:Se anexează la prezenta hotărâre:– Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare);– declarațiile (anexa nr. 16 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare), pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului referitoare la continuarea, conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificărilor și completările ulterioare, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție*) în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.────────────*1) Extras din procesul-verbal al adunării generale a proprietarilor, pentru care se solicită autentificarea.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.---------Nota de subsol a anexei 15 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.---------Anexa 15 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 15 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 16la normele metodologiceNr. și data înregistrării laConsiliul Local .........../Consiliul General al Municipiului BucureștiDECLARAȚIE*1)Subsemnatul(a) ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip: .... seria: ....., nr. ....., eliberat de: ......., la data de: ......, cod numeric personal .........., cu domiciliul în localitatea: ........ județul/sectorul: ..........., str. ..........., nr. .., bl. .., scara: ..., etaj: ..., ap. ....., cod poștal: .............. .în calitate de proprietar persoană fizică/juridică a locuinței din clădirea situată în localitatea: ......., județul/sectorul: ........., str. ........, nr. ....., bl. ....., scara: ....., et. ...., ap. ...., cod poștal: ....., având suprafața utilă în proprietate individuală de ....... mp. și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... și transcris cu nr. ..... din ...... la Judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... Biroul de cadastru și publicitate imobiliară ............., pentru construcția cu destinația de locuință situată în raza de activitate a acestuia,și/sau:în calitate de proprietar persoană fizică/juridică a spațiului cu altă destinație ......./(denumirea) .......... din clădirea de la adresa sus-menționată având suprafața utilă în proprietate individuală de ....... mp și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... și transcris cu nr. ..... din ...... la judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... Biroul de cadastru și publicitate imobiliară ............ pentru construcția cu destinația de locuință situată în raza de activitate a acestuia,nominalizat la poziția ...... din Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare) întocmită de asociația de proprietari,declar pe proprie răspundere:1. Am luat la cunoștință de:a) concluziile fundamentate în Raportul de expertiză tehnică și, după caz, în Norma tehnică justificativă, din care rezultă încadrarea în clasa I de risc seismic a clădirii:b) Hotărârea adunării generale a proprietarilor din data de ......, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru continuarea acțiunilor de proiectare și executare a lucrărilor de intervenție la clădire.c) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată**), cu modificările și completările ulterioare.2. Mă angajez să continui, în condițiile ordonanței, acțiunile pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție*) în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuință.Am luat la cunoștință faptul că declararea unor date nereale, în scopul vădit de a obține foloase necuvenite, constituie infracțiune care se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal, inclusiv faptul că tentativa se pedepsește.Data întocmirii ..........Proprietar...............-----*1) Se solicită autentificare.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012 .---------Nota de subsol a anexei 16 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.---------Anexa 16 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 16 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 17la normele metodologiceConsiliul Județean ......................./Consiliul General al Municipiului BucureștiNr. ....... din .............CENTRALIZAREconstrucții cu destinația de locuințămultietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintăpericol public și estimare cheltuieli proiectare lucrări de intervențiepentru anul ..................
  N r.c r t.        Localitatea----------- Adresa imobilului *1)         Anul con- stru-irii          Regi-mul de înăl-țime S+P+ ...E       Nu-mărde a- parta mente      Număr de tronsoane Suprafața construită desfășurată - mp -  Cota-parte *2) din pro- prie-tateaco- mună -%-    Estimarea cheltu- ielilor de proiec-tare a lucrări de intervenție - mii lei -
  uni-cat         iden-tice         
  lo- cu- in- țe    spațiicu al-desti-nație   TOTAL (in- clusiv TVA)    din care: sume nece- sare din transferuride la buge-tul de stat *3)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              
              
  TOTAL:         
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și    exactitatea datelor înscrise.                      Președinte/Primar general                      .........................       Direcția tehnică - investiții Direcția economică-buget-finanțe                Director, Director,       ............................. ..................................                                        Vizat:                                        ──────                          Inspectoratul regional în construcții/                    Inspectoratul regional în construcții București-Ilfov                                        Director                                ........................-----*1) Se anexează sinteza Raportului de expertiză tehnică.*2) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanțarea se asigură conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare*) col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.-----------Anexa 17 la normele metodologice a fost modificată de lit. c) și d) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "direcție regională în construcții" cu sintagma "inspectorat regional în construcții" și a sintagmei "Direcția regională în construcții București-Ilfov" cu sintagma "Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov".
   +  Anexa nr. 18la normele metodologiceConsiliul Județean .................../Consiliul General al Municipiului BucureștiNr. ....... din .............Către,PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARIlocalitatea ........, județul......, str. ........nr. ..., bl. ..., sectorul ......, cod poștal ......Conform art. 4 alin. (3) lit. c) ultimul paragraf din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată**), cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta vă notificăm:1. Construcția cu destinația de locuință din localitatea ................, str. ......, nr. ......, județul .........., a fost expertizată tehnic în anul ...........Raportul de expertiză tehnică, și după caz, Nota tehnică justificativă, întocmite de expertul tehnic atestat pentru cerința esențială de calitate-rezistență mecanică și stabilitate ............./(numele expertului și numărul ștampilei)......, încadrează construcția în clasa I de risc seismic*1).2. Conform art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată**), cu modificările și completările ulterioare, construcția cu destinația de locuință de la adresa sus-menționată a fost inclusă, pe criterii tehnice, în categoria construcțiilor cu destinația de locuințe multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și nominalizată la poziția ........ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ...../...... prin care se aprobă Programul de acțiuni pe anul ............ pentru proiectarea/executarea lucrărilor de intervenție.3. În vederea constituirii asociației conform art. 8 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenție, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de intervenție, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de intervenție, va rugăm să prezentați documentele nominalizate la art. 39 alin. (8) lit. b) sau, după caz, lit. c) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările și completările ulterioare.4. Proprietarii persoane fizice sau juridice, precum și, după caz, persoanele juridice care au în administrare construcția de la adresa sus-menționată își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție*) la construcția cu destinația de locuință.Președinte/Primar general,.................................----------*1) Clasele de risc seismic sunt definite la pct. 8 - Evaluarea finală și formularea concluziilor subpunctul 8.1 - Aspecte generale ale activității de evaluare alin. (5) din Codul de proiectare seismică - partea III - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 și 647 bis din 1 octombrie 2009.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.---------Nota de subsol a anexei 18 la normele metodologice a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.---------Anexa 18 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 18 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 19la normele metodologiceNr. și data înregistrării laConsiliul Local ...................../Consiliul Local al Municipiului BucureștiDocumentația de avizarepentru lucrări de intervenții a fost aprobatăprin Hotărârea Consiliului Local ............,respectiv a CGMB nr. ......... din ........Sinteza documentației de avizare pentru lucrări de intervențieConform art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare, construcția cu destinația de locuință, multietajată, amplasată în județul ............., localitatea ................, str. ................. nr. ......, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziția ........... din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ....../........, prin care se aprobă Programul de acțiuni pe anul ............ pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.1. Date generale– Autoritatea contractantă: ......................– Beneficiar: ....................................– Proiectant: ....................................Nr. proiect: nr. .....................Denumirea proiectului: Lucrări de intervenție la construcția cu destinația de locuință din județul (sectorul) .............., localitatea ................., str. ................ nr. .......Faza: Documentație de avizare pentru lucrări de intervențieExpert tehnic atestat: .................................Verificator atestat pentru cerința A1: .................2. Date tehniceNr. de niveluri: S+P+........EAnul construirii: .............Aria desfășurată (Ad): ......... mp
  Structura funcțională a imobilului:    Suprafața utilă (mp)   Cota-parte indiviză din proprietatea comună (%)
  A. Spații cu destinația de locuință nr. apart. ...din care: - proprietate privată persoane fizice nr. apart. ...- în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice nr. apart. ...- în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici nr. apart. ...                 
  B. Spații cu altă destinație   
  TOTAL:   100,00
  3. Devizul general al lucrărilor de intervenție
  (C+M) - TOTAL din care: Cotă procentuală din valoarea C+M % Indici mii lei/mp Ad
  Rezistență   
  Arhitectură   
  Instalații   
  Organizare de șantier   
  4. Soluția de intervenție4.1. Descrierea soluției4.2. Implicații în realizarea soluției de intervenție5. Gradul de asigurare la acțiuni seismice după consolidare - gradul de asigurare structurală seismică R(3)R(3) (min) = .......... (conform Codului de proiectare seismică P100)6. Durata de realizare a lucrărilor de intervenție............. luni calendaristice7. Finanțarea lucrărilor de intervențiedin valoarea totală a lucrărilor de C+M:– ............ % se finanțează din transferuri de la bugetul de stat conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;– ............ % se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;– .......... % se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 *), republicată*), cu modificările și completările ulterioare;– ............ % se finanțează din fondurile proprii ale operatorilor economici conform art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;– ............ % se finanțează din sursele proprii ale proprietarilor persoane fizice și juridice, conform art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;– ............% se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*)----------Ultima liniuță a pct. 7 din anexa 19 la normele metodologice a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.8. Avize și acorduri8.1. Certificat de urbanism nr. ........ din ........ emis de ..............
  8.2. Solicitări de avize conformcertificatului de urbanism:  Nr. de înregistrare la instituția care urmează să emită avizul   Nr. avizului/ data
     
     
     
  9. Lista de semnăturiProiectant, Asociația de proprietariPreședinte,............................. .........................(persoana juridică autorizată)VIZAT:------.....................Expert tehnic atestat: .............................(nume, ștampilă și semnătură)Luat în evidență----------------din punctul de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,Inspectoratul regional înconstrucții/Inspectoratul regional în construcții București-IlfovDirector,.....................Data .............--------------------Pct. 8 al anexei 19 la normele metodologice a fost modificat de lit. c) și d) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, prin înlocuirea sintagmei "direcție regională în construcții" cu sintagma "inspectorat regional în construcții" și a sintagmei "Direcția regională în construcții București-Ilfov" cu sintagma "Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov".*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012 .----------Nota de subsol de la anexa 19 la normele metodologice a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014.----------Anexa 19 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 19 din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, conform pct. 60 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 20la normele metodologice    Județul .............../Municipiul București    Consiliul Local ............................    Nr. ....... din .............                              DECONT JUSTIFICATIV                   pe luna ............... anul .............              pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a                  cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor      de intervenție la construcții cu destinația de locuință multietaje      încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
   Nr crt          Adresaimobi-lului *1)             Contract pentru proiectarea lucrărilor de intervenție*2) Nr. șidata proce-sului-ver- bal*3)de re-cepțiepro- iect pentrulu- crări de inter-venție  Cota- parte*4)de pro- prietateindiviză - % -          Sume soli-cita-te din tran-sfe- ruri de labuge-tul de stat *5) -mii lei-
  Nr./datacontrac-tului înregis-trat la consi- liul local      Preț contract Denumirea proiectantului persoană juridică          Nr. con-