ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.400/OP din 12 mai 2014 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,ţinând seama de adresele nr. 690.978/2014 şi nr. 690.906/2014 ale Ministerului Finanţelor Publice,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.  +  Articolul ISecţiunea nr. 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul IIAnexele nr. 11 şi 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul IIIAnexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Attila KorodiBucureşti, 3 iunie 2014.Nr. 865.  +  Anexa 1
  *Font 7*
                                                     SECŢIUNEA 1
                    Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului
  ┌───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr.│ Scopul lucrării sau │ Tipul lucrării sau al serviciului │ │ ││crt│ al serviciului │ care se prestează │Cuantumul│ ││ │ │ │tarifului│ Precizări suplimentare ││ │ │ │ care se │ ││ │ │ │încasează│ ││ │ │ │ fără TVA│ ││ │ │ │ (lei) │ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1.│Parcurgerea procedurii de │Evaluarea iniţială a solicitării │ 100│ ││ │evaluare a impactului ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │asupra mediului pentru │Etapa de încadrare a proiectului în procedura de │ 400│În cazul proiectelor pentru care este││ │anumite proiecte publice │evaluare a impactului asupra mediului │ │obligatorie efectuarea raportului la ││ │şi private (diverse etape)│ │ │studiul de evaluare a impactului ││ │sau revizuirea/actualiza- │ │ │asupra mediului nu se tarifează ││ │rea acordului de mediu │ │ │această etapă. ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Etapa de definire a domeniului evaluării şi de │ 1.000│ ││ │ │realizare a raportului evaluării impactului asupra│ │ ││ │ │mediului │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Etapa de analiză a calităţii raportului evaluării │ 2.000│ ││ │ │impactului asupra mediului │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Revizuirea/Actualizarea acordului de mediu │ 500│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2.│Parcurgerea procedurii de │Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării │ 1.500│ ││ │emitere a autorizaţiei de │de emitere a autorizaţiei de mediu │ │ ││ │mediu/autorizaţiei ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │integrate de mediu sau │Finalizarea programului pentru conformare, după │ 1.000│ ││ │revizuirea/actualizarea │caz │ │ ││ │acesteia (diverse etape) ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei de mediu │ 250│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării │ │ ││ │ │autorizaţiei integrate de mediu │ 6.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei integrate de │ │ ││ │ │mediu │ 2.500│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 3.│Parcurgerea procedurii de │Încadrare │ 500│ ││ │emitere a avizului de ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │mediu pentru planuri şi │Analiza calităţii raportului: │ │ ││ │programe (diverse etape) ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- planuri/programe locale │ 500│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- planuri/programe judeţene │ 1.500│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- planuri/programe regionale │ 2.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- planuri/programe naţionale │ 2.500│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 4.│Parcurgerea procedurii în │Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în │ 150│ ││ │vederea emiterii permisu- │teren │ │ ││ │lui de aplicare în │ │ │ ││ │agricultură a nămolului de│ │ │ ││ │la epurarea apelor uzate │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ 5.│Parcurgerea procedurilor │Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă ││ │pentru reglementarea ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │activităţilor cu micro- │Evaluarea dosarului de notificare: │ │ ││ │organismele modificate │- clasele 1 şi 2 │ 1.000│ ││ │genetic (MMG), utilizate │- clasele 3 şi 4 │ 7.000│ ││ │în condiţii de izolare │Emiterea autorizaţiei: │ │ ││ │ │- clasele 1 şi 2 │ 4.000│ ││ │ │- clasele 3 şi 4 │ 10.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura de revizuire a autorizaţiei pentru MMG/o singură incintă ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │Evaluarea dosarului de notificare: │ │ ││ │ │- clasele 1 şi 2 │ 1.000│ ││ │ │- clasele 3 şi 4 │ 4.000│ ││ │ │Emiterea autorizaţiei: │ │ ││ │ │- clasele 1 şi 2 │ 4.000│ ││ │ │- clasele 3 şi 4 │ 6.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea acordului de import/un singur MMG ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de │ │ ││ │ │import: │ │ ││ │ │- clasele 1 şi 2 │ 5.000│ ││ │ │- clasele 3 şi 4 │ 15.000│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ 6.│Parcurgerea procedurilor │A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un ││ │pentru reglementarea │singur organism/o singură locaţie ││ │activităţilor privind ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │introducerea deliberată în│Procedura de autorizare/un singur organism/o singură locaţie ││ │mediu şi pe piaţă a ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │organismelor modificate │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ ││ │genetic (OMG) ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea autorizaţiei │ 4.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura simplificată de autorizare ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea autorizaţiei │ 6.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura de revizuire a autorizaţiei │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza dosarului de notificare │ 2.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea autorizaţiei │ 4.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea acordului de import/un singur organism ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de │ │ ││ │ │import │ 15.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┤│ │ │B. Introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │Analiza dosarului de notificare │ 7.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Elaborarea raportului de evaluare │ 85.000│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Emiterea autorizaţiei │ 30.000│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 7.│Aprobarea planurilor de │Analiza, verificarea în teren şi aprobarea │ │ ││ │eliminare a echipamentelor│planului de eliminare │ 300│ ││ │şi materialelor cu │ │ │ ││ │conţinut de PCB/PCT │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 8.│Înregistrarea │Analiza documentaţiei şi înregistrarea în │ │ ││ │producătorilor de │registrul de punere pe piaţă a echipamentelor │ │ ││ │echipamente electrice şi │electrice şi electronice şi în registrul │ │ ││ │electronice şi a │producătorilor de baterii şi acumulatori │ 500│ ││ │producătorilor de baterii ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │şi acumulatori │Actualizarea numărului de înregistrare în │ │ ││ │ │registrul producătorilor de baterii şi acumulatori│ │ ││ │ │şi al producătorilor de echipamente electrice şi │ │ ││ │ │electronice │ 100│ │├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ 9.│Parcurgerea procedurii de │Procedura de aprobare pentru transportul intern de│ │ ││ │aprobare pentru │deşeuri periculoase │ 200│ ││ │transportul deşeurilor ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura de aprobare pentru importul deşeurilor │ │ ││ │ │periculoase destinate valorificării │ 1.500│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura de aprobare pentru importul sau │ │ ││ │ │tranzitul de deşeuri nepericuloase │ 100│ ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Procedura de aprobare pentru exportul sau │ │ ││ │ │tranzitul de deşeuri periculoase │ 500│ │└───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 11 la procedură)TARIFELEcare se încasează de agenţiile pentru protecţia mediuluişi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Analiza solicitărilor şi a documentaţiilor │ Tarifele, în lei, care se plătesc de: ││ care privesc: ├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ │ persoane fizice │ persoane juridice │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│1) activităţile de recoltare/capturare şi/sau │- activităţile de recoltare/capturare │- activităţile de recoltare/ ││achiziţionare şi/sau comercializare a unor │şi/sau achiziţionare şi/sau comerciali-│capturare şi/sau achiziţionare şi/ ││plante şi animale din flora şi fauna sălbatică│zare a unor plante şi animale din flora│sau comercializare a unor plante şi││în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a │şi fauna sălbatică în stare vie, │animale din flora şi fauna ││unor flori de mină, fosile de plante şi fosile│proaspătă sau semiprelucrată, a unor │sălbatică în stare vie, proaspătă ││de animale vertebrate şi nevertebrate, precum │flori de mină, fosile de plante şi │sau semiprelucrată, a unor flori de││şi verificarea stocurilor şi încheierea │fosile de animale vertebrate şi │mină, fosile de plante şi fosile de││documentelor referitoare la stocuri │nevertebrate - 50 │animale vertebrate şi ││ │- verificarea stocurilor şi încheierea │nevertebrate - 250 ││ │documentelor referitoare la │- verificarea stocurilor şi ││ │stocuri - 50 │încheierea documentelor referitoare││ │ │la stocuri - 150 │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│2) activităţile de vânătoare │ │ 200*) │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘----------    *) Se plătesc numai de gestionarii fondurilor de vânătoare.
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 12 la procedură)TARIFELEcare se încasează de către autoritateapublică centrală pentru protecţia mediului
  *Font 8*
  Denumirea tarifului Suma
  Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/certificatului de origine pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică (sau al unor părţi din acestea), în stare vie (proaspătă) sau semiprelucrată, precum şi al florilor de mină, al fosilelor de plante şi al fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate 150
  Analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări din anexa nr. 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare 100
  Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în stare vie 50
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 255/2007)TARIFELEpentru eliberarea permiselor de import, export şi acertificatelor de reexport, precum şi a certificatelorprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97, cumodificările şi completările ulterioare
  *Font 8*
  Denumirea tarifului Suma
  Analiză documentaţie şi eliberare permis CITES în cazul importului, exportului sau reexportului, inclusiv a documentaţiei de eliberare a certificatului pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene 100
  -------