HOTĂRÂRE nr. 465 din 4 iunie 2014pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I- Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanţă şi ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, pentru monitorizarea acţiunilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă."2. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Conform art. 2 alin. (4) din ordonanţă, proprietarii - persoane fizice sau juridice - şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii expertizate tehnic şi încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligaţi să procedeze în continuare, în condiţiile legii, la proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente."3. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru construcţiile încadrate în clasa I de importanţă - construcţii de importanţă vitală pentru societate, a căror funcţionalitate în timpul şi imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral, soluţia de intervenţie din documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, se vizează de către expertul tehnic atestat şi se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia Naţională de Inginerie Seismică, organizată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din ordonanţă, denumită în continuare Comisia Naţională."4. La articolul 36, alineatul (1) partea introductivă şi litera e) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale se vor asigura, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţă, astfel:........................................................................ e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc astfel, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a) din ordonanţă -, proprietatea persoanelor fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanţă, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. (2) Instituţiile publice şi operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare locuinţe ori spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile incluse în programele anuale sunt obligaţi să asigure, conform art. 8 alin. (3) din ordonanţă, finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comună."5. La articolul 39 alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins:"c) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a obligaţiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/ asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c) al treilea paragraf şi alin. (9) lit. c) din ordonanţă, precum şi, după caz, a deciziei de intervenţie aprobate prin dispoziţie a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanţă;"6. La articolul 42, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Conform art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanţă, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale acţionează, în aria lor de autoritate, pentru:"7. La articolul 66, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform art. 4 alin. (8) lit. c) din ordonanţă, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul că îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale."8. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - În baza notificării privind includerea construcţiei cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor, care urmează să fie finanţată conform art. 8 alin. (1) şi, după caz, alin. (2) din ordonanţă."9. La articolul 117, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Conform art. 11 alin. (3) din ordonanţă, contractul prevăzut la alin. (1) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, în temeiul căruia se efectuează notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului atât a dreptului de creanţă, cât şi a interdicţiei de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate, în condiţiile prevăzute la art. 12 din ordonanţă."10. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - Notările în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se solicită de către primarii municipiilor/ oraşelor/comunelor, respectiv de către primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor ordonanţei şi ale legislaţiei privind cadastrul şi publicitatea imobiliară în vigoare."11. La anexa nr. 19 "Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie", ultima liniuţă a punctului 7 şi nota de subsol vor avea următorul cuprins:"............% se finanţează din bugetele locale conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*)..........................................................................._________ Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 217/2012."12. La anexa nr. 27 "Contract nr. ... din ... pentru restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de intervenţie - conţinut-cadru", litera b) a articolului 10 şi nota de subsol vor avea următorul cuprins:"b) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, conform art. 11 alin. (3) din Ordonanţă, autoritatea contractantă având dreptul să solicite investirea prezentului contract cu formulă executorie..........................................................................________ Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 217/2012."13. La anexa nr. 30 "Convenţie civilă în vederea constituirii unei asocieri - conţinut-cadru", la punctul 1 litera c) subpunctul (iii), prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- obligaţiile stabilite prin notificările/ renotificările proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, denumită în continuare ordonanţă, precum şi, după caz, prin decizia de intervenţie aprobată prin dispoziţie a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanţă;"14. La anexele nr. 7, 10, 14, 15, 16, 18, 28 şi 29, nota de subsol va avea următorul cuprins:_________"*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 217/2012."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013.  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel: a) "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor" cu "Comisia Naţională de Inginerie Seismică"; b) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice"; c) "direcţie regională în construcţii" cu "inspectorat regional în construcţii"; d) "Direcţia regională în construcţii Bucureşti-Ilfov" cu "Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov".  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 465._________