ORDIN nr. 1.808/C din 19 mai 2014pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014    În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 - 45, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Formularele prevăzute în anexa nr. 46 care face parte integrantă din prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de înscriere referitoare la creanţele bugetare.  +  Articolul 2 (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convenţional. Dovada calităţii de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială, împuternicire de reprezentare juridică, delegaţie, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul. (2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Formularul de aviz de înscriere poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înregistrării. (3) Solicitanţii vor certifica prin semnătură orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere. (4) Solicitantul înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispoziţiilor legale şi a indicaţiilor instituite în cuprinsul formularelor. Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informaţiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv. (5) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii/Agenţii au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale. (6) Operatorii/Agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de arhivă, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice. (7) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei. (8) Prin formatul acceptat de arhivă se înţelege completarea informaţiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât şi părţilor şi bunurilor sau obiectului supus publicităţii. (9) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri şi dimensiunea maximă admisă. (10) La tipul "Alte bunuri" se vor selecta şi completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular. (11) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica "Alte bunuri" conţin informaţii cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială. (12) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeaşi categorie, vor fi evidenţiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte. (13) Nerespectarea de către operator sau agent a obligaţiei de verificare prevăzute la alin. (6) se sancţionează disciplinar conform art. 31^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau a agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.  +  Articolul 4 (1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare. (2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă. (3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare şi a avizului de ipotecă iniţial. (4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare, avizul de cesiune a rangului ipotecii sau avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere. (6) Orice persoană interesată poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz. (7) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este selectată destinaţia "Sechestru asigurător", a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare "Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege", a avizului de executare şi a avizului de preluare în contul creanţei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere. (8) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de fiducie. (9) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie iniţial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie. (10) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie. (11) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate a fiduciei în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz. (12) Oricare dintre părţile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în arhivă a acestor avize. (13) Orice persoană interesată, alta decât părţile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz. (14) Organul competent poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui aviz specific, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere. (15) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare. (16) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea avizului de nulitate privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare, în cazul în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară. (17) Orice persoană interesată, alta decât reprezentantul creditorului sau debitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.  +  Articolul 5 (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupune verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul operatorilor. (2) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (1), Corpul operatorilor va înregistra în arhivă următoarele categorii de formulare: formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere, formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere, formularul de aviz de executare privind "Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti", formularul de aviz de preluare privind "Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti", precum şi orice alte avize care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorităţii de Supraveghere. (3) Formularele care necesită verificări ale documentelor care stau la baza înscrierii se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în arhivă. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de Corpul operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.  +  Articolul 6 (1) Conform dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) debitor - persoana care şi-a asumat obligaţia în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu; b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta; c) constituitor debitor - debitorul obligaţiei principale care are şi calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta; d) constituitor terţ - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu şi-a asumat obligaţia din contractul principal. (2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii şi debitorul obligaţiei garantate, precum şi date referitoare la bunul ipotecat. (3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent şi a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului şi descrierea suplimentară a acestuia. (4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantităţii ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate. (5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalităţi de fapt (fond de comerţ, stocuri sau alte asemenea universalităţi), trebuie menţionate în mod expres natura şi conţinutul universalităţii; "toate bunurile mobile prezente şi viitoare" nu mai constituie o descriere suficientă şi detaliată. Ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei întreprinderi. (6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma "toate conturile debitorului/constituitorului prezente şi viitoare".  +  Articolul 7 (1) La rubrica "Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente" se va menţiona actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operaţiunile asimilate, actul adiţional la contract, contractul principal, atunci când conţine clauza de ipotecă etc. În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă iniţial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conţine informaţia corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă. Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie să îi corespundă un singur contract de ipotecă/operaţiune asimilată. (2) Completarea rubricii "Detalii comune bunurilor ipotecate" nu este obligatorie. În cazul în care solicitantul doreşte să înscrie anumite detalii legate de dispoziţiile conţinute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informaţiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanţie, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate. Aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării şi descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate. (3) La tipul de bunuri "Autovehicule" se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire şi utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricaţie, numărul şasiului, dacă există, sau seria de fabricaţie şi seria motorului. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor. (4) La tipul de bunuri "Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât şi prin descrierea suplimentară. Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiaşi rubrici în care este descris bunul mobil ataşat acestuia. (5) La tipul de bunuri "Alte bunuri" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanţe, cont bancar, acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, poliţe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi), alte bunuri. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii "Identificare bun", cu respectarea indicaţiilor cuprinse în formular. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.  +  Articolul 8 (1) În cadrul formularului de aviz modificator se pot efectua 20 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiaşi formular. Prin subscrierea unui formular de aviz modificator nu vor putea fi înscrise în arhivă bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiaşi contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în arhivă prin completarea unui aviz de ipotecă iniţial. (2) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere prin care se doreşte degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se va selecta şi rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor, respectând instrucţiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere. (3) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toţi creditorii care îşi schimbă rangul. (4) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului. Avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani, termenul începe să curgă de la data expirării avizului iniţial, indiferent de momentul efectuării prelungirii. Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea arhivei este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată şi anunţată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizaţi, se prelungeşte data expirării acestor avize, până la sfârşitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea arhivei. Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării. Este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în arhivă cu câteva zile înainte de data expirării acestuia. (5) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere. Cererea trebuie formulată de către una dintre părţile avizului şi înaintată Autorităţii de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului iniţial. Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar dacă se va constata că sunt de natură tehnică, va aproba cererea şi va transmite către solicitant acceptul de înscriere în arhivă a unui formular de aviz de reactivare. Corpul operatorilor va efectua înregistrarea în arhivă a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispoziţiilor legale de către solicitant, la care se ataşează acceptul Autorităţii de Supraveghere. Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere şi data înscrierii avizului de reactivare, avizul iniţial expiră, solicitantul trebuie să completeze şi să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârşitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare. În cazul în care avizul iniţial expiră în aceeaşi zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârşitul proximei zile lucrătoare. (6) Formularul de aviz de actualizare a datelor trebuie subscris în cazul în care avizul iniţial nu cuprinde date privind constituitorul ipotecii şi apartenenţa bunurilor şi se solicită înscrierea unor avize subsecvente avizului iniţial. Acest aviz este scutit de plata taxei şi va fi completat o singură dată. (7) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operaţiuni juridice prevăzute de Codul civil şi alte acte normative.  +  Articolul 9 (1) Căutarea în arhivă se va efectua în funcţie de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanţe securitizate şi aviz de ipotecă - obligaţiuni ipotecare. (2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în arhivă se va putea efectua după mai multe criterii: a) în cazul avizelor ipotecare, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului şi elementele de identificare ale bunului; b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului şi elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare; c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părţilor şi elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicităţii; d) în cazul avizelor ipotecare - creanţe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului şi elementele de identificare ale creanţelor din portofoliu; e) în cazul avizelor ipotecare - obligaţiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului sau emitentului şi elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu. (3) În cazul căutării după criteriul "bun", aceasta se va efectua după tipul bunului şi după datele de identificare ale acestuia. În cazul bunului de tip "Autovehicul", căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricaţie, număr şasiu sau serie fabricaţie, serie motor, număr de înmatriculare. În cazul bunului de tip "Bun mobil ataşat unui bun imobil", căutarea se poate face după categoria bunului mobil şi după criteriul "Identificare bun şi descriere suplimentară". Pentru "Alte bunuri" căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv şi după criteriul "Identificare bun". Nu se vor face căutări după criteriul "Descriere suplimentară".  +  Articolul 10Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011.Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 19 mai 2014.Nr. 1.808/C.  +  Anexa 1 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .....................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .....................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID).......................    Data ......., ora ..... minutul ..... secunda ..... înscrierii.    Subsemnatul, ..............., domiciliat în localitatea ...........,judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,ap. ..., act de identitate ........... seria ...... nr. ....., eliberatde ....... la data de ......., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ......, nr. de telefon ......, în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] debitor []    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    organ competent [] reprezentant al organului competent []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şisolicit înregistrarea lui.    1. Destinaţia înscrierii    Creditor garantat/Debitor [] Locatar/Locator (finanţator) []    Consignatar/Consignant [] Vânzător/Cumpărător [] Obligaţii                                                                   agricole []    Sechestru asigurător []    Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice []    Alte înscrieri []    2. Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate carestau la baza înscrierii curente    Tip .......................................................    Număr .....................................................    Data încheierii ...........................................    3. Date privind creditorul*1)    3. a) Creditorul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice cevor fi înscrise: ............    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) .....................................    Tipul persoanei juridice*3) .........................................    Sediul: str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....,localitatea ........, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......., ţara ........    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...........................................    Alte date ..................................................................    3. b) Creditorul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vorfi înscrise: ...................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fiziceînscrise.    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ........, prenumele mamei ......    Adresa: str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ......., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, ţara .........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..................................................................    4. Date privind debitorul şi constituitorul*4)    4. a) Persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice cevor fi înscrise: ................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) ............................................    Tipul persoanei juridice*3) ...............................    Sediul: str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......,localitatea ........., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, ţara .......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................    Alte date ..................................................................    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    4. b) Persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fiînscrise: ............    Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ......, prenumele mamei ........    Adresa: str. ......... nr. ..., bl. ...., sc. ......., et. ....., ap. .....,localitatea ........., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara ........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..................................................................    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    5. Bunuri ipotecate    Detalii comune bunurilor ipotecate*5) ......................................    Bifaţi tipul bunurilor afectate ipotecii şi completaţi datelecorespunzătoare:    5. a) [] Autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fiînscrise: ............    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrieriiprin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare*6).    Identificare bun (completaţi rubricile de mai jos):    Model ......., an fabricaţie*7) ......, număr şasiu/serie fabricaţie ......,serie motor*7) .........., număr de înmatriculare*7) ...........................    Descriere suplimentară*8) ..................................................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ...............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...............................    Număr de ordine ...............................    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .............    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...................    Număr de ordine ....................    5. b) [] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobileataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: .............    Bifaţi una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:    [] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil    [] Păduri care urmează a fi tăiate    [] Minerale care urmează a fi extrase    [] Recolte care urmează a fi culese    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobileipotecate, cât şi a bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerelede înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantulînscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Identificare bun şi descriere suplimentară: ...............................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ..........    Număr de ordine .......................    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ........................    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet(aşa cum figurează în actele de identitate) ...............................    Număr de ordine ...............................    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobilipotecat:    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridiceproprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobilipotecat: ...............................    B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menţionaţi denumirea şi numărulde ordine aferent*9):    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numărul de ordine ...............................    B.2. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice,înscrieţi datele de identificare ale acestora:    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise.    Denumirea persoanei juridice ....... sediul: str. ...... nr. ..., bl. ...,sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul .............,cod poştal ......, ţara .........    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................    Alte date ...............................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fiziceproprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobilipotecat: ...............................    ● În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menţionaţi numele, prenumele şinumărul de ordine aferent*9):    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................    Numărul de ordine ...............................    ● În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţidatele de identificare ale acestora:    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fiziceînscrise.    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ................, prenumele tatălui .................,prenumele mamei .................    Adresa: str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......., ţara .......    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    5. c) [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilormobile ce vor fi înscrise: ..........................    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrieriiprin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare*6).    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face partebunul mobil afectat ipotecii:    [] Creanţe potrivit art. 2.389 lit. a) şi b) din Codul civil    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fiînscrise:    Identificare bun*10)    Descriere suplimentară*11)...............................    [] Cont bancar    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare cevor fi înscrise: ........................................    Identificare bun*12) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Descriere suplimentară*11) ...............................    [] Acţiuni/Părţi sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul acţiunilor/părţilorsociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fiînscrise: ...................    Identificare bun*13) ...................................................    Descriere suplimentară*11) .............................................    [] Echipamente/Instalaţii/Alte bunuri destinate să servească exploatăriiunei întreprinderi    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderice vor fi înscrise: ........................................................    Identificare bun*10) ...................................................    Descriere suplimentară*11) .............................................    [] Poliţe de asigurare    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul poliţelor de asigurarece vor fi înscrise: ...........................................    Identificare bun*10) ....................................................    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Recolte    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fiînscrise: ...................................................................    Identificare bun*10) ....................................................    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Utilaje agricole, altele decât autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole cevor fi înscrise: .............................    Identificare bun*10) ....................................................    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Efective de animale    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animalece vor fi înscrise: ..........................    Identificare bun*10) ....................................................    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemeneauniversalităţi)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul universalităţilor ce vorfi înscrise: ................    Identificare bun*14) .....................................................    Descriere suplimentară*11) ...............................................    [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vorfi înscrise: .................    Identificare bun*15) ......................................................    Descriere suplimentară*11) ................................................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ................    Număr de ordine .................    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ............    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...................................    Număr de ordine ....................    6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de toţicreditorii/debitorii/constituitorii.    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de unuldintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ..........................    Numărul de ordine .....................    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de organulcompetent conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau Codului deprocedură penală (doar pentru cazul în care s-a bifat destinaţia "Sechestruasigurător").    Denumirea organului competent ...........................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..................         Data ................. Semnătura .................------------*1) Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.*2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*3) Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).*4) Se vor/va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.*5) Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esenţiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.*6) Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.*7) Dacă la data înscrierii avizului nu există informaţii referitoare la seria motorului, anul de fabricaţie şi numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.*8) În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăşi numărul maxim de 4.000 de caractere.*9) Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.*10) Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantităţii, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 500 de caractere.*11) În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.*12) Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.*13) Se vor menţiona tipul instrumentelor financiare (acţiuni, părţi sociale etc.), numărul acestora, precum şi entitatea care le emite.*14) Solicitantul va descrie natura şi conţinutul universalităţii.*15) În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.  +  Anexa 2 FORMULAR DE AVIZ DE INTENŢIE    OPERATOR ...................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .....................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ..................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) ...............................    Data ........, ora ...... minutul ...... secunda ........... înscrierii.    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ...............,judeţul/sectorul ........, str. ....... nr. ...., bl. ..... sc. ...., et. ....,ap. ...., act de identitate ....... seria ....... nr. ...., eliberat de .......la data de ................. , cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ......, nr. de telefon ......, în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] debitor []    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de intenţie şi solicitînregistrarea lui.    1. Destinaţia înscrierii    Creditor garantat/Debitor [] Locatar/Locator (finanţator) []    Consignatar/Consignant [] Vânzător/Cumpărător [] Obligaţii                                                                     agricole []    Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice []    Alte înscrieri []    2. Date privind creditorul*1)    2. a) Creditorul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice cevor fi înscrise: .......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ...........................................    Tipul persoanei juridice*3) ...............................................    Sediul: str. ............ nr. .... bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ......,localitatea ......., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara .........    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    2. b) Creditorul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vorfi înscrise: ......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fiziceînscrise.    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ......, prenumele mamei ........    Adresa: str. ................... nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara ...........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..................................................................    3. Date privind debitorul şi constituitorul*4)    3. a) Persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice cevor fi înscrise: .......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) ........................................    Tipul persoanei juridice*3) .....................................    Sediul: str. ................. nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara .........    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare .......................    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    3. b) Persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fiînscrise: .....    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ......, prenumele mamei ........    Adresa: str. ............. nr. .... bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ......,localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara ...........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..................................................................    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    4. Bunuri ipotecate    Detalii comune bunurilor ipotecate*5) ....................................    Bifaţi tipul bunurilor afectate ipotecii şi completaţi datelecorespunzătoare:    4. a) [] Autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fiînscrise: ......    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrieriiprin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare*6).    Identificare bun (completaţi rubricile de mai jos):    Model ......, an fabricaţie*7) ......, număr şasiu/serie fabricaţie .......,serie motor*7) ......, număr de înmatriculare*7 ........    Descriere suplimentară*8) .................................................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................................................    Număr de ordine .............    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ...........    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................................................    Număr de ordine .............    4. b) [] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobileataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ............    Bifaţi una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:    [] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil    [] Păduri care urmează a fi tăiate    [] Minerale care urmează a fi extrase    [] Recolte care urmează a fi culese    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobileipotecate, cât şi a bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerelede înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantulînscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Identificare bun şi descriere suplimentară: ..............................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ........................................................    Număr de ordine .............    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ............    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................................................    Număr de ordine .............    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobilipotecat:    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridiceproprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobilipotecat: .......    B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menţionaţi denumirea şi numărulde ordine aferent*9)    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numărul de ordine ..........    B.2. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice,înscrieţi datele de identificare ale acestora:    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridiceînscrise.    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Sediul: str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ........, judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, ţara ......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................    Alte date ................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fiziceproprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobilipotecat: ....    ● În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menţionaţi numele, prenumele şinumărul de ordine aferent*9):    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...............................................    Număr de ordine .............    ● În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţidatele de identificare ale acestora:    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fiziceînscrise.    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ......., prenumele mamei ......    Adresa: str. ............... nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....,localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara ..........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    4. c) [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilormobile ce vor fi înscrise: ......    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrieriiprin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare*6).    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face partebunul mobil afectat ipotecii:    [] Creanţe potrivit art. 2.389 lit. a) şi b) din Codul civil    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fiînscrise:    Identificare bun*10) ....................................................    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Cont bancar    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare cevor fi înscrise: .......    Identificare bun*12) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Descriere suplimentară*11) ..............................................    [] Acţiuni/Părţi sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul acţiunilor/părţilorsociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: ......    Identificare bun*13) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Echipamente/Instalaţii/Alte bunuri destinate să servească exploatăriiunei întreprinderi    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi cevor fi înscrise: ......    Identificare bun*10) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Poliţe de asigurare    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul poliţelor de asigurare cevor fi înscrise: ......    Identificare bun*10) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Recolte    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fiînscrise: ......    Identificare bun*10) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Utilaje agricole, altele decât autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole cevor fi înscrise: ......    Identificare bun*10) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Efective de animale    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale cevor fi înscrise: ....    Identificare bun*10) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul universalităţilor ce vorfi înscrise: ......    Identificare bun*14) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vorfi înscrise: ......    Identificare bun*15) .......................................................    Descriere suplimentară*11) .................................................    ● Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferenteconstituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ...............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ....................................................    Număr de ordine .............    ● În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţinumerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acesttip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ......    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumeleşi numerele de ordine aferente constituitorilor*9):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ........................................    Număr de ordine .............    5. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de intenţie a fost adresată de toţicreditorii/debitorii/constituitorii.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de intenţie a fost adresată de unuldintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numeleşi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ...........................................    Număr de ordine .............           Data ................. Semnătura .................---------*1) Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.*2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*3) Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).*4) Se vor/va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.*5) Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esenţiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.*6) Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.*7) Dacă la data înscrierii avizului nu există informaţii referitoare la seria motorului, anul de fabricaţie şi numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.*8) În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăşi numărul maxim de 4.000 de caractere.*9) Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.*10) Se va individualiza bunul ipotecat, iar, dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantităţii, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 500 de caractere.*11) În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.*12) Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.*13) Se vor menţiona tipul instrumentelor financiare (acţiuni, părţi sociale etc.), numărul acestora, precum şi entitatea care le emite.*14) Solicitantul va descrie natura şi conţinutul universalităţii.*15) În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.  +  Anexa 3 FORMULAR DE AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENŢIEI    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ........................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .........................    Data ......., ora ...... minutul ...... secunda ........ înscrierii    Subsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ...................,judeţul/sectorul ........,str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ......,ap. ..., act de identitate ...... seria ...... nr. ..., eliberat de .........la data de ..............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ......, nr. de telefon ......, în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] debitor []    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenţieişi solicit înregistrarea lui.    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul)a avizului de ipotecă prin care s-a făcut publică intenţia de constituire aipotecii: ..........................................................    1. Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate carestau la baza înscrierii curente    Tip .............................................................    Număr ...........................................................    Data încheierii .................................................    2. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată detoţi creditorii/debitorii/constituitorii.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată deunul din creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...........................    Număr de ordine .............          Data ................. Semnătura .................  +  Anexa 4 FORMULAR DE AVIZ DE MENŢINERE A IPOTECII*1)    OPERATOR ...............................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .....................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroulde înscriere.): ...............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere): ...................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)..........................    Data ......, ora ..... minutul ...... secunda ............... înscrierii    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ..............,judeţul/sectorul ......., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,ap. ......, act de identitate ...... seria ... nr. ..., eliberat de ..........la data de ..............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ......, nr. de telefon ......, în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de menţinere a ipotecii şisolicit înregistrarea lui.    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul)a avizului de ipotecă asupra căruia urmează a efectua menţiunea de menţinere abunului ipotecat: ....................................................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip..........................................    Număr .......................................    Data încheierii .............................    2. Alte menţiuni*2) ......................................................    3. Detalii comune bunurilor ..............................................    4. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de menţinere a fost adresată de toţicreditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de menţinere a fost adresată de unuldintre creditorii cu statut activ. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şiprenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................................................    Număr de ordine .............        Data ................. Semnătura .................-----------*1) Înscrierea în arhivă a unui aviz de menţinere a ipotecii poate fi solicitată în cazul prevăzut de dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Maximum 2.000 de caractere.  +  Anexa 5 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR    OPERATOR ...............................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .....................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .....................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ..........................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ............................    Data ........, ora ..... minutul ...... secunda ...... înscrierii    Subsemnatul, ............, domiciliat în localitatea .....................,judeţul/sectorul ......., str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...,ap. ...., act de identitate .... seria ..... nr. ...., eliberat de ............la data de ................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ..........., nr. de telefon ..................,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor []    reprezentant al creditorului []    creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte,altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul deipotecă iniţial, potrivit art. 28^2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernuluinr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuareaînscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şicompletările ulterioare*1) []    reprezentant al noului creditor []    organ competent []    reprezentant al organului competent []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator,vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicitînregistrarea lui.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi modificat*2).......................................................................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip....................................................    Număr .................................................    Data încheierii .......................................    II. Alte menţiuni*3)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie, pe scurt, aceste menţiuni:    .........................................................................    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*4):    1. [] Radierea unui creditor    2. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)    3. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune decreanţă)    4. [] Adăugarea unor creditori celor deja existenţi    5. [] Schimbarea datelor de identificare a unui creditor    6. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuicreditor    7. [] Radierea unor debitori ai obligaţiei principale    8. [] Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri    9. [] Înlocuirea unor debitori ai obligaţiei principale    10. [] Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terţi încazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor    11. [] Adăugarea unor debitori    12. [] Schimbarea unor debitori, prin novaţie, cu dobândirea calităţii deconstituitor terţ    13. [] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unuiconstituitor    14. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare aunui debitor sau a unui constituitor    15. [] Completarea descrierii bunului deja ipotecat (nu se vor adăugabunuri noi)    16. [] Înstrăinarea bunului ipotecat    17. [] Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat    18. [] Rectificarea erorilor materiale privind apartenenţa bunurilor    19. [] Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege    20. [] Rectificarea datelor referitoare la actul juridic care stă la bazaînscrierii    [] Bifaţi dacă tipul de modificare selectat este însoţit de actualizareadetaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiţi rubricile dela pct. IV pentru actualizarea detaliilor.    În cazul în care, prin acest tip de modificare, se doreşte actualizareaunor informaţii referitoare la detaliile comune bunurilor şi care au fostînscrise anterior intrării în vigoare a prezentelor formulare de aviz deipotecă, la rubrica "Descriere suplimentară", se va proceda la ştergerea lordin această rubrică (fiind posibilă numai ştergerea unor date) şi/saucompletarea datelor actualizate, la rubrica "Detalii comune bunurilor", prinfolosirea rubricilor de la pct. IV.    1. Radierea unui creditor    Identificaţi creditorul care se radiază prin menţionarea denumirii/numeluişi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .......................    Numărul de ordine ................................    2. Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)    Identificaţi creditorul care urmează a fi înlocuit prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ...........................    Numărul de ordine ......................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: ................................................................    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Tipul persoanei juridice ...............................................    Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...,localitatea ........., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......., ţara ......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: ...................................................................    Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ......, prenumele tatălui ......, prenumele mamei .......    Adresa: str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,localitatea ............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ............,ţara ...................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    3. Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune decreanţă)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: .........................................................    Denumirea persoanei juridice .............................................    Tipul persoanei juridice .................................................    Sediul: str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul .................,cod poştal ..........................., ţara .........................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............    [] nu există    Codul unic de înregistrare ......................    Alte date ................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: ...................................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) .........., prenumele tatălui ............,prenumele mamei .............................................    Adresa: str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....,localitatea ....... judeţul/sectorul ............, cod poştal ...............,ţara ...........................................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    4. Adăugarea unor creditori celor deja existenţi    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: ......................................................    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Tipul persoanei juridice ..................................................    Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,localitatea ........, judeţul/sectorul ........, cod poştal ...................,ţara ............................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................    [] nu există    Codul unic de înregistrare .....................................    Alte date ..................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: .....................................................    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ........., prenumele tatălui ..............., prenumelemamei ..........................    Adresa: str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,localitatea .........., judeţul/sectorul ............, cod poştal .............,ţara ........................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    5. Schimbarea datelor de identificare a unui creditor    Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşacum figurează în actele de identitate) ...........................    Numărul de ordine ......................................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noua denumire a persoanei juridice ......................, tipul persoaneijuridice ......................, numărul de identificare a persoanei juridice,dacă există .................................................., codul unic deînregistrare.................................................................    Noul nume al persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ....................................................,cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ......., str. ....... nr. ..., bl. ...,sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ...........,ţara ..............    Alte date .................................................................    6. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuicreditor    Identificaţi creditorul la care se raportează rectificarea prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine ........................................................    În loc de ................................................................    se va înscrie ............................................................    7. Radierea unor debitori ai obligaţiei principale    Identificaţi persoana care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şiprenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ....................    Numărul de ordine ......................................    8. Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri    Identificaţi persoana care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şiprenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ............................    Numărul de ordine ......................................    În cazul radierii unui/unor constituitor/constituitori cu degrevare debunuri, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fidegrevate. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şia numărului de ordine aferent acestui tip:    Tip bun .....................................    Numărul de ordine .........................    9. Înlocuirea unor debitori ai obligaţiei principale    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ......................    Numărul de ordine ......................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: ....................................    Denumirea persoanei juridice ..........., tipul persoanei juridice .......,numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................,codul unic de înregistrare ........., sediul: localitatea ......., str. .......nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............,cod poştal ........., ţara ..........    Alte date .................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: ..................................................    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ...........,prenumele mamei .......................................    Adresa: str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ..........., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........,ţara ..............................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    10. Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terţi, încazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor*5)    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .........................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ..............................    Numărul de ordine ........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: .....................................    Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice .......,numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................,codul unic de înregistrare ......., sediul: localitatea ......., str. .......nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............,cod poştal ............, ţara .......................    Alte date ...............................................................    Bifaţi calitatea noii persoane juridice:    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: .................................................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ................, prenumele tatălui .................,prenumele mamei ...........................    Adresa: str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....,ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ......., cod poştal ..........,ţara ................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..........................................................    Bifaţi calitatea noii persoane fizice:    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    11. Adăugarea unor debitori*6)    Precizaţi numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ............    Denumirea persoanei juridice .............................................    Tipul persoanei juridice .................................................    Sediul: str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,localitatea ......., judeţul/sectorul ......., cod poştal ..............,ţara ..............    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    Precizaţi numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ..............    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ................, prenumele tatălui .................,prenumele mamei ............    Adresa: str. ................ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea ........., judeţul/sectorul .............., cod poştal ...........,ţara ............................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    12. Schimbarea unor constituitori debitori, prin novaţie, cu dobândireacalităţii de constituitor terţ*7)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoanejuridice înscrişi: .............................................    Denumirea persoanei juridice ............................., tipul persoaneijuridice ................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacăexistă ..................., codul unic de înregistrare .......................,sediul: localitatea ........., str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. ....,et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........., cod poştal ...................,ţara ...................    Alte date .................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoanefizice înscrişi: ..........................................    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ..........,prenumele mamei ........................    Adresa: str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......,ap. ...., localitatea ........, judeţul/sectorul ......., cod poştal .........,ţara ..................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Identificaţi constituitorii debitori care sunt înlocuiţi în urma novaţiei,prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordineaferent, şi care devin constituitori terţi:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) .....................    Numărul de ordine .........................................................    13. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unuiconstituitor    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ........, prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) .........................    Numărul de ordine .....................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noul nume al persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ....................................., codnumeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    Noua denumire a persoanei juridice ......................., tipul persoaneijuridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacăexistă .................., codul unic de înregistrare .................    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ............, str. .......... nr. ....,bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..................., codpoştal ........., ţara .........    Alte date ................................................................    14. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuidebitor sau a unui constituitor    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ................    Numărul de ordine ....................................................    În loc de ................................................................    se va înscrie ............................................................    15. Completarea descrierii bunului deja ipotecat*8)    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care seraportează completarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscriereatipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupracăreia operează completarea:    Tip bun ..................................................................    Numărul de ordine ...............................................    [] Detalii comune tuturor bunurilor    [] Descriere suplimentară    Descrierea completării, care se adaugă textului din înscrierea modificată .........................................................................    16. Înstrăinarea bunului ipotecat    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care seraportează menţiunea înstrăinării. Bunul va fi individualizat prin înscriereatipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:    Tip bun .................................................................    Numărul de ordine .......................................................    Menţiune înstrăinare ....................................................    17. Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat*9)    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul vaputea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordineaferent acestui tip şi a rubricii/categoriei asupra căreia opereazărectificarea materială:    Tip bun .................................................................    Numărul de ordine .......................................................    Categoria ...............................................................    Rubrica (în cazul autovehiculelor) .....................    Se va bifa una dintre căsuţele de mai jos:    [] Detalii comune tuturor bunurilor    [] Categoria    [] Descriere suplimentară    [] Identificare bun    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:    În loc de ................................................................    se va înscrie ............................................................    18. Rectificarea erorilor materiale privind apartenenţa bunurilor    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul vaputea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordineaferent acestui tip:    Tip bun ...................................................................    Numărul de ordine .........................................................    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aleconstituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ...........................    Numărul de ordine ..................    Menţionaţi datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ........................    Numărul de ordine .........................................................    19. Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege*10)    Completaţi menţiunile prevăzute de lege în rubrica de la pct. II "Altemenţiuni".    20. Rectificarea datelor referitoare la actul juridic care stă la bazaînscrierii    Completaţi datele rectificate în rubricile de la pct. I "Date generaleprivind actul juridic care stă la baza înscrierii curente".    IV. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate: ....................    şi/sau    Descriere suplimentară (text care se şterge): ............................    Numărul de ordine: .......................    V. Identificarea creditorului/noului creditor care a solicitat efectuareaînscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toţicreditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unuldintre creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noulcreditor, în condiţiile art. 28^2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernuluinr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cumodificările şi completările ulterioare.    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de organulcompetent conform legii (doar pentru cazul în care s-a bifat tipul de modificare"Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege").    Denumirea organului competent ............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ......................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintrecreditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) ................................    Numărul de ordine ..................................................          Data ................. Semnătura .............-----------*1) Potrivit art. 28^2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, "Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială atunci când reprezentantul este un avocat."*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) În situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.*4) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin datele completate.*5) Nu se pot înlocui prin acelaşi formular de aviz modificator şi debitorul obligaţiei garantate, şi constituitorul ipotecii.*6) Printr-un aviz modificator nu se pot adăuga noi constituitori, ci doar debitori ai obligaţiei principale, prin urmare nu se pot adăuga bunuri noi celor deja existente.*7) Acest tip de modificare are în vedere cazul novaţiei cu schimbare de debitor, în situaţia în care debitorul iniţial, care avea şi calitatea de constituitor, consimte menţinerea ipotecii asupra bunurilor sale. Prin acest aviz se va adăuga un nou debitor al obligaţiei garantate, fără a avea calitatea de constituitor, iar debitorul iniţial, pierzând calitatea de debitor, va deveni constituitor terţ.*8) Se are în vedere doar modificarea/completarea descrierii bunurilor deja înscrise în arhivă, şi nu adăugarea unor noi bunuri.*9) Se va putea efectua rectificarea unei singure erori materiale în cadrul unei singure categorii/rubrici.*10) Acest tip de modificare are în vedere înscrierea în arhivă a unor menţiuni prevăzute de lege (de exemplu, art. 63 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare).  +  Anexa 6 FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A CREANŢEI*1)    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .......................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ............................................    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..............    Data ......., ora ....... minutul ...... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ......., domiciliat în ........, localitatea ..............,judeţul/sectorul ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., act de identitate ............. seria .......... nr. ..............,eliberat de ........................... la data de ..........................,cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................,nr. de telefon .....................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    cedent [] reprezentant al cedentului []    cesionar [] reprezentant al cesionarului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanţei,vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicitînregistrarea lui:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) ...........................    [] Bifaţi dacă destinaţia acestei cesiuni este în legătură cu securitizareacreanţelor    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip .....................................................................    Număr ...................................................................    Data încheierii .........................................................    2. Alte menţiuni*3)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie aceste menţiuni: .............    3. Prezentul aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise înarhivă vizează (bifaţi una dintre cele două posibilităţi):    [] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;    [] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ.    Identificaţi creditorul care urmează să fie înlocuit prin menţionareadenumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ........................    Număr de ordine ...........................................................    4. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):    Creditorul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridicece vor fi înscrise: ....................    Denumirea persoanei juridice*4) ............    Tipul persoanei juridice*5) ..................    Sediul: str. ............ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.....,localitatea .............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .......,ţara ........................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............    [] nu există    Codul unic de înregistrare ..............................................    Alte date ...............................................................    Creditorul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizicece vor fi înscrise: ...............................................    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cumfigurează în actele de identitate) .........., prenumele tatălui ...........,prenumele mamei .........................    Adresa: str. ........... nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,localitatea .......... judeţul/sectorul .......... cod poştal ...............,ţara ......................................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    5. Identificarea creditorului/noului creditor care a solicitat efectuareaînscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toţicreditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unuldintre creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de noulcreditor, în condiţiile art. 28^2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilorîn Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şicompletări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completărileulterioare.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintrecreditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează înactele de identitate) ............................    Numărul de ordine ....................        Data ........... Semnătura ..............---------*1) Prin avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va avea, în avizul de ipotecă, calitatea de creditor cu statut activ.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) În situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu, pe scurt, datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de cesionar în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.*4) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*5) Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).  +  Anexa 7 FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.). ..................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.). ................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificarea avizului de ipotecă (ID) ................    Data ........, ora ...... minutul ......... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..........., domiciliat în localitatea ..................,judeţul/sectorul ........., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ....,et. ...., ap. ...., act de identitate ....... seria ...... nr. ............,eliberat de ...................... la data de .............................,cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ............., nr. detelefon ...........................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii,vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şisolicit înregistrarea lui:    Numărul de identificare a avizului de ipotecă*2) .........................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip .......................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Bifaţi tipul de extindere ce urmează a fi efectuată:    [] Înscrierea fructelor sau productelor bunului mobil ipotecat în sensulart. 2.412 din Codul civil    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat a căruidescriere iniţială nu acoperă tipul de produse rezultate.    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a număruluide ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează modificarea:    Tipul bunului .............................................................    Numărul de ordine .........................................................    Descriere suplimentară []    Identificare bun []    Descriere completare ....................    [] Înscrierea menţiunilor care aduc un plus de valoare bunurilor ipotecatedeja înscrise    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat.    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a număruluide ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează modificarea:    Tipul bunului .............................................................    Numărul de ordine .........................................................    Descriere suplimentară []    Identificare bun []    Descriere completare ....................    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de toţicreditorii/constituitorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de unuldintre creditori/constituitori cu statut activ. În acest caz, indicaţidenumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) ...................    Numărul de ordine ................................           Data .............. Semnătura ..................---------*1) Înscrierea în arhivă a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitată numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil sau accesoriu al acestuia, neputând face obiectul unei ipoteci separate, şi are ca efect sporirea valorii bunului deja ipotecat.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa 8 FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.). ..................................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): ..................................................................    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ............................    Data ........, ora ....... minutul ............ secunda ....... înscrierii    Subsemnatul, ..............., adresa ......................., domiciliat înlocalitatea ........., judeţul/sectorul ........., str. ..., nr. ..., bl. ....,sc. ...., et. ..., ap. ...., act de identitate ..... seria ..... nr. ........,eliberat de ..................... la data de .................................,cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .......................,nr. de telefon ..................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor []    reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii lao parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecăiniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:    Numărul de identificare a avizului de ipotecă*1) ..........................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip .......................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Bunuri degrevate (Precizaţi numărul de ordine ce figurează în dreptulbunului ce urmează a fi degrevat, în cadrul fiecărui tip de bun din avizul deipotecă.)*2):    a)[] Autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehiculedegrevate: ......................................................    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat. Bunul va putea fiindividualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun:..............................................................................    b)[] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile.    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşateunor bunuri imobile degrevate: ...........................    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat. Bunul va putea fiindividualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun:..............................................................................    [] Bifaţi dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptareaerorilor materiale privind evidenţierea bunurilor. În acest caz, evidenţiaţibunul ce urmează a fi redus: .................................................    c)[] Alte bunuri.    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat. Bunul va putea fiindividualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun:..............................................................................    [] Bifaţi dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptareaerorilor materiale privind evidenţierea bunurilor. În acest caz, evidenţiaţibunul ce urmează a fi redus*3): ...................    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reducere a fost adresată de toţicreditorii cu statut activ*4).    Data ..................... Semnătura .......................------------*1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*2 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf[] sau "pj[] urmată de cifra arabă corespunzătoare.*3 Se va bifa această căsuţă doar în cazul înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor formulare de avize de ipotecă.*4 Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuţă, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de reducere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.  +  Anexa 9 FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroulde înscriere.) ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul deînscriere.): .................................................................    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificarea avizului de ipotecă .................................    Data ......., ora ....... minutul ..... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..............,judeţul/sectorul ........, str. ....... nr. ......, bl. ...., sc. ..., et. ...,ap. ...., act de identitate ....... seria .... nr. ..., eliberat de ...........la data de ................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ţara ..................., nr. de telefon ...............,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    cedent [] reprezentant al cedentului []    cesionar [] reprezentant al cesionarului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a ranguluiipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos,şi solicit înregistrarea lui:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat princesiunea ipotecii*2) .................    1. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrieriicurente:    Tip .....................................................................    Număr ...................................................................    Data încheierii .........................................................    2. Alte menţiuni*3)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie aceste menţiuni: .............    3. Cedentul ipotecii*4)    Identificaţi persoana care cesionează ipoteca prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) .....................    Numărul de ordine ....................    4. Cesionarul ipotecii*5)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridiceînscrise: .................................................................    Denumirea persoanei juridice ..........................................    Tipul persoanei juridice ...................    Sediul: str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....,localitatea .........., judeţul/sectorul ......., cod poştal ...............,ţara .................................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fiziceînscrise: .............................................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) .............., prenumele tatălui ...................,prenumele mamei ...........................................    Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....,localitatea ........., judeţul/sectorul ............, cod poştal .............,ţara ..............................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    5. Identificarea creditorului/noului creditor care a solicitat efectuareaînscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toţicreditorii (cedenţi) cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unuldintre creditorii (cedenţi) cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de noulcreditor (cesionar), în condiţiile art. 28^2 alin. (5) din Ordonanţa Guvernuluinr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuareaînscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şicompletările ulterioare.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintrecreditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figureazăîn actele de identitate) .....................    Numărul de ordine ........................................................            Data .............. Semnătura ...........---------*1) Prin completarea acestui formular nu se înlocuieşte creditorul din avizul de ipotecă, ci se realizează o cesiune a rangului ipotecii în sensul art. 2.427 din Codul civil.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) În situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de cesionar în faţa notarului public privind cesiunea ipotecii.*4) Cedentul ipotecii va fi radiat din avizul de ipotecă, ca urmare a cedării ipotecii către un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.*5) Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecă care se modifică prin cesiunea ipotecii.  +  Anexa 10 FORMULAR DE AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) ...........................    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) ...........................    Data ........, ora ....... minutul ............ secunda ..... înscrierii    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ................ judeţul/sectorul ................, str. ............... nr. ..., bl. ........., sc. ......, et. .........., ap. ....., act de identitate ............ seria ....... nr. ............. eliberat de ................... la data de .............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. telefon .....................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizelor de ipotecă iniţiale identificate mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    1. Nr. de identificare a avizelor de ipotecă al căror rang se schimbă*2)    ID(1) ....................................................................    ID(2) ....................................................................    2. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip ......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    3. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor*3)    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent din fiecare ID:    ID(1)    Denumirea persoanei juridice .........................................    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............................    Numărul de ordine ....................................................    ID(2)    Denumirea persoanei juridice .........................................    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............................    Numărul de ordine ....................................................          Data ...................... Semnătura ...................__________*1) Se vor completa ID-urile celor două avize rezultate în urma înregistrării avizului de schimbare a rangului ipotecilor.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Solicitarea trebuie formulată de toţi creditorii al căror rang se schimbă.  +  Anexa 11 FORMULAR DE AVIZ DE EXECUTARE    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă ...............................    Data ........, ora ....... minutul ............ secunda ..... înscrierii    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ................ judeţul/sectorul ................, str. ............... nr. ..., bl. ........., sc. ......, et. .........., ap. ....., act de identitate ............ seria ....... nr. ............. eliberat de ................... la data de .............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. telefon .....................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    altă persoană interesată [] reprezentant al altei                                          persoane interesate []    organ competent [] reprezentant al organului                                          competent []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1).............................    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip ......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    III. Acest aviz de executare priveşte:    (Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzătoare.)    1. [] Publicitatea notificării de executare a bunului ipotecat în vederea vânzării    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul notificării de executare*2).................................................. .............................................................................    2. [] Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea şi distribuirea sumei rezultate din executarea prin vânzare ................................. ............................................................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt datele cuprinse în procesul-verbal*3) .................................................    3. [] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în vederea administrării    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul notificării de preluare în vederea administrării*3) ......................... .............................................................................    4. [] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de executare    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul modificării ................................................................. .............................................................................    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, pct. 1, 2, 3 sau 4    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ4.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.    Denumirea organului competent ............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ......................    5. [] Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza numărul şi data hotărârii judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o ........................ .............................................................................    Înregistrarea acestui tip de executare se va efectua de către Corpul operatorilor.    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, pct. 5    Bifaţi una din posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de altă persoană interesată.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................    Numărul de ordine ...................................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .............................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:    Denumirea organului competent ............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ......................     Data .................... Semnătura ...................__________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*2) Se vor menţiona, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), elementele prevăzute la art. 2.451 din Codul civil, în cazul bunurilor completându-se numai numerele de ordine aferente bunurilor, din avizul precedent.*3) Se va menţiona, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul procesului-verbal la care se referă art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.*4) Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuţă, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de executare trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.  +  Anexa 12 FORMULAR DE AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANŢEI    OPERATOR ...............................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .....................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): .............................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ...........................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .........................    Data .........., ora ........ minutul ............ secunda .........    înscrierii    Subsemnatul, ............, domiciliat în localitatea .................,    judeţul/sectorul ......., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. .......,    et. ...., ap. ...., act de identitate ......... seria ...... nr. .....,    eliberat de ..... la data de ......, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................, nr. de    telefon .................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    altă persoană interesată [] reprezentant al altei persoane                                  interesate []    organ competent [] reprezentant al organului competent []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului    ipotecat în contul creanţei, vizând avizul de ipotecă iniţial identificat    mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin    preluarea în contul creanţei*1) .........................................    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii    curente: ................................................................    Tip .....................................................................    Număr ...................................................................    Data încheierii .........................................................    II. Alte menţiuni*2) .................    III. Acest aviz de preluare priveşte:    (Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele    corespunzătoare.)    1. [] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în contul          creanţei    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona pe scurt conţinutul    notificării ofertei de preluare*3) .................... .    2. [] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de preluare    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona numărul şi data hotărârii    judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o ..................    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului    de preluare, pct. 1 sau 2    [] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toţi       creditorii cu statut activ*4).    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de       organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.    Denumirea organului competent ............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ......................    3. [] Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza          hotărârii instanţei judecătoreşti    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a menţiona numărul şi data hotărârii    judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o ................... .    Înregistrarea acestui tip de preluare se va efectua de către Corpul    operatorilor.    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de    preluare, pct. 3    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toţi       creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de unul       dintre creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de altă       persoană interesată.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de       organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine    aferent:    Denumirea persoanei juridice ................................    le persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ..........    Numărul de ordine .................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană    interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi    are domiciliul/sediul:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) .................................................    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .............................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul    competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul    competent:    Denumirea organului competent ............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ......................        Data ................. Semnătura .................____________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanţei, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*2) În cazul în care solicitantul este reprezentantul unei persoane interesate, alta decât creditorul, se vor completa în mod obligatoriu datele de identificare ale acestei persoane interesate, în rubrica "Alte menţiuni".*3) Se va menţiona, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul ofertei de preluare prevăzute la art. 2.461 din Codul civil.*4) Solicitantul va bifa, în mod obligatoriu, această căsuţă, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de preluare trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.  +  Anexa 13 FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): .............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ............................    Data ................., ora ........ minutul ............ secunda .........    înscrierii    Subsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/    sectorul ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ........., et. ......,    ap. ........, act de identitate ......... seria ..... nr. .............,    eliberat de .......... la data de ........, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......., nr. de telefon ......,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de    ipotecă iniţial identificat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) .................    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    [] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toţi       creditorii cu statut activ*2).    Data ................. Semnătura .................___________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*2) Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuţă, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de stingere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.  +  Anexa 14 FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): ..........................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data ........, ora ........ minutul ........ secunda .......... înscrierii    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ...........,    judeţul/sectorul ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. .....,    ap. ..., act de identitate ....... seria ... nr. ....., eliberat de ......    la data de ........................., cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....., nr. de telefon .........,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    altă persoană interesată [] reprezentant al altei persoane                                      interesate []    organ competent [] reprezentant al organului                                      competent []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea avizului de    ipotecă iniţial identificat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) ...........................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii       curente*2):    Tip ....................................................................    Număr ..................................................................    Data încheierii ........................................................    2. Alte menţiuni ............................    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toţi       creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul       dintre creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă       persoană interesată.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de       organul competent.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine    aferent:    Denumirea persoanei juridice ............................................    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine .......................................................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană    interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi    are domiciliul/sediul:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ..................................................    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ..............................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul    competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul    competent:    Denumirea organului competent .............................................    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .......................        Data ...................... Semnătura ...................._____________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară ori a convenţiei principale, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu.  +  Anexa 15 FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): ..............................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data ........., ora .......... minutul .......... secunda ................    înscrierii    Subsemnatul, ................... domiciliat în localitatea ..............,    str. .......... nr. ..........., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap....,    judeţul/sectorul ......., act de identitate ....... seria ...... nr. ....,    eliberat de .......... la data de ................, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......., nr. de telefon .....,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor    avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos, pentru o perioadă de    5 ani.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) ..................    Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii.    Bifaţi una dintre posibilităţi şi completaţi cu datele corespunzătoare:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de       toţi creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de       unul/unii dintre creditorii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul/unii    dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de    ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ..............    Numărul de ordine ............................             Data ................ Semnătura ...........________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa 16 FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.):    ..........................................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data ......., ora .......... minutul ..... secunda .......... înscrierii    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .............,    str. ......... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ......,    judeţul/sectorul ........, act de identitate ..... seria ..... nr. ......,    eliberat de ........ la data de ..............., cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de    telefon ...............,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor    avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) .............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii    curente*3):    Tip ......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de       toţi creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de       unul dintre creditorii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine    aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) .............    Numărul de ordine ..................................         Data ............... Semnătura ............._____________*1) Acest formular poate fi solicitat numai în cazul în care inactivarea avizului se datorează unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.  +  Anexa 17 FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): ..............................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ............................    Data ......., ora .......... minutul .......... secunda ..........    înscrierii    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ..............,    str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,    judeţul/sectorul ........., act de identitate ..... seria ..... nr. ......,    eliberat de .......... la data de ................, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......., nr. de telefon .......,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    creditor [] reprezentant al creditorului []    completez şi subscriu prezentul formular de actualizare date, vizând    actualizarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit    înregistrarea lui.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi    actualizat*2): ...........................................................    I. Actualizare date privind debitorul/constituitorul    a) Persoană juridică    1. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice    asupra cărora operează actualizarea: ..............    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numărul de ordine ....................................    Bifaţi una dintre calităţi:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    2. Adăugare constituitor*3)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ...............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*4) ..........................................    Tipul persoanei juridice*5) ..............................................    Sediul: str. .................. nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal .......,    ţara ................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ............    Alte date ...................    Bifaţi una dintre calităţi:    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    b) Persoană fizică    1. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice    asupra cărora operează actualizarea: ..........    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ....................    Numărul de ordine ...........    Bifaţi una dintre calităţi:    [] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    2. Adăugare constituitor*3)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor    fi înscrise: ........    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ..........., prenumele tatălui ......, prenumele    mamei ...........,    Adresa: str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....,    localitatea .............., judeţul/sectorul ....., cod poştal .......,    ţara ................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................    Bifaţi una dintre calităţi:    [] constituitor debitor    [] constituitor terţ    II. Actualizare date bunuri ipotecate    a) Bunuri autovehicule    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente    constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice .....................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............    Numărul de ordine ..........    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori,    menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor    ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:    Numărul de ordine al bunurilor (interval de numere): ...............    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numerele de ordine aferente constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ...............    Număr de ordine ..........................................................    b) Bunuri mobile ataşate unui bun imobil    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente    constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice .....................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............    Numărul de ordine ........................................................    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi    numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de    acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .......    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numerele de ordine aferente constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice ...... .......................................    Numele persoanei ...................., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............    Numărul de ordine ..........................................................    c) Alte bunuri    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori []    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente    constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ............    Numărul de ordine .............    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi    numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de    acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .......................    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numerele de ordine aferente constituitorilor*6):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ............    Numărul de ordine ................    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de       toţi creditorii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de       unul dintre creditorii cu statut activ. În acest caz, indicaţi       denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent.    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ............    Numărul de ordine ......................................................    Data ......... Semnătura .......____________*1) Acest formular se va completa în cazul în care avizul ce urmează a fi modificat a fost înscris respectând prevederile Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea actualizării datelor cuprinse în arhivă, în forma cerută de Codul civil.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) În situaţia în care avizul care urmează a fi actualizat nu conţine date referitoare la proprietarul bunului ipotecat, se vor adăuga datele de identificare ale constituitorului bunului ipotecat.*4) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acţiuni, "S.R.L." - pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*5) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).*6) Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.  +  Anexa 18 FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIŢIAL    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ............................    Data ......., ora ........ minutul .......... secunda ........ înscrierii    Subsemnatul, ..............., domiciliat în localitatea ..................,    judeţul/sectorul ..........., str. ............. nr. ......, bl. ....,    sc. ..., et. ...., ap. ....., act de identitate ..... seria ..... nr. ....,    eliberat de ............ la data de ................, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....... nr. de telefon ........    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    reprezentant al fiduciarului*1) []    constituitor []    reprezentant al constituitorului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie iniţial şi    solicit înregistrarea lui.    I. Informaţii generale privind fiducia    a) Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal    Organul fiscal competent*2) ...............................................    Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal .......    Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal ..............    b) Durata transferului*3) (Se completează data încetării    contractului.) ............................................................    c) Scopul fiduciei ........................    d) Întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului/    fiduciarilor .................................    e) Alte menţiuni ..........................................................    II. Date privind constituitorul fiduciei    Constituitorul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ................................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*4) ..........................................    Tipul persoanei juridice*5) ..............................................    Sediul: str. ................. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ......, codul poştal ......,    ţara ..............    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............    [] nu există    Codul unic de înregistrare ............    Alte date ...................    Constituitorul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice ........., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) .............., prenumele tatălui .................,    prenumele mamei .................    Adresa: str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ............., judeţul/sectorul ......., cod poştal .........,    ţara ................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    III. Date privind fiduciarul    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi    înscrişi: .....    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ...............    Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului*6) ............    Sediul: str. ................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea ........., judeţul/sectorul ......., cod poştal ....,    ţara ..............    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............. []    nu există    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ..................    Alte date*7) ..............................................................    IV. Date privind beneficiarul*8)    Beneficiarul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*5) ...........................................    Tipul persoanei juridice*6) ...............................................    Sediul: str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ..........., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .......,    ţara ..............    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există............... []    nu există    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ..................    Alte date .................................................................    Beneficiarul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: .............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............, prenumele tatălui .................,    prenumele mamei ...............    Adresa: str. ............. nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ..........., judeţul/sectorul ..............,    cod poştal ......., ţara ................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de    fiducie .....................................    V. Masa patrimonială fiduciară (bifaţi una sau mai multe din căsuţele de    mai jos):    a) [] Bunuri imobile    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce    vor fi înscrise: ............................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi    numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Descrierea bunului imobil: .............................................    Localitatea .........., judeţul/sectorul ............, ţara ...........,    numărul cărţii funciare .........., număr corp proprietate ............,    număr cadastral .............., adresa/număr parcelă/elemente identificare    amplasare imobil ........................    Descriere suplimentară ..................................................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai    sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                               patrimoniale    b)[] Autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor    fi înscrise: ...................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Model .........., an de fabricaţie ..........., număr şasiu ............,    seria motorului ............, descriere suplimentară ....................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai    sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                                 patrimoniale    c) [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor    fi înscrise: ..............    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.    Descrierea bunului .......................................................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai    sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                                patrimoniale    VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial de fiducie a fost adresată       de toţi constituitorii/fiduciarii.    [] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial de fiducie a fost adresată       de unul dintre constituitori/fiduciari. În acest caz, indicaţi       denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ................    Numărul de ordine ........................................................    Data ............. Semnătura .................._____________*1) Pot avea calitatea de fiduciari numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate, notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispoziţiilor art. 776 alin. (2) şi (3) din Codul civil.*2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.*3) Durata transferului nu poate depăşi 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispoziţiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.*4) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau în actul de înfiinţare.*5) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.*6) Se va completa una dintre entităţile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.*7) Se va menţiona, în câmpul "Alte menţiuni", calitatea în care acţionează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.*8) Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceştia este/sunt determinat/determinaţi în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinaţi, se vor menţiona regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul "Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie".  +  Anexa 19 FORMULAR DE AVIZ DE ACCEPTARE A FIDUCIEI*1)    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ............................    Data ....................., ora .......... minutul .......... secunda .....    înscrierii    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea .................,    judeţul/sectorul ............, str. .......... nr. ...., bl. ..., sc. .....    et. ...., ap. ......, act de identitate .... seria ... nr. ......, eliberat    de ....... la data de ............., cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de    telefon .....................,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    reprezentant al fiduciarului []    beneficiar []    reprezentant al beneficiarului []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei,    vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi    solicit înregistrarea lui.    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ............................    I. Înregistrarea acceptării contractului de fiducie la organul fiscal    Organul fiscal competent ................................................    Numărul de înregistrare a acceptării contractului de fiducie la organul    fiscal ................................    Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul    fiscal ...................................    II. Alte menţiuni .......................................................    III. Identificaţi beneficiarul care acceptă fiducia prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ...........    Numărul de ordine .........................................................    IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost       formulată de toţi beneficiarii fiduciei/toţi fiduciarii.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost       formulată de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei/fiduciari. În acest       caz, identificaţi persoana care solicită înregistrarea avizului, prin       menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine       aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) .............    Numărul de ordine .........................................................     Data ................... Semnătura .....................__________*1) În cazul în care în avizul de fiducie iniţial nu au fost determinaţi beneficiarii fiduciei, este necesară înscrierea unui aviz modificator care să cuprindă datele de identificare ale beneficiarilor. Ulterior, beneficiarii pot solicita înscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.*2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.  +  Anexa 20 FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): ..........................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    .........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ..........................    Data ....................., ora .............. minutul ...........    secunda ........... înscrierii    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ...........,    judeţul/sectorul .........., str. ............ nr. ...., bl. ... sc. ....,    et. ... ap. ......, act de identitate ...... seria ...... nr. ........,    eliberat de ............ la data de ..........., cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ............ nr. de    telefon ............,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []    fiduciar [] reprezentant al fiduciarului []    administratorul provizoriu []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator,    vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi    solicit înregistrarea lui:    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ...........................    I. Înregistrarea modificării contractului de fiducie la organul fiscal    Organul fiscal competent*3) ............................................    Numărul de înregistrare a modificării contractului de fiducie la organul    fiscal ...............................    Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul    fiscal ......................................    II. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*4):    1. [] Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor    2. [] Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenţei transmisiunii          patrimoniului vechiului constituitor    3. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui          constituitor    4. [] Schimbarea datelor de identificare a unui fiduciar    5. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui          fiduciar    6. [] Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu    7. [] Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar    8. [] Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar    9. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui          beneficiar    10. [] Radierea unor beneficiari    11. [] Înlocuirea unor beneficiari    12. [] Adăugarea unor beneficiari    13. [] Modificarea masei patrimoniale fiduciare    14. [] Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din           masa patrimonială fiduciară    15. [] Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare    16. [] Rectificarea erorilor materiale referitoare la informaţiile generale           privind fiducia    17. [] Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale           fiduciarului    1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ..............    Numărul de ordine .........................................................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noul nume al persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ..........    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    Noua denumire a persoanei juridice ............, tipul persoanei    juridice .............., numărul de identificare a persoanei juridice,    dacă există .............., codul unic de înregistrare ....................    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ....................., str. ...........    nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/ ..........,    cod poştal ....................., ţara .....................    Alte date .................................................................    2. Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenţei transmisiunii    patrimoniului vechiului constituitor    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) .............    Numărul de ordine ...........    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice    înscrise: ............................    Denumirea persoanei juridice*5) ...........................................    Tipul persoanei juridice*6) ....................    Sediul: str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......,    et. ......, ap. ......, localitatea ............., judeţul/sectorul ......,    cod poştal ......, ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice    înscrise: .......    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ................,    prenumele mamei ..................    Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....,    localitatea ............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........,    ţara .....................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .....................    3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui    constituitor    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) .......................................    Numărul de ordine ........................................................    Conţinut rectificat ......................................................    4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea    denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .................    Numărul de ordine ............    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului ...........    Tipul persoanei juridice*6) .........................    Sediul: str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ........, judeţul/sectorul ........., cod poştal ............,    ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a    fiduciarului    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea    denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ..................    Numărul de ordine .........................................................    Conţinut rectificat .......................................................    Înscrierea uneia dintre modificările de la pct. 1-5 poate fi solicitată de    către constituitorul asupra datelor căruia operează modificarea sau de    către fiduciar.    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       constituitorul în cauză.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       fiduciar.    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    solicitantului înscrierii:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ................    Numărul de ordine ...........    6. Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea    denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ..................    Numărul de ordine .........................................................    Denumirea administratorului provizoriu - persoană juridică/notar public/    avocat .....................    Tipul persoanei juridice*7) ....................    Sediul: str. ......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ...........,    ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date*8) .............................................................    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul    fiduciei sau de beneficiarul acesteia.    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       constituitorul fiduciei.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       beneficiarul fiduciei.    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    solicitantului înscrierii:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ..................    Numărul de ordine ..........    7. Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea    denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .................    Numărul de ordine ............    Denumirea noului fiduciar - persoană juridică/notar public/avocat ........    Tipul persoanei juridice*7) .....................    Sediul: str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....,    localitatea .........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ..........,    ţara ......................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ..................    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul    fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sau de administratorul    provizoriu.    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       constituitorul fiduciei.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       beneficiarul fiduciei.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       noul fiduciar*9).    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       administratorul provizoriu.    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    solicitantului înscrierii:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ................    Numărul de ordine ...........    8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ..........    Numărul de ordine .........................................................    Noua denumire a persoanei juridice ....................., tipul persoanei    juridice ..................., numărul de identificare a persoanei juridice,    dacă există ................, codul unic de înregistrare ..................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noul nume al persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ......................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ........, str. ............. nr. .....,    bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................,    cod poştal ............., ţara .....................    Alte date .................................................................    9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui    beneficiar    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ................    Numărul de ordine .........................................................    Conţinut rectificat .......................................................    10. Radierea unor beneficiari    Identificaţi beneficiarii care se radiază prin menţionarea denumirii/    numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine .........................................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ........................................    Numărul de ordine .........................................................    11. Înlocuirea unor beneficiari    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine .........................................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ........................................    Numărul de ordine .........................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice    înscrise: ............................    Denumirea persoanei juridice*5) ...........................................    Tipul persoanei juridice*6) ...............................................    Sediul: str. ..................... nr. ......, bl. ......, sc. ......,    et. ......, ap. ......, localitatea ....................., judeţul/    sectorul ............, cod poştal ....................., ţara .............    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .....................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice    înscrise: ............................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ............,    prenumele mamei ................    Adresa: str. ............. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. .....,    ap. ...., localitatea ......., judeţul/sectorul ........, cod poştal .....,    ţara .....................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    12. Adăugarea unor beneficiari    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice    înscrise: .....................    Denumirea persoanei juridice*5) ...........................................    Tipul persoanei juridice*6) .........................    Sediul: str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. .....,    ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul .....................,    cod poştal ....................., ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice    înscrise: .................................................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) .........., prenumele tatălui ..........,    prenumele mamei .....................    Adresa: str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. .....,    localitatea ...................., judeţul/sectorul ................,    cod poştal ................, ţara ..............................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ..................................................    13. [] Modificarea masei patrimoniale fiduciare    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica tipul de modificare:    13.1. Bunuri ce vor fi scoase din masa patrimonială fiduciară    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a    numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia    operează reducerea:    Tipul bunului ................................    Numărul de ordine ...............    13.2. Bunuri ce vor fi adăugate masei patrimoniale fiduciare    a) [] Bunuri imobile    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile    ce vor fi înscrise: .......................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi    numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Descrierea bunului imobil: ............................................    Localitatea .........., judeţul/sectorul ........., ţara .............,    numărul cărţii funciare ....................., adresa/număr parcelă/    elemente identificare amplasare imobil ........................    Descriere suplimentară ................................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate    mai sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                               patrimoniale    b) [] Autovehicule    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce    vor fi înscrise: ...........................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Model ......................., an de fabricaţie ............., număr    şasiu ........................., seria motorului .....................,    descriere suplimentară ................................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate    mai sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                               patrimoniale    c) [] Alte bunuri    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce    vor fi înscrise: ........    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului    Descrierea bunului ................................    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai    sus:    [] Drepturi reale [] Drepturi de creanţă [] Garanţii [] Alte drepturi                                                               patrimoniale    13.3 Modificarea descrierii bunurilor existente    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează    modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de    bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia    operează modificarea:    Tipul bunului .............................................................    Numărul de ordine .........................................................    Rubrică ...................................................................    Conţinut modificat ........................................................    14. Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din masa    patrimonială fiduciară    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează    rectificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de    bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia    operează rectificarea:    Tipul bunului .............................................................    Numărul de ordine .........................................................    Rubrică ...................................................................    Conţinut rectificat .......................................................    15. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare    Menţionaţi noua durată a transferului (Se completează data încetării    contractului.) ..........................    16. Rectificarea erorilor materiale referitoare la informaţiile generale    privind fiducia    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a specifica rubrica la care se    raportează rectificarea şi conţinutul acesteia.    Rubrică ...................................................................    Conţinut rectificat .......................................................    Înscrierea modificărilor de la pct. 8-16 poate fi solicitată de    constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia sau de fiduciar.    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       constituitorul fiduciei.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       beneficiarul fiduciei.    [] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de       fiduciar.    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    solicitantului înscrierii:    Denumirea persoanei juridice .........................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ..............    Numărul de ordine .............    17. Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale    fiduciarului    Precizaţi întinderea puterilor fiduciarului ............................    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul    fiduciei.    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    solicitantului înscrierii:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ...........    Numărul de ordine ......................................................     Data ................... Semnătura .....................__________*1) Solicitarea de înscriere în arhivă a formularului de aviz de fiducie modificator poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia, solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar/administratorul provizoriu, după caz.*2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare a fiduciei, modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*3) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.*4) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.*5) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*6) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).*7) Se va completa una dintre entităţile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.*8) Se va completa, în mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.*9) În cazul în care solicitarea de înscriere în arhivă a fost formulată de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentului numirea să dispusă de instanţa de judecată.  +  Anexa 21 FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL*1)    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ........................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ............................    Data ...................., ora ................ minutul ................    secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............, domiciliat în localitatea ..........., judeţul/    sectorul ......., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., act de identitate ....... seria ........ nr. ......, eliberat    de ..................... la data de ......................, cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ...................., nr. de    telefon ..................,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []    reprezentant al fiduciarului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului    de fiducie iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ............................    I. Înregistrarea încetării contractului de fiducie la organul fiscal    Organul fiscal competent*3) .............................................    Numărul de înregistrare a încetării contractului de fiducie la organul    fiscal ...............................    Data înregistrării încetării contractului de fiducie la organul    fiscal .......................................    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toţi       constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de unul       dintre constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    constituitori/fiduciari/beneficiari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet    (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............................    Numărul de ordine .........................................................    Data ............. Semnătura ..................._________*1) Solicitarea de înscriere în arhivă a formularului de aviz de stingere poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia, solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.*2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*3) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.  +  Anexa 22 FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL*1)    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ....................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ...........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ............................    Data ....................., ora ................ minutul ...............    secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ................................, domiciliat în    localitatea ..........., judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ......,    bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .........., act de identitate .......    seria ....... nr. ....., eliberat de ......... la data de ................,    cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......, nr. de    telefon ...............,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []                                 reprezentant al fiduciarului []    altă persoană interesată [] reprezentant al altei persoane interesate []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea*2) avizului    de fiducie iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de fiducie*3) .............................    I. Înregistrarea anulării contractului de fiducie la organul fiscal    Organul fiscal competent*4) ..............................................    Numărul de înregistrare a anulării contractului de fiducie la organul    fiscal ....................................    Data înregistrării anulării contractului de fiducie la organul fiscal .....    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toţi       constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul       dintre constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă       persoană interesată.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    constituitori/beneficiari/fiduciari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............    Numărul de ordine .........................................................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană    interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi    are domiciliul/sediul:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ..............    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ..............................    Data ............. Semnătura ...................________________*1) Solicitarea de înscriere în arhivă a formularului de aviz de nulitate poate fi formulată numai de către constituitor/altă persoană interesată, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia, solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.*2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea contractului de fiducie.*3) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*4) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.  +  Anexa 23 FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL*1)    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): ..............................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ...........................    Data ......., ora ......... minutul .......... secunda ........ înscrierii    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..........,    judeţul/sectorul ......, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...,    ap. ...., act de identitate ..... seria ...... nr. ....., eliberat de .....    la data de ............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    ţara ........., nr. de telefon ..............,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    beneficiar []    reprezentant al beneficiarului [] reprezentant al fiduciarului []    constituitor [] reprezentant al constituitorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor    avizului de fiducie iniţial, identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ....................    I. Alte menţiuni*3) ......................................................    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de       toţi constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de       unul din constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre    constituitori/fiduciari/beneficiari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele    şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ......................    Numărul de ordine .........................................................    Data ............. Semnătura ..................._______*1) Acest formular poate fi solicitat numai în cazul în care inactivarea avizului se datorează unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat.*2) În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de acceptare), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*3) Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.  +  Anexa 24 FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC INIŢIAL    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): .............................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ...............................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ..............................    Data ........, ora ........ minutul .......... secunda ........ înscrierii    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..........,    judeţul/sectorul ........, str. ....... nr. ...., bl. ....., sc. .......,    et. ......., ap. ......., act de identitate ..... seria ..... nr. ......,    eliberat de .......... la data de ..........., codul numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........, nr. de telefon ......,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    parte [] reprezentant al părţii []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz specific iniţial şi    solicit înregistrarea lui.    I. Date generale privind actul/faptul juridic supus publicităţii    Tip .......................................................................    Numărul de înregistrare ...................................................    Data înregistrării ........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    III. Selectaţi destinaţia înscrierii ce urmează a fi efectuată*1):    1. [] Publicitatea clauzei de insesizabilitate    2. [] Publicitatea clauzei de inalienabilitate    3. [] Publicitatea clauzei de rezervă a proprietăţii    4. [] Publicitatea pactului de răscumpărare    5. [] Publicitatea cesiunii de creanţă    6. [] Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune    7. [] Publicitatea declaraţiei de reziliere    8. [] Publicitatea hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie          care pun în pericol grav interesele familiei    9. [] Publicitatea regimului matrimonial    10. [] Publicitatea uzufructului asupra creanţelor    11. [] Publicitatea plăţii anticipate a chiriei    12. [] Publicitatea cesiunii creanţei privind chiria    13. [] Alte acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii    1. Publicitatea clauzei de insesizabilitate    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice    ce vor fi înscrise: ......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ...............    Tipul persoanei juridice*3) ..............    Sediul: str. ............... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea .........., judeţul/sectorul .........,    cod poştal ......., ţara .......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............    [] nu există    Codul unic de înregistrare ..............................................    Alte date ...............................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: .....................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise.    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ...........,    prenumele mamei ...........................    Adresa: str. .................. nr. ..., bl. ......, sc. ......, et. .....,    ap. ...., localitatea ......., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......,    ţara .....................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] proprietar [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de insesizabilitate    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: .................................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.    Descrierea bunului ........................................................    2. Publicitatea clauzei de inalienabilitate    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: .........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) ...........................................    Tipul persoanei juridice*3) ...............................................    Sediul: str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ......., judeţul/sectorul ................, cod poştal .......,    ţara ..........................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: .........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise.    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ........., prenumele tatălui ...............,    prenumele mamei .................    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul ................ cod    poştal ........., ţara ..................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] proprietar [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de inalienabilitate    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: ..............................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:    Descrierea bunului .......................................................    3. Publicitatea clauzei de rezervă a proprietăţii    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ..........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) ................    Tipul persoanei juridice*3) ..............    Sediul: str. .............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea ................, judeţul/sectorul ..........., cod    poştal ......., ţara .......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............    [] nu există    Codul unic de înregistrare .........................    Alte date .........................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ..............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise.    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ..........., prenumele    mamei ...........................    Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ......, localitatea ............., judeţul/sectorul .............,    cod poştal .........., ţara .................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] vânzător [] cumpărător [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de rezervă a proprietăţii    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: ...................................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:    Descrierea bunului .......................................................    4. Publicitatea pactului de răscumpărare    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: .............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ..........................................    Tipul persoanei juridice*3) ....................    Sediul: str. ................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., cod    poştal ......., ţara .......    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ..........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise.    Numele persoanei fizice .......... prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ........, prenumele tatălui ............., prenumele    mamei ...........    Adresa: str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea .............., judeţul/sectorul ............., cod    poştal .........., ţara .......    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] vânzător [] cumpărător [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Bunurile asupra cărora poartă pactul de răscumpărare    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: ...................................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:    Descrierea bunului ............................    5. Publicitatea cesiunii de creanţă    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise.    Denumirea persoanei juridice*2) ..........................................    Tipul persoanei juridice*3) ..............................................    Sediul: str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ....., localitatea ................, judeţul/sectorul ........., cod    poştal ......., ţara .................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ...............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise.    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ........, prenumele tatălui ..........., prenumele    mamei ...........    Adresa: str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....,    ap. ...., localitatea .........., judeţul/sectorul ............, cod    poştal .........., ţara ..............    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .........................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] cedent [] cesionar [] debitor cedat [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ..................    B. Publicitatea cesiunii de creanţă    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea creanţei cesionate.    Descriere .................................................................    6. Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: .........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ...........................................    Tipul persoanei juridice*3) ...............................................    Sediul: str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....,    ap. ...., localitatea ................, judeţul/sectorul ............. cod    poştal ......, ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ...............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum    figurează în actele de identitate) ..........., prenumele tatălui ........,    prenumele mamei ...........    Adresa: str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul ........, cod    poştal .........., ţara ...................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    Specificaţi calitatea părţilor: ...........................................    B. Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea declaraţiei    Descriere .................................................................    7. Publicitatea declaraţiei de reziliere    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: .............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ...........................................    Tipul persoanei juridice*3) ...............................................    Sediul: str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....,    ap. ....., localitatea .............., judeţul/sectorul ......., cod    poştal ................., ţara ...................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ...............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează în    actele de identitate) ..........., prenumele tatălui .........., prenumele    mamei .........................    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul ..........., cod    poştal ..........., ţara .............    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Specificaţi calitatea părţilor: ..........................................    B. Publicitatea declaraţiei de reziliere    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea declaraţiei    Descriere ................................................................    8. Publicitatea hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care    pun în pericol grav interesele familiei    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza persoanele ce vor fi    înscrise: .....................................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise    Numele persoanei .................., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui .............,    prenumele mamei .................    Adresa: str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,    localitatea .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........,    ţara .......................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] soţ [] soţie [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Publicitatea hotărârii    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea hotărârii    Descriere ...............................    9. Publicitatea regimului matrimonial    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor ce vor fi    înscrise: .....    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise    Numele persoanei .........., prenumele complet (aşa cum figurează în actele    de identitate) ....., prenumele tatălui ........, prenumele mamei .........    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ........, cod    poştal .........., ţara ...................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] soţ [] soţie [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ..................    B. Bunurile asupra cărora poartă regimul matrimonial    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: ................................    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin    menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului    Descriere*4) ..............................................................    10. Publicitatea uzufructului asupra creanţelor    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ............................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ..........................................    Tipul persoanei juridice*3) ..............    Sediul: str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. .....,    ap. ....., localitatea ....../......, judeţul/sectorul ..//........., cod    poştal ......, ţara .....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ..........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ..........., prenumele    mamei ......................    Adresa: str. .............. nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ......., cod    poştal .........., ţara .......    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] proprietar [] uzufructuar [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ................    B. Publicitatea uzufructului    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea uzufructului    Descriere ...............................................................    11. Publicitatea plăţii anticipate a chiriei    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice    ce vor fi înscrise: .......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ................    Tipul persoanei juridice*3) ..............    Sediul: str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ..............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ....,    ţara ....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: .........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ..........., prenumele    mamei ........................    Adresa: str. ......... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....,    localitatea ............., judeţul/sectorul ......., cod poştal .........,    ţara ..........................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] locatar [] locator [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Publicitatea plăţii anticipate    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea plăţii anticipate    Descriere ................................................................    12. Publicitatea cesiunii creanţei privind chiria    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ..........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ..........................................    Tipul persoanei juridice*3) ..............................................    Sediul: str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....,    localitatea .........., judeţul/sectorul ............., cod poştal ......,    ţara ..................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare .........................    Alte date .........................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: .......    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ........, prenumele tatălui ........., prenumele    mamei ...........    Adresa: str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,    localitatea ............, judeţul/sectorul ....., cod poştal ..........,    ţara ......................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] cedent (locator) [] cesionar (terţ) [] debitor cedat (locatar)                                              [] altă calitate    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .................    B. Publicitatea cesiunii    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea cesiunii    Descriere ................................................................    13. Alte acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:    a) persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce    vor fi înscrise: ...........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice    înscrise    Denumirea persoanei juridice*2) ..........................................    Tipul persoanei juridice*3) ..............    Sediul: str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. .....,    ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul .........., cod    poştal ......., ţara ......................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date ................................................................    b) persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce    vor fi înscrise: ..........................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice    înscrise    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ..........., prenumele    mamei .......................    Adresa: str. ................ nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ....,    ap. ...., localitatea .............., judeţul/sectorul ......., cod    poştal .........., ţara ................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ................................................................    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:    [] altă calitate    Precizaţi această calitate ...............................................    B. Publicitatea actului/faptului juridic sau a bunurilor    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi    înscrise: ....................................    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea actului/faptului/bunului    Descriere ................................................................    IV. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului specific iniţial a fost adresată de    toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului specific iniţial a fost adresată de    una dintre părţi cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre    părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ............    Numărul de ordine .........................................................    Data ............. Semnătura ...................________*1) Solicitantul poate bifa o singură destinaţie.*2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*3) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).*4) Se vor menţiona numărul şi data actului juridic care stă la baza înscrierii.  +  Anexa 25 FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC MODIFICATOR    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.):    ..........................................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .............................    Data ......., ora ....... minutul ........ secunda ........... înscrierii    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ...........,    judeţul/sectorul ..........., str. .......... nr. ......, bl. .......,    sc. ......, et. ......., ap. ......., act de identitate ..... seria .....    nr. ......., eliberat de ....... la data de ................ cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......., nr. de telefon .......    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.)    parte [] reprezentant al părţii []    completez şi subscriu prezentul formular de aviz specific modificator,    vizând modificarea avizului specific iniţial identificat mai jos, şi    solicit înregistrarea lui.    Nr. de identificare a avizului specific care urmează a fi modificat*1) ....    .......................................    I. Date generale privind actul/faptul juridic care sta la baza înscrierii    Tip .......................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*2):    1. [] Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic    2. [] Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părţi    3. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a          uneia dintre părţi    4. [] Modificarea/Completarea descrierii bunului/operaţiunii juridice          pentru care se face publicitatea    5. [] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/          operaţiunii juridice    1. Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic    Completaţi datele rectificate în rubrica de la pct. I "Date generale    privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente".    2. Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părţi    Identificaţi partea la care se raportează modificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..........................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) .............    Numărul de ordine ........................................................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noul nume al persoanei fizice ........................, prenumele complet    (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., codul numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Noua denumire a persoanei juridice .................., tipul persoanei    juridice .........., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă    există ........., codul unic de înregistrare ................    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ........, str. .......... nr. .......,    bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ..........,    cod poştal ....., ţara .............    Alte date ................................................................    3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia    dintre părţi    Identificaţi partea la care se raportează rectificarea prin menţionarea    denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ..........    Numărul de ordine ........................................................    Rubrica ..................................................................    Conţinut rectificat ......................................................    4. Modificarea/Completarea descrierii bunului/operaţiunii juridice    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se    raportează    modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de    bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:    Numărul de ordine ........................................................    Tip bun ..................................................................    Descriere completare/modificare ..........................................    5. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operaţiunii    juridice    Identificaţi bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi    individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine    aferent acestui tip: ...................................    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării, prin    precizarea rubricii la care se efectuează această modificare:    Rubrica ..................................................................    Conţinut rectificat ......................................................    IV. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost       adresată de toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost       adresată de una dintre părţi cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre    părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) .............    Numărul de ordine .........................................................           Data .......... Semnătura ............_________*1) În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.*2) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.  +  Anexa 26 FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către    biroul de înscriere.) ....................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): .............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .............................    Data ........., ora ...... minutul ..... secunda ............ înscrierii    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ...........,    judeţul/sectorul ..............., str. ................nr. ....., bl. ...,    sc. ..., et. ......, ap. ....., act de identitate ......... seria ........    nr. .........., eliberat de ....... la data de .............,    cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..........., nr. de    telefon .......................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    parte [] reprezentant al părţii []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului    specific iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului specific*1) ...............................    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii:    Tip ......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    II. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de       toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de una       dintre părţi cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre    părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ...................    Numărul de ordine ........................................................    Data .......... Semnătura .........__________*1) În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.  +  Anexa 27 FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL    OPERATOR .................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul    de înscriere.): .......................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.):    ..........................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .............................    Data ........., ora ......., minutul ......... secunda ........ înscrierii    Subsemnatul, ............, domiciliat în localitatea ..........., judeţul/    sectorul ............, str. ........... nr. ....., bl. ......, sc. .....,    et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria ..... nr. .........,    eliberat de .......... la data de ..............., cod numeric    personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de    telefon ..........., în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    parte [] reprezentant al părţii [] altă persoană interesată []                                                reprezentant al altei persoane                                                interesate []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea avizului    specific iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului specific*1) ...............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii*2):    Tip ......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    II. Alte menţiuni ........................................................    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de       toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de una       dintre părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă       persoană interesată.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre    părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent    (după caz):    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine ...........    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană    interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi    are domiciliul/sediul.    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ................    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .............................    Data .......... Semnătura ....._____________*1) În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.*2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea actului/faptului juridic supus publicităţii.  +  Anexa 28 FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere): .........................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere):    .......................................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ..............................    Data ............., ora ..... minutul ...... secunda .......... înscrierii    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ...............,    judeţul/sectorul ............, str. ........... nr. ....., bl. .........,    sc. ......, et. ......, ap. ....., act de identitate .............    seria ...... nr. ......., eliberat de ........... la data de ..........,    cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ............, nr.    de telefon ...........,    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    parte [] reprezentant al părţii []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor    avizului specific iniţial, identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.    Nr. de identificare a avizului specific*1) ................................    Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii.    Bifaţi una dintre posibilităţi şi completaţi cu datele corespunzătoare:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de       toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de una       dintre părţile cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre    părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează    în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine .......................................................    Data .......... Semnătura ....._____________*1) În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.  +  Anexa 29 FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL*1)__________*1) Acest formular poate fi solicitat numai în cazul în care inactivarea avizului se datorează unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat.    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ...........................    Data ........, ora ....... minutul ............ secunda ..... înscrierii    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ................ judeţul/sectorul ................, str. ............... nr. ..., bl. ........., sc. ......, et. .........., ap. ....., act de identitate ............ seria ....... nr. ............. eliberat de ................... la data de .............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. telefon .....................    în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    parte [] reprezentant al părţii []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului specific iniţial, identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului specific*2)..............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii*3):    Tip......................................................................    Număr ...................................................................    Data încheierii .........................................................    II. Alte menţiuni .......................................................    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toate părţile cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de una dintre părţile cu statut activ.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..........................................    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................    Numărul de ordine ......................................................        Data ................. Semnătura ............________*2) În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.*3) Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.  +  Anexa 30 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ...........................    Data ........, ora ....... minutul ............ secunda ..... înscrierii    Subsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ................ judeţul/sectorul ................, str. ............... nr. ..., bl. ........., sc. ......, et. .........., ap. ....., act de identitate ............ seria ....... nr. ............. eliberat de ................... la data de .............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ................., nr. telefon .....................     în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,     completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui.    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip.......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    2. Date privind reprezentanţii creditorului    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise    Denumirea persoanei juridice*1)...........................................    Tipul persoanei juridice*2) ..............................................    Sediul: str. ........................... nr. .........., bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., localitatea ............, judeţul/sectorul ......................, cod poştal ................ ţara ....................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ...............................................    Alte date*3) .............................................................    3. Date privind debitorul    3. a) Persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................................    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise    Denumirea persoanei juridice1 .............................................    Tipul persoanei juridice .....................................    Sediul: str. ................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ...., ap. ....., localitatea ................................, judeţul/sectorul ............., cod poştal ............, ţara ................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date*4) ..............................................................    3.b) Persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: ...................................................    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ......, prenumele mamei ....................    Adresa: str. .......................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul .........., cod poştal ................, ţara ....................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date .................................................................    4. Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanţe în vederea securitizării    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fi înscrise: ............    Fiecare creanţă va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Descriere .................................................................          Data ................. Semnătura ............__________*1) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*2) Solicitanţii vor avea în vedere categoriile de persoane juridice prevăzute de lege: societate pe acţiuni, auditori financiari, instituţie de credit, societate de servicii de investiţii financiare, cabinet individual de avocatură, cabinete asociate avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, birou notar public, birou notari publici asociaţi, alte categorii prevăzute de lege.*3) În cazul în care prin avizul iniţial se face publicitatea portofoliului de creanţe, se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Reprezentanţii creditorului" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită. În cazul în care se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 31/2006, se va menţiona faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al vehiculului investiţional, acţionând în numele şi pe seama acestuia.*4) În cazul în care prin avizul iniţial se face publicitatea portofoliului de creanţe, se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Debitor" are calitatea de reprezentant al vehiculului investiţional, acţionând în numele şi pe seama acestuia.  +  Anexa 31 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ................., str. .......................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............, eliberat de .................................la data de ...................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1) ..........................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip.......................................................................    Număr ....................................................................    Data încheierii ..........................................................    II. Alte menţiuni ........................................................    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*1):    1. [] Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor    2. [] Adăugarea unor reprezentanţi ai creditorilor celor deja existenţi    3. [] Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al          creditorilor    4. [] Înlocuirea unor debitori    5. [] Adăugarea unor debitori    6. [] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor    7. [] Înlocuirea creanţelor din portofoliu    8. [] Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanţe    1. Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor    Identificaţi creditorul care urmează a fi înlocuit prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ......................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ...................................................    Denumirea persoanei juridice ....................................., tipul persoanei juridice .............................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................, codul unic de înregistrare .................................., sediul: localitatea ....................................., str. .............. nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., cod poştal ....................., ţara .............................................................    Alte date .........................................................    2. Adăugarea unor reprezentanţi ai creditorilor celor deja existenţi    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ....................................................    Denumirea persoanei juridice ......................................, tipul persoanei juridice ..................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................................, codul unic de înregistrare ..................................., sediul: localitatea ..................................., str. ................. nr. ......., bl. ........., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal .............., ţara .............................................................    Alte date ..........................................................    3. Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor    Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ......................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noua denumire a persoanei juridice ......................................, tipul persoanei juridice ...................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................., codul unic de înregistrare ............................................    Noul sediu: localitatea ............................., str. .............. nr......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. .........., judeţul/sectorul ................................., cod poştal .............................., ţara .............................................................    Alte date ..........................................................    4. Înlocuirea unor debitori    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ..........................................................    Denumirea persoanei juridice ............................................, tipul persoanei juridice ..........................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare ..................................., sediul: localitatea ..................., str. ................................................. nr. ......., bl. ...., sc. ......, et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ....................., cod poştal .............................., ţara ............................    Alte date ...............................................................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ..................................................................    Numele persoanei fizice ................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ....................., prenumele mamei ...................    Adresa: str. ............... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ................., judeţul/sectorul ................, cod poştal .........................., ţara ................................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    5. Adăugarea unor debitori    Precizaţi numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi:    .........................................................................    Denumirea persoanei juridice ..........................................., tipul persoanei juridice ....................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................, codul unic de înregistrare ............................, sediul: localitatea ..............................., str. ...................................... nr. ....., bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ...................., cod poştal ................., ţara ...................    Alte date ..........................................................    Precizaţi numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi:............ ................................................................    Numele persoanei fizice ................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ................., prenumele mamei .......................    Adresa: str. ............... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ................., judeţul/sectorul ................, cod poştal .........................., ţara ................................    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    6. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Numele persoanei fizice ..............................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noul nume al persoanei fizice ........................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Alte date ...............................................................    Noua denumire a persoanei juridice ......................................, tipul persoanei juridice ...................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................., codul unic de înregistrare ............................................    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................., str. .............. nr......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. .........., judeţul/sectorul ................................., cod poştal .............................., ţara .............................................................    Alte date ..........................................................    7. Înlocuirea creanţelor din portofoliu    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează înlocuirea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:    Numărul de ordine ..............................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanţe înscrise: ..................    Descrierea creanţei: ...................................................    8. Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanţe    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează modificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:    Numărul de ordine ....................................    Descrierea modificată ...................................................       Data ................. Semnătura .................__________1*) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.  +  Anexa 32 FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.   Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ................., str. .......................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............, eliberat de .................................la data de ...................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1).............................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    3. Acest aviz priveşte suplimentarea creanţelor securitizate din portofoliu, în condiţiile Legii nr. 31/2006    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanţe înscrise: ....................................................................    Descrierea creanţei: ......................................................      Data ................. Semnătura .................________*1) În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 33 FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.   Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul ................., str. .......................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............, eliberat de .................................la data de ...................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1).............................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Acest aviz priveşte reducerea creanţelor securitizate din portofoliu, în condiţiile Legii nr. 31/2006    Creanţă degrevată (precizaţi numărul de ordine aferent creanţei degrevate): ..................       Data ................. Semnătura .................________*1) În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezint♫ă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 34 FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ....................., str. ........................................ nr. ..., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ....... seria ........ nr. ......., eliberat de ..........................la data de ..........................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ............................., completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului iniţial identificat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) .............................    Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................       Data ................. Semnătura .................__________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 35 FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ....................., str. ........................................ nr. ..., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ....... seria ........ nr. ......., eliberat de ..........................la data de ..........................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ............................., în calitate de    reprezentant al creditorului [] debitor []    reprezentant al debitorului []    altă persoană interesată []    reprezentant al altei persoane interesate []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea1 avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2).............................    I. Alte menţiuni ........................................................    II. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre reprezentanţii creditorului sau debitorului cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintrereprezentanţii creditorului sau debitorului, indicaţi denumirea/numele şiprenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .........................................    Numele persoanei fizice ............................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........    Numărul de ordine ...........................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul.    Denumirea persoanei juridice .........................................    Numele persoanei fizice ............................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .........................      Data ................. Semnătura .................________*1) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului iniţial.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 36 FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ....................., str. ........................................ nr. ..., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ....... seria ........ nr. ......., eliberat de ..........................la data de ..........................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon ............................., completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1)..............................            Data ................. Semnătura ................._________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 37 FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL1 -Creanţe securitizate    OPERATOR ................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ......................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ..............................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): ......................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID)...........................    Data ..........., ora ...... minutul ....... secunda ........ înscrierii.    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ....................., str. ........................................ nr. ..., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ....... seria ........ nr. ......., eliberat de ..........................la data de ..........................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ....................., nr. de telefon .............................,................................ în calitate de (Bifaţi una dintre căsuţe.):    reprezentant al creditorului [] debitor []    reprezentant al debitorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă2 ..............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente*3):    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    III. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................    Numărul de ordine ...........................    Data ................. Semnătura .................___________*1) Acest formular poate fi solicitat în cazul în care inactivarea avizului se datorează unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.*3) Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.  +  Anexa 38 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul .................., str. ........................................ nr......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ...... seria ........ nr. ........., eliberat de ..................................la data de ...................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, cu modificările ulterioare, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui.    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Alte menţiuni ..........................................................    3. Date privind reprezentanţii creditorilor (agentul)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul reprezentanţilor ce vor fi înscrişi: .................................................................    Denumirea reprezentantului*1) .............................................    Tipul reprezentantului*2) .................................................    Sediul: str. .............................................. nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ........, localitatea ..................., judeţul/sectorul .............................., cod poştal ................., ţara ............................................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................    [] nu există    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date*3) ..............................................................    4. Date privind debitorul (emitentul)    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice ce vor fi înscrişi: ..................    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Tipul persoanei juridice ..................................................    Sediul: str. ................................. nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ........, localitatea ........................., judeţul/sectorul ............................., cod poştal .................., ţara ............................................    Numărul de identificare a persoanei juridice ..............................    Codul unic de înregistrare ................................................    Alte date .................................................................    5. Portofoliul de obligaţiuni ipotecare    Acest aviz de ipotecă priveşte totalitatea drepturilor de creanţă şi a drepturilor accesorii cu care debitorul garantează emisiunea de obligaţiuni ipotecare:    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:    5.a) Bunuri imobile    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ..................    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Descrierea bunului imobil .................................................    Localitatea ..........................., judeţul/sectorul ................, ţara .............................., numărul cărţii funciare ................, număr corp proprietate*4) ..................................................., număr cadastral ..............................., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil ................................................    Descrierea suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului calculată la momentul încheierii contractului)    ...........................................................................    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ...................................    5.b) Alte garanţii aferente creanţei ipotecare ............................    5.c) Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare, .....................................................             Data ................. Semnătura .................____________*1) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*2) Solicitanţii vor avea în vedere clasificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare.*3) Se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică/organizaţia fără personalitate juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza căruia a fost numită.*4) Această rubrică se va completa doar în cazul în care există informaţii referitoare la numărul corpului de proprietate.  +  Anexa 39 FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea ............................, judeţul/sectorul .................., str. ....................................... nr......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate ........ seria ........... nr. ...., eliberat de ....................................la data de .................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, cu modificările ulterioare, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1)..............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*2):    1. [] Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor (agenţi)    2. [] Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al          creditorilor (agent)    3. [] Înlocuirea unor debitori (emitenţi)    4. [] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor (emitentului)    5. [] Înlocuirea creanţelor din portofoliu    6. [] Modificarea descrierii portofoliului    1. Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor    Identificaţi reprezentantul creditorului care urmează a fi înlocuit prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ............    Denumirea persoanei juridice ............................................., tipul persoanei juridice ............................................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................., codul unic de înregistrare .................................................., sediul: localitatea ........................................................., str. ................................................. nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ......................, cod poştal ........................, ţara ....................................    Alte date .................................................................    2. Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor    Identificaţi reprezentantul creditorului la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noua denumire a persoanei juridice ......................................., tipul persoanei juridice ........................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................., codul unic de înregistrare ...............................................    Noul sediu: localitatea ..................., str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., cod poştal ...................., ţara ........................................    Alte date .................................................................    3. Înlocuirea unor debitori (emitenţi)    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ...............    Denumirea persoanei juridice ............................................., tipul persoanei juridice ............................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................., codul unic de înregistrare ........................................................, sediul: localitatea ................, str. ................................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal ......................., ţara .....................................    Alte date .................................................................    4. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor (emitent)    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numărul de ordine ...........................    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:    Noua denumire a persoanei juridice ......................................., tipul persoanei juridice ........................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................., codul unic de înregistrare ...............................................    Noul sediu: localitatea ......................, str. ...................... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ...................................., cod poştal ............................, ţara .............................................................    Alte date .................................................................    5. Înlocuirea creanţelor din portofoliu    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează înlocuirea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea tipului şi a numărului de ordine aferent:    Bun imobil []    Numărul de ordine ..............................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor bunuri imobile înscrise: ............    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Descrierea bunului imobil .................................................    Localitatea ......................., judeţul/sectorul ...................., ţara ..........................., numărul cărţii funciare ..................., număr corp proprietate*3) .............., număr cadastral ..................., adresă/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil ..................    Descrierea suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare  a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului calculată la momentul încheierii contractului) ..............................................................................    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ...................................    Garanţii aferente creanţei ipotecare []    Numărul de ordine .....................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor garanţii înscrise: ..................    Descriere .................................................................    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare []    Numărul de ordine ........................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor active înscrise:............................. ........................    Descriere .................................................................    6. Modificarea descrierii portofoliului    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează modificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea tipului şi a numărului de ordine aferent:    Bun imobil []    Numărul de ordine .................................    Descrierea modificată .....................................................    Garanţii aferente creanţei ipotecare []    Numărul de ordine .........................................................    Descrierea modificată .....................................................    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare []    Numărul de ordine ...............................    Descrierea modificată .....................................................         Data ................. Semnătura .................__________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.*2) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.*3) Această rubrică va fi completată în cazul în care se cunosc informaţii cu privire la numărul corpului de proprietate.  +  Anexa 40 FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECIIObligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, cu modificările ulterioare, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1)..............................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Alte menţiuni ..........................................................    3. Acest aviz de ipotecă priveşte suplimentarea creanţelor ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006, cu modificările ulterioare.    Bun imobil []    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor bunuri imobile înscrise: ............    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.    Descrierea bunului imobil ................................................    Localitatea ..........................., judeţul/sectorul ..............., ţara ..............................................., numărul cărţii funciare ............................., număr corp proprietate*2) ..................., număr cadastral .............................., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil ...............................................    Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului calculată la momentul încheierii contractului) .............................................................................    Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ..................................    Garanţii aferente creanţei ipotecare []    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor garanţii înscrise: ...............    Descriere ................................................................    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare []    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor active înscrise: ..................    Descriere ................................................................             Data ................. Semnătura .................____________*1) În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.*2) Această rubrică va fi completată în cazul în care se cunosc informaţii cu privire la numărul corpului de proprietate.  +  Anexa 41 FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, cu modificările ulterioare, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1)..............................    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    2. Alte menţiuni ..........................................................    3. Acest aviz de ipotecă priveşte suplimentarea creanţelor ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006, cu modificările ulterioare.    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează reducerea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea tipului şi a numărului de ordine aferent:    Bun imobil []    Numărul de ordine .....................    Garanţii aferente creanţei ipotecare []    Numărul de ordine .....................    Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006, cu modificările ulterioare []    Numărul de ordine .....................    Data ................. Semnătura .................__________*1) În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 42 FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, cu modificările ulterioare, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.    Numărul de identificare a avizului iniţial*1)..............................    Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................         Data ................. Semnătura .................________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 43 FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de:    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []    altă persoană interesată [] reprezentant al altei persoane interesate []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea*1) avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2).............................    I. Alte menţiuni ........................................................    II. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii    Bifaţi una dintre posibilităţi:    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre reprezentanţii creditorului sau debitorului cu statut activ.    [] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre reprezentanţii creditorului sau debitorului, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............    Numărul de ordine ...........................    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul.    Denumirea persoanei juridice .............................................    Numele persoanei fizice ................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .............................           Data ................. Semnătura .................________*1) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului iniţial.*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 44 FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -Obligaţiuni ipotecare    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) ..............................    Data ................. Semnătura .................___________*1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.  +  Anexa 45 FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL*1)Obligaţiuni ipotecare___________*1) Acest formular poate fi solicitat în cazul în care inactivarea avizului se datorează unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat.    OPERATOR ..................................................................    AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de    înscriere.): ..............................................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID).............................    Data ..........., ora ........ minutul ....... secunda ......... înscrierii    Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......................, nr. de telefon ..............................., în calitate de       reprezentant al creditorului [] debitor []       reprezentant al debitorului []    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos.    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) ..............................    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente*3):    Tip........................................................................    Număr .....................................................................    Data încheierii ...........................................................    II. Alte menţiuni .........................................................    III. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:    Denumirea persoanei juridice ..............................................    Numele persoanei fizice .................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................    Numărul de ordine .....................................    Data ................. Semnătura .................__________*2) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.*3) Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.  +  Anexa 46 FORMULARE-MODEL PENTRU ÎNSCRIEREA AVIZELORDE IPOTECĂ REFERITOARE LA CREANŢELE BUGETARE                     A. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial.    1. Felul înscrierii:    Înscriere iniţială    2. Destinaţia înscrierii:    Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice    3. Creditorul persoană juridică    Denumirea persoanei juridice .............................................    Tipul persoanei juridice .................................................    Sediul: str. .................... nr. ....., bl. ..........., sc. ......., et. ......, ap. ..., localitatea ..........., judeţul/sectorul ............., cod poştal ..............., ţara ...................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................    4. Debitorul persoană juridică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice ce vor fi înscrişi: ........ .    Denumirea persoanei juridice .............................................    Tipul persoanei juridice .................................................    Sediul: str. ............................................... nr. ........, bl. ........, sc. ....., et. ....., ap. ......, localitatea ................, judeţul/sectorul .............................., cod poştal ................, ţara .............................................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................    5. Debitorul persoană fizică    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ............    Numele persoanei fizice ................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ..........................., prenumele mamei ..............    Adresa: localitatea ...................., str. ........................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod poştal ..............., ţara ......................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    6. Descrierea bunului în garanţie    Observaţie: Se recomandă ca descrierea bunului în garanţie să se facă cel puţin prin precizarea naturii creanţei bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numărului titlului executoriu şi a emitentului acestuia.    Se înscriu în arhivă un număr de ...................... creanţe bugetare.                                       (precizaţi numărul)    Fiecare creanţă va fi individualizată prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Creanţă a bugetului de stat în sumă de ............................. lei, înregistrată la data de ...................................., reprezentând: ............................., cod ..............., pentru care s-au emis titlurile executorii (număr şi data) ...................................         Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................                                                                   L.S.                   B. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....................................................    1. Modificare privind părţile avizului de ipotecă iniţial    Această modificare priveşte (Bifaţi una dintre cele 3 căsuţe şi, dacă este cazul, completaţi spaţiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raportează modificarea.):    [] Creditorul    [] Debitorul persoană juridică    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................    [] Debitorul persoană fizică    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    De asemenea, bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzătoare:    [] Schimbarea adresei/sediului şi/sau schimbarea numelui/denumirii    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona noile date de identificare:    Noua adresă/sediu: localitatea .........................................., str. ................................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ........................, cod poştal ................, ţara ......................................    Noua denumire a persoanei juridice ................................, tipul persoanei juridice ................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...............................    Noul nume al persoanei fizice ..........................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., act de identitate ........ seria ........ nr. .................., eliberat de ................... la data de .......................    [] Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ............ .    Numele persoanei fizice ..............................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ..................., adresa: localitatea .................., str. .............................. nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ....................., ţara ..................................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice ce vor fi înscrişi: ........ .    Denumirea persoanei juridice ...........................................    Tipul persoanei juridice ...............................................    Sediul: str. ...................................... nr. ..............., bl. ..., sc. ........, et. ...., ap. ...., localitatea ..................., judeţul/sectorul .........................., cod poştal .................., ţara ...............................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............    [] nu există    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ...............    [] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de ipotecă iniţial privind datele de identificare a părţilor    În loc de ..............................................................    se va înscrie ..........................................................    2. Modificări ale bunului în garanţie    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:    [] Modificarea/Completarea descrierii bunului în garanţie    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă.    ..........................................................    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:    ..........................................................    [] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de ipotecă, privitor la descrierea bunului în garanţie    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă.    ..........................................................    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:    În loc de ...............................................................    se va înscrie ...........................................................    3. Alte modificări    [] Adăugarea unui debitor subscriitor    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ............ .    Numele persoanei fizice ...................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................., prenumele tatălui ......................................., prenumele mamei ..........................., adresa: localitatea ........................, str. ................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ........, ap. ......, judeţul/sectorul .................., cod poştal ............., ţara ..................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice ce vor fi înscrişi: ........ .    Denumirea persoanei juridice ..........................................    Tipul persoanei juridice ..............................................    Sediul: str. ......................... nr. ............, bl, ........., sc. ........, et. ........, ap. ........, localitatea ..................., judeţul/sectorul .........................., cod poştal ................., ţara ...............................    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............    [] nu există    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ..............            Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere oride extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se vamenţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă stareaactuală a ipotecii mobiliare.        C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII ASUPRA ALTOR BUNURI    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos:    Numărul de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....................................................    Acest aviz de ipotecă priveşte următorul bun în garanţie: ................    Se înscriu în arhivă un număr de ....................... creanţe bugetare.                                       (precizaţi numărul)    Fiecare creanţă va fi individualizată prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.    Creanţă a bugetului de stat în sumă de .................... lei, înregistrată la data de ................, reprezentând: .........., cod ..................................., pentru care s-au emis titlurile executorii (număr şi data) ..............................................    Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducereori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), seva menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimăstarea actuală a ipotecii mobiliare.           D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII LA O PARTE DIN           BUNURILE AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos:    Numărul de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....................................................    Acest aviz de ipotecă priveşte următorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă): ................    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor bugetare ce au fost recuperate: ............ .    Creanţă a bugetului de stat în sumă de .......................... lei, înregistrată la data de ...................., reprezentând: ................, cod ..........................., pentru care s-au emis titlurile executorii (număr şi data) ..............................................              Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere oride extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se vamenţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă stareaactuală a ipotecii mobiliare.        E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial cu numărul de identificare menţionat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) .....................................................    Efectele avizului de ipotecă, identificat mai sus, sunt prelungite pentru încă:    Precizaţi noua durată de valabilitate a înscrierii .......................        Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducereori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial),se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimăstarea actuală a ipotecii mobiliare.         F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Completez şi subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de ipotecă iniţial menţionat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ....................................................           Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere oride extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se vamenţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă stareaactuală a ipotecii mobiliare.         G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL    OPERATOR: ................................. Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....................... Director executiv adjunct/    Nr. înregistrare emitent .................. Şef administraţie/    Data ...................................... Şef administraţie adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data .....................    Data ......................................    Semnătura .................................    Se completează numai de către biroul de înscriere:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................    Data .............., ora ....... minutul ........... secunda ............. înscrierii    Subsemnatul, ............................................................, act de identitate .......... seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ............................, cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,    Completez şi subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de ipotecă iniţial menţionat mai jos:    Nr. de identificare a avizului de ipotecă*1) (vezi explicaţiile de la sfârşitul formularului) ....................................................           Data ................. Semnătura .................    Verificat    Şef serviciu    Numele şi prenumele ...........................    Data ..........................................    Semnătura .....................................    Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:    Numele şi prenumele complet ...........................................    Data ..................................................................    Semnătura .............................................................________    *1) În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulteriormodificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere oride extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se vamenţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă stareaactuală a ipotecii mobiliare.------