NORME din 4 iunie 2014referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 10 iunie 2014     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) achizitor de materiale lemnoase - persoana juridică care cumpără materiale lemnoase deţinute cu titlu legal de către proprietarii de pădure persoane fizice, în baza unui borderou de achiziţie; b) cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; c) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă ori mişcarea gestionară a acestora, chiar fără implicarea unei deplasări, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport; d) controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, al depozitelor, precum şi al instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum şi a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare; e) custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deţinătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deţinătorul fizic al materialelor lemnoase şi se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii ori infracţiuni; f) deţinător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică care deţine materiale lemnoase; g) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării; h) intermedierea în comerţul cu materiale lemnoase - activitate comercială prin care intermediarul mijloceşte încheierea unor afaceri între comercianţi în baza contractului specific de intermediere şi în schimbul unei remuneraţii. Intermedierea exclude deţinerea de materiale lemnoase şi vânzarea în nume propriu a materialelor lemnoase de către intermediar; i) lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund; j) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei; k) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase; l) reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase. (2) Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament şi se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.  +  Capitolul II Provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase şi a produselor din lemn  +  Articolul 3 (1) Provenienţa legală a materialelor lemnoase reprezintă sursa localizată de unde acestea au fost obţinute în mod legal, respectiv: a) partizile ale căror APV-uri au fost înregistrate în SUMAL, autorizate şi predate spre exploatare, constituite în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara acestuia; b) depozite, centre de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase care deţin cu titlu legal materiale lemnoase; c) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase; d) statele membre ale Uniunii Europene; e) statele din afara Uniunii Europene. (2) Documentele ce fac dovada provenienţei materialelor lemnoase sunt: a) actul de punere în valoare, denumit în continuare APV - documentul de provenienţă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată, autorizată şi predată spre exploatare, în situaţia transportului de la locul de recoltare, identificat pe avizul de însoţire prin numărul unic generat de SUMAL. APV-ul nu constituie document de provenienţă, iar materialele lemnoase nu au provenienţă legală dacă partida nu a fost autorizată şi predată spre exploatare cu număr de autorizaţie unic generat de SUMAL; b) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) din prezentele norme, identificat pe avizul de însoţire prin numărul paginii şi poziţia la care a fost înregistrată ieşirea; registrul nu constituie document de provenienţă, iar materialele lemnoase nu au provenienţă legală dacă pagina şi poziţia din avizul de însoţire nu coincid cu pagina şi poziţia din registru; c) avizul de însoţire este şi document de provenienţă numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoţire; avizul de însoţire nu este document de provenienţă dacă nu respectă condiţiile de formă şi de fond, iar materialele lemnoase pentru care este înscris ca document de provenienţă nu au provenienţă legală; d) documentele intracomunitare, care constituie document de provenienţa pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene; e) declaraţia vamală de import şi, după caz, licenţa FLEGT constituie document de provenienţă a materialelor lemnoase importate din state terţe; f) procesul-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie, în condiţiile legii. (3) Avizul de însoţire este şi document de provenienţă numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoţire, în următoarele situaţii: a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul; b) la achiziţionarea materialelor lemnoase de către achizitori. (4) În situaţia producerii unor calamităţi naturale, constatate cu documente, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc şi se înscriu în procesul-verbal de reprimire şi se introduc în SUMAL de către ocolului silvic care operează reprimirea. Stocul constituie provenienţa pentru expedierea ulterioară, iar rubrica "provenienţa" din avizul de însoţire se completează "stoc APV nr.". (5) APV-ul nu constituie provenienţă legală după data reprimirii, cu excepţia parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-ului ca provenienţă legală se prelungeşte cu 30 de zile, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4), valabilitatea APV-ului se prelungeşte cu 30 de zile de la data încetării efectului calamităţii, moment constatat prin documente legale.  +  Articolul 4 (1) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase este avizul de însoţire, care poate fi aviz de însoţire primar/secundar. (2) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare este avizul de însoţire primar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Documentele de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, precum şi pentru cherestele sunt: avizul de însoţire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, şi, respectiv, avizul de însoţire secundar pentru cherestele, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4. (4) În cazul obţinerii de produse din lemn la locul de recoltare a masei lemnoase - tocătură, cherestea, mangal şi alte asemenea -, acestea se transportă de la locul de recoltare cu aviz de însoţire secundar; în această situaţie, operatorii economici şi comercianţii au obligaţia înfiinţării registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b). (5) Nu se emit avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) şi nu se introduc în SUMAL pentru: a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc; b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit; c) materialele lemnoase exportate prin intermediul operatorilor portuari, de la momentul preluării mărfurilor în port de către aceştia în vederea depozitării şi transportării la navă, conform reglementărilor în vigoare; d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare. (6) Originalul avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) - exemplarul 1 - însoţeşte obligatoriu transportul materialelor lemnoase. (7) Termenul de valabilitate a avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2), în aplicarea reglementărilor în vigoare, este de: a) 6 ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de până la 50 km; b) 12 ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de până la 100 km; c) 24 de ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de până la 200 km; d) 48 de ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de 200 până la 500 km; e) maximum 72 de ore de la data şi ora plecării pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de peste 500 km. (8) Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda prevăzute la art. 3 alin. (2) se consemnează în mod obligatoriu în avizele de însoţire. (9) Se exceptează de la prevederile alin. (7) avizele de însoţire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare. (10) Avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL de către emitent. (11) Volumele înscrise în avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot să depăşească capacitatea mijlocului de transport. (12) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile art. 3 alin. (3) lit. a).  +  Articolul 5 (1) Emiterea avizelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme se face, după caz, de către următorii emitenţi: a) ocoalele silvice, pentru masa lemnoasă pe picior exploatată în regie proprie de către acestea sau prin prestări de servicii silvice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru masa lemnoasă exploatată, în condiţiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou de la persoane fizice proprietare de fond forestier, care au încheiate contracte de administrare sau servicii silvice cu ocolul silvic respectiv, precum şi pentru materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării, pe raza de activitate a ocolului silvic respectiv; b) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase aduse spre comercializare în incinta acestora, dar care nu au fost comercializate şi urmează a fi transportate; c) operatorii economici care prelucrează şi/sau comercializează în condiţiile legii materiale lemnoase pe care le expediază din depozite, din centre de sortare şi prelucrare şi altele asemenea; d) operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă pe bază de contract de vânzare-cumpărare. (2) Emitenţii prevăzuţi la alin. (1) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoţire şi de exactitatea datelor înscrise. (3) Comercializarea materialului lemnos în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condiţiile legii. (4) Condiţiile şi regulamentul de autorizare a spaţiilor prevăzute la alin. (3) se aprobă, conform reglementărilor în vigoare, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de administraţie, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, cu respectarea principiului autonomiei locale.  +  Articolul 6Pe perioada transportului, materialele lemnoase trebuie să fie însoţite de următoarele avize de însoţire: a) avizul de însoţire primar, pentru materialele lemnoase expediate din parchetele de exploatare a masei lemnoase, care se emite în urma inventarierii materialelor lemnoase; b) avizul de însoţire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele sau cherestele, după caz, care provin din sursele prevăzute la art. 3 alin. 1) lit. b) şi c) din prezentele norme; c) avizul de însoţire primar sau secundar, după caz, care se emite în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din prezentele norme; d) avizul de însoţire primar sau secundar, care se emite în baza inventarului materialelor lemnoase confiscate sau reţinute în vederea confiscării, din procesul-verbal prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. f) din prezentele norme.  +  Articolul 7 (1) Lemnul şi produsele din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: a) lemn sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, brichete, pelete sau forme similare - cod 4401; b) lemn lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat - cod 4407. (2) Lemnul şi produsele din lemn, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie însoţite de avize de însoţire a mărfii pe perioada transportului, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Operatorii care pun prima dată pe piaţă lemnul şi produsele din lemn prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să comunice anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de raportare, structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură informaţiile prevăzute în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, cantităţile intrate şi ieşite, cumulat pe coduri, produse şi specii, şi să respecte prevederile Regulamentului.  +  Articolul 8 (1) Inventarierea materialelor lemnoase se realizează pe specii pentru lemnul rotund şi pe specii sau grupe de specii pentru celelalte sortimente. (2) La inventarierea lemnului se procedează astfel: a) pentru lemnul brut rotund se determină volumul în mc, în baza măsurării lungimii pieselor în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri; b) pentru lemnul rotund de lucru se determină volumul în mc, în baza măsurării lungimii pieselor în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri; c) pentru lemnul fasonat în steri, grămezi de crăci şi fascine se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc; d) celelalte produse din lemn se măsoară după metode specifice.  +  Articolul 9 (1) Avizele de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu regim special prevăzute cu elemente de securizare specifice, se tipăresc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de securizare aplicate pe exemplarul 1. (2) Formularele documentelor prevăzute la alin. (1) se distribuie de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. numai în baza acordului de distribuire şi utilizare emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras. (3) Formularele avizelor de însoţire primare prevăzute la art. 4 alin. (1) se distribuie de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în baza acordului de distribuire şi utilizare emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea următoarelor condiţii: a) pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia; b) în baza unui APV sau a unei liste de APV, pentru masa lemnoasă exploatată în regie proprie de către ocoalele silvice sau prin prestări de servicii silvice, pentru masa lemnoasă care va fi exploatată, în condiţiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier din care se exploatează masa lemnoasă respectivă; c) în baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. (4) La stabilirea numărului avizelor de însoţire prevăzute la art. 6 lit. b), care fac obiectul acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2), se ia în calcul numărul mediu lunar de avize emise de operatorii economici pe ultimele 12 luni, iar în cazul operatorilor economici nou-înfiinţaţi se alocă câte unui bloc de formulare de avize de însoţire secundare pentru materialele lemnoase altele decât cherestele şi/sau cherestele, după caz, pentru fiecare gestiune/activitate specifică. (5) Caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocol cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. (6) Utilizarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se face numai de către categoriile de emitenţi prevăzute la art. 5 alin. (1), în baza acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2) şi (3). (7) Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile: în caz contrar operatorului economic i se va retrage acordul de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord. (8) Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 10 (1) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare. (2) Exemplarul 1 al avizului de însoţire a materialelor lemnoase însoţeşte materialele lemnoase în timpul transportului şi rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la furnizor, iar exemplarul 3 rămâne la cotorul carnetului de avize, respectiv la emitent. (3) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se tipăresc cu culoare neagră pe fond verde pe primul exemplar, cu culoare neagră pe fond alb pe al doilea exemplar şi cu culoare neagră pe fond roz pe al treilea exemplar.  +  Articolul 11 (1) La completarea corespunzătoare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se vor avea în vedere următoarele situaţii: a) materialele lemnoase nu se comercializează, dar sunt supuse transportului tehnologic intern sau sunt destinate consumului propriu; b) materialele lemnoase se comercializează, iar expeditorul este persoana vânzătoare şi destinatarul este persoana cumpărătoare; c) specificaţia, în rubrica nr. 10, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile şi volumul; d) în situaţia în care numărul pieselor/bucăţilor/coletelor care trebuie înscrise în avizul de însoţire depăşeşte numărul rândurilor din aviz în care pot fi înscrise acestea, datele care nu pot fi înscrise se înscriu în anexa la aviz, care are aceeaşi structură cu "specificaţia" de la rubrica 10 din avizul de însoţire; e) pe versoul avizului de însoţire primar se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica "Menţiuni", folosindu-se în acest scop tuş sau vopsea; f) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în condiţiile legii, în rubrica "Date privind expediţia", la "Mijlocul de transport" se înscrie denumirea navei; g) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica "Document de provenienţă" se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica "Destinatar" se înscriu şi datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui şi prenumelui celui care întocmeşte documentele. (2) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. a), avizul de însoţire a materialelor lemnoase se va completa astfel: a) în cazul în care expeditorul, ca deţinător iniţial al materialelor lemnoase, este aceeaşi persoană cu destinatarul, ca deţinător final al acestora, în rubricile nr. 1 şi nr. 4 se înscriu datele de identificare ale aceleiaşi persoane juridice sau fizice, punctul de încărcare din rubrica nr. 2 fiind diferit de punctul de descărcare din rubrica nr. 7; b) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme, ca document de provenienţă; c) în cazul în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiaşi deţinător, în rubrica nr. 3 se consemnează fila şi poziţia din registrul de intrări-ieşiri material lemnos în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos. (3) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. b), avizul de însoţire a materialelor lemnoase se va completa astfel: a) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) dacă titularul autorizaţiei de exploatare este şi expeditor sau, după caz, avizul de însoţire al titularului autorizaţiei de exploatare dacă titularul diferă de expeditor; b) în cazul vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice; c) în cazul persoanelor juridice care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice proprietare de păduri, achiziţia materialelor lemnoase se face numai în baza unui aviz de însoţire a materialelor lemnoase, emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru proprietatea respectivă, emis în baza avizului de însoţire a materialelor lemnoase care a însoţit transportul acestora de la pădure la proprietar. Achizitorul este obligat să întocmească borderoul de achiziţie a materialelor lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6; d) în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit, în rubrica nr. 3 se consemnează numărul filei şi poziţia din registrul de evidenţă a materialelor lemnoase în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos; e) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terţe, în rubrica nr. 3 se consemnează declaraţia vamală de import sub forma "DVI nr. ...../data ...."; f) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent. (4) La alin. (1) lit. c), specificaţia, în rubrica nr. 10, se completează după cum urmează: a) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se înscriu, pe specii, numărul curent pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri şi volumul exprimat în mc, în numere cu două zecimale; b) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire sub 20 cm se înscrie numărul total de piese cu aceleaşi caracteristici dimensionale - lungimea, exprimată în metri, diametrul, exprimat în centimetri, şi volumul total al pieselor respective, exprimat în mc, în numere cu două zecimale; c) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în coloana (5), în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale, în numere cu două zecimale, nu şi în coloanele (1), (3) şi (4); d) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire; e) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în mc, în numere cu două zecimale; f) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora, exprimat în mc, în numere cu două zecimale; g) pentru cherestele, în avizul de însoţire, la rubrica "TOTAL" se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici şi comercianţii pot înscrie şi volumul conform specificaţiilor din contract sau specificaţiilor din standarde la rubrica "Alte specificaţii." (5) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însoţire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica "Destinatar" se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica "Punct de descărcare" se înscriu datele de identificare ale custodelui şi localizarea punctului de descărcare respectiv.  +  Articolul 12 (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme se face cu pastă de pix, citeţ, fără ştersături sau adăugări ulterioare sau electronic, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea ştampilelor specifice cu denumirea şi datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă stampila respectivă conţine cel puţin datele de identificare cerute de formular, cu condiţia ca textul imprimat să fie lizibil. (3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate poziţiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziţia respectivă se barează cu o linie orizontală. (4) În situaţia în care spaţiul destinat specificaţiei de la rubrica nr. 10 în avizul de însoţire a materialelor lemnoase este insuficient, emitentul întocmeşte o specificaţie-anexă similară rubricii nr. 10, pe care se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Specificaţie-anexă la avizul de însoţire, seria ........... şi nr. ....", înscriindu-se seria avizului de însoţire pe care îl completează anexa respectivă. Totodată, pe avizul de însoţire se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Continuare specificaţie în anexă", iar în rubrica nr. 10 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se şi cantitatea din specificaţia anexată.  +  Articolul 13 (1) Materialele lemnoase găsite de către agenţii constatatori, fără a fi posibilă identificarea deţinătorului acestora, sau nerevendicate pe bază de documente de către deţinător, în condiţiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate. (2) Agentul constatator are obligaţia să notifice de urgenţă primăria şi ocolul silvic pe raza cărora a identificat materialele lemnoase prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii deţinătorilor de drept ale acestora: dacă materialele lemnoase nu se revendică în termenul prevăzut de lege de la notificare, acestea sunt considerate abandonate. (3) Pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, ocoalele silvice care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de însoţire a materialelor lemnoase conform prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 14 (1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, care se transportă de la locul de recoltare, se marchează la capătul subţire al fiecărei piese cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire primar. (2) Pe secţiunea de tăiere a pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional, care se transportă de la locul de recoltare, se aplică dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire primar.  +  Articolul 15 (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari care primesc materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 4 alin. (1) sau (2) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze imediat organele competente în legătură cu cele constatate. (2) Autoritatea vamală nu va accepta declaraţia vamală de export sau perfecţionare pasivă fără prezentarea avizelor de însoţire - exemplarul 1, care trebuie să însoţească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire, sau când se prezintă avize de însoţire a materialelor lemnoase întocmite cu încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme ori conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în declaraţia vamală sau în documentele anexate la aceasta. (3) În situaţia în care, după efectuarea formalităţilor de export sau perfecţionare pasivă la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamală, autoritatea vamală va emite permisul de transbordare numai în baza unui nou aviz de însoţire eliberat de ocolul silvic pe raza căruia se efectuează transbordarea, pentru mijlocul de transport în care se încarcă materialele lemnoase. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) şi (3), autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care este obligată să trimită de urgenţă personal propriu la biroul vamal, în vederea luării măsurilor legale şi, dacă este cazul, a aplicării sancţiunilor contravenţionale. Dacă personalul din cadrul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură constată că mărfurile îndeplinesc condiţiile legale, acesta stabileşte şi comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua. (5) Potrivit legii, în situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă, materiale lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase, autorităţile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situaţia. Dacă personalul silvic constată şi certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase aşa cum sunt definite în Legea 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea vamală poate continua.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit cu unul sau mai multe mijloace de transport, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează noile avize de însoţire a materialelor lemnoase, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând menţiunea "provenienţă pentru avizul nr. ... - TRANSBORDARE", sub semnătură şi sigiliu, pe avizul de însoţire iniţial. Avizul de însoţire iniţial se reţine la ocolul silvic. Prestarea acestui serviciu se suportă de către expeditorul materialelor lemnoase sau, după caz, de către transportator, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) În cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea, conducătorul auto se adresează celui mai apropiat ocol silvic sau post de poliţie, anunţând despre momentul iniţial al întreruperii, care trebuie să fie cuprins în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoţire. Reprezentantul împuternicit al ocolului silvic sau al postului de poliţie consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoţire perioada de întrerupere a transportului, certificând cu nume, semnătură şi sigiliu. (3) Solicitarea de întrerupere a transportului se va înregistra în registrul de intrare al ocolului silvic care prelungeşte valabilitatea avizului de însoţire a materialelor lemnoase.  +  Capitolul III Regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund  +  Articolul 17 (1) Spaţiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/comercializează materialele lemnoase, se numeşte depozit de materiale lemnoase; depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea, platformele ori rampele neavând regimul depozitelor. (2) Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim cu cel al depozitelor de materiale lemnoase. (3) Administratorii de pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice sunt asimilaţi ca deţinători de depozite de materiale lemnoase, având aceleaşi obligaţii cu aceştia.  +  Articolul 18Deţinătorii depozitelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din prezentele norme au următoarele obligaţii: a) să deţină un singur registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase pe fiecare depozit şi să îl completeze la zi, odată cu intrarea sau ieşirea materialelor lemnoase; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalaţii de transformat lemn rotund, registrul se ţine pe depozit; b) să ţină evidenţa procesării materialelor lemnoase; c) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic; d) să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte autorităţilor de control documentele solicitate.  +  Articolul 19 (1) În conformitate cu reglementările în vigoare, se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase care nu sunt însoţite de avize de însoţire ori de documentele echivalente care să ateste provenienţa legală a acestora. (2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părţi, ale conducătorului auto şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoţire. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 20 (1) Punctele de lucru ale persoanelor juridice în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase. (2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Operatorii prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia de a raporta intrările şi ieşirile materialelor lemnoase în SUMAL şi de a utiliza registrul prevăzut în anexa nr. 1, aceste obligaţii revenind exportatorilor respectivi.  +  Articolul 21Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase este document cu regim special, iar tipărirea şi distribuirea se asigură de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  +  Articolul 22Achiziţia de materiale lemnoase de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se face, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, numai în baza avizului de însoţire primar al materialelor lemnoase, eliberat de către ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 23Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, precum şi a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică unităţii de unde au fost procurate.  +  Articolul 24Persoanele juridice care au calitatea de emitenţi şi în cadrul cărora funcţionează personal împuternicit să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------REGIM SPECIALRegistrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoaseSeria .........................la depozitul/instalaţia de transformat lemn rotund ...............Persoana juridică ................................. fila nr. .....*Font 7*┌─────┬─────┬─────────┬─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ │ INTRĂRI │ PROCESARE │ IEŞIRI │ │ ││ │ │ │ ├──────┬─────┬──────────┼──────────┬─────────────────────┼─────┬──────────┬──────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │Cantitatea│ │Sortimente rezultate │ │Cantitatea│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (mc) │ │ Nume şi │Semnătura││ │ │ │ │ │ ├─────┬────┤ ├────┬────┬────┬──────┤ ├─────┬────┤ │ prenume │ ││Nr. │Data │ Aviz de │Cod │Furni-│Sor- │ L*) │R**)│Cantitate │Che-│Ran-│Alte│Consum│Sor- │ L*) │R**)│Beneficiar│operator/│ ││crt./│înre-│însoţire/│unic,│zor │ti- │ │ │prelucrată│res-│da- │sor-│tehno-│ti- │ │ │ │ funcţia │ ││po- │gis- │ Serie, │data,│ │ment/│ │ │ (mc) │tele│ment│ti- │logic │ment/│ │ │ │ │ ││ziţie│tră- │ nr., │ora, │ │Spe- │ │ │ │(mc)│ % │men-│ (mc) │Spe- │ │ │ │ │ ││ │rii │ dată │min.,│ │cia │ │ │ │ │ │te │ │cia │ │ │ │ │ ││ │ │ │sec. │ │ │ │ │ │ │ │(mc)│ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │├─────┼─────┴─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤│ │ Stoc la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │începutul lunii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┬─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┼─────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤├─────┴─────┴─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤│Total la sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lunii ...............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┤│Stoc la sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lunii ...............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┘------ Notă *) Livrat Notă **) Recepţionat  +  Anexa 2 -------la norme--------REGIM SPECIAL - EXEMPLARUL 1; (2); (3)Aviz de însoţire primarData emiterii ................./................*Font 9* Seria ......... Nr. ........... 6. Destinatar ......................... 1. Expeditor SC/OS*) ..................... Nr. Reg. Com./CNP, CUI/CI ............. Nr. Reg. Com./CUI*) ...................... Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ... jud.) ................................. .......................................... ....................................... 2. Punct de încărcare .................... 7. Punct de descărcare: ............... (denumire, locaţie) (denumire, locaţie) 3. Doc. provenienţă ...................... 8. Fiecare piesă a fost însemnată cu (APV nr./an/ocol silvic) cu dispozitivul dreptunghiular. 4. Cod unic .............................. indicativ ............................. 5. Data, ora, minutul şi secunda generării 9. Transport întrerupt din cauza ...... codului unic de către SUMAL .............. Perioada întreruperii .................                                                   Viza ..... efectuată de OS/Post poliţie 10.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SPECIFICAŢIA │├────┬────┬──────────┬───────┬─────────┬─────┬────┬────┬──────────┬───────┬─────────┬─────┤│Nr. │Nr. │Sortiment/│Lungime│Diametrul│Volum│Nr. │Nr. │Sortiment/│Lungime│Diametrul│Volum││crt.│buc.│ Specia │ (m) │la mijloc│(mc) │crt.│buc.│ Specia │ (m) │la mijloc│(mc) ││ │ │ │ │ (cm) │ │ │ │ │ │ (cm) │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤│(0) │(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │(0) │(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┴────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┤│ │ │ │ │ │ │ RECAPITULAŢIE │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┬────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Total Specii/Grupe de │ Volum (mc) ││ │ │ │ │ │ │ specii │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Răşinoase │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Fag │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Qvercinee │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Fr, Pa, Ci, Nu │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ DT │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ DM │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Altele .............. │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ TOTAL GENERAL │ │├────┴────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┼───────────────────────────────┴────────────┤│11. Data şi ora plecării transportului │12. Data şi ora sosirii ││Cod offline: ...............................│transportului: ││Semnături 1) ................ 2) ...........│ │├────────────────────────┬───────────────────┴─────────────────┬──────────────────────────┤│13. Emitent: │14. Date privind expediţia: │15. Numele şi prenumele ││........................│Mijlocul de transport ..... nr. .....│persoanei împuternicite să││........................│Conducătorul mijlocului de transport:│efectueze recepţia/ ││Numele şi prenumele │Numele şi prenumele .................│destinatar persoană ││persoanei împuternicite:│CNP .................................│fizică: ..................││........................│Semnătura ...........................│ ││Semnătura: .............│Date identificare permis vamal ......│Semnătura: ...............│└────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Instrucţiuni de completare: Notă *) Se completează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează, după caz;Rubricile 1 şi 4: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;Rubrica 3 se completează cu numărul APV generat în SUMAL;Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului;Rubrica 8: se completează în cazul transportului materialului lemnos cu dimensiunea minimă a secţiunii transversale la capătul subţire ≥ 20 cm.Rubrica 10: Col. (1) - numărul total al pieselor din acelaşi sortiment şi cu aceleaşi caracteristici dimensionale;Col. (5) - volumul total, cu două zecimale, corespunzător numărului total al pieselor din acelaşi sortiment şi cu aceleaşi caracteristici dimensionale;Rubrica 11: Data şi ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoţire: codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situaţii de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului;Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;Rubrica 15: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită/persoana fizică desemnată să recepţioneze materialele lemnoase specificate în avizele de însoţire;La "Recapitulaţie": numărul total al pieselor de lemn rotund şi volumul total al acestora din aceeaşi specie sau grupă de specii; la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea ştiinţifică a speciei;Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.  +  Anexa 3 -------la norme--------REGIM SPECIAL - EXEMPLARUL 1; (2); (3)Aviz de însoţire secundar(Materialele lemnoase altele decât cherestele)Data emiterii ................./................*Font 9* Seria ......... Nr. ........... 6. Destinatar ......................... 1. Expeditor SC/OS*) ..................... Nr. Reg. Com./CNP, CUI/CI ............. Nr. Reg. Com./CUI*) ...................... Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ... jud.) ................................. .......................................... ....................................... 2. Punct de încărcare .................... 7. Punct de descărcare: ............... (denumire, locaţie) (denumire, locaţie) 3. Doc. provenienţă ...................... 8. Fiecare piesă a fost însemnată cu (APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz de cu dispozitivul dreptunghiular. însoţire; Registrul de evidenţă material indicativ ............................. lemnos - filă şi poziţie; Documente 9. Transport întrerupt din cauza ...... intracomunitar; Factură externă; DVI; Perioada întreruperii ................. licenţă FLEGT) Viza ..... efectuată de OS/Post poliţie 4. Cod unic .............................. ....................................... 5. Data, ora, minutul şi secunda generării codului unic de către SUMAL .............. 10. SPECIFICAŢIA┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SPECIFICAŢIA │├────┬────┬──────────┬───────┬─────────┬─────┬────┬────┬──────────┬───────┬─────────┬─────┤│Nr. │Nr. │Sortiment/│Lungime│Diametrul│Volum│Nr. │Nr. │Sortiment/│Lungime│Diametrul│Volum││crt.│buc.│ Specia │ (m) │la mijloc│(mc) │crt.│buc.│ Specia │ (m) │la mijloc│(mc) ││ │ │ │ │ (cm) │ │ │ │ │ │ (cm) │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤│(0) │(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │(0) │(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼────┴────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┤│ │ │ │ │ │ │ RECAPITULAŢIE │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┬────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Total Specii/Grupe de │ Volum (mc) ││ │ │ │ │ │ │ specii │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Răşinoase │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Fag │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Qvercinee │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Fr, Pa, Ci, Nu │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ DT │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ DM │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Altele .............. │ │├────┼────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ TOTAL GENERAL │ │├────┴────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┼───────────────────────────────┴────────────┤│11. Data şi ora plecării transportului │12. Data şi ora sosirii ││Cod offline: ...............................│transportului: ││Semnături 1) ................ 2) ...........│ │├────────────────────────┬───────────────────┴─────────────────┬──────────────────────────┤│13. Emitent: │14. Date privind expediţia: │15. Numele şi prenumele ││........................│Mijlocul de transport ..... nr. .....│persoanei împuternicite să││........................│Conducătorul mijlocului de transport:│efectueze recepţia/ ││Numele şi prenumele │Numele şi prenumele .................│destinatar persoană ││persoanei împuternicite:│CNP .................................│fizică: ..................││........................│Semnătura ...........................│ ││Semnătura: .............│Date identificare permis vamal ......│Semnătura: ...............│└────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Instrucţiuni de completare: Notă *) Se completează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează, după caz, cu pastă de pix;Rubricile 1 şi 4: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului;Rubrica 10: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor de specificaţie;Rubrica 11: Data şi ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoţire: codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situaţii de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului;Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.  +  Anexa 4 -------la norme--------REGIM SPECIAL - EXEMPLARUL 1; (2); (3)Aviz de însoţire secundar(Cherestele)Data emiterii ................./................*Font 9* Seria ......... Nr. ........... 6. Destinatar ......................... 1. Expeditor SC/OS*) ..................... Nr. Reg. Com./CNP, CUI/CI ............. Nr. Reg. Com./CUI*) ...................... Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ... jud.) ................................. .......................................... ....................................... 2. Punct de încărcare .................... 7. Punct de descărcare: ............... (denumire, locaţie) (denumire, locaţie) 3. Doc. provenienţă ...................... 8. Transport întrerupt din cauza ...... (APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz de Perioada întreruperii ................. însoţire; Registrul de evidenţă material Viza ..... efectuată de OS/Post poliţie lemnos - filă şi poziţie; Document ....................................... intracomunitar; Factură externă; DVI; licenţă FLEGT) 4. Cod unic .............................. 5. Data, ora, minutul şi secunda generării codului unic de către SUMAL .............. 9.┌────┬────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Sortiment/ │ U.M │ Cantitate │ Observaţii ││crt.│ specie │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘ 10. SPECIFICAŢIA┌──────┬────────────┬──────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────┬─────────┐│Nr. │ Sortiment/ │Nr. colete/nr.│ Volum │Nr. │ Sortiment/ │ Nr. colete/nr. │ Volum ││crt. │ Specia │ bucăţi │ (mc) │crt. │ Specia │ bucăţi │ (mc) │├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤│ │TOTAL │ │ │ │TOTAL │ │ │├──────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────┼─────────┤│ │Alte │ │ │ │Alte │ │ ││ │specificaţii│ │ │ │specificaţii│ │ │├──────┴────────────┴──────────────┴───┬───┴──────┴────────────┴────────────────┴─────────┤│11. Data şi ora plecării │12. Data şi ora sosirii transportului: │├────────────────────────┬─────────────┴───────────────────────┬──────────────────────────┤│13. Emitent: │14. Date privind expediţia: │15. Numele şi prenumele ││........................│Mijlocul de transport ..... nr. .....│persoanei împuternicite să││........................│Conducătorul mijlocului de transport:│efectueze recepţia/ ││Numele şi prenumele │Numele şi prenumele .................│destinatar persoană ││persoanei împuternicite:│CNP .................................│fizică: ..................││........................│Semnătura ...........................│ ││Semnătura: .............│Date identificare permis vamal ......│Semnătura: ...............│└────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Instrucţiuni de completare: Notă *) Se completează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează, după caz, cu pastă de pix;Rubricile 1 şi 4: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului;Rubrica 9: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor de specificaţie;Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.  +  Anexa 5 -------la norme--------Persoana juridică (operator) ..........................................Sediul ................................................................C.U.I. ................................................................REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LEMNULUI ŞI PRODUSELOR DINLEMN CARE NU FAC PARTE DIN CATEGORIA MATERIALELOR LEMNOASE*Font 7* ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┬─────┬─────────┬──────────┼───────────────┬─────┬────┬─────────┬──────────┤ │ │Nr. │Denumire produs│Cod*) │ U.M │Cantitate│ Furnizor/│Denumire produs│Cod*)│U.M.│Cantitate│Beneficiar│Observaţii│ │crt. │ şi specia │ │ │ │ ţara de │ şi specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │origine a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │Total pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sortimen-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │te şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specii- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trimes- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴───────────────┴──────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────┴──────────┴──────────┘------ Notă *) Codul corespunzător lemnului şi produselor din lemn prevăzut la art. 4 alin. (3) din hotărâre.  +  Anexa 6 -------la norme--------ACHIZITOR: ..............................................................Nr. reg. Com./CUI .......................................................Sediul (localitatea, strada, nr., judeţul) ..............................BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOSNr. ......... data ...................................(de la persoane fizice proprietare de păduri)*Font 7* ┌────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬─────┬───────┬────────────┐ │ │ │ Persoana fizică │Sortiment şi│ │ Aviz de │Preţ │Valoare│Avans│ Suma │Semnătura de│ │ │ │ vânzătoare │specie │ │însoţire │unitar │ (lei) │(lei)│plătită│ primire a │ │ │ ├─────────┬──────────┬──────┤material │ │ primar │(lei/mc)│ │ │ (lei) │ sumei │ │Nr. │ Data │Numele şi│Domiciliul│ CNP/ │lemnos │Cantitate│ (de la │ │ │ │ │ │ │crt.│achiziţiei│prenumele│ │ CI │achiziţionat│ (mc) │ pădurea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ aflată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│seria│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼────────────┤ ├────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───┴─────┴────────┴───────┴─────┴───────┴────────────┘ ├────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴────────────┼─────────┤ │Total lemn rotund achiziţionat │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Total alte sortimente achiziţionate │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Total lemn foc achiziţionat │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │TOTAL GENERAL │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘         Achizitor:     Semnătură şi ştampilă     .....................-------