HOTĂRÂRE nr. 470 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 10 iunie 2014    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie un Sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL. (2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi funcţionarea SUMAL. (3) Structura de administrare SUMAL se organizează şi funcţionează în structura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform reglementărilor în vigoare. (4) Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii, denumiţi în continuare profesionişti, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepţie operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează şi comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi puieţi. (5) Softul SUMAL se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (6) Personalul silvic din structurile de rang superior şi din unităţile şi centrala Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva are acces în SUMAL, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acestora, în baza unei împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (7) Actele de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, actele de reprimire a parchetelor şi procesele-verbale de confiscare se înregistrează/se generează de către ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care generează un număr unic pentru fiecare document în parte. (8) Profesioniştii prevăzuţi la alin. (4) sunt obligaţi să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.  +  Articolul 3 (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare, emitentul avizului de însoţire are obligaţia transmiterii în SUMAL, online sau offline, după caz, a informaţiilor standardizate, în baza aplicaţiei care se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4), de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (2) După recepţionarea informaţiilor standardizate prevăzute la alin. (1), transmise în format corect şi complet, SUMAL generează un cod unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, pentru care există obligaţia înscrierii în avizul de însoţire. (3) În situaţia în care locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoţire are obligaţia transmiterii în SUMAL, online, a informaţiilor standardizate şi înregistrării în avizul de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei, generate de SUMAL. (4) În situaţia în care locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM, conducătorul mijlocului de transport introduce informaţiile standardizate în telefonul mobil, compatibil cu aplicaţia standardizată, care generează un cod offline. (5) Codul offline prevăzut la alin. (4) se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul mijlocului de transport. (6) La momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda prevăzute la alin. (2), pe care conducătorul mijlocului de transport are obligaţia să le înscrie în avizul de însoţire. În situaţia în care telefonul mobil compatibil prevăzut la alin. (4) ori aplicaţia instalată nu funcţionează, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia la momentul intrării mijlocului de transport într-o zonă accesibilă GSM, să obţină codul unic, de la sediul emitentului, cod unic pe care îl înscrie în avizul de însoţire. (7) La destinaţie, codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda prevăzute la alin. (2) se înscriu în Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, ţinut de către destinatarul acestora. (8) Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligaţia de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL. (9) Este obligatorie înscrierea de către profesionişti în avizele de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei, prevăzute la alin. (2), într-un termen de maximum 6 ore de la ora la care a fost emis codul offline. (10) Materialele lemnoase comercializate către persoane fizice, al căror volum este de până la 1 metru cub şi care se transportă cu atelaje, sunt însoţite de avize de însoţire, pentru care nu există obligaţia înscrierii în acestea a codului unic, datei, orei, minutului şi secundei şi nici a codului offline prevăzute la alin. (2) şi (4). (11) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4 (1) Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament, au obligaţia să implementeze şi să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare - cod - 4401, cod - 4403, cod - 4406, 4407, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament. (2) Organizaţiile de monitorizare, recunoscute conform Regulamentului, pot avea acces limitat în SUMAL, corespunzător scopului de îndeplinire a obligaţiilor pentru care acestea au fost recunoscute, în baza unei cereri către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, înaintată de operatorul economic cu care organizaţia de monitorizare are încheiat un contract. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici care nu utilizează un sistem "due diligence", cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice, conform reglementărilor în vigoare. (4) Volumul materialelor lemnoase se determină în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din norme; în sensul prezentei hotărâri, materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile. (5) La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 45 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.  +  Articolul 5 (1) Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri. (2) Pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase, iar transportul lor, indiferent de locul din care au fost recoltaţi, se face în baza avizelor de însoţire primare, care se introduc în SUMAL.  +  Articolul 6 (1) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, legalitatea recoltării lemnului din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) existenţa actului de punere în valoare şi a autorizaţiei de exploatare, înregistrate în SUMAL; b) existenţa actului de predare a partizii spre exploatare; c) deţinerea/transportul/primirea/depozitarea/prelucrarea materialelor lemnoase să se facă cu avize de însoţire în care sunt înscrise corect codul unic, data, ora, minutului şi secunda, prevăzute la art. 3 alin. (2), generate de SUMAL; d) obligaţia operatorului economic destinatar al materialelor lemnoase de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL; e) raportările lunare să fie transmise în SUMAL până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (8) de către profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4). (2) Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament. (3) Legalitatea recoltării lemnului importat - provenienţa legală - se atestă prin licenţe FLEGT şi certificate CITES, astfel cum este prevăzut în art. 3 din Regulament, şi prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.  +  Articolul 7 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) neutilizarea SUMAL sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi cu retragerea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord; b) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăşi termenul prevăzut la lit. a), de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile; c) nerespectarea de către profesionişti a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem "due diligence", cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 4 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special; d) neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; e) netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, faţă de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; f) implementarea de către operatori a propriului sistem "due diligence" care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei; g) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem "due diligence", cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei; h) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem "due diligence" instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei; i) neîndeplinirea de către operatorii sistemului "due diligence" a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; j) neîndeplinirea de către profesionişti a obligaţiei de verificare prevăzute la art. 3 alin. (8), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; k) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. (2) În situaţia repetării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea principală, agentul constatator aplică şi sancţiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile. (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia. (4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), j) şi k) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, special abilitaţi. (5) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (4) au drept de interogare a aplicaţiei SUMAL, procedura de acces la SUMAL fiind stabilită prin metodologia prevăzută la art. 3 alin. (11). (6) Personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor şi din unităţile şi subunităţile acesteia, precum şi din cadrul ocoalelor silvice private au drept de interogare numai în ceea ce priveşte validitatea codului unic şi a existenţei codului offline. (7) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deţinute/transportate/primite/depozitate/prelucrate fără provenienţă legală, aşa cum este definită la art. 6, sunt aplicabile prevederile art. 72 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulaţiei materialelor lemnoase cu autorităţile publice centrale pentru afaceri interne, vămi, precum şi cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se abrogă. (3) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11În perioada prevăzută la art. 10 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăViceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae Jianup. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 470.  +  AnexăNORMA 04/06/2014