REGULAMENT din 12 iunie 2013pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice**)(actualizat până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 38 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------**) Aprobat de Ordinul nr. 38 din 12 iunie 2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 400 din 3 iulie 2013.  +  Capitolul I Scopul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, denumit în continuare Regulament stabileşte condiţiile pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice. (2) Managerii energetici, persoane fizice atestate pot fi: a) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an; b) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la o societate prestatoare de servicii energetice care încheie un contract de management energetic cu operatorii economici ce consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an; c) persoane fizice autorizate - PFA care pot încheia un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an. (3) Societăţile prestatoare de servicii energetice pot încheia contracte de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an numai dacă sunt acreditate în condiţiile prezentului Regulament.  +  Articolul 2 (1) Atestarea are ca scop recunoaşterea oficială la nivel naţional a competenţei tehnice de specialitate a managerilor energetici. (2) Accesul participanţilor de pe piaţă care oferă servicii energetice se bazează pe criterii transparente şi nediscriminatorii.  +  Articolul 3Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 4 la Regulament.  +  Capitolul II Autoritatea competentă  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE - este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă atestatele de manager energetic, şi să acrediteze societăţile prestatoare de servicii în condiţiile art. 12 din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 şi prezentului regulament. (2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice se face de către Comisia de atestare a managerilor energetici, compusă din specialişti ANRE, numită prin Decizia internă a Preşedintelui ANRE.  +  Capitolul III Cerinţe pentru atestare şi acreditare  +  Articolul 5 (1) Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obţinerii atestatului de manager energetic sunt:1. Cerinţe de natură juridică: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în condiţiile legii; c) să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament (2) Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, acumulată în domeniile tehnice menţionate în tabelul următor:┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Pregătirea profesională şi │ Durata minimă │Curs de pregătire││crt.│ specializarea │ necesară a │ în domeniul ││ │ │ experienţei │ managementului ││ │ │profesionale de│ energetic ││ │ │ specialitate │ ││ │ │ acumulată │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 1.│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu│ │ ││ │profil energetic │ 2 ani │ Necesar │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 2.│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu│ 3 ani │ Necesar ││ │licenţă în domeniul*): │ │ ││ │- ingineria civilă - cod 60 │ │ ││ │- ingineria instalaţiilor - cod 70 │ │ ││ │- inginerie electrică - cod 90 │ │ ││ │- inginerie energetică - cod 110 │ │ ││ │- mine, petrol şi gaze - cod 260 │ │ ││ │- inginerie mecanică - cod 180 │ │ ││ │- inginerie industrială - cod 130 │ │ ││ │- inginerie şi management - cod 230 │ │ ││ │- inginerie chimică │ │ │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘---------*) Domeniile şi codurile menţionate mai sus sunt în conformitate cu H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cerinţa referitoare la pregătirea în domeniul managementului energetic este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreată/agreat de ANRE şi autorizat de Autoritatea Naţională a Calificărilor. (4) Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele juridice, în vederea obţinerii acreditării de către ANRE sunt: a) să depună copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice şi/sau activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; c) să depună certificatul constatator în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă. d) să aibă minimum un manager energetic atestat conform legii, angajat pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de manager energetic atestat, conform legii societăţilor comerciale.  +  Capitolul IV Procedura de atestare a candidaţilor, documentele necesare la solicitarea atestării  +  Secţiunea 1 Procedura de atestare  +  Articolul 6 (1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de atestare a managerilor energetici, denumită în continuare Comisia de atestare, cu următoarele atribuţii: a) analizează proiectele de management energetic anexate dosarelor depuse de cei care doresc atestarea ca manager energetic şi transmite către direcţia de specialitate din cadrul ANRE observaţiile sau completările necesare, atunci când este cazul; b) întocmeşte procesul verbal cuprinzând concluziile analizei dosarelor depuse de persoanele fizice care doresc să fie atestate ca manager energetic, sau care doresc prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic, respectiv de societăţile prestatoare de servicii care solicită acreditarea; c) examinează candidaţii în domeniul managementului energetic; d) propune Preşedintelui ANRE acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul/retragerea atestatului de manager energetic respectiv a acreditării societăţilor prestatoare de servicii energetice; (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE. Refuzul acordării atestatului se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestaţiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de soluţionare a contestaţiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.  +  Articolul 7 (1) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE asigură desfăşurarea următoarelor activităţi: a) evidenţa cererilor de atestare, respectiv acreditare şi a contestaţiilor; b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice care solicită obţinerea atestatului de manager energetic sau de persoanele juridice care solicită acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, precum şi dosarele depuse în vederea prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic; c) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea atestatului de manager energetic sau a cererii de acreditare ca societate prestatoare de servicii energetice, solicitantul nu remite ANRE documentaţia prevăzută în prezentul Regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză; d) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de solicitanţi; e) transmiterea scrisorilor de informare a solicitanţilor cărora li s-a aprobat participarea la examenul de atestare cu precizarea datei de desfăşurare a acestuia; f) convocarea Comisiei de atestare, în funcţie de numărul cererilor primite; g) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor Comisiei de atestare, cuprinzând concluziile verificării documentelor depuse de solicitanţi şi rezultatele examinării persoanelor fizice; h) monitorizarea activităţii de atestare a managerilor energetici şi acreditare a societăţilor prestatoare de servicii energetice prin constituirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice; i) redactarea şi transmiterea înştiinţărilor de suspendare, a deciziilor de suspendare, respectiv a deciziilor de retragere a atestatului; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea lor către cei interesaţi; j) radierea din Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice a persoanele fizice cărora li s-a retras sau le-a expirat atestatul ori a societăţilor prestatoare de servicii energetice cărora li s-a retras acreditarea. (2) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinită în activitatea sa de către Oficiile Teritoriale ANRE, astfel: a) iniţializează evenimentul financiar aferent solicitării în sistemul informatic al ANRE: b) transmit dosarele depuse de solicitanţi către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE; (3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.  +  Articolul 8 (1) Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice energetici este elaborat sub formă de document scris, e publicat pe pagina de internet www.anre.ro şi este actualizat permanent. Registrul cuprinde două părţi: manageri energetici şi societăţi prestatoare de servicii energetice. Datele de contact ale managerilor energetici care au calitatea de PFA se înscriu în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice. (2) Forma de organizare a informaţiilor din Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice energetici este tabelară, cuprinzând următoarele date: a) operatorul economic care a desemnat managerul energetic, adresa operatorului economic, numele şi prenumele managerului energetic, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax şi adresă e-mail) pentru managerii energetici; b) denumirea societăţii prestatoare de servicii energetice, adresa acesteia, numele şi prenumele managerului energetic atestat, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax şi adresă e-mail) pentru societăţile prestatoare de servicii energetice; c) denumirea PFA, numele şi prenumele managerului energetic care are calitatea de persoană fizică autorizată - PFA, adresa sediului social al acestuia, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact: telefon, fax şi adresă e-mail.  +  Secţiunea a 2 a Documentele necesare la solicitarea atestării  +  Articolul 9 (1) Pentru eliberarea atestatului, solicitanţii prezintă următoarele documente: a) cererea de eliberare a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulament; b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de atestare; c) copia diplomei de licenţă a unei facultăţi cu profil tehnic în domeniile menţionate la art. 5 alin. (2); d) copia carnetului de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 5 alin. (2); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul"; e) copia contractului individual de muncă care să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul"; f) memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi proiectelor elaborate personal sau în colaborare; g) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul managementului energetic organizat de o universitate tehnică, sau formator profesional autorizat conform art. 5 alin. (3), sau diploma de absolvire a unui masterat energetic; h) cazier judiciar; i) în cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui sa prezinte o copie a actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de acestea. j) PFA care solicită atestarea ca manager energetic trebuie să prezinte o copie a certificatului de înregistrare al persoanei fizice autorizate eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de acestea; k) documentele emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European sunt însoţite de traduceri autorizate (2) Persoanelor fizice atestate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte atestatul de manager energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu, în urma susţinerii unui interviu. Pentru echivalarea atestatului, solicitanţii trebuie să depună la ANRE următoarele documente: a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European b) referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca manager energetic. (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(2) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de: a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii atestatului de manager energetic", numele persoanei fizice solicitante, data solicitării; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1)-(4).  +  Secţiunea a 3-a Documentele necesare la solicitarea acreditării  +  Articolul 10 (1) Pentru obţinerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice persoana juridică prezintă următoarele documente: a) cerere de obţinere a acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulament; b) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că prestează servicii energetice şi/sau activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; c) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) certificat constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă; e) copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de către persoana juridică solicitantă; f) copia contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul persoanei juridice solicitante; g) cazier judiciar. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de: a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru obţinerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice", numele persoanei juridice solicitante, data solicitării; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Atestarea constă în întocmirea unui proiect de management energetic şi susţinerea unui interviu. (2) Proiectul de management energetic se întocmeşte conform Anexei 5 la Regulament. (3) În cazul persoanelor fizice trimise la atestare de un operator economic, proiectul de management energetic va fi întocmit pentru acesta; în cazul persoanelor fizice, trimise la atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau în cazul PFA, proiectul de management energetic va fi întocmit pentru un operator economic consumator de energie dintr-un sector economic liber ales. (4) Proiectul de management energetic se depune la Oficiul Teritorial ANRE de care aparţine operatorul economic, odată cu documentele menţionate la art. 9. (5) Dacă media obţinută prin notarea proiectului de management energetic de către membrii comisiei este minimum 7,5 candidatul susţine interviul. (6) Interviul constă în discuţii pe teme de specialitate. (7) Candidatul este considerat promovat dacă obţine nota 7,5 rezultată ca medie între nota acordată la proiectul de management energetic şi media notelor acordate la interviu. (8) Nota obţinută conform alin. (7) se transformă în puncte corespunzătoare prin înmulţirea cu 10, rotunjindu-se prin lipsă în cazul fracţiunilor sub 50% şi prin adaos, în cazul fracţiunilor peste 50%. Punctajul maxim este de 100 puncte.  +  Articolul 12 (1) Contestaţiile cu privire la rezultatele atestării sau neacordarea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor şi se soluţionează de către o comisie numită în acest scop în termen de 10 zile de la data depunerii. (2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Capitolul V Emiterea atestatului de manager energetic şi acordarea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice  +  Articolul 13 (1) ANRE emite atestatul de manager energetic în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor atestării la sediul acesteia şi de la publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, după caz, de la data afişării/publicării rezultatelor la contestaţiile depuse. Perioada de valabilitate a atestatului de manager energetic emis de ANRE este de 3 ani de la data acordării. (2) Atestatul rămâne valabil chiar şi în cazul în care posesorul îşi schimbă locul de muncă la un alt operator economic, la o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau dobândeşte statutul de PFA. (2) Atestatul are forma prezentată în anexa nr. 3 la Regulament. (3) Preşedintele ANRE aprobă publicarea pe site-ul www.anre.ro a datelor de contact ale societăţilor prestatoare de servicii acreditate în condiţiile prezentului Regulament.  +  Capitolul VI Modificarea atestatului de manager energetic; Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice atestate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului. (2) Societăţile prestatoare de servicii energetice acreditate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării. (3) Modificările menţionate la alin. (2) sunt consemnate în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice pe baza următoarelor documente: a) cerere de solicitare a consemnării modificărilor intervenite; b) certificat constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă; c) copia atestatului de manager energetic angajat în cadrul operatorului economic în cauză la data solicitării modificării intervenite; d) copia contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul operatorului economic în cauză, la data solicitării modificării intervenite.  +  Capitolul VII Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic  +  Articolul 15 (1) Atestatul de manager energetic se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani. (2) Prelungirea valabilităţii atestatului se acordă prin Decizia Preşedintelui ANRE la propunerea scrisă a Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente. a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 zile anterior datei de expirare a valabilităţii atestatului, întocmită conform anexei nr. 2 la Regulament; b) copie după chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic; c) atestatul deţinut anterior, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii atestatului, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional; d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului; (3) Documentele menţionate la alin. (2) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de: a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic", numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE, oficiul teritorial; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (2).  +  Capitolul VIII Suspendarea şi retragerea atestării; retragerea acreditării  +  Articolul 16 (1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de către Comisia de atestare în una dintre următoarele situaţii: a) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu în calitate de manager energetic; b) pentru nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la exploatarea optimă a utilajelor şi echipamentelor din dotarea operatorului economic angajator, în scopul asigurării eficienţei energetice; c) nerespectarea obligaţiilor referitoare la raportările anuale prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 409 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. (2) Comisia de atestare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea atestatului de manager energetic a persoanei în cauză. (3) În termen de 15 de zile de la data precizată la alin. (2), ANRE emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, care va fi comunicată persoanei fizice atestate. (4) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea ei definitivă, managerul energetic nu are dreptul să-şi desfăşoare în continuare activitatea. (5) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest scop.  +  Articolul 17 (1) Dacă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), Comisia de atestare retrage atestatul managerului energetic. (2) ANRE emite o decizie de retragere în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, iar Direcţia de specialitate din cadrul ANRE radiază persoana fizică în cauză din Registrul de evidenţă a managerilor energetici. (3) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. (4) Retragerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice se face de către Comisia de atestare, la încetarea contractului de muncă al managerului energetic angajat al societăţii şi constă în excluderea acesteia din Registrul de evidenţa al societăţilor prestatoare de servicii energetice. (5) Societatea prestatoare de servicii energetice căreia i s-a retras acreditarea poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. (6) Contestaţiile se depun la sediul ANRE şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la depunerea lor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.  +  Capitolul IX Plata tarifului de atestare manager energetic şi a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic  +  Articolul 18Cererea de obţinere a atestatului de manager energetic şi cererea de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de Autoritatea competentă, având la bază tarifele în vigoare, actualizate anual prin ordin al preşedintelui ANRE.  +  Articolul 19Solicitantul achită integral obligaţia financiară respectivă direct la Autoritatea competentă, la înregistrarea cererii sale ori înainte de înregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei în contul Autorităţii competente.  +  Articolul 20Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de atestare manager energetic sau a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic nu se restituie în următoarele situaţii: a) solicitantului care nu se prezintă la interviul la care a fost convocat, cu excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de 3 zile de la data înştiinţării; b) solicitantului care nu obţine minim media 7,5 la notarea proiectului de management energetic; c) solicitantului care nu obţine minim nota 7,5 rezultată ca medie între nota obţinută la proiectul de management energetic şi media notelor acordate la interviu; d) documentaţia nu este conformă cu prevederile art. 9 din prezentul Regulament.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21Atestatele acordate în temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificările şi completările ulterioare îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora.  +  Articolul 22Activitatea managerului energetic atestat sau a societăţii prestatoare de servicii energetice acreditate va fi verificată periodic de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 la Regulament fac parte integrantă din prezentul Regulament.Anexa 1la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeMODELde cerere de înscriere la examenul de obţinerea atestatului de manager energeticInformaţii personale:Numele ......, iniţiala tatălui ......, prenumele ......, data naşterii ......, locul naşterii ......, actul de identitate ...... seria ...... nr. ......, eliberat de ...... la data de ......, codul numeric personal ......Locul de muncă ......, adresa locului de muncă ......, telefon/fax/e-mail ......Domiciliul ......, telefon/fax/e- mail ......Subsemnatul/Subsemnata, ......, solicit înscrierea la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic în cadrul unităţii ......În cazul în care în urma examinării primesc atestatul de mai sus, solicit înscrierea mea în Registrul de evidenţă a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest Registru.Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Educaţie, cursuri de instruire:(Se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire.)┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Perioada │ Diploma obţinută │ Instituţia care a eliberat diploma ││crt.│ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────┘Situaţia profesională actuală:Profesia ......, vechimea în muncă ......, funcţia ......, vechimea în funcţie ......, responsabilităţi: ......Experienţa profesională:┌────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Perioada │Denumirea operatorului│Funcţia deţinută│Responsabilităţi││crt.│ │ economic │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────┴────────────────┘Semnătura solicitantului ...........Data............................Către:ANREComisia de atestare a managerilor energeticiAnexa 2la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeMODELde cerere de prelungire a valabilităţiiatestatului de manager energeticNumele ......., iniţiala tatălui ......., prenumele ......, data naşterii ......., locul naşterii ......., actul de identitate ......... seria ...... nr. ......., eliberat de ...... la data de ......, codul numeric personal .......Locul de muncă ......., adresa locului de muncă ......, telefon/fax/e-mail ........Domiciliul ......., telefon/fax/e-mail .........Subsemnatul/Subsemnata, ......., posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic, angajat în cadrul operatorului economic sau al persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ......, solicit prelungirea valabilităţii atestatului, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest Registru.Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Semnătura solicitantului .............Data .....................Către:ANREComisia de atestare a managerilor energeticiAnexa 3la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeMODELde atestat de manager energeticNr. ........ din ..........În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ....., ca urmare a obţinerii de către candidatul examinat a calificativului "admis", prin acumularea a ...... puncte la examenul de atestare, prezentul atestat de manager energetic se acordă domnului (doamnei) ......, de profesie ......, cu domiciliul în localitatea ......, str.. ....... nr.. ...., bl.. ..., sc.. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, şi îi conferă calitatea de:MANAGER ENERGETICAtestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul în vigoare.Atestatul de manager energetic este netransmisibil.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarea în domeniul Energiei,Semnătură/ştampilăAnexa 4la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeTERMENI DE SPECIALITATEÎn contextul Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ...., următorii termeni se definesc astfel:Atestare - procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de atestare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de manager energetic, în conformitate cu prezentul regulament şi cu reglementările tehnice în vigoare.Acreditare - procedura prin care se analizează şi se confirmă că societăţile prestatoare de servicii energetice respectă condiţia de bază pentru încheierea unui contract de management energetic. Acordarea acreditării constă în postarea pe site-ul www.anre.ro a datelor de contact ale societăţii prestatoare de servicii energetice în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice.Consum energetic total anual, exprimat în tone echivalent petrol - t.e.p./an - reprezintă suma cantităţilor de energie electrică, termică şi a tuturor formelor de combustibili şi carburanţi (gaze, lichid, solid), transformate în tone echivalent petrol, consumate într-un an.Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.Eficienţă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop.Instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură care sunt făcute disponibile pe piaţă, de către instituţiile publice sau organismele private pentru a acoperi parţial sau integral costul iniţial al masurilor de îmbunătăţire a eficienţei energeticeÎmbunătăţirea eficienţei energetice - creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice;Management energetic - ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;Manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice - orice acţiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată sau estimată;Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice - activităţi care se concentrează pe grupuri de consumatori finali şi care, în mod normal, conduc la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă.Societate prestatoare de servicii energetice (SSE) - persoană juridică sau fizica autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi.Anexa 5la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeCONŢINUTUL-CADRUal Proiectului de management energetic  +  Capitolul I Date privind candidatul care doreşte să obţină atestatul de manager energetic1. Numele şi funcţia;2. Responsabilităţile şi atribuţiile conform fişei postului;3. Atribuţii care vor apare suplimentar, în urma obţinerii Atestatului, prin susţinerea examenului la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;4. Numele şi poziţia persoanei căreia i se subordonează candidatul;5. Datele de contact ale candidatului (telefon, fax, mobil, e-mail).6. Lucrările şi proiectele de eficienţă energetică în care este implicat direct candidatul, la data la care se întocmeşte lucrarea.  +  Capitolul II Prezentarea operatorului economic consumator de energie la care este angajat candidatul sau pentru care a întocmit proiectul de management energetic1. Date generale a) Adresa la sediul principal şi la sediile secundare; b) Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, contul de virament şi banca la care este deschis; c) Tipul capitalului, cu precizarea ponderii procentuale a capitalului de stat şi a celui privat, după caz; d) Numele conducătorului unităţii şi al celor de la sediile secundare; e) Datele de contact la conducere şi la sediile secundare (telefon, fax, mobil, e-mail).2. Date privind activitatea desfăşurată în cadrul operatorului economic: a) Domeniul de activitate la sediul principal şi la sediile secundare, cu precizarea încadrării în codurile CAEN; b) Numărul de persoane angajate la sediul principal şi la sediile secundare; c) Evoluţia producţiei, a productivităţii şi alţi indicatori economici, după caz.  +  Capitolul III Prezentarea energetică a operatorului economic1. Descrierea principalelor contururi de consum de energie (secţii, ateliere, utilaje, instalaţii, echipamente), cu precizarea dotării cu mijloace de măsură, control şi înregistrare a consumurilor de energie aferente: a) Prezentarea principalelor contururi de consum de energie şi a reţelelor energetice interioare, pe baza unui plan de situaţie a amplasării secţiilor tehnologice; structura generală a consumului pe tipuri de energie - grafice, cu precizarea ponderii fiecărei forme de energie consumate b) Prezentarea principalelor utilaje şi echipamente consumatoare de energie, pentru fiecare contur de consum de energie definit mai sus; structura consumului de energie pe tipuri de consumatori - grafice, cu precizarea ponderii fiecărei forme de energie consumate c) Energie electrică: numărul de transformatoare de alimentare, puterea instalată a acestora şi apartenenţa (numele unităţii furnizoare de energie electrică); valoarea tensiunii electrice (medie tensiune, joasă tensiune) de alimentare şi tipul de tarif la care se face contorizarea pentru plata energiei electrice; puterea totală instalată conform avizului de racordare (cu precizarea numărului, datei şi a emitentului) d) Energie termică - utilităţi interne: centrale termice proprii cu descrierea dotării acestora cu utilaje şi echipamente energetice e) Energie termică - utilităţi externe: racordarea la terţi, care furnizează energie termică f) Alte utilităţi: instalaţii de abur industrial; instalaţii de apă fierbinte; instalaţii de încălzire a spaţiilor; instalaţii de aer comprimat; centrală de condiţionare; instalaţii de frig; instalaţii de producere şi/sau stocare oxigen; instalaţie de producere acetilenă; staţie de epurare ape reziduale; alte tipuri de instalaţii g) Gaze naturale: debitul instalat aprobat, conform avizului energetic (cu precizarea numărului, datei şi a emitentului acestuia) h) Combustibili lichizi: CLU; păcură; alţi combustibili lichizi utilizaţi i) Combustibili solizi: cărbune (lignit, huilă, cocs); deşeuri combustibile (coji de floarea soarelui, puzderii de in şi cânepă, rumeguş, alte deşeuri agricole); alţi combustibili solizi utilizaţi j) Tipuri de energie recuperată, modul de utilizare k) Date privind utilizarea energiei regenerabile (solară, eoliană, biomasă, geotermală, hidro); estimări ale potenţialului utilizabil în cadrul unităţii agentului economic l) Carburanţi: motorină, benzină, alţi carburanţi utilizaţi.2. Descrierea evoluţiei consumurilor de energie, pe baza datelor statistice prezentate grafic, cu interpretarea acestora, în raport cu evenimentele petrecute (variaţia producţiei, dezvoltarea unităţii sau reducerea activităţii, creşterea eficienţei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani.3. Indicatori specifici: consumuri specifice de energie, pe tipuri de produse sau prestaţii; intensităţi energetice - date de comparaţie (cu unităţi de acelaşi profil din ţară, eventual din străinătate), interpretarea valorii acestor indicatori.  +  Capitolul IV Legislaţia de eficienţă energeticăÎncadrarea unităţii în prevederile legislaţiei privind energia şi eficienţa energetică, aflată în vigoare în România. Atenţie specială acordată pentru prevederile cuprinse în:1. O.G. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;2. Legislaţia de eficienţă energetică aflată în vigoare în România;3. Legislaţia în domeniul energeticii clădirilor.  +  Capitolul V Organizarea activităţii de management energetic în cadrul operatorului economic1. Modul de organizare a colectivului cu responsabilităţi privind consumul de energie în cadrul unităţii. Existenţa unor centre de consum sau centre de gestiune economică a consumurilor energetice.2. Accesul personalului energetic la informaţia de specialitate privind eficienţa energetică; existenţa conexiunii la Internet. Comunicarea în interiorul unităţii între specialiştii tehnologi şi cei energetici.3. Diagnoza energetică a întreprinderii - prezentarea problemelor principale; completarea matricei de management energetic, prin selectarea nivelului corespunzător situaţiei în care se află unitatea la momentul respectiv, pentru fiecare din cele şase criterii (politică energetică, organizare, angajament, sistem de informare, marketing, investiţii), conform tabelului de mai jos.Matricea managementului energetic*Font 9*┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐│Nivel│ Politică │ Organizare │ Angajament │ Sistem de │ Marketing │ Investiţii ││ │ energetică │ │ │ informare │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 4│Implicare │ Complet │ Întregul │ Sistem bine│ Marketing │Discriminare ││ │activă a │integrată cu│ personal deţine│pus la punct│ extins în │pozitivă în ││ │conducerii │ celelalte │responsabilităţi│cu raportări│ interiorul │ favoarea ││ │superioare │ forme de │ pentru economii│ zilnice │ şi în │ eficienţei ││ │ │ management │ de energie │ │ exteriorul │ energetice ││ │ │ │ │ │ instituţiei │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 3│ Politică │ Împărţire │ Majoritatea │ Sistem M T │ Campanii │ Aceleaşi ││ │ oficială, │ clară a │ marilor │lunar pentru│ regulate de │ criterii de ││ │ dar fără │ sarcinilor │consumatori sunt│ centre sau │ publicitate │apreciere ca ││ │ aplicare │ şi a │motivaţi pentru │ zone │ │ şi pentru ││ │ urmărită de│ bugetelor │ a economisi │individuale │ │ restul ││ │ conducere │ │ energia │ │ │investiţiilor│├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 2│ Politică │Stabilire de│ Motivare │ Sistem M T │ Acţiuni │ Numai ││ │ nehotărâtă │sarcini, dar│ neritmică sau │ lunar pe │sporadice de │investiţii cu││ │ │responsabi- │ sporadică │ tipuri de │conştientizare│termen redus ││ │ │lităţi │ │combustibili│a personalului│de recuperare││ │ │ nealocate │ │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 1│Direcţii de │Stabilire de│ Relativă │ Verificarea│ Contacte │Numai măsuri ││ │ acţiune │ sarcini cu │conştientizare a│ facturilor │ neoficiale │ cu costuri ││ │ neformulate│ diverse │ personalului │ │ pentru │ reduse ││ │ │ ocazii │ despre │ │ promovarea │ ││ │ │ │ importanţa │ │ economiilor │ ││ │ │ │ economiilor │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 0│ Nici o │ Nici o │ Lipsă de │ Nici un │Nici un fel de│ Nici o ││ │ politică │ delegare de│conştientizare a│ sistem de │marketing sau │investiţie în││ │ explicită │responsabi- │necesităţii de a│ informare │ diseminare │ ameliorarea ││ │ │lităţi pe │ economisi │ sau de │ │ eficienţei ││ │ │ parte │ energia │contabili- │ │ energetice ││ │ │ energetică │ │zare a │ │ ││ │ │ │ │consumurilor│ │ │└─────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘Notă: M T = monitoring and targeting (monitorizarea continuă a consumurilor de energie şi aplicarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice)  +  Capitolul VI Lucrări de creştere a eficienţei energetice1. Stadiul actual al auditurilor energetice efectuate recent şi măsurile principale propuse de executant pentru creşterea eficienţei energetice. Precizări privind consultanţa de specialitate.2. Stadiul actual al elaborării Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu precizarea principalelor măsuri care se pot implementa scurt, mediu şi lung.Stadiul actual al lucrărilor de investiţii care conduc la creşterea eficienţei energetice în cadrul unităţii.  +  Capitolul VII Studiu de cazSe poate aborda, la alegere, orice tip de lucrare de implementare a unor măsuri pentru creşterea eficienţei energetice, de tip electroenergetic, termoenergetic, pentru clădiri, sau aferent utilităţilor, inclusiv pentru utilizarea energiei recuperate şi a unor forme de energie regenerabilă.Studiul de caz trebuie să includă o prezentare tehnico-economică, însoţită de indicatorii de prefezabilitate, evaluare ce poate fi preluată dintr-un studiu, cu menţionarea acestuia, sau o evaluare aproximativă prin calcule proprii, fotografii, grafice şi interpretările acestora.Anexa 6la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energeticeMODELde cerere de solicitare a acreditării casocietate prestatoare de servicii energeticePersoana juridică (denumirea), ...............................................................................................Codul fiscal ....... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. .... cu sediul în ...... str. ...... nr. .... judeţul/sectorul ....... telefon/fax ....... e-mail ....... reprezentată legal prin director/manager (numele şi prenumele) ...... solicit acreditarea ca societate prestatoare de servicii energeticeSubsemnatul/Subsemnata ...... solicit înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a societăţilor prestatoare de servicii energetice. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice şi a datelor sale de contact, în acest Registru.Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Data ...... Semnătura şi ştampila persoanei juridice(nume, prenume, funcţie)*NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.Către:ANREComisia de atestare manageri energetici-------