REGULAMENT din 12 iunie 2013 (*actualizat*)pentru autorizarea auditorilor energetici**)(actualizat până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 38 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------**) Aprobat de Ordinul nr. 38 din 12 iunie 2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 400 din 3 iulie 2013.  +  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, denumit în continuare Regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care efectuează audituri energetice, cu identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice din sectoarele economiei naţionale. (2) Autorizaţia de auditor energetic se emite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.  +  Articolul 2 (1) Auditurile energetice se execută cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003. (2) Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţia de auditor energetic, ştampilă şi legitimaţie. (3) Modelele autorizaţiilor de auditor energetic sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la Regulament. (4) Ştampila şi legitimaţia proprie se confecţionează de către persoana autorizată după modelele stabilite conform anexei nr. 3 la Regulament. (5) Autorizaţia şi ştampila de auditor energetic sunt nominale şi netransmisibile.  +  Articolul 3Termenii de specialitate din prezentul Regulament sunt definiţi în anexa nr. 4 la Regulament.  +  Capitolul II Autoritatea competentă  +  Articolul 4 (1) ANRE este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă autorizaţiile de auditor energetic, în condiţiile art. 12 din OUG nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 şi prezentului regulament. (2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice având activitate în domeniul serviciilor şi/sau al consultanţei energetice, ca auditor energetic se face de către Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compusă din specialişti ANRE.  +  Capitolul III Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfăşurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei  +  Articolul 5 (1) Auditurile energetice se bazează pe următoarele criterii şi principii: a) conţin date operaţionale actualizate, măsurate şi trasabile privind consumul de energie şi profilurile de sarcină pentru energia electrică; b) conţin o revizuire detaliată a profilului de consum de energie al clădirilor sau grupurilor de clădiri, al operaţiunilor sau instalaţiilor industriale, inclusiv transporturile; c) analiza costurilor ciclului de viaţă şi a perioadelor simple de rambursare pentru a lua în considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiţiilor pe termen lung şi ratele de actualizare; d) proporţionalitate, reprezentativitate pentru a permite crearea unei imagini fiabile a performanţei energetice globale şi identificarea fiabilă a celor mai semnificative oportunităţi de îmbunătăţire. (2) Auditurile energetice permit calcule detaliate şi validate pentru măsurile propuse, astfel încât să furnizeze informaţii clare cu privire la economiile potenţiale. (3) Datele utilizate în auditurile energetice sunt stocabile în scopul analizei istorice şi al urmăririi performanţei.  +  Capitolul IV Clase şi tipuri de audituri energetice  +  Articolul 6 (1) Se definesc două clase şi trei tipuri de audituri energetice, după cum urmează:┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CLASA │ TIPUL DE AUDIT ENERGETIC │├───────┼────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤│ │ Audit electroenergetic │ Audit termoenergetic │ Audit complex │├───────┼────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│ I │ P(i) ≤ 1000 kW │ P(i) ≤ 2000 kW │ P(i) ≤ 3.000 kW │├───────┼────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│ II │ P(i) > 1000 kW │ P(i) > 2000 kW │ Nelimitat │└───────┴────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘* P(i) - puterea instalată pe conturul de audit energetic (2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de recepţie, audituri reale şi audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente şi pentru stabilirea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I. (2) Persoanele juridice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.  +  Capitolul V Cerinţele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării:  +  Articolul 8 (1) Cerinţele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în condiţiile legii; c) să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament. (2) Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare acumulată în domeniile tehnice menţionate în tabelul următor:┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐│ Pregătirea profesională │ Condiţii minime │Curs de pregătire││ şi specializarea │ privind experienţa│ în domeniul ││ │ profesională pe │ auditului ││ │care trebuie să le │ energetic ││ │ îndeplinească │ ││ │ persoana fizică │ │├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice │ │ ││cu profil energetic │ 2 ani │ Necesar │├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice │ │ ││cu licenţă în domeniul*): │ │ ││- ingineria civilă │ │ ││- ingineria instalaţiilor │ │ ││- inginerie electrică │ │ ││- inginerie energetică │ │ ││- mine, petrol şi gaze │ │ ││- inginerie mecanică │ │ ││- inginerie industrială │ │ ││- inginerie şi management │ │ ││- inginerie chimică │ 3 ani │ Necesar │└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘--------*) Domeniile menţionate mai sus sunt în conformitate cu H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cerinţa referitoare la pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreată/agreat de către ANRE şi autorizat de Autoritatea Naţională a Calificărilor. (4) Persoana fizică care solicită să fie autorizată ca auditor energetic trebuie să facă dovada că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea.  +  Articolul 9Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele juridice, în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt: a) să depună copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta sau activităţi de testări şi analize tehnice; c) să depună certificatul constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă; d) să aibă minim 3 auditori energetici autorizaţi conform legii, angajaţi pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii; e) să facă dovada că au în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea.  +  Capitolul VI Procedura de autorizare şi documentele necesare la solicitarea autorizării  +  Articolul 10 (1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de autorizare a auditorilor energetici, numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE, denumită în continuare Comisia de autorizare, cu următoarele atribuţii: a) întocmeşte procesul verbal cuprinzând concluziile analizei documentaţiilor tehnice depuse de persoanele fizice şi juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, sau care solicită prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic; b) propune Preşedintelui ANRE acordarea/suspendarea/retragerea/modificarea autorizaţiei de auditor energetic sau refuzarea motivată a acordării acesteia; (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora, numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE. Refuzul acordării autorizaţiei se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestaţiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de soluţionare a contestaţiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.  +  Articolul 11 (1) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE asigură desfăşurarea următoarelor activităţi: a) evidenţa cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor; b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, precum şi a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiilor de auditor energetic; c) în cazul în care, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii privind acordarea autorizaţiei de auditor energetic, solicitantul nu remite ANRE documentaţia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză; d) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de solicitanţi; e) întocmirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a auditorilor energetici; f) redactarea şi transmiterea înştiinţărilor de suspendare, deciziilor de suspendare, respectiv deciziilor de retragere a autorizaţiei de auditor energetic; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmitea celor în cauză; g) radierea din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici a persoanelor cărora le-a expirat perioada de autorizare autorizaţia sau cărora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic. (2) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinită în activitatea sa de către Oficiile Teritoriale ANRE, astfel: a) iniţializează evenimentul financiar aferent solicitării în sistemul informatic al ANRE: b) transmit dosarele depuse de solicitanţi către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE; c) colectează rapoartele anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate şi PFA. (3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.  +  Articolul 12 (1) Registrul de evidenţă a auditorilor energetici este elaborat sub formă de document scris, se publică pe pagina de internet www.anre.ro şi este actualizat permanent. Registrul cuprinde două părţi : auditori energetici persoane fizice şi auditori energetici persoane juridice. (2) Forma de organizare a informaţiilor din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici este tabelară, cuprinzând următoarele date: a) numele şi prenumele auditorului energetic pentru persoanele fizice şi denumirea operatorului economic pentru persoanele juridice; b) adresa auditorului energetic persoană juridică; c) numărul autorizaţiei de auditor energetic; d) clasa şi tipul de audit energetic pentru care este autorizat; e) data până la care este valabilă autorizaţia de auditor energetic; f) date de contact: telefon, fax, e-mail.  +  Articolul 13 (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, persoana fizică prezintă următoarele documente: a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulament; b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare; c) copia diplomei licenţă eliberată de o facultate cu profil tehnic în domeniile menţionate la art. 8 alin. (2); d) memoriu tehnic de activitate care să demonstreze experienţa profesională dobândită pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 8 alin. (2); e) copia carnetului de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 8 alin. (2); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul"; f) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau formator profesional autorizat, conform art. 8 alin. (3); g) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente; h) solicitanţii angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică autorizată ca auditor energetic sau aflată în curs de autorizare, prezintă lista echipamentelor însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al persoanei juridice angajatoare asupra echipamentelor. i) cazier judiciar; j) documentele emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European sunt însoţite de traduceri autorizate ale acestora. (2) Persoanelor fizice autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte autorizaţia de auditor energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu, în urma susţinerii unui interviu. (3) Pentru echivalarea autorizaţiei, solicitanţii trebuie să depună la ANRE: a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, b) referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca auditor energetic; c) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente; (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(3) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de: a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele persoanei fizice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1)-(3) cu semnătura solicitantului.  +  Articolul 14 (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, persoana juridică prezintă următoarele documente: a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic - persoană juridică, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulament. b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare; c) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activitate în domeniul serviciilor energetice, ingineriei şi consultanţei tehnice legate de aceasta sau activităţi de testări şi analize tehnice; d) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; e) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în original sau copie legalizată, cu maxim 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaţiei; f) copiile contractelor individuale de muncă ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante; g) copiile autorizaţiilor de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante; h) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei juridice solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări; i) cazier judiciar (2) Persoanelor juridice autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte autorizaţia de auditor energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu în urma susţinerii unui interviu. (3) Pentru echivalarea autorizaţiei, solicitanţii trebuie să depună la ANRE următoarele documente: a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European; b) referinţe privind activitatea desfăşurată de persoana juridică în ultimii trei ani, în calitate de auditor energetic în industrie şi/sau în alte sectoare economice cu excepţia sectorului clădiri; c) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei juridice solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări. (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(3) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de: a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa II, tipul ......", numele persoanei juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1)-(2) cu semnătura solicitantului.  +  Articolul 15 (1) Pentru eliberarea autorizaţiei persoanele fizice care s-au înregistrat ca persoană fizică autorizată (PFA) având activitate în domeniul serviciilor energetice, ingineriei şi al consultanţei tehnice legate de aceasta, prezintă următoarele documente: a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulament. b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare; c) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată, cu maxim 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaţiei. e) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa PFA solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care PFA solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări; f) cazier judiciar. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de: a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele PFA solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1) cu semnătura solicitantului.  +  Capitolul VII Emiterea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de auditor energetic  +  Secţiunea 1 Emiterea autorizaţiei de auditor energetic  +  Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, ANRE, va emite solicitantului autorizaţia de auditor energetic persoana fizică/PFA/juridică. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării.  +  Articolul 17 (1) Contestaţiile împotriva deciziei de refuz a acordării autorizaţiei de auditor energetic se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării şi se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către comisia numită în acest scop. (2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea autorizaţiei de auditor energetic  +  Articolul 18 (1) Persoanele fizice, PFA şi persoanele juridice autorizate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei. (2) În cazul persoanelor juridice şi a PFA modificarea autorizaţiei se va face pe baza documentului care să ateste schimbările intervenite. (3) Modificarea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică sau PFA se face pentru următoarele situaţii: a) schimbarea denumirii persoanei juridice; b) schimbarea formei de organizare a persoanei juridice; c) schimbarea adresei sediului social al persoanei juridice sau al PFA (4) Documentele necesare la solicitarea modificării autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică sau PFA: a) cerere de solicitare a modificării autorizaţiei de auditor energetic; b) certificatul constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă  +  Secţiunea a 3-a Prelungirea autorizaţiei de auditor energetic  +  Articolul 19 (1) Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării şi se poate prelungi o singură dată pe o perioadă de 3 ani. (2) Prelungirea valabilităţii se acordă prin Decizie a preşedintelui ANRE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente: a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 8 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană fizică şi conform anexei nr. 9 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană juridică; b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic; c) autorizaţia de auditor energetic deţinută anterior, în copie; solicitantul persoană juridică trebuie să ataşeze la dosar şi copii xerox ale autorizaţiilor auditorilor energetici angajaţi pe bază de contract; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional; d) copiile contractelor de muncă ale auditorilor energetici angajaţi ataşate de către solicitantul persoană juridică; e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, respectiv Raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoană juridică sau PFA, după caz; f) minim două recomandări emise de beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista măsurilor rezultate în urma auditului şi care au fost implementate de beneficiar, după caz; g) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, PFA sau juridică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care se solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente; h) în cazul solicitanţilor persoane fizice angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică autorizată ca auditor energetic, aceştia includ în documentaţie lista echipamentelor însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul persoanei juridice angajatoare. (3) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic clasa ..., tipul ...", numele persoanei fizice/PFA/juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE; b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (2), cu semnătura solicitantului.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de auditor energetic  +  Articolul 20 (1) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei fizice, PFA sau persoanei juridice se face de către Comisia de autorizare în una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea Codului de conduită al auditorului energetic autorizat, prezentat în anexa nr. 7 Regulament; b) nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, prevăzute în Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice; c) lipsa numărului minim de auditori persoane fizice din cadrul persoanei juridice; d) netransmiterea până la data de 30 ianuarie a anului următor celui analizat către Comisia de autorizare a Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice. Raportul se transmite în format printat şi electronic. Conţinutul şi modul de întocmire al raportului sunt prezentate în anexa nr. 10 la Regulament; e) neîndeplinirea obligaţiei privind păstrarea documentaţiilor aferente auditurilor energetice, la a căror elaborare au participat pe bază contractuală, pe o perioadă de 5 ani. (2) Suspendarea autorizaţiei de auditor se face pe o perioada de maxim 60 de zile; (3) Comisia de autorizare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării propune suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei în cauză; (4) În termen de 15 zile de la data notificării, Comisia de autorizare emite o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic pe care o transmite auditorului energetic respectiv. (5) Auditorul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea ei definitivă, auditorul nu are dreptul să-îşi desfăşoare în continuare activitatea. (6) Contestaţia împotriva deciziei de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.  +  Articolul 21 (1) Dacă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare, se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1), Comisia de autorizare propune retragerea autorizaţiei de auditor energetic.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 38 din 12 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 26 mai 2014. (2) Preşedintele ANRE emite o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. (3) Auditorul energetic, căruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. (4) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.  +  Articolul 22 (1) La retragerea autorizaţiei de auditor energetic persoanei fizice, ANRE transmite o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, dacă în condiţiile date, numărul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevăzut de la art. 9 lit. d). (2) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, se face la 30 de zile de la emiterea deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizaţi din cadrul acesteia, dacă numărul total al auditorilor energetici angajaţi s-a redus sub cel prevăzut la art. 9 lit. d). (3) ANRE emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.  +  Articolul 23Autorizaţia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de către ANRE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dacă în intervalul de timp arătat numărul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevăzut la art. 9 lit. d).  +  Capitolul VIII Plata tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică, a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică  +  Articolul 24Cererea de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, PFA sau persoană juridică şi cererea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, PFA sau persoană juridică generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de Autoritatea competentă, având la bază tarifele în vigoare, actualizate anual prin ordin al preşedintelui ANRE.  +  Articolul 25Solicitantul achită integral obligaţia financiară respectivă direct la Autoritatea competentă, la înregistrarea cererii sale ori înainte de înregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei în contul Autorităţii competente.  +  Articolul 26Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică sau a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE se constată că nu sunt îndeplinite prevederile prezentului Regulament.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27Autorizaţiile acordate în temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificările şi completările ulterioare îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul Regulament.Anexa 1la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELde autorizaţie de auditor energetic-persoană fizică -Nr........... din ...............În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr........, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, prezenta autorizaţie de auditor energetic se acordă domnului (doamnei) .................., de profesie ......, cu domiciliul în localitatea .........., str............... nr...., bl......, sc...., et...., ap......, judeţul/sectorul ............., şi conferă calitatea de:AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA IELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului în vigoare.Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementarea în domeniul Energiei,Semnătură/ ŞtampilăAnexa 2la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELde autorizaţie de auditor energetic-persoană juridică/PFANr............. din ...............În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr........, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, se autorizează persoana juridică ............................, având sediul în ........................., numărul de înregistrare în Registrul Comerţului ............... şi codul fiscal .......................AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA IIELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic menţionate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr...........Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementarea în domeniul Energiei,Semnătură/ ŞtampilăAnexa 3la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiModel de ştampilă şi legitimaţie pentruauditor energetic persoană fizică-------------NOTĂ(CTCE)Modelul de ştampilă şi legitimaţie pentru auditor energetic persoană fizică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 400 bis din 3 iulie 2013 la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).Notă:Legitimaţia se realizează la dimensiunile şi cu materialul unui card bancar sau din carton de calitate şi cu folie din plastic transparent laminată.Anexa 4la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiDEFINIŢII, TERMENI DE SPECIALITATE ŞI ABREVIERIÎn contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, următorii termeni se definesc astfel:Auditor energetic autorizat - persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare.Audit energetic - procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private sau publice, de identificare şi cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor.Audit complex - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de audit.Audit electroenergetic - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electricăAudit termoenergetic - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică.Autorizare - procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice sau juridice care doresc să obţină calitatea de auditor energetic, în conformitate cu prezentul regulament şi cu reglementările tehnice în vigoare.Autorizaţia de auditor energetic - act ce dovedeşte competenţa tehnică a persoanelor fizice şi juridice care efectuează audituri energetice în România.Bilanţ complex - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţBilanţ electroenergetic - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electricăBilanţ termoenergetic - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică (inclusiv cea eliberată prin arderea combustibililor)Cod CAEN - codul clasificaţiilor activităţilor economice din RomâniaEficienţă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop.Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.PFA - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; înregistrată la Registrul Comerţului.Anexa 5la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELcerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energeticNr........../............PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA ITIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAREA:[__] [__] [__]ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEXINFORMAŢII PERSONALENUME...................... INIŢIALA TATĂLUI........ PRENUME.............DATA NAŞTERII.................. LOCUL NAŞTERII..........................ACT DE IDENTITATE................... SERIA......... NR................ELIBERAT DE .............................. LA DATA ...................COD NUMERIC PERSONAL .................................LOC DE MUNCĂ ..............................................................ADRESA LOCULUI DE MUNCĂ....................................................TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................DOMICILIU..................................................................TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................Subsemnatul/Subsemnata, solicit autorizarea mea pentru clasa I şi tipul de auditor energetic menţionat mai sus şi înscrierea mea în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest registru.Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.EDUCAŢIE, CURSURI DE INSTRUIREse vor ataşa copii după diplomele de absolvire┌────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────────┐│NR. CRT.│ PERIOADA │ DIPLOMA │ INSTITUŢIA CARE A ││ │ │ OBŢINUTĂ │ ELIBERAT DIPLOMA │├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │└────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────────┘SITUAŢIA PROFESIONALĂ ACTUALĂPROFESIA............................ VECHIME ÎN MUNCĂ ...............FUNCŢIA............................. VECHIME ÎN FUNCŢIE..............RESPONSABILITĂŢI ............................................................................................................................................................................................................................................EXPERIENŢA PROFESIONALĂ┌────┬──────┬─────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐│Nr. │ Din │ Până în │ Denumirea operatorului │ Funcţia │ Responsabilităţi ││crt.│ anul │ anul │ economic │ deţinută │ │├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘Semnătura solicitantului ....................... Data ..................Către:ANREComisia de autorizare a auditorilor energeticiAnexa 6la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELde cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energeticNr............./...........PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA IIPersoana juridică (denumirea), .............................................Codul fiscal............... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. .............. cu sediul în .................. str. ....................... nr......... judeţul/sectorul......................... telefon/fax............................... e-mail............. reprezentat legal prin director/manager (numele şi prenumele) ...................TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAREA:[__] [__] [__]ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEXSubsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*) solicit eliberarea autorizaţiei de auditor energetic pentru persoana juridică: .................................................................................................................pentru clasa II şi tipul de audit energetic menţionat şi înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest Registru.------------*) NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.Data................... Semnătura şi ştampila persoanei juridice(nume, prenume, funcţie)Către:ANREComisia de autorizare a auditorilor energeticiAnexa 7la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiCODUL DE CONDUITĂ AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZATRealizarea auditurilor energetice se desfăşoară pe baza principiilor precizate în continuare, a căror respectare de către auditorii energetici autorizaţi ca persoane fizice şi juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibilităţi şi/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate în desfăşurarea acestei activităţi.Auditorul energetic autorizat:1. Acţionează profesional, fără discriminare.2. Acţionează în sensul creşterii competenţei proprii şi asistă pe cei aflaţi în subordinea sa să îşi dezvolte abilităţile relaţionale în activitatea de realizare a auditurilor energetice.3. Nu activează ca reprezentant al unor producători de echipament energetic.4. Păstrează confidenţialitatea datelor obţinute sau rezultate în urma auditului energetic, cu excepţia cazurilor în care este obligat să le facă cunoscute în condiţiile legii, sau obţine consimţământul scris al beneficiarului auditului energetic în acest sens.5. Nu comunică informaţii eronate care să compromită activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.6. Nu prejudiciază prin activităţile sale reputaţia organismului de autorizare.Anexa 8la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELde cerere de prelungire a valabilităţiiautorizaţiei de auditor energeticNr............../.............PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA ITIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA AUTORIZĂRII:[__] [__] [__]ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEXNUME.................. INIŢIALA TATĂLUI ......... PRENUME................DATA NAŞTERII.................. LOCUL NAŞTERII...........................ACT DE IDENTITATE.................... SERIA........ NR...................ELIBERAT DE ............................ LA DATA ........................COD NUMERIC PERSONAL .................................LOC DE MUNCĂ.............................................................ADRESĂ SERVICIU..........................................................TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................DOMICILIU................................................................TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de auditor energetic autorizat solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa I şi tipul menţionat mai sus, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest Registru.Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.Semnătura solicitantului ................... Data .......................Către:ANREComisia de autorizare a auditorilor energeticiAnexa 9la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiMODELde cerere de prelungire a valabilităţiiautorizaţiei de auditor energeticNr............./.............PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA IIPersoana juridică (denumirea), .........................................Codul fiscal........................... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr............ cu sediul în ........................ str. ....................... nr............... judeţul/sectorul...................... telefon/fax ......................... e-mail.......... reprezentat legal prin director/manager (numele şi prenumele) ........................................TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA AUTORIZĂRII[__] [__] [__]ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEXSubsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*) solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa II şi tipul menţionat mai sus, pentru persoana juridică .................................................. precum şi menţinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest Registru.---------*) NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.Data................... Semnătura şi ştampila persoanei juridice(nume, prenume, funcţie)Către:ANREComisia de autorizare a auditorilor energeticiAnexa 10la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energeticiConţinutul cadrual Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilorenergetice de către persoanele juridice autorizate şi PFARaportul va avea următorul cuprins: a) Formă tipărită va cuprinde:1. Date de identificare ale auditorului autorizat, persoană juridică sau PFA;2. Lista cronologică a auditurilor energetice efectuate în anul raportat şi beneficiarii acestora;3. Fişa auditului (va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecărui audit);4. Note privind oportunitatea aplicării unor măsuri cu grad ridicat de replicabilitate şi creştere semnificativă a eficienţei energetice. b) Forma electronică va cuprinde:Tabel 1la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice┌─────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Auditorul │ Beneficiarul │ Tipul auditului energetic ││crt. │ energetic │ auditului ├────────────────┬──────────────┬──────────┤│ │ PJ │ energetic │ Audit │ Audit │ Audit ││ │ │ │electroenergetic│termoenergetic│ complex │├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤│ . │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤│ . │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┘Tabel 2la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice┌────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Principalele măsuri de eficienţă ││Nr. │Beneficiarul│ Domeniul de │Conturul │ energetică propuse ││crt.│ auditului │ activitate al│auditului ├──────────┬────────────┬──────────┤│ │ energetic │beneficiarului│energetic │Denumirea │ Economii │ Costul ││ │ │ │ │ măsurii │ de energie │ implemen-││ │ │ │ │ │ estimate │ tării ││ │ │ │ │ │ (tep) │(mii RON) │├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┘Conţinut cadru al Fişei audituluiFişa cadru trebuie să conţină următoarele informaţii:1. Tipul auditului energetic2. Auditul real:a. conturul de audit şi enumerarea proceselor tehnologice aflate în funcţiune;b. consumul total real de combustibili şi energie pe anul anterior efectuării auditului, corespunzător conturului de audit;c. indicatorii specifici de consum de combustibili şi energie;d. concluzii cu privire la situaţia existentă.3. Auditul optimizat:Notă: Pentru acest tip de audit se vor prezenta informaţii similare cu cele menţionate mai sus pentru auditul real.4. Măsuri propuse pentru creşterea eficienţei energetice, grupate pe categorii şi estimarea tehnico-economică a aplicării acestora (consumuri specifice de combustibili şi energie, randamente energetice, durata de recuperare a investiţiei, rata internă de rentabilitate).-------