ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014    Având în vedere posibilitatea autorizării mai multor societăţi de a efectua verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente supuse Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus într-o primă acţiune prelungirea termenului pentru o perioadă de 3 ani, urmând ca în această perioadă şi alte societăţi din România să îşi pregătească personalul în vederea efectuării acestei activităţi.Până în prezent, nicio societate nu a depus o cerere de principiu privind intenţia de autorizare.În tot acest termen, nicio societate nu şi-a pregătit personalul în vederea desfăşurării activităţilor de verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente.În acest sens, se consideră oportună prelungirea perioadei stabilite la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, urmând ca în această perioadă să se publice prescripţia tehnică cu condiţiile de autorizare a societăţilor care efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente supuse Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările ulterioare, data intrării în vigoare fiind stabilită la împlinirea acestui termen.În această perioadă, toţi cei interesaţi, inclusiv Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., vor putea depune documentaţiile necesare autorizării cu demonstrarea îndeplinirii tuturor cerinţelor din prescripţiile tehnice.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suportă amânare, se impune prorogarea acestui termen cu 2 ani, prin adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 33.-------