ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014    Ţinând cont de obligaţia României de a institui regimul de arie naturală protejată şi declararea acesteia ca sit de importanţă comunitară, respectiv ca arie de protecţie specială avifaunistică până la sfârşitul anului 2015, în vederea completării Reţelei Natura 2000, în conformitate cu obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene,având în vedere faptul că nefinalizarea procesului de declarare a ariilor protejate are consecinţe negative asupra statutului de conservare a speciilor şi habitatelor naturale, fundamental unei dezvoltări durabile a sistemului socioeconomic, afectând astfel dreptul populaţiei la un mediu sănătos garantat de către Constituţia României,luând în considerare necesitatea clarificării cadrului legal în vederea declarării ariilor naturale protejate şi încadrarea în categorii specifice de management a acestora,în cazul în care statutul de conservare al speciilor şi habitatelor este afectat, acestea îşi pierd valoarea conservativă, conducând la consecinţe negative asupra angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.Având în vedere faptul că, în atenţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, au fost transmise mai multe documentaţii de instituire a regimului de arie naturală protejată şi de declarare a acestora ca rezervaţii naturale sau parcuri naturale, iar neadoptarea acestui act normativ ar avea drept efect nefinalizarea procesului de declarare a ariilor naturale protejate, cu grave pierderi în ceea ce priveşte biodiversitatea, având în vedere imposibilitatea unor entităţi de a-şi constitui în subordine structuri de administrare cu personalitate juridică şi constatând tergiversarea neîndeplinirii obligaţiei legale de constituire a acestora, situaţie ce are drept consecinţă neadministrarea efectivă a ariilor protejate, ţinând cont de faptul că neînfiinţarea structurilor de administrare determină aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de conservare şi de management şi conduce la dificultăţi în angajarea de personal specializat pentru aplicarea acestora,având în vedere că toate elementele mai sus menţionate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:"17^1. declararea zonelor naturale - operaţiunea de încadrare a zonelor naturale în categoriile de arii naturale protejate prevăzute la art. 5 alin. (1);"2. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aDeclararea zonelor naturale şi instituirea regimului de arie naturală protejată"3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Declararea zonelor naturale şi instituirea regimului de arie naturală protejată se fac după cum urmează: a) prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal; b) prin hotărâre a Guvernului, pentru rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei, geoparcuri, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică; c) prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, pentru siturile de importanţă comunitară, cu avizul Academiei Române; d) prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, pentru arii naturale protejate, de interes judeţean sau local."4. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Propunerea de declarare a zonelor naturale pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentaţiei prevăzute la alin. (5) şi (6), cu respectarea caracterului specific al fiecărei zone naturale încadrate în condiţiile legii."5. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică şi aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi comerciale naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entităţile menţionate anterior şi aflate în coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice;"6. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, al staţiunilor didactice experimentale, precum şi al altor structuri de cercetare ştiinţifică din sectorul public şi privat şi al muzeelor, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entităţile menţionate anterior şi aflate în coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Attila KorodiViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 31.-----