ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 mai 2014privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014    Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, se impune completarea Programului naţional de dezvoltare locală, prin introducerea unei noi categorii de beneficiari, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, şi prin introducerea unui nou domeniu specific acestui program, respectiv realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.Introducerea acestui nou domeniu este considerată imperios necesară pentru a preveni imposibilitatea exercitării atribuţiilor autorităţilor publice, precum şi a instituţiilor publice aflate în subordine care îşi desfăşoară activitatea în spaţii improprii, respectiv construcţii vechi, degradate, care în eventualitatea producerii unui seism ar duce la colapsul instituţional şi implicit la pierderi materiale şi de vieţi omeneşti.De asemenea, sediile autorităţilor publice sau ale instituţiilor din subordine care au suferit degradări ireversibile produse de incendii, inundaţii sau alunecări de teren au nevoie urgentă de crearea cadrului legal pentru a permite intervenţia statului ca măsură de sprijin pentru exercitarea atribuţiilor legale ale acestora.Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente cu privire la modificarea derulării programului, pentru a asigura un climat investiţional cât mai atractiv pentru toate localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă,neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul act normativ conduce la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.De aceea, pentru revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru a putea întregi bugetele locale cu sumele decontate de către acestea pentru obiectivele incluse în program în vederea prevenirii înregistrării de arierate din cauza alocărilor insuficiente de la bugetul de stat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară."2. La articolul 7 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora."3. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţii justificate, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 pot transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, pentru anul în curs."4. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4) şi (4^1) şi în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate, întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii transmit solicitările de fonduri la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu informarea consiliilor judeţene."6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu şi-a onorat în anii precedenţi obligaţiile de plată prevăzute în contractele de finanţare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot deconta în anul curent şi cheltuieli efectuate şi decontate de beneficiari."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 30._______