NORME METODOLOGICE din 23 martie 2012 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 218 din 23 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente instrumentelor structurale și a contribuției publice naționale totale  +  Articolul 1(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 5 din Ordonanță au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din instrumente structurale, conform formularului 1.(3) Fișa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanțare/implementarea proiectului și va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.(4) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, în calitate de beneficiar prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță, va cuprinde în buget sumele menționate la alin. (1) numai dacă fișa de fundamentare a proiectului este avizată de autoritatea de management a programului operațional în cadrul căruia se propune la finanțare/se finanțează proiectul respectiv și va avea în vedere, după caz, contractul/decizia/ordinul de finanțare aferent/aferentă proiectului.  +  Articolul 2(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 6 din Ordonanță au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din instrumente structurale, conform formularului 1, fără a mai solicita avizul autorităților de management.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanță au obligația ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent să prezinte o copie a formularului bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fișei de fundamentare menționate la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanțare în cadrul programului operațional respectiv, semnat și ștampilat de ordonatorul principal de credite.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice locale finanțate integral/parțial din bugetul local.(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată, pe baza solicitării de finanțare transmise de beneficiari.  +  Articolul 3Formularul 1 este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanțat/propus la finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.  +  Articolul 4(1) În cazul proiectelor propuse la finanțare în anul bugetar curent, pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanțare nu au fost încheiate cu autoritățile de management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) vor cuprinde informații privind eligibilitatea cheltuielilor și necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.(3) Cheltuielile efectuate în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive în bugetul ordonatorului de credite beneficiar dacă nu se încheie contractele/deciziile/ordinele de finanțare.  +  Articolul 5(1) Valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinanțării de la bugetul de stat și finanțării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) au obligația să informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinanțare, în vederea diminuării corespunzătoare a subvenției acordate.(3) Beneficiarii finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată, conform art. 10 lit. a) și b), în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvențiile prevăzute la alin. (1).(4) În cazul în care restituirea subvenției menționate la alin. (3) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvențiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Sumele reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale și contribuția publică națională totală pentru fiecare program operațional se cuprind la nivel de credite de angajament și credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanțarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.(2) Contribuția publică națională totală, reflectată în formularul mai sus menționat, pentru fiecare program operațional, cuprinde cofinanțarea publică pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță, sumele reprezentând finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art. 15 alin. (1) din Ordonanță, precum și, spre informare, sumele reprezentând cofinanțarea publică a beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță.(3) În cazul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", poziția din formularul menționat la alin. (1) corespunzătoare cofinanțării publice a beneficiarilor finanțați integral din bugetele publice centrale include, spre informare, și cofinanțarea publică a beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului asigurărilor pentru șomaj.(4) Sumele prevăzute la art. 8-11 din Ordonanță se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare și plată conform prevederilor art. 12 din Ordonanță, respectându-se metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.  +  Articolul 7(1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management vor stabili valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în vederea contractării ulterioare, în ordinea priorităților, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, până la atingerea plafonului stabilit.(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanțele bugetare, din reducerile procentuale, din rezilierea contractelor de finanțare și din economii, autoritățile de management vor stabili valoarea acestora și vor reconsidera sumele aferente procentelor de finanțare pe surse, așa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanțare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, în lipsa acestuia, în ordinea priorităților ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1). (la 02-06-2014, Alin. (4) al art. 7 din norme a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (la 18-07-2013, Art. 7 din norme a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 482 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 18 iulie 2013. )  +  Capitolul II Fluxuri financiare și evidență contabilă  +  Articolul 8Programul operațional sectorial "Transport" utilizează mecanismul plății directe.  +  Articolul 9(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță care au în implementare proiecte finanțate din instrumente structurale:a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii instrumentelor structurale, cofinanțării publice și finanțării taxei pe valoarea adăugată neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum și altor cheltuieli decât cele eligibile;b) sumele aferente rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, se virează cu celeritate de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanță, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Mediului și Pădurilor și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în cazul proiectelor prevăzute la art. 5 alin. (2)-(3) și art. (3^1) din Ordonanță.(2) Autoritățile de management notifică în scris beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând formularul 2.  +  Articolul 10În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță, care au în implementare proiecte finanțate din instrumente structurale:a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanțării de la bugetul de stat și finanțării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, se virează de către autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată din conturile de disponibil prevăzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare și plată, în conturile de disponibilități ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor locale, după caz;b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, precum și cele aferente prefinanțării, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată din conturile de disponibil prevăzute la art. 37 în conturile de disponibilități ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale sau în conturile de disponibilități distincte deschise pentru gestionarea prefinanțării, după caz.  +  Articolul 11Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 15 alin. (3) din Ordonanță, se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 12Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și art. 10 se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare, precum și conform procedurilor interne ale autorităților de management/Autorității de certificare și plată.  +  Articolul 13(1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinanțării, din conturile Autorității de certificare și plată în conturile autorităților de management se realizează la termenele și pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare și plată și fiecare autoritate de management.(2) Sumele reprezentând prefinanțări și rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană se păstrează în euro în contul de disponibil deschis la Banca Națională a României, pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată, urmând ca Autoritatea de certificare și plată să efectueze, în termenul prevăzut în procedurile interne, operațiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul în euro al sumelor solicitate de autoritățile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum și prin cererile de prefinanțare.  +  Articolul 14(1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare se realizează cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări scrise, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare;b) existența unui/mai multor contract/contracte de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări încheiat/încheiate între beneficiar și unul sau mai mulți operatori economici a/ale cărui/căror valoare/valori cumulate să fie de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% în cazul celorlalte proiecte, cu excepția proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui astfel de contract;c) calendarul/graficul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului asigură respectarea prevederilor art. 16 alin. (2)-(5);d) constituirea unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele care nu presupun, până la data solicitării prefinanțării, încheierea unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări, cu condiția ca în contractele/deciziile/ordinele de finanțare să fie specificat termenul până la care beneficiarul se angajează să prezinte un astfel de contract.(3) În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări până la termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de management are responsabilitatea recuperării sumelor prevăzute la alin. (1).(4) Valoarea garanției constituite conform prevederilor alin. (1) lit. d) poate fi diminuată proporțional cu valoarea prefinanțării recuperate conform art. 16 alin. (3) și alin. (5).  +  Articolul 15(1) Prefinanțarea se acordă în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puțin două tranșe.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prefinanțarea se acordă în cotă de maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului pentru:a) proiectele majore în sensul prevăzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;b) proiectele pentru care finanțarea acordată este egală cu valoarea totală eligibilă;c) proiectele a căror valoare eligibilă este mai mică de 1.000.000 lei.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanțare prevăd depunerea a cel mult două cereri de rambursare, prefinanțarea se poate acorda într-o singură tranșă.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis și al proiectelor care au ca obiect finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare ale organismelor intermediare, prefinanțarea se poate acorda într-o singură tranșă, în cotă de maximum 35% din valoarea totală a finanțării, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare. (la 22-05-2013, Alin. (4) al art. 15 din norme a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 mai 2013. )  +  Articolul 16(1) În condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1), prima tranșă de prefinanțare se acordă în cotă de maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.(2) Următoarele tranșe de prefinanțare pot fi acordate dacă au fost autorizate cheltuieli în valoare de minimum 60% din valoarea cumulată a tranșelor anterioare de prefinanțare.(3) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanță, autoritățile de management au obligația recuperării prefinanțării prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanțare a unui procent de deducere a prefinanțării cel puțin egal cu cota de prefinanțare acordată la nivel de proiect, aplicat la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepția cererii de rambursare în cadrul căreia cuantumul prefinanțării rămase de recuperat reprezintă un procent mai mic decât cel stabilit și cu excepția ultimei cereri de rambursare.(4) Autoritățile de management au obligația recuperării integrale a prefinanțării acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis.(5) În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranșe de prefinanțare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea prefinanțării acordate, autoritățile de management au obligația recuperării prefinanțării neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite și a cheltuielilor pentru plata taxei pe valoarea adăugată neeligibile aferentă acestora.(6) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și la art. 6 alin. (1) din Ordonanță, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori și/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(7) În cazul în care contul menționat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.(8) Suma reprezentând diferența dintre dobânda acumulată în contul prevăzut la alin. (6) corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în cont și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente contului respectiv, în cazul programelor pentru care acestea nu sunt considerate cheltuieli eligibile, se raportează autorității de management și se virează în contul din care a fost plătită prefinanțarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.(9) În cazul în care comisioanele aferente contului prevăzut la alin. (6) sunt considerate cheltuieli eligibile, suma reprezentând diferența dintre dobânda acumulată și valoarea impozitelor aferente se raportează autorității de management și se virează în contul din care a fost plătită prefinanțarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.(10) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (8) și (9) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligația de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă instrumentelor structurale în cazul plății finale.(11) Prefinanțarea restituită de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanță poate fi reacordată o singură dată, în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.(12) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 17(1) Valoarea prefinanțării recuperate potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferentă instrumentelor structurale. În cazul în care suma aferentă instrumentelor structurale este insuficientă pentru recuperarea în totalitate a prefinanțării, diferența rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat și, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit, cu obligația reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea. În scopul întocmirii declarațiilor de cheltuieli către Autoritatea de certificare și plată, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat și, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit se vor evidenția corespunzător contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea. (la 02-06-2014, Alin. (1) al art. 17 din norme a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2) Sumele rezultate din operațiunile prevăzute la art. 16 alin. (8)-(10) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.  +  Articolul 18Autoritățile de management au obligația stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:a) procentului și condițiilor de acordare și recuperare a prefinanțării;b) termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăților aferente prefinanțării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiarii prevăzuți la art. 15 din Ordonanță;c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului;d) documentelor justificative necesare acordării prefinanțării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiarii prevăzuți la art. 15 din Ordonanță;e) obligației ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;f) limitării la maximum 3 a numărului de solicitări de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa justificat autorității de management, respectiv limitarea la un număr de ori cel mult egal cu numărul contractelor de achiziție publică în cazul proiectelor cu o valoare totală mai mare de 50 milioane lei și a căror implementare presupune încheierea a mai mult de 3 contracte de achiziție publică, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare;f^1) în situația în care, din motive neimputabile beneficiarului, este necesară actualizarea calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita prevăzută la lit. f), solicitarea de actualizare se poate face, în mod justificat, în termen de 20 de zile de la luarea la cunoștință a motivelor care determină această solicitare, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirarea datei de depunere a următoarei cereri de rambursare, așa cum a fost aceasta stabilită prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, cu modificările ulterioare; (la 02-06-2014, Lit. f^1) a art. 18 din norme a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) g) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;h) sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor și condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice și prin Ordonanță, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.  +  Articolul 19Transferul sumelor aferente prefinanțării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile din conturile autorităților de management/Autorității de certificare și plată în conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectuează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care:a) autoritatea de management autorizează plata, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte;b) Autoritatea de certificare și plată primește de la autoritatea de management cererile de prefinanțare/cererile de rambursare întocmite conform acordului încheiat între cele două părți privind managementul financiar și controlul în cazul Programului operațional sectorial "Transport".  +  Articolul 20(1) Beneficiarii de proiecte finanțate din instrumente structurale au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(2) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și instituțiile publice finanțate integral din bugetul local în calitate de beneficiari și care nu au calitatea de lideri de parteneriat înregistrează în evidența extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente instrumentelor structurale, pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management conform art. 9 alin. (2).  +  Capitolul III Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale  +  Articolul 21Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autoritățile de management faza de angajare și/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 19 din Ordonanță, precum și autoritățile de management au obligația să respecte prevederile specifice prezentului capitol.  +  Articolul 22În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectuează următoarele operațiuni:a) organismul intermediar întocmește lista proiectelor selectate, conform formularului 4 și o transmite autorității de management;b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, formularul 3 cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu formularul 4;c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cu beneficiarii;d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu și întocmește lista cu acestea, pe care o transmite autorității de management, conform formularului 5;e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv formularul 4.  +  Articolul 23În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectuează următoarele operațiuni:a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 6 alin. (1);b) organismul intermediar întocmește lista proiectelor selectate conform formularului 4 și completează formularul 3 cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita menționată la lit. a). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu formularul 4;c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza formularului 4;d) organismul intermediar transmite autorității de management o copie a formularului 3 și a formularului 5, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).  +  Articolul 24În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar, pentru angajamentul global, autoritatea de management efectuează următoarele operațiuni:a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, și completează formularul 3 cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în anexă la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare cu beneficiarii pe baza formularului 4, contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.  +  Articolul 25Formularul 3 poate fi completat și în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.  +  Articolul 26(1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, autoritățile de management rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 6 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând formularul 6.(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.  +  Articolul 27În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operațiuni:a) organismul intermediar verifică existența cererilor de rambursare/prefinanțare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanțare;b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar: b1) acordă viza "Bun de plată", dacă această operațiune a fost delegată prin acordul de delegare, și transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor; b2) transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plată" conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor.  +  Articolul 28În cazul în care nicio parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operațiunilor prevăzute la art. 27.  +  Articolul 29(1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul autorității de management, folosind formularul 7, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuției publice naționale și în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă instrumentelor structurale.(2) În cazul în care ordonanțarea se face pentru mai multe cereri de rambursare/prefinanțare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari, formularul 7 va fi însoțit de o anexă, conform formularului 8, care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare completării ordinelor de plată.(3) Formularul 7 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru rambursare, prefinanțare sau restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari.  +  Articolul 30Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare și plată are obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorității de management/Autorității de certificare și plată.  +  Articolul 31În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităților de management și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale, beneficiarii au obligația transmiterii formularului 9, din care să rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanțare.  +  Articolul 32În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, autoritățile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorității de certificare și plată și cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare și plată, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor respective, conform acordurilor încheiate între cele două părți privind managementul financiar și controlul la nivelul programelor operaționale.  +  Articolul 33Corespunzător excepției stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonanță, în cazul proiectelor de operațiuni pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare și plată are calitatea de beneficiar, se aplică procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilită conform reglementărilor în domeniu.  +  Capitolul IV Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat  +  Articolul 34Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanță este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 35(1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider și parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România.(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecărei autorități de management, în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice altă natură, după caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului respectiv.(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența autorității/instituției/organizației care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta inițiază stabilirea parteneriatului.(5) Autoritățile/Instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din instrumente structurale, menționând totodată principalele activități ale proiectului și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă și nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 24 din Ordonanță se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire națională sau prin internet și demonstrează că a ales partenerii dintre entitățile private care au răspuns anunțului public.(7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state membre ale Uniunii Europene, procedura transparentă și nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 24 din Ordonanță, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectați dintre organizațiile care au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului.  +  Articolul 36(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/rambursare către autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 și 10, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligația deschiderii unui cont de disponibilități în vederea primirii de la autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată atât a sumelor aferente prefinanțării, cât și a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate și restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, la nivelul proiectului.(3) Liderul parteneriatului care este finanțat integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate solicita:a) acordarea de prefinanțare în numele partenerilor care pot primi prefinanțare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanță, proporțional cu contribuția fiecărui partener în cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat;b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de partenerii prevăzuți la art. 15 alin. (1) din Ordonanță.(4) Sumele necesare desfășurării activităților proprii în cadrul proiectului sunt gestionate de lider și parteneri prin:a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanțării cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (6)-(9);b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri și cheltuieli sau conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.(5) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de disponibilități proprii și/sau în conturile de disponibilități ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/instituții de credit din România și/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală propriu și/sau al partenerilor, la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în:a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor ale căror proiecte sunt finanțate integral din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanță;b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale prin bugetele cărora sunt finanțate proiectele respective, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de entități finanțate integral din bugetele locale.(7) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o instituție de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituție de credit din România, în situația în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene și nu are un cont deschis la o instituție de credit din România.(8) Liderul are obligația transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât și autorității de management, cu privire la efectuarea viramentului în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont.(9) Partenerii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligația verificării încasării sumelor în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(10) În cazul în care încasarea sumelor prevăzute la alin. (5) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligați să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât și autorității de management, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.  +  Capitolul V Conturile aferente derulării instrumentelor structurale și a contribuției publice naționale totale  +  Articolul 37(1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaționale, reglementate prin Ordonanță, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.(2) Pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea instrumentelor structurale, gestionate de Autoritatea de certificare și plată:a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență";b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional «Asistență tehnică»";c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional «Regional»";g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional sectorial «Transport»";h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional sectorial «Mediu»".(3) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanțare în cazul programului operațional care utilizează mecanismul plății directe, respectiv contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare și plată.(4) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea prefinanțării și în cazul indisponibilității temporare de instrumente structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare și plată, sunt următoarele:a) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale";b) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional «Asistență tehnică»";c) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";d) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";e) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";f) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional «Regional»";g) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional sectorial «Transport»";h) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului operațional sectorial «Mediu»".(5) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile în cazul programului operațional care utilizează mecanismul plății directe, respectiv contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare și plată.(6) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare și plată, sunt următoarele:a) contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale";b) contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional sectorial «Transport»".(7) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea operațiunilor financiare determinate de finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor în cadrul programelor operaționale aferentă instrumentelor structurale, inclusiv a prefinanțării. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operațional, sunt următoarele:a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional «Asistență tehnică»";b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional «Regional»";f) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial «Mediu»".(8) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea cofinanțării programelor operaționale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operațional, sunt următoarele:a) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional «Asistență tehnică»";b) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";c) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";d) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";e) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional «Regional»;f) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial «Mediu»".(9) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operațional, sunt următoarele:a) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional «Asistență tehnică»";b) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";c) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";d) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";e) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional «Regional»";f) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operațional sectorial «Mediu»".(10) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operațional, sunt următoarele:a) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional «Asistență tehnică»";b) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»";c) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»";d) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»";e) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional «Regional»";f) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operațional sectorial «Mediu»".(11) În cazul plăților indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul de cheltuieli 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat ..." pentru efectuarea de plăți în limita creditelor bugetare deschise la poziția bugetară corespunzătoare cofinanțării proiectelor și pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile aflate în sarcina autorităților de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de autoritatea de management.  +  Articolul 38(1) Sumele primite din prefinanțare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari în scopul implementării proiectelor se gestionează de către beneficiarii prevăzuți la art. 5 și 6 din Ordonanță, prin conturi deschise în sistemul Trezoreriei Statului.(2) În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanță, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, precum și restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari în scopul implementării proiectelor se încasează în conturile de disponibilități prin care aceștia își gestionează bugetele de venituri și cheltuieli.(3) Pentru operațiunile financiare aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, derulate între Autoritatea de certificare și plată/autoritățile de management și categoriile de beneficiari, altele decât cele prevăzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.  +  Articolul 39(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanță, conturile de venituri prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, sunt:a) conturile de venit ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.2) pentru Fondul Social European:a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.3) pentru Fondul de coeziune:a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b.2) pentru Fondul Social European:b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c.2) pentru Fondul Social European:c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d) conturile de venit ale bugetului fondului național de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d.2) pentru Fondul Social European:d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori".(1^1) Sumele aferente instrumentelor structurale, virate eronat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, care utilizează mecanismul plății indirecte, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din formularul 10. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicită restituirea. (la 02-06-2014, Alin. (1^1) a art. 39 din norme a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (1^2) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (1^1) sunt următoarele:a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 45.01 «Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări», codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468. (la 02-06-2014, Alin. (1^2) a art. 39 din norme a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. ) (2) În cazul instituțiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanță, conturile în care se virează sumele aferente prefinanțării și rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum și a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt:a) conturile de venit ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanțare";a.2) pentru Fondul Social European:a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanțare";a.3) pentru Fondul de coeziune:a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanțare";b) contul de venit al bugetului local, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare cofinanțării de la bugetul de stat și finanțării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare".(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont:a) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanță;b) Ministerului Mediului și Pădurilor, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (3) din Ordonanță;c) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, în cazul proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Ordonanță.(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari, cât și pentru sumele cuvenite entităților finanțate integral din bugetele acestora.(6) În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanță, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt următoarele:a) 50.25.15 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor publice de subordonare centrală reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor publice de subordonare locală reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";d) 50.09.02 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate de la bugetul de stat reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";e) 50.36.01 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate de la bugetul asigurărilor de șomaj reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii";g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituțiilor publice subvenționate din bugetul local";h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009";i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alții decât operatorii economici și persoane fizice, reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009".(7) În cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum și a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt următoarele:a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale și din cofinanțarea acestora";b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alții decât operatorii economici și persoane fizice, aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale și din cofinanțarea acestora".(8) În cazul beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii, care își gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilități, conturile în care se virează sumele aferente prefinanțării și rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum și a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt următoarele:a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestionează sumele rambursate de autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată.(9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilități care se deschide pe numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare".  +  Articolul 40Formularele 1-10 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 02-06-2014, Art. 40 din norme a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. )  +  Anexăla normele metodologiceFormularul 1------------Ordonator de crediteDepartamentul (care propune/implementează proiectul) .......Bugetul din care este finanțat: .................I - Credite de angajament (CA)II - Credite bugetare (CB)Fișă de fundamentareProiect propus la finanțare/finanțat din instrumente structuraleDenumire proiect ....................și/sauNr. și dată contract/decizie/ordin de finanțare ....................Program/Instrument/Facilitate ....................Tipul fondului extern nerambursabil(FEN) postaderare - FEDR/FSE/FC ....................                                                                           - mii lei -
  Perioada de implementare          CA/CB           Bugetul proiectului*) (realizat/estimat)
  Total         Cheltuieli eligibile  Alte cheltuieli decât cele eligibile
  FEN postaderare     Buget propriu      Total   din care: TVA neeli-gibilă
  buget propriu buget propriu
  0   1=2+3+4 2 3 4 5
  ...(anul 1) (realizat/estimat)   I      
  II      
  ...(anul 2) (realizat/estimat)   I      
  II      
  ...(anul 3)    I      
  II      
  ...(anul n)    I      
  II      
  TOTAL    I      
  II      
  --------*) Pentru proiectele în parteneriat se iau în considerare sumele angajate/asumate a fi asigurate în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat.    Descriere activități eligibile:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                            ┌─────────────────────────────────┐                                            │ Avizat**) │                                            └─────────────────────────────────┘    Departament/Direcție (beneficiar) Autoritatea de management    ................................ .....................    Director general/Director, Director general/Director,    ................................ .........................    Date de contact responsabil proiect:    Nume: ...................    Telefon: ................    Fax/e-mail: .............--------**) Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  Formularul 2------------MODELde notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituricorespunzătoare rambursării cheltuielilor aferenteinstrumentelor structurale [conform art. 7 alin. (1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009,aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009,cu modificările și completările ulterioare]Nr. ....... din data de............De la: Autoritatea de management.................................Către: ............................................. (beneficiar)Referitor:Proiect .............................. (numărul contractului de finanțare) - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile și rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ........ din data de ...............................Vă informăm că în data de .................... a fost virată suma de .......................... în contul de venituri ..............., reprezentând rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.Suma menționată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menționată:
  Categorii de cheltuieli eligibile  Valoare totală     Suma solicitatăla rambursare   Suma virată în contul de venituri  
  din care TVA neeligibilă
  ...     
  ...     
  TOTAL:    
  Director general/Director,.........................Autoritatea de management....................
  Formularul 3------------Ministerul/Instituția...........................Autoritatea de management/Organismul intermediar................................................Data emiterii ...............................Compartimentul de specialitate ......................Nr. .................................................PROPUNERE DE ANGAJARE(pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajamentreflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal decredite cu rol de autoritate de management)Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare totală finanțare nerambursabilă) ................sauLista de proiecte selectate - nr. ........ din data de ..........................                                                                      - lei -
  Anexă refe- ritoare la finanțarea programelor aferente politicii decoeziune a UE Credite de angajament (ct. 8071 + + SID ct. 8072)    Credite de angajament angajate (cont 8072)     Disponibil de credite de angaja- ment ce mai poate fi angajat    Suma angajată       Disponibil de credite de angaja- ment rămas de angajat    
  0 1 2 3 = 1 - 2 4 5 = 3 - 4
  Finanțare UEdin care:           
  FEDR      
  FES      
  FC      
  Contribuția publică na- țională to- tală                     
  din care:      
  Cofinanțare publică           
  TVA neeligi-bilă           
  TOTAL      
  Compartiment de specialitate   Data .................   Semnătura ............ Compartiment de contabilitate *)   Data ...................   Semnătura .............. Control financiar preventiv propriu  CFPP Data ................. Viza  Semnătura ............
  --------*) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,.....................Data ................Semnătură ...........
  Formularul 4------------Ministerul (Instituția) .......................................Autoritatea de management/Organismul intermediar ..............Aprobat listă proiecte selectate:Autoritatea de management/Organismul intermediar .............Directorul general/Director,.../semnătura și ștampila)..LISTAproiectelor selectateNr. ....... din data de .........
  Nr. crt.      Beneficiar        Denumire proiect       Valoarea finanțare nerambursabilă eligibilă Valoare TVAneeligibilăaferentă cheltuieli-lor eligi- bile - lei -
  Finanțare UE(FEDR/FSE/ FC)  Finanțare națională eligibilă  
        
        
        
  TOTAL:    
    Autoritatea de management/Organismul intermediar ....................  Director general/Director,  ......./(semnătura și ștampila)........
  Formularul 5------------Ministerul (Instituția) ..................................................Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................LISTAcontractelor/deciziilor/ordinelor de finanțareNr. ....... din data de ..............
  Nr. crt.        Nr./Dată contract/decizie/ordin       Beneficiar         Denumire proiect        Valoare finanțare nerambursabilă eligibilă - lei - Valoare TVA neeligibi-aferentă cheltuie- lilor eli-gibile - lei -
  Finanțare UE (FEDR/FSE/FC)    Finanțare națională eligibilă     
         
         
         
  TOTAL:    
  Director general/Director,...../(semnătura și ștampila)........
  Formularul 6------------Ministerul...........................Autoritatea de management..........................................Compartimentul de specialitate .......................................Nr. .................................................Data emiterii ..................................ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetulordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)                                                                     - lei -
   Finanțare UE, din care: ........................ FEDR ........................ FSE ........................ FC ........................ Contribuția publică națională, din care: Cofinanțare publică TVA neeligibilă  TOTAL: ........................
  Compartiment de specialitate Data: Semnătura: ..................
  Spațiu rezervat CFPP Data: - Viza Semnătura: ............. - Refuz de viză - Înregistrare individuală Nr. ........... Data ...................
                          Ordonator principal de credite,                       ..................................                       Data: ...........................                       Semnătura: ..................
  Formularul 7------------    Ministerul .............    Autoritatea de management ......................                                               Data emiterii ..................                                               Compartimentul de specialitate .                                               ................................                                               Nr. ............................                              ORDONANȚARE DE PLATĂ    Tipul plății:                   PREFINANȚARE ┌──────────────────────┐                   RAMBURSARE ├──────────────────────┤                   TVA ├──────────────────────┤                                        └──────────────────────┘    Lista documentelor justificative:    conform anexei nr. ............    ...............................    Nr./Dată contract/decizie/ordin de finanțare sau    "conform anexei" ...........................................          Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:                                                                        - lei -
      Disponibil înaintea efectuării plății (ct. 8066-770/5xx -doc. în decontare)*)Suma de plată   Disponibil după efectuarea plății  
  0 1 2 3 = col. 1-2
  Finanțare UE, din care:    
  - FEDR    
  - FSE    
  - FC    
  și/sau    
  Contribuția publică națională totală, din care:          
  - cofinanțare publică    
  - TVA neeligibilă    
      TOTAL    Numele și adresa beneficiarului**) Numărul de cont**) ................                                           Trezoreria    .................................. (Banca) ...........................    .................................. Cod ...............................
  Compartimentul Compartimentul de specialitate de contabilitate***)  Data .......... Data ..............  Semnătura ..... Semnătura ......... Control financiar preventivpropriu  Data .................. Viza Semnătura .............
  ----------*) Disponibilul din prima ordonanțare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilitățile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare) și creditele bugetare ale anului curent (plățile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).**) Se va completa cu "conform anexei", în cazul ordonanțării globale la plată.***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.Ordonator principal de credite,...............................Data .....................Semnătura ................
  Formularul 8------------    Ministerul ...............................    Autoritatea de management ................                                     ANEXĂ            la Ordonanțarea de plată nr. ..... din data de .........
  Nr. crt.  Nr./Dată contract/decizie/ ordin de finanțare Beneficiar   Adresă beneficiar  Bancă beneficiar  Nr. cont beneficiar Suma (lei) 
         
         
         
         
        Director general/Director,      ..........................       (semnătura și ștampila)
  Formularul 9------------MODELde notificare cu privire la reconcilierea contabilăDe la: ............................ (beneficiar)Către: Autoritatea de management ...............Referitor: Proiect .......(număr contract de finanțare)Vă informăm că la data de .......... situația încasărilor/plăților a fost următoarea:– sume încasate de la autoritatea de management: ..........., conform:– O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...– O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...– ........................– sume plătite (restituite) către autoritatea de management: ............, conform:– O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...– O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...– ........................Beneficiar (reprezentant legal),................................Formularul 10CERERE DE RESTITUIREa sumelor virate eronat în conturile de venituri alebugetului de stat de către ordonatorii principali decredite cu rol de autoritate de management în cadrulobiectivului convergență nr. .... din data de .......    Către .................................................................*1)    Prin prezenta cerere, ..........*2), cu sediul în localitatea ...........,str. ....... nr. ....., județul/sectorul ......, având CIF ......, în temeiulprevederilor .......*3), solicităm restituirea sumei de ........*4), viratăeronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ...., codificat cuCIF ......, cod IBAN ......, reprezentând ......, achitată cu OPT nr. .......din data de ........    Restituirea va fi efectuată în contul nr. .......*5), CIF .......,cod IBAN ......, deschis la Trezoreria .......                       Numele și prenumele ordonatorului                             principal de credite,                         .............................                                   Semnătura                          ...........................                                      L.S.-----------*1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.*2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).*3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.*4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.*5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituția publică. (la 02-06-2014, Formularul 10 din norme a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. )
  ------