HOTĂRÂRE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012  Având în vedere dispozițiile:- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile de management pot încheia acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu beneficiarii, în măsura în care acestea permit încheierea unor astfel de acte adiționale.  +  Articolul 4Ori de câte ori în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă se face referire la limite maxime/minime ale unor elemente valorice, procentuale sau temporale, autoritatea de management stabilește prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu beneficiarii valorile concrete ale acestor elemente, având în vedere condițiile specifice de implementare ale programului operațional pe care îl gestionează.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  București, 23 martie 2012.Nr. 218.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionareafinanciară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență