ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 (*actualizată*)privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă(actualizată până la data de 2 iunie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------Având în vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Obiectul reglementat. DefiniţiiObiectul reglementat. Definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.  +  Articolul 2 (1) Termenii program operaţional, Autoritate de management, organism intermediar, obiectiv convergenţă, beneficiar, corecţii financiare, dezangajare automată au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. (2) Termenii neregulă, creanţe bugetare rezultate din nereguli, autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune; b) Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; c) Unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz; d) prefinanţare - sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;-----------Litera d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. e) cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 ;-----------Litera e) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. f) cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. e), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale; g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; h) contribuţia publică naţională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor operaţionale, format din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile; i) plată directă - transferul direct din contul Autorităţii de certificare şi plată în contul beneficiarului al sumelor reprezentând prefinanţare şi/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;------------Litera i) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". j) plată indirectă - transferul, prin intermediul Unităţii de plată, în contul beneficiarului, al sumelor reprezentând onorarea cererilor de plată, de prefinanţare şi/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;--------------Lit. j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. k) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuţiei din instrumente structurale, valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi din valoarea cheltuielilor publice şi/sau private altele decât cele eligibile. l) cereri de plată - cereri formulate de către beneficiarii proiectelor finanţate din instrumente structurale prin care aceştia solicită autorităţilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale şi cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, precum şi pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor ordinelor de finanţare, după caz, acceptate la plată de către beneficiari.-----------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. m) proiect propriu - orice proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, altele decât proiectele prin care se realizează rambursarea drepturilor de natură salarială acordate în baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Lit. m) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.  +  Capitolul II Managementul financiar al instrumentelor structuraleManagementul financiar al instrumentelor structurale  +  Articolul 3Fondurile aferente instrumentelor structurale se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţă şi ale programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum şi coordonarea managementului financiar al contribuţiei publice naţionale totale, putând emite în acest sens instrucţiuni/ghiduri aferente gestionării financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autorităţile de management/organismele intermediare.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.(1^1) La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbţiei instrumentelor structurale.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an diminuări şi redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale, în funcţie de stadiul implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri din instrumente structurale între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din LEGEA nr. 362 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009. (3) Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria Statului. (4) Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (5) Sumele aferente derulării proiectelor finanţate din instrumente structurale, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4^1 (1) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăţilor directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.-----------Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. (2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de mai multe ori, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.(4)În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale. (5) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (2) atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.---------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 1 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Capitolul III Contribuţia publică naţională totalăContribuţia publică naţională totală  +  Articolul 5*) (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12.--------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (2) Cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral de la bugetul de stat sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor, după cum urmează:--------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. a) din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiectele proprii şi pentru proiectele ai căror beneficiari sunt:a^1) Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Constanţa, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A., Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia» - S.A., Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER;a^2) Autoritatea Feroviară Română - AFER, pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare;a^3) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare;a^4) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A. Constanţa;--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) din bugetul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru proiectele în domeniul infrastructurii rutiere al căror beneficiar este Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. c) abrogată;--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. d) abrogată;--------------Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (3) În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Administraţia Naţională «Apele Române» şi Administraţia Naţională de Meteorologie.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.(3^1) În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanţării valorii totale a Proiectului paneuropean de cercetare «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)», al cărui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN-HH.------------Alin. (3^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. (4) În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanţate din instrumente structurale.--------------  +  Articolul 5^1 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 6 (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora. (2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanţate din instrumente structurale. (3) Prin derogare de la prevederile art. 58 şi ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 7 (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (2) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective. (3) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7^1Prin excepţie de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parţial în cadrul Programului operaţional sectorial «Transport» şi Programului operaţional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 7^2Prin excepţie de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele Deva şi Hunedoara, transferate în cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, după autorizarea cheltuielilor de către aceasta, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale.-----------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 3 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 8În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, cu excepţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică", se cuprind: a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi, după caz, la art. 24^1;------------Litera a) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. b) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale prin programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1);-----------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului operaţional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora; d) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor; e) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi din cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;----------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. f) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;------------Litera f) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. g) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; h) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de certificare şi plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată; i) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c).----------Litera i) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.---------Litera j) a art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. k) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată;--------------Lit. k) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. l) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată.--------------Lit. l) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013. m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, şi decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă.-----------Lit. m) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. n) sumele necesare acoperirii corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive.-----------Lit. n) a art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.  +  Articolul 9În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" se cuprind: a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi, după caz, la art. 24^1;-----------Litera a) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. b) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1);-----------Litera b) a art. 9 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului operaţional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora; d) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional «Asistenţă tehnică», în cazul proiectelor în care structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au calitatea de beneficiar;-----------Lit. d) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. e) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor; f) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a Programului operaţional «Asistenţă tehnică», ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;----------Litera f) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. g) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;------------Litera g) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. h) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de certificare şi plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată; j) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c).----------Litera j) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. k) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.----------Litera k) a art. 9 a fost introdusă de pct. 7 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. l) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată;-----------Litera l) a art. 9 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. m) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată.-----------Litera m) a art. 9 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013.  +  Articolul 10În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe se cuprind: a) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului operaţional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora; b) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de certificare şi plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată; c) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;--------------Litera c) a art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. d) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; e) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a).----------Litera e) a art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. f) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.----------Litera f) a art. 10 a fost introdusă de pct. 8 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 11În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia globală distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind: a) sumele reprezentând cofinanţare publică din bugetul de stat pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi, după caz, la art. 24^1;-------------Litera a) a art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. b) sumele necesare asigurării prefinanţării proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1), în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale;------------Litera b) a art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. c) sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale; d) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile beneficiarilor/unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management; e) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale din programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1);------------Litera e) a art. 11 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate". f) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare şi plată; g) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;---------Litera g) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. h) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) şi art. 10 lit. a). i) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată.-----------Lit. i) a art. 11 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.  +  Articolul 11^1 (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene, precum şi pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată. (2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 4 miliarde lei sau echivalent.-----------Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.-----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013.  +  Articolul 12 (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), art. 9 lit. a) şi b) şi art. 11 lit. a) şi e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale, aferente altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1).-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, avizate de principiu de către autorităţile de management, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Avizul de principiu al Autorităţii de management se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanţare proiectul respectiv. (4) Propunerile de credite de angajament şi propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. (5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate din instrumente structurale şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat. (6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din instrumente structurale. (7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (7 al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) se introduc obiective de investiţii noi cu finanţare din fonduri externe nerambursabile numai după obţinerea acordului Autorităţii de management al Programului operaţional sectorial Transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar al proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial Transport; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional sectorial Transport şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri externe nerambursabile.--------------Alin. (8) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 13 (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. (3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. (4) Beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanţare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.----------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 14 (1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) şi c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă. (2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) şi c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau cu sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăţilor indirecte, şi se virează la bugetul de stat la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (3) Din sumele prevăzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) şi art. 10 lit. b), Autoritatea de management reîntregeşte conturile Autorităţii de certificare şi plată cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul programului operaţional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare şi plată şi le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 14^1 (1) Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat şi se utilizează numai pentru cofinanţarea programelor operaţionale respective. (2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management. (3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene.----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 11 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 15 (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) şi art. 11 lit. e) se acordă, prin plată directă, respectiv plată indirectă, următorilor beneficiari: a) instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale; b) autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate integral din bugetele acestora; c) entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale; d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale; e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea desfăşurată fără scop patrimonial; f) unităţi de cult şi structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor; g) abrogată;---------Litera g) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de pct. 12 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. h) operatori regionali de apă, definiţi în baza art. 2 lit. g^1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; i) administraţiile parcurilor, reprezentând unităţi cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.--------------Litera i) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (2) În cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) şi art. 11 lit. e) se acordă beneficiarilor menţionaţi la alin. (1), numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis. (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.------------Alin. (3) a art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate".  +  Articolul 16 (1) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi fondurilor publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, precum şi ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (2) Disponibilităţile din fondurile de la bugetul de stat, aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plată, destinate finanţării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităţilor temporare, se realocă prefinanţării/continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumentele structurale, după încheierea programelor de preaderare.  +  Capitolul IV PrefinanţareaPrefinanţarea  +  Articolul 17 (1) Sumele acordate ca prefinanţare în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare. (2) Beneficiarii pot avansa din prefinanţare sume partenerilor şi contractorilor, după caz, în limita şi în condiţiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a prefinanţării acordate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acesteia, conform termenelor şi condiţiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. X din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanţarea acordată, provenind din instrumente structurale, se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional. (5) Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. (6) Procentul, termenele şi condiţiile de acordare şi recuperare a prefinanţării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 4 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 17^1 (1) Pentru sumele acordate ca prefinanţare şi nejustificate potrivit art. 17 alin. (3), autorităţile de management notifică beneficiarii cu privire la obligaţia restituirii acestora. (2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanţării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru. (5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă. (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin Decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6). (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia. (9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării Deciziei de recuperare a prefinanţării, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă. (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis Decizia de recuperare a prefinanţării au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite Decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător. (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării Deciziei de recuperare a prefinanţării. (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10) şi se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional. (14) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 6 al art. X din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 17^2 (1) În cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care sunt admise integral/parţial pretenţiile autorităţilor de management, acestea notifică beneficiarilor obligaţia restituirii - în limita stabilită prin aceste hotărâri - a sumelor acordate potrivit art. 8 lit. j), art. 9 lit. k) şi art. 10 lit. f). (2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a acestor sume, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru. (5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă. (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin titlul de creanţă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia. (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6). (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia. (9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă. (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis titlul de creanţă au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător. (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1). (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10) şi se fac venit la bugetul de stat. (14) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 17^3Recuperarea sumelor în condiţiile prevederilor art. 17^2 se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare ale Autorităţilor de management din care au fost acordate sau la titlul 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», după caz, cu excepţia dobânzii prevăzute la art. 17^2 alin. (13), care reprezintă venit al bugetului de stat.----------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Capitolul IV^1Mecanismul decontării cererilor de plată--------------Cap. IV^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 17^4 (1) În procesul de implementare a programelor operaţionale, autorităţile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată. (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3^1).-----------Alin. (2) al art. 17^4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013. (3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată.-----------Alin. (3) al art. 17^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.--------------Art. 17^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 17^5 (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3).-----------Alin. (1) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.(1^1) Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, primite/întocmite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2014, însoţită de documente justificative conform prevederilor legale, angajate în perioada de implementare a proiectului*).-----------Alin. (1^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul plăţilor indirecte, Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.Alin. (2) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014.(2^1) După efectuarea verificărilor cererii de plată de către Autoritatea de management, în cazul plăţilor directe, aceasta transmite Autorităţii de certificare şi plată o solicitare cuprinzând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor, în vederea virării către aceştia, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Autoritatea de certificare şi plată dispune de resurse în conturile sale, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţii de management efectuarea virării în ziua respectivă.Alin. (2^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (3) În ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare. (4) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1: a) numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans; b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări; c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, după caz, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;Lit. c) a alin. (4) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2). (5) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2: a) numărul şi data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor; b) codul de identificare fiscală şi denumirea beneficiarului sumei care se înscrie şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului; c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;Lit. c) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie;Lit. d) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie.Lit. e) a alin. (5) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (6) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.(6^1) În notificările transmise beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de beneficiari din contribuţia proprie a acestora se completează cu «zero».Alin. (6^1) al art. 17^5 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (7) În situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c), pentru suma totală virată de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, cu excepţia ordinelor de plată aferente contribuţiei proprii plătite potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul şi data fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.Alin. (8) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (9) Operaţiunile prevăzute la alin. (7) şi (8) se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (2). (10) Plăţile dispuse de beneficiari se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (4). (11) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (8), unităţile Trezoreriei Statului verifică, după caz, următoarele:A. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (4): a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură; d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată; e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (8) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare factură în parte; f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (4);B. în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (5): a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor; d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului.Lit. d), lit. B a alin. (11) al art. 17^5 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5). (12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.Alin. (12) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (13) Abrogat.Alin. (13) al art. 17^5 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (14) Operaţiunile prevăzute la alin. (8) şi (12) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiar. (15) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).Alin. (15) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, beneficiarii au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum şi cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.Alin. (16) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (17) Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale comunitare şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat. (18) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (17), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată».Alin. (18) al art. 17^5 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014. (19) În situaţia în care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respectă prevederile alin. (16), autorităţile de management solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin. (20) În cazul nerespectării prevederilor alin. (16) de către beneficiarii instituţii publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile de management vor sesiza în scris Ministerul Finanţelor Publice, care va dispune unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului să nu opereze plăţi din conturile acestor instituţii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora. (21) Nerespectarea prevederilor alin. (16) de către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor legale. (22) La primirea cererilor de rambursare prevăzute la alin. (16) autorităţile de management comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (19) şi (20). (23) În baza comunicării prevăzute la alin. (22), Ministerul Finanţelor Publice dispune reluarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum şi reluarea operaţiunilor din conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local.Art. 17^5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013.  +  Articolul 17^6 (1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (15) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată. (2) Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. (3) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. (4) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor.--------------Art. 17^6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 17^7 (1) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora. (2) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1).--------------Art. 17^7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 17^8Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 17^5 alin. (21), se efectuează potrivit prevederilor art. 17^1 şi 17^2. Dobânda prevăzută la art. 17^2 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».-----------Art. 17^8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013.  +  Articolul 17^9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Art. 17^9 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013.  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionaleAngajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale  +  Articolul 18 (1) Proiectele implementate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sunt considerate acţiuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale. (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program operaţional se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program. (4) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea acestora, Autoritatea de certificare şi plată urmând să efectueze ordonanţarea şi plata. (5) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora. (6) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale. (7) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorităţii de certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor respective.  +  Articolul 19 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale ordonatorilor de credite cu rol de organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate şi/sau pe baza acordului de delegare de atribuţii încheiat între Autoritatea de management şi organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 18 alin. (3), cu avizul Autorităţii de management, şi poate efectua unele operaţiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional regional, poate delega agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuţii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.  +  Capitolul VI Păstrarea documentelor, control, audit, nereguliPăstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 20 (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaţionale se exercită la nivelul Autorităţii de management/organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Autorităţii de management/ organismului intermediar/Autorităţii de certificare şi plată în vederea gestionării financiare a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare şi plată are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 21 (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006. (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale, cofinanţarea şi finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autoritatea de certificare şi plată recuperează de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare şi plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române. (3) Autoritatea de certificare şi plată recuperează de la ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operaţional, orice sume din instrumentele structurale şi din categoriile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c) şi e), plătite beneficiarilor în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, precum şi din categoriile prevăzute la art. 11 lit. b) şi c), transferate unităţilor de plată în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi care, ulterior plăţilor efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene ca urmare a sesizării unor nereguli şi nu au fost recuperate de la beneficiari. (4) Autorităţile de management/Organismele intermediare au obligaţia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel naţional şi comunitar.--------------Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.  +  Capitolul VII Proiecte implementate în parteneriatProiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 23Proiectele finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale pentru obiectivul convergenţă pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.  +  Articolul 24Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.  +  Articolul 24^1În cazul proiectelor proprii implementate în parteneriat, prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 6, liderul şi partenerii care sunt finanţaţi integral sau parţial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare.--------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 25Aspectele legale, financiare şi de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanţate în cadrul programelor operaţionale pentru obiectivul convergenţă, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 26În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare.*)  +  Articolul 27Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor care au în implementare proiecte finanţate din instrumente structurale, se utilizează în continuare din conturile respective în scopul pentru care au fost acordate, până la lichidarea lor.  +  Articolul 28 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile contrare acesteia, cuprinse în Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanţate din instrumente structurale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 64.  +  Anexa 1NOTIFICAREaferentă Cererii de plată nr. .......Beneficiar .......................Cod fiscal beneficiar ............E-mail ...........................Cod SMIS .........................Denumire proiect .................Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────┬────────┬──────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ Valoarea │ ││ │ │ │ │ │ │ │ cheltuielilor │cheltuielilor│ Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ │ solicitate │ plătite de │cheltuielilor││ │ │ │ │ │ │ │ în baza │ beneficiar │ plătite de ││ │ │ │ │Factura/Alte documente│ │ │ facturilor │din fonduri │ beneficiar ││ │ │ │ │ justificative (acolo │ │Codul de │ acceptate │virate de AM │ din fonduri ││Nr. │ Categorii de │Descriere │Contract│ unde este cazul) │Denumire│identifi-│ la plată [2] │ │ proprii ││crt.│ cheltuieli │activităţi│de achi-├────────┬─────────────┤furnizor│ care ├────────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤│ │ eligibile [1] │ │ ziţie │ │ Valoarea │ │fiscală │Valoarea│ TVA │Fără │ TVA │Fără │ TVA ││ │ │ │nr. ... │ │ facturii │ │al furni-│fără TVA│aferent│TVA │aferent│ TVA │aferent││ │ │ │ │Numărul/├────────┬────┤ │zorului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ Data │Valoarea│TVA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │fără TVA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │ ... │ ... │ │ ... │ ... │... │ ... │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤│ │I. Total costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ eligibile │ x │ │ x │ x │ x │ x │ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘[1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari.[semnătura][ştampila]-----------Anexa 1 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2AUTORITATEA DE MANAGEMENTNOTIFICAREBeneficiar/Partener (după caz) .............................Cod fiscal beneficiar/partener (după caz) ..................Acord de parteneriat (nr. şi data) (dacă este cazul) .......E-mail .........................Cod SMIS .......................Denumire proiect ...............*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────┐│ │ │ │ Date de identificare ale │ Sume pe unităţi bancare*) │ ││ │ │ │ beneficiarului sumei*) │ │ ││ │ │ ├────────────┬──────┬──────┼────────┬─────────────┬─────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │Sume aferente│Sume aferente│Total de││ │ │ │ │ CIF │ IBAN │ Banca │cheltuielilor│cheltuielilor│ plătit ││Nr. │ Natura cheltuielilor │ Document justificativ │ Denumire │bene- │ bene-│benefi- │ plătite de │ plătite de │ ││crt.│ │ │ beneficiar │ficiar│ficiar│ciarului│ beneficiar │ beneficiar │ ││ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri │ din fonduri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ virate de AM│ proprii │ │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10=8+9 │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │... │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │Salarii nete aferente │ │x │ │ │ │ │ │ ││ │lunii ....... │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │Stat de plată aferent │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lunii .../nr. .../data ... ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │Impozite privind salariile │ │Buget de │ │ │ │ │ │ ││ │aferente lunii .... │ │stat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ I │Contribuţii privind │ │Bugetele │ │ │ │ │ │ ││ │salariile aferente lunii ...│ │asigurărilor│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │sociale şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fondurilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │speciale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ II │Burse aferente lunii ...... │Stat de plată/centralizator │1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │burse aferent lunii ....... ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │... │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ III│Subvenţii aferente lunii ...│Stat de plată/centralizator │1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │subvenţii aferent lunii ..... ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │... │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤│ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘---------*) Informaţii care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului.-----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.___________