HOTĂRÂRE nr. 444 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:"În termen de 3 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. 1, investitorul are obligaţia să notifice Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în vederea desemnării unui reprezentant al acestuia în comisia de recepţie.Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va comunica, în cazul participării, desemnarea reprezentantului acestuia în comisia de recepţie în termen de 3 zile de la primirea notificării."2. La articolul 7, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.Pentru construcţiile din categoria de importanţă excepţională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5, dintre care unul este reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C."3. La articolul 8, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi pentru obiectivele de investiţii constând în construcţii încadrate în categoria de importanţă A - "excepţională" şi B - "deosebită", indiferent de sursele de finanţare ale acestora, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în calitate de membri ai comisiilor de recepţie este obligatorie."4. La articolul 14 alineatul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare."5. La articolul 17, după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:"- nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute la art. 14 alin. 1 lit. f) din prezentul regulament."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 444.-------