ORDIN nr. 33 din 28 mai 2014pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014    Având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005 pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27 iulie 2005.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 33.  +  Anexa METODOLOGIAprivind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electricereactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Metodologia instituie reguli privind modul de stabilire a obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive, categoriile de utilizatori care plătesc energia electrică reactivă, precum şi reguli metodologice pentru determinarea preţului reglementat al energiei electrice reactive.  +  Articolul 2 (1) Metodologia se aplică de către operatorii de reţea, pentru stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de decontare ale: a) locurilor de consum de energie electrică; b) locurilor de producere de energie electrică, precum şi ale locurilor de producere şi consum de energie electrică. (2) Metodologia se aplică la determinarea preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobat de autoritatea competentă.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează: a) consum propriu tehnologic al unei centrale electrice - energie electrică consumată de centrala electrică pentru asigurarea funcţionării şi securităţii instalaţiilor tehnologice proprii de producere a energiei electrice; b) centrală/grup/consumator dispecerizabil - centrală/grup/consumator certificată/certificat sau calificată/calificat tehnic pentru reglajul tensiunii/puterii reactive în conformitate cu reglementările în vigoare; c) factor de putere mediu - cos(phi) - raportul dintre energia electrică activă măsurată şi energia electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active şi reactive măsurate, tranzitate printr-un punct de decontare într-un interval de decontare; d) interval de decontare - interval de o oră pentru utilizatorii care deţin în punctele de decontare sisteme de măsurare cu înregistrare orară, respectiv interval de o lună, pentru utilizatorii care deţin în punctele de decontare sisteme de măsurare fără înregistrare orară, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare; e) operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari şi operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, în care se includ producătorii titulari ai licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au dreptul să desfăşoare activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru alimentarea clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor lor de producere; f) punct de decontare - punct al unei reţele electrice stabilit prin reglementări sau prin contractul pentru serviciul de transport ori, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat între utilizator şi operatorul de reţea la care acesta este racordat, pentru decontarea energiei electrice; g) regim inductiv - regim de funcţionare în care puterea activă şi puterea reactivă au acelaşi sens în punctul de decontare faţă de reţeaua electrică; astfel, în cazul consumatorilor, puterea activă şi puterea reactivă sunt extrase din reţea, iar, în cazul producătorilor, puterea activă şi puterea reactivă sunt introduse în reţea; h) regim capacitiv - regim de funcţionare în care puterea activă şi puterea reactivă au sensuri diferite în punctul de decontare faţă de reţeaua electrică; astfel, în cazul consumatorilor, puterea activă este extrasă din reţea, iar puterea reactivă este introdusă în reţea, iar, în cazul producătorilor, puterea activă este introdusă în reţea, iar puterea reactivă este extrasă din reţea; i) zonă de concesiune - zonă geografică pentru care un operator de distribuţie, denumit operator de distribuţie concesionar, deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice; j) utilizator - utilizator al reţelei electrice de transport sau al unei reţele electrice de distribuţie.  +  Capitolul II Reguli privind asigurarea energiei electrice reactive şi reguli privind stabilirea obligaţiilor de plată pentru energia electrică reactivă  +  Articolul 4 (1) Energia electrică reactivă necesară menţinerii tensiunii în limitele normate şi asigurării stabilităţii de tensiune este asigurată de operatorii de reţea prin utilizarea mijloacelor proprii de reglaj, de producători prin utilizarea întregii capacităţi de producere a puterii reactive în cadrul reglajului de tensiune/putere reactivă în limita diagramei putere activă-putere reactivă, denumită diagramă de capabilitate, şi de consumatori prin asigurarea compensării puterii reactive. (2) Utilizatorii reţelelor electrice participă la reglajul tensiunii/puterii reactive în punctele de delimitare/decontare a instalaţiilor proprii faţă de reţeaua electrică la care acestea sunt racordate sau, după caz, iau măsuri de compensare a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de delimitare a instalaţiilor care le aparţin faţă de reţelele electrice la care acestea sunt racordate.  +  Articolul 5 (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctele de delimitare a instalaţiilor utilizatorilor faţă de instalaţiile operatorilor de reţea se măsoară în punctele de decontare, se decontează pe intervale de decontare şi se plăteşte în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Energia electrică reactivă se facturează în conformitate cu prevederile contractului pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice, încheiat între utilizator şi operatorul de reţea la care acesta este racordat.  +  Articolul 6 (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere se plăteşte în condiţiile prezentei metodologii în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, nu se livrează energie electrică activă în reţea şi nu se consumă energie electrică activă din reţea. (2) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de consum sau a unui loc de consum şi producere se plăteşte în condiţiile prezentei metodologii în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se consumă energie electrică activă din reţea. (3) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere nu se plăteşte în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se livrează energie electrică activă în reţea. (4) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere nu se plăteşte în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se înregistrează atât energie electrică activă livrată în reţea, cât şi energie electrică activă consumată din reţea şi cantitatea de energie electrică activă livrată este mai mare decât cantitatea de energie electrică activă consumată.  +  Articolul 7 (1) Energia electrică reactivă aferentă consumului propriu tehnologic al unei centrale dispecerizabile se evidenţiază distinct în intervalele de decontare în care, în baza documentelor justificative, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) în punctul de decontare prin care livrează energie electrică activă în reţea, centrala electrică realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic; b) punctul de decontare prin care se consumă energie electrică se află în reţeaua electrică aparţinând unui operator de reţea diferit faţă de operatorul reţelei în care se realizează reglajul de tensiune/putere reactivă. (2) Costurile cu energia electrică reactivă menţionată la alin. (1) se recunosc de autoritatea competentă în preţul reglementat pentru furnizarea serviciului tehnologic de sistem privind reglajul tensiunii/puterii reactive în reţea, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 8Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) nu se plăteşte energia electrică reactivă aferentă: a) consumului de energie electrică al clienţilor casnici cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 30 kW; b) consumului propriu tehnologic al unei centrale dispecerizabile/grup dispecerizabil înregistrat în intervalul de decontare în care, în baza documentelor justificative, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(i) în punctul de decontare prin care livrează energie electrică activă în reţea, centrala electrică realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic;(ii) punctul de decontare prin care se consumă energie electrică se află în reţeaua electrică aparţinând operatorului reţelei în care se realizează reglajul de tensiune/putere reactivă; c) consumului de energie electrică al unui consumator dispecerizabil, înregistrat în intervalul de decontare în care, în baza documentelor justificative, acesta realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic; d) consumului de energie electrică al unui loc de producere, loc de consum şi producere sau loc de consum care, în condiţiile precizate în contractul pentru serviciul de transport ori, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat cu operatorul de reţea, contribuie la îmbunătăţirea nivelului de tensiune prin puterea reactivă injectată/absorbită în zona de reţea; e) consumului de energie electrică al unei centrale electrice cu acumulare prin pompaj care funcţionează în regim de pompaj; f) consumului de energie electrică pentru serviciile interne din staţiile electrice ale operatorilor de reţea.  +  Capitolul III Reguli privind modul de plată a energiei electrice reactive  +  Articolul 9 (1) Utilizatorul plăteşte cantitatea de energie electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de decontare, care a determinat reducerea factorului de putere mediu realizat în acel interval faţă de factorul de putere neutral, determinată ca diferenţă dintre energia electrică reactivă măsurată în intervalul de decontare şi energia electrică reactivă calculată pentru intervalul de decontare, aferentă factorului de putere neutral:E(reactiv1 inductivă facturată) = E(reactivă inductivă măsurată) - E(activă măsurată) x tg (arccos (0,92))E(reactiv1 capacitivă facturată) = E(reactivă capacitivă măsurată) (2) Factorul de putere neutral reprezintă factorul de putere limită, până la care consumul de energie electrică reactivă nu influenţează semnificativ pierderile şi reglajul de tensiune/putere reactivă în reţeaua electrică, şi are valoarea stabilită experimental de 0,92 pentru regimul inductiv şi 1 pentru regimul capacitiv. (3) Utilizatorul nu plăteşte energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de decontare în care factorul de putere mediu realizat este mai mare sau egal cu factorul de putere neutral.  +  Articolul 10 (1) Factorul de putere mediu realizat se determină pentru fiecare interval de decontare şi pentru fiecare punct de decontare, separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv. (2) Factorul de putere mediu realizat într-un interval de decontare se determină pe baza energiei electrice active consumate din reţea (E(activă)) şi a energiei electrice reactive tranzitate (E(reactivă)) prin punctul de decontare, în acel interval de decontare, în regim inductiv, respectiv capacitiv, cu formula:                  E(activă)    cos(phi) = ────────────                 E(aparentă)    unde:                   ____________________________    E(aparentă) = √ E^2(activă) + E^2(reactivă)E(reactivă) - energia electrică reactivă măsurată în regim inductiv, respectiv capacitiv.  +  Articolul 11Preţul energiei electrice reactive este: a) preţul reglementat aprobat de autoritatea competentă, pentru un factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic decât factorul de putere neutral şi mai mare sau egal cu 0,65; b) de trei ori preţul reglementat aprobat de autoritatea competentă, pentru un factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic de 0,65.  +  Articolul 12 (1) Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă este aprobat de autoritatea competentă pentru reţeaua electrică de transport, respectiv pentru toate reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar şi se aplică la toate nivelurile de tensiune ale acestora, atât pentru energia electrică reactivă inductivă, cât şi pentru energia electrică reactivă capacitivă. (2) Operatorii de distribuţie, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aplică utilizatorilor reţelelor electrice pe care le deţin preţul reglementat pentru energia electrică reactivă aprobat de autoritatea competentă pentru operatorii de distribuţie concesionari din zona de concesiune în care se află reţelele electrice ale acestora.  +  Articolul 13Energia electrică reactivă se plăteşte separat pentru fiecare punct de decontare al unui loc de producere, loc de consum sau loc de consum şi producere, alimentat prin mai multe instalaţii de racordare, în conformitate cu prevederile art. 9.  +  Articolul 14 (1) Energia electrică reactivă se plăteşte de către utilizator operatorului de reţea la care acesta este racordat, în baza contractului pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat de utilizator cu operatorul de reţea, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică. (2) Operatorii de distribuţie, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, plătesc operatorului de reţea din amonte energia electrică reactivă în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 15Energia electrică reactivă înregistrată de grupurile de măsurare se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare şi/sau în cazul înregistrării eronate.  +  Capitolul IV Fundamentarea, stabilirea şi aprobarea preţurilor reglementate pentru energia electrică reactivă  +  Articolul 16Consumul de energie electrică la un factor de putere mai mic decât factorul de putere neutral conduce la creşterea pierderilor de energie şi de putere în reţelele electrice, respectiv la reducerea eficienţei energetice a reţelelor electrice.  +  Articolul 17Obligaţia de decontare şi cea de plată a energiei reactive reprezintă o măsură care are drept scop încurajarea utilizatorilor să limiteze tranzitul energiei electrice reactive prin punctele de decontare ale locurilor de producere/consum cu reţelele electrice publice, după caz, prin: a) asigurarea schimbului nul de energie electrică reactivă cu reţelele la care acestea sunt racordate; b) consum la factor de putere mai mare sau egal cu factorul de putere neutral; c) aplicarea măsurilor de compensare a factorului de putere mediu al energiei electrice consumate prin montarea de echipamente specifice în instalaţiile de utilizare care le aparţin.  +  Articolul 18Operatorii de reţea au obligaţia de a transmite autorităţii competente datele de monitorizare aferente energiei electrice reactive, prin machetele de monitorizare a serviciilor prestate, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 19Preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 1 iulie pentru reţeaua electrică de transport al energiei electrice, respectiv până la data de 31 decembrie pentru reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar.  +  Articolul 20Preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se stabilesc având în vedere creşterea pierderilor de energie electrică activă din reţelele electrice publice, ca urmare a tranzitului de energie electrică reactivă. Preţul reglementat al energiei electrice reactive aprobat de autoritatea competentă pentru anul t, pentru reţeaua electrică de transport, respectiv pentru toate reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar se stabileşte ca fiind 30% din preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, aprobat de autoritatea competentă pentru anul t-1, pentru operatorul de transport şi de sistem, respectiv pentru operatorii de distribuţie concesionari.  +  Articolul 21 (1) Veniturile realizate de operatorii de reţea din aplicarea preţurilor reglementate pentru energia electrică reactivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se iau în considerare la determinarea veniturilor reglementate ale acestora, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul, respectiv distribuţia energiei electrice active. (2) La solicitarea utilizatorului, operatorul de reţea este obligat să pună la dispoziţia acestuia înregistrările orare pe baza cărora au fost stabilite obligaţiile de plată pentru energia electrică reactivă.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 22Autoritatea competentă aprobă preţuri reglementate ale energiei electrice reactive stabilite în conformitate cu regulile metodologice ale prezentei metodologii, începând cu anul 2015.  +  Articolul 23Până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de reţea: a) actualizează prevederile din contractele pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiate cu utilizatorii reţelelor pe care le operează, conform dispoziţiilor prezentei metodologii, referitoare la obligaţiile de plată a energiei electrice reactive; b) aplică măsurile tehnice şi organizatorice necesare în scopul aplicării prevederilor prezentei metodologii.-------