ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014    Având în vedere:- necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora;- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor;- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE;- necesitatea adoptării unor măsuri adecvate care să permită un flux de numerar optim, astfel încât să se asigure necesarul de fonduri la nivelul autorităţilor de management pentru efectuarea plăţilor în termenele contractuale, cu rezultat în creşterea valorii declaraţiilor lunare de cheltuieli către CE;- iminenţa aplicării penalităţilor şi, eventual, blocarea contractelor în situaţia întârzierii peste prevederile legale a plăţii unor sume datorate de beneficiari în condiţiile neexceptării acestora de la garantarea sumelor primite, în condiţiile existenţei unei suspiciuni de fraudă încă neinvestigată (operatori regionali) sau în situaţia neîncadrării în termenele prevăzute în actualele prevederi legale cu privire la aplicarea mecanismului de plată (plată din contribuţie proprie);în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) proiect propriu - orice proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, altele decât proiectele prin care se realizează rambursarea drepturilor de natură salarială acordate în baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 4, alineatele (1^1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1^1) La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbţiei instrumentelor structurale........................................................................ (4) Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Administraţia Naţională «Apele Române» şi Administraţia Naţională de Meteorologie."4. La articolul 8, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, şi decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă."5. La articolul 8, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) sumele necesare acoperirii corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive."6. La articolul 9, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional «Asistenţă tehnică», în cazul proiectelor în care structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au calitatea de beneficiar;"7. La articolul 11, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată."8. La articolul 11^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 4 miliarde lei sau echivalent."9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale."10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) şi c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau cu sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăţilor indirecte, şi se virează la bugetul de stat la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului."11. La articolul 17^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată."12. La articolul 17^5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17^5. - (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3)."13. La articolul 17^5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, primite/întocmite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2014, însoţită de documente justificative conform prevederilor legale, angajate în perioada de implementare a proiectului."14. La articolul 17^5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul plăţilor indirecte, Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului."15. La articolul 17^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) După efectuarea verificărilor cererii de plată de către Autoritatea de management, în cazul plăţilor directe, aceasta transmite Autorităţii de certificare şi plată o solicitare cuprinzând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor, în vederea virării către aceştia, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Autoritatea de certificare şi plată dispune de resurse în conturile sale, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţii de management efectuarea virării în ziua respectivă."16. La articolul 17^5 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, după caz, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;"17. La articolul 17^5 alineatul (5), literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume; d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie; e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie."18. La articolul 17^5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) În notificările transmise beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de beneficiari din contribuţia proprie a acestora se completează cu «zero»."19. La articolul 17^5, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c), pentru suma totală virată de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, cu excepţia ordinelor de plată aferente contribuţiei proprii plătite potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul şi data fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor."20. La articolul 17^5 alineatul (11) litera B, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului."21. La articolul 17^5, alineatele (12), (15), (16) şi (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal........................................................................ (15) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2). (16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, beneficiarii au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum şi cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor............................................................................ (18) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (17), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»."22. La articolul 17^5, alineatul (13) se abrogă.  +  Articolul IIDepunerea cererilor de plată prevăzute în art. 17^5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face într-un termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 29._________