HOTĂRÂRE nr. 902 din 1 septembrie 2012(*actualizată*)privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale**)(actualizată până la data de 27 mai 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzută în anexa care face parte integrantă de prezenta hotărâre, la nr. crt. I.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii, pe categorii, privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, prevăzut în anexă, la nr. crt. II. (2) Pentru cererile de eliberare de informaţii prevăzute în anexă, la nr. crt. II pct. 2-3, se aplică un nivel de tarifare suplimentar de 30%, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.  +  Articolul 3 (1) Informaţiile prevăzute în anexă, la nr. crt. II, şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.---------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014. (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, precum şi misiunilor diplomatice acreditate informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014. (3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în condiţiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.---------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014. (4) Informaţiile şi certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.  +  Articolul 4 (1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poştă, în ţară, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionării, şi alte asemenea servicii, precum şi expedierea de documente, prin poştă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabilesc în mod unitar prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ. (2) Serviciile de transmitere de acte şi informaţii prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxa şi/sau tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor/va restitui potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare achitate de solicitant nu se restituie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.  +  Articolul 6 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele şi tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi, după caz, le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege. (2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinaţie specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerţului, pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente colectării şi virării taxelor şi tarifelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Taxa/Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Taxa/Tariful se poate achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.  +  Articolul 8Abrogat.---------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.  +  Articolul 9 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică de la data la care interconectarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Sistemul electronic naţional este operaţională.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 februarie 2010.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul justiţiei,Mona Maria PivniceruMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Dan NicaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 902.  +  Anexa Taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţionalal Registrului Comerţului şi oficiile registruluicomerţului de pe lângă tribunale şi tariful pentrueliberarea de informaţii privind datele înregistrateîn registrul comerţului computerizat*Font 9*┌────┬─────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │Denumirea│Pct.│ Denumirea operaţiunii*)/Categorii de informaţii │ Nivelul de ││crt.│ │ │ │ taxare/ ││ │ │ │ │ tarifare ││ │ │ │ │ - lei - │├────┼─────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ I.│ TAXĂ │ 1.│Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane│ ││ │ │ │juridice - PJ │ ││ │ │ │(cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, │ ││ │ │ │autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria │ ││ │ │ │răspundere) │ 250 ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 2.│Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane│ ││ │ │ │fizice autorizate, întreprinderi individuale, │ ││ │ │ │întreprinderi familiale - PFA, II, IF │ ││ │ │ │(cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin │ ││ │ │ │declaraţie pe propria răspundere) │ 90 ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 3.│Cereri menţiuni simple: │ ││ │ │ │- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire │ ││ │ │ │firmă - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire │ ││ │ │ │emblemă - PJ; │ ││ │ │ │- declaraţie model 1 - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- declaraţie model 2 - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- declaraţie model 3 - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere de menţiune operaţiune unică - PJ; │ ││ │ │ │- cerere de menţiuni - PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere depunere şi menţionare acte - PJ; │ ││ │ │ │- cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere depunere situaţii financiare - PJ; │ ││ │ │ │- cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere îndreptare erori materiale - PJ; │ ││ │ │ │- cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere de preschimbare a certificatului de │ ││ │ │ │înmatriculare - PJ/PFA, II, IF; │ ││ │ │ │- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire │ ││ │ │ │lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din │ ││ │ │ │Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor │ ││ │ │ │la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor │ ││ │ │ │fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, │ ││ │ │ │înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la │ ││ │ │ │autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu │ ││ │ │ │modificările şi completările ulterioare - PJ; │ ││ │ │ │- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire │ ││ │ │ │lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea │ ││ │ │ │societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi│ ││ │ │ │completările ulterioare - PJ; │ ││ │ │ │- cerere eliberare certificat constatator şi extras de │ ││ │ │ │registru. │ 45 ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 4.│Cereri menţiuni complexe: │ ││ │ │ │- cerere de menţiuni cu două sau mai multe │ ││ │ │ │operaţiuni - PJ │ 220 ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 5.│Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF. │4+0,2/pagină││ │ │ │ │certificată │├────┼─────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ II.│ TARIF │ 1.│Cerere eliberare informaţii punctuale firmă │ 8/firmă ││ │ │ │1.1. Cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr│ ││ │ │ │de ordine în registrul comerţului, denumire, formă │ ││ │ │ │juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată │ ││ │ │ │de funcţionare, stare firmă, activitate principală, │ ││ │ │ │capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date │ ││ │ │ │înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau│ ││ │ │ │fapt este ori nu este înregistrat) │ ││ │ │ │1.2.**) Cerere eliberare informaţii punctuale extinse │ ││ │ │ │(informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi │ ││ │ │ │următoarele categorii de informaţii suplimentare: │ ││ │ │ │activitate secundară, activităţi autorizate; │ ││ │ │ │administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/│ ││ │ │ │sedii secundare; cenzori; informaţii din situaţiile │ ││ │ │ │financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz,│ ││ │ │ │date înregistrate în registrul comerţului că un anumit │ ││ │ │ │act sau fapt este ori nu este înregistrat) │ 24/firmă ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 2.│Cerere eliberare raport istoric despre o firmă │ 250/firmă ││ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │ 3.│Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru │ 9/fişă ││ │ │ │serii de firme grupate pe criterii***) │statistică/ ││ │ │ │ │ firmă │└────┴─────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘---------*) La nivelul de taxare perceput pentru cererile prevăzute la nr. crt. I pct. 1-3 (mai puţin cererea eliberare certificat constatator şi extras de registru) şi pct. 4 se aplică fondul de lichidare şi fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.**) Pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse nr. crt. II (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi.***) Pentru informaţii serii de firme grupate pe criterii, nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:- între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;- între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;- peste 10.000 de firme: reducere 80%.---------Anexele 1 şi 2 au fost înlocuite cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014, potrivit pct. 8 al art. VI din acelaşi act normativ.----