HOTĂRÂRE nr. 425 din 20 mai 2014pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abrogă.2. Articolul 7 se abrogă.  +  Articolul IIRegulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera e) va avea următorul cuprins:"e) tarifele pentru acordarea licenţelor şi tarifele anuale de menţinere a licenţelor, percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice de la solicitanţii, respectiv titularii de licenţe."2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip, conform anexei nr. 1; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de organizare; c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; f) copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companiei/societăţii-mamă, aferente exerciţiului financiar anterior; g) declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; i) copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz; j) planul de conducere şi organizare a propriei activităţi pe care intenţionează să-l aplice în situaţia câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, semnat de conducătorul societăţii şi ştampilat, din care să rezulte cel puţin personalul specializat, calificat şi autorizat pe care intenţionează să îl angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care a solicitat licenţa, în cazul câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii; proiectul de organigramă; investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor publice, eşalonate pe următorii 5 ani; termenele şi fondurile estimate pentru obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activităţile pentru care a solicitat licenţa. (2) Titularul de licenţă care pe perioada de valabilitate a licenţei nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenţei acordate."3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care deţine licenţă/autorizaţie emisă în ţara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similară pentru care solicită licenţa, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie, care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România: a) cerere-tip, conform anexei nr. 1; b) copie de pe licenţa/autorizaţia eliberată de autoritatea competentă din străinătate; c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de autoritatea din ţara de origine; d) numărul de locuitori deserviţi pentru care asigură serviciul/activitatea licenţiat/licenţiată/autorizat/autorizată în ţările comunitare; e) tabel cu dotarea tehnică de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea şi vechimea utilajelor aflate în proprietate sau închiriate; f) memoriu de prezentare, din care să reiasă cel puţin experienţa în domeniu în gestionarea unor servicii/activităţi similare cu cele pentru care se solicită acordarea licenţei, cu privire la contractele, localităţile, perioada şi numărul de persoane deservite; g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C."4. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În vederea modificării, titularii licenţelor vor depune la A.N.R.S.C., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente: a) cererea-tip, conform anexei nr. 6; b) copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C; c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; d) copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului/activităţilor, în cazul gestiunii directe; e) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în cazul gestiunii delegate; f) copii de pe situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent; g) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activităţile pentru care solicită licenţa; h) gradul de contorizare la nivel de branşament; i) lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licenţa, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemului; j) schemele tehnologice ale sistemului exploatat care să conţină şi interfaţa cu alţi operatori, dacă este cazul; k) organigrama; l) structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului/activităţii; m) dotarea tehnico-materială, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa; n) autorizaţia de gospodărie a apelor, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate; o) autorizaţia de mediu, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate; p) strategia de investiţii, pe următorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice; q) declaraţie pe propria răspundere, semnată de directorul general şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; r) copii de pe licenţele şi condiţiile asociate licenţei/licenţelor eliberate de A.N.R.E., pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, cu excepţia celor pentru producerea energiei termice în cogenerare."5. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea şi menţinerea licenţelor este prezentată în anexa nr. 8. Tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se modifică anual prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., în funcţie de evoluţia indicelui preţului de consum, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. La anexa nr. 8, punctul A.2 se abrogă.  +  Articolul IIILa articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) organizarea cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, susţinerea tezei de doctorat, eliberări de documente;".  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxa vitivinicolă care este percepută pentru următoarele activităţi: a) autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică; b) atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică; c) acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională, după certificarea defrişării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Nivelul taxei vitivinicole pentru fiecare activitate prevăzută la art. 5 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."  +  Articolul V- Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale"2. Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Se aprobă tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"TARIFULpentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale"  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREAprivind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzută în anexa care face parte integrantă de prezenta hotărâre, la nr. crt. I."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii, pe categorii, privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, prevăzut în anexă, la nr. crt. II. (2) Pentru cererile de eliberare de informaţii prevăzute în anexă, la nr. crt. II pct. 2-3, se aplică un nivel de tarifare suplimentar de 30%, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării."4. La articolul 3, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Informaţiile prevăzute în anexă, la nr. crt. II, şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, precum şi misiunilor diplomatice acreditate informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului. (3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în condiţiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxa şi/sau tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor/va restitui potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare achitate de solicitant nu se restituie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Taxa/Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Taxa/Tariful se poate achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar."7. Articolul 8 se abrogă.8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul VII- La articolul 5 alineatul (1) din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 5 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul pentrusocietatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 20 mai 2014.Nr. 425.  +  Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 902/2012)Taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţionalal Registrului Comerţului şi oficiile registruluicomerţului de pe lângă tribunale şi tariful pentrueliberarea de informaţii privind datele înregistrateîn registrul comerţului computerizat
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea Pct. Denumirea operaţiunii*)/Categorii de informaţii Nivelul de taxare/ tarifare - lei -
  I. TAXĂ 1. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 250
  2. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 90
  3. Cereri menţiuni simple: - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF; - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ; - declaraţie model 1 - PJ/PFA, II, IF; - declaraţie model 2 - PJ/PFA, II, IF; - declaraţie model 3 - PJ/PFA, II, IF; - cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF; - cerere de menţiune operaţiune unică - PJ; - cerere de menţiuni - PFA, II, IF; - cerere depunere şi menţionare acte - PJ; - cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF; - cerere depunere situaţii financiare - PJ; - cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF; - cerere îndreptare erori materiale - PJ; - cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF; - cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF; - cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ; - cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ; - cerere eliberare certificat constatator şi extras de registru. 45
  4. Cereri menţiuni complexe: - cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni - PJ 220
  5. Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF. 4+0,2/pagină certificată
  II. TARIF 1. Cerere eliberare informaţii punctuale firmă 1.1. Cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 1.2.**) Cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/ sedii secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 8/firmă 24/firmă
  2. Cerere eliberare raport istoric despre o firmă 250/firmă
  3. Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate pe criterii***) 9/fişă statistică/ firmă
  --------- Notă *) La nivelul de taxare perceput pentru cererile prevăzute la nr. crt. I pct. 1-3 (mai puţin cererea eliberare certificat constatator şi extras de registru) şi pct. 4 se aplică fondul de lichidare şi fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse nr. crt. II (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi. Notă ***) Pentru informaţii serii de firme grupate pe criterii, nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:- între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;- între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;- peste 10.000 de firme: reducere 80%.--------