HOTĂRÂRE nr. 644 din 25 septembrie 1998pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n)din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 12 octombrie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor lua măsurile necesare pentru aplicarea metodologiei.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentruProblemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989Cristian Alexandrescu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat  +  Anexa 1 METODOLOGIEde aplicare a prevederilor art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată  +  Articolul 1Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 acorda gratuit, în limita bugetului anual aprobat, mijloace de transport autonome, adaptate la invaliditatea solicitantului, pentru răniţii în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele din decembrie 1989, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare.  +  Articolul 2Mijlocul de transport autonom prevăzut la art. 1 va avea comenzile adecvate în funcţie de gradul de invaliditate, stabilit de comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă teritorială, excepţie făcând invalizii de gradul I pentru care mijlocul de transport este condus de însoţitor.  +  Articolul 3Costul mijlocului de transport autonom şi adaptarea acestuia, la preţul minim de achiziţie, sunt suportate, din bugetul propriu, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  +  Articolul 4Acordarea unui nou mijloc de transport autonom se poate face o dată la 8 ani în cazul în care persoana este încadrată în munca şi o singură dată în cazul în care persoana nu este încadrată în munca, în condiţiile în care se menţine deficienta locomotorie a acesteia şi în ordinea priorităţii stabilite în prezenta metodologie.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarul Legii nr. 42/1990, republicată, căruia i se acordă gratuit mijlocul de transport autonom, are, conform prezentei metodologii, obligaţia sa-l asigure CASCO. (2) În cazul furtului mijlocului de transport autonom, obţinut în baza prezentei metodologii, suma obţinută din asigurarea CASCO va fi depusa de către beneficiarul mijlocului de transport în contul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 6 (1) Mijlocul de transport autonom acordat în baza prezentei metodologii nu poate fi vândut, donat sau înstrăinat decât prin predare unităţilor specializate de tip REMAT, în vederea valorificării. (2) O noua solicitare va fi însoţită de dovada depunerii, în contul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a contravalorii mijlocului de transport, rezultată din asigurarea CASCO sau din valorificarea lui la o unitate specializată de tip REMAT, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la înstrăinare. (3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va vărsa la bugetul de stat fondurile rezultate din aceasta operaţiune.  +  Articolul 7Dosarul de solicitare a mijlocului de transport autonom va cuprinde: a) cererea solicitantului; b) certificatul de rănit în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele din decembrie 1989; c) brevetul de atestare a titlului, conform Legii nr. 42/1990, republicată. Fac excepţie răniţii în legătură cu evenimentele din decembrie 1989; d) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă - formular tipizat, elaborat de cabinetul de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă teritorial -, care stabileşte diagnosticul, atesta gradul de invaliditate şi cuprinde precizarea ca solicitantul nu suferă de afecţiuni asociate care sunt contraindicate pentru obţinerea permisului de conducere şi confirma, pentru posesorii de permis de conducere auto, capacitatea de a conduce un mijloc de transport autonom, cu invaliditatea dobandita în urma ranirii în Revoluţia din decembrie 1989; e) permisul de conducere auto, cu excepţia invalizilor de gradul I.  +  Articolul 8La emiterea certificatului medical de constatare a capacităţii de muncă se au în vedere: a) decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, de la ultima revizuire medicală. În aprecierea capacităţii de muncă se tine seama numai de sechelele rămase ca urmare a ranirii în Revoluţia din decembrie 1989, cu consecinţele lor; b) criteriile nr. 1-8 din Normele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 8.755 din 2 noiembrie 1988 privind acordarea mijloacelor auto adaptate pentru persoanele cu deficiente locomotorii; c) baremurile medicale cuprinzând afectiunile contraindicate pentru conducerea autovehiculelor, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului de interne nr. 57/2.075 din 22 februarie 1993 privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care doresc să obţină permis de conducere, precum şi stabilirea unor măsuri pentru organele sanitare şi organele Ministerului de Interne, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale; d) hotărârea cabinetelor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care poate fi contestată în termen de 30 de zile la oficiul de expertiza medicală judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Ordinea de stabilire a priorităţii acordării mijlocului de transport autonom se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului prevăzut la art. 7, în limita bugetului anual alocat, astfel:1. prioritatea în funcţie de gradul de invaliditate: a) răniţi în Revoluţia din decembrie 1989 cu gradul I de invaliditate.Nu este obligatorie obţinerea permisului de conducere, dar aceştia trebuie să facă dovada ca însoţitorul desemnat poseda permis de conducere corespunzător categoriei; b) răniţi în Revoluţia din decembrie 1989 cu gradul II de invaliditate.Este obligatorie deţinerea permisului de conducere; c) răniţi în Revoluţia din decembrie 1989 cu gradul III de invaliditate.Este obligatorie deţinerea permisului de conducere;2. în cadrul aceluiaşi grad de invaliditate se tine seama de prioritatea stabilită în funcţie de încadrarea în munca: a) în orice formă de activitate economică ori socială sau într-o formă de învăţământ recunoscută oficial; b) în orice formă de activitate socială neretribuita;3. data depunerii dosarului prevăzut la art. 7, pentru prioritate similară conform criteriilor prevăzute la pct. 1 şi 2.-------------