ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998  Având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi prevederile art. 49^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,ministrul de interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează, potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne şi ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 381/1.219/MC din 4/3 martie 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 27 mai 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. Ministru de interne,Theodor Zaharia,secretar de stat  +  NORME GENERALEde prevenire şi stingere a incendiilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privind siguranţa la foc pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări, agenţii care pot interveni în caz de incendiu şi pentru înlăturarea efectelor acestuia, exigenţele utilizatorilor, precum şi normele, regulile, recomandările şi măsurile generale ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor. (2) Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări, în raport cu faza de realizare în care se afla şi indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 2 (1) În organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor se tine seama de următoarele principii: respectarea reglementărilor în vigoare, priorităţii, dimensionarii optime, colaborării şi conlucrarii cu factorii interesaţi. (2) Proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizează astfel încât, în cazul unui incendiu produs în faza de utilizare a acestora, să asigure următoarele cerinţe: a) protecţia şi evacuarea utilizatorilor, ţinând seama de vârsta şi de starea lor fizica; b) limitarea pierderilor de bunuri; c) preîntâmpinarea propagarii incendiului; d) protecţia pompierilor şi a altor forte care intervin pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea şi stingerea incendiului şi înlăturarea unor efecte negative ale acestuia.  +  Articolul 3 (1) Criteriile de performanţă privind cerinţa de calitate "siguranţa la foc" sunt: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preîntâmpinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, căile de acces, de evacuare şi de intervenţie. (2) Criteriile de performanţă privind siguranţa la foc şi principalii factori de determinare a acestora sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Nivelurile de performanţă pentru criteriile prevăzute la art. 3, modalităţile de evaluare a factorilor de determinare şi limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementări tehnice. (2) Determinarea nivelurilor de performanţă prevăzute la alin. (1) se face prin încercări, calcule şi rationamente.  +  Articolul 5Efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor, sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) La evaluarea îndeplinirii cerinţelor privind siguranţa la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, întocmirea planurilor de intervenţie şi la aprecierea capacităţii de apărare împotriva incendiilor se utilizează timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie, în raport cu categoria de importanţa a construcţiilor. (2) Definirea timpilor de siguranţă la foc şi a timpilor operativi de intervenţie, precum şi principalii factori de evaluare a acestora sunt prevăzuţi în anexa nr. 3. (3) Evaluarea şi stabilirea timpilor de siguranţă la foc se fac prin metodele precizate la art. 4 alin. (2), iar a timpilor operativi de intervenţie, prin procedee şi reguli de estimare statistica sau empirica ori prin măsurare directa pe durata interventiilor.  +  Articolul 7 (1) Nivelurile de performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări, vor fi prevăzute în documentaţiile tehnice de organizare, sistematizare şi amenajare a teritoriului, precum şi în documentaţiile tehnice de proiectare şi de executare a construcţiilor şi instalaţiilor. (2) Evaluarea, armonizarea şi reflectarea interdependentei dintre nivelurile de performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite şi necesare, se vor realiza prin scenarii de siguranţă la foc. Structura de principiu a scenariului de siguranţă la foc este prezentată în anexa nr. 4. (3) De nivelurile de performanţă prevăzute în documentaţiile tehnice menţionate la alin. (1), de normele specifice de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi de concluziile şi măsurile tehnico-organizatorice din scenariile de siguranţă la foc se va tine seama la elaborarea instrucţiunilor şi schemelor de exploatare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, la întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor, la eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de lucru cu foc, precum şi la emiterea avizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. (4) Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt: planul de evacuare, planul de depozitare a materialelor periculoase şi planul de intervenţie.  +  Articolul 8 (1) Autospecialele, utilajele, instalaţiile, echipamentele, substantele, accesoriile şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să îndeplinească condiţiile de performanţă specifice şi sunt admise pentru utilizare numai dacă sunt avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (2) La proiectarea, omologarea şi executarea în ţara a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor este obligatorie respectarea condiţiilor tehnice generale prevăzute în reglementările elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 9 (1) Pentru asigurarea desfăşurării, în condiţii de operativitate şi eficienta, a operaţiunilor de intervenţie în situaţiile de urgenta publică de incendiu se întocmesc, potrivit legii, planuri de intervenţie. (2) Structura-cadru a planului de intervenţie este prezentată în anexa nr. 6. (3) Planul de intervenţie se avizează de brigada sau de grupul de pompieri militari.  +  Articolul 10 (1) În sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performanţă privind siguranţa la foc se include în cele de prevenire şi stingere a incendiilor, care, împreună cu performanţele serviciului de pompieri civili, determina capacitatea de apărare împotriva incendiilor. (2) Sintagmele protecţia (lupta) împotriva incendiilor, combaterea incendiilor şi paza contra incendiilor, utilizate în reglementările existente, au aceeaşi semnificaţie cu prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Capitolul 2 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări  +  Secţiunea 1 Riscul de incendiu  +  Articolul 11 (1) Riscul de incendiu este criteriul de performanţă care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor, determinata de interactiunea proprietăţilor specifice materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu. (2) Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii şi potrivit reglementărilor specifice. (3) Riscul de incendiu se va stabili şi se va preciza, obligatoriu, pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri sau instalaţii tehnologice, asigurându-se încadrarea în nivelurile de risc sau în categoriile de pericol de incendiu, corespunzător reglementărilor specifice. (4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) şi ridicat (mare). În situaţiile în care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare). (5) Se recomanda reducerea pe cat posibil a nivelului riscului de incendiu. (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementări specifice sau în documentaţiile tehnice şi în scenariile de siguranţă la foc, prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), este, de regula, interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, când se impune luarea măsurilor compensatorii de apărare împotriva incendiilor.  +  Secţiunea a 2-a Rezistenta, comportarea şi stabilitatea la foc  +  Articolul 12 (1) Rezistenta la foc este proprietatea unui element de construcţie sau a unei structuri de a-şi păstra pe o durată determinata stabilitatea, etanseitatea la foc şi/sau izolarea termica cerute şi/sau alta funcţiune specializată, într-o încercare la foc standardizata. (2) Rezistenta la foc a elementelor de construcţii care separa sau delimiteaza compartimentele de incendiu de alte spaţii ale construcţiilor ori ale instalaţiilor reprezintă intervalul în care elementele de construcţii îşi epuizează capacitatea de rezistenta la foc printr-o încercare standardizata. (3) Nivelurile rezistentei la foc a elementelor de construcţii se stabilesc în unităţi de timp (ore şi minute), precizându-se, după caz, dacă sunt rezistente, stabile sau etanse la foc.  +  Articolul 13 (1) Rezistenta la foc a structurii portante se evalueaza pentru ansamblul construcţiei sau pentru un compartiment de incendiu. (2) Compartimentul de incendiu reprezintă construcţia sau o parte a unei construcţii conţinând una sau mai multe încăperi sau alte spaţii, delimitate prin elemente de construcţii destinate sa îl izoleze de restul construcţiei, în scopul limitării propagarii incendiului, pe o durată determinata. Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu existent, destinaţia, alcătuirea şi de rezistenta la foc a construcţiei. (3) Compartimentarea antifoc se realizează prin elemente de construcţie rezistente la foc, verticale şi, după caz, orizontale.  +  Articolul 14Gradul de rezistenta la foc reprezintă capacitatea construcţiei sau a compartimentului de incendiu, îndeosebi a structurii portante sau de rezistenta, de a răspunde la incendiu, indiferent de destinaţie. (2) Gradul de rezistenta la foc se stabileşte în funcţie de nivelurile de rezistenta la foc ale principalelor elemente de construcţii componente. (3) Gradele de rezistenta la foc, în ordinea descrescătoare a siguranţei la foc, sunt: I, II, III, IV şi V.  +  Articolul 15 (1) Comportarea la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor, în ansamblu sau a unor părţi componente este determinata de contribuţia la foc a elementelor, materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, în raport cu rezistenta la foc asigurata. (2) Contribuţia la foc se estimeaza prin potenţialul caloric al sarcinii termice şi reprezintă suma energiilor calorice degajate prin arderea completa a tuturor elementelor, materialelor şi substanţelor combustibile din spaţiul respectiv. (3) Limita maxima a potenţialului caloric este data de arderea completa, în cazul unui incendiu total într-o construcţie, instalatie sau compartiment de incendiu. (4) Construcţiile şi instalaţiile trebuie să se comporte la foc astfel încât, pe timpul intervenţiei în caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranţa utilizatorilor şi a personalului de intervenţie. (5) Aprecierea reală a comportării la foc a unor construcţii şi instalaţii se poate face după stingerea incendiilor produse în acestea atât prin constatări şi măsurători directe, cat şi prin expertizare.  +  Articolul 16 (1) Stabilitatea la foc a construcţiilor şi instalaţiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezintă caracteristica globală, exprimată în unităţi de timp (ore, minute), între momentul izbucnirii incendiului şi momentul în care structura de rezistenta respectiva îşi pierde capacitatea portanta şi se prabuseste ca urmare a acţiunilor şi a efectelor incendiului. (2) Stabilitatea la foc este determinata de rezistenta şi comportarea la foc şi este influentata de măsurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu. (3) Aprecierea stabilitatii la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor în care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte buna, buna, corespunzătoare, satisfăcătoare şi nesatisfacatoare.  +  Secţiunea a 3-a Preîntâmpinarea propagarii incendiilor  +  Articolul 17 (1) Construcţiile şi instalaţiile tehnologice independente, grupate sau comasate potrivit reglementărilor tehnice, se amplaseaza la distanţe de siguranţă faţă de vecinătăţi sau se compartimenteaza astfel încât, în caz de incendiu, sa nu pună în pericol alte construcţii, compartimente de incendiu, instalaţii şi vecinătăţi. (2) În cazul executării unor lucrări la construcţiile şi instalaţiile existente care nu respecta condiţiile privind distanţele de siguranţă la foc normate, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 18La alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor, pe lângă condiţiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea şi stabilitatea la foc, prevăzute la cap. II secţiunile 1 şi 2 din prezentele norme generale, se are în vedere şi criteriul de performanţă referitor la preîntâmpinarea propagarii incendiilor, în funcţie de: degajarile de fum, de gaze fierbinti şi de alte produse nocive, propagarea flacarilor şi a fumului, etanseitatea la fum şi flacari şi rezistenta fatadelor şi acoperişurilor la propagarea focului.  +  Articolul 19 (1) Degajarile de fum, de gaze fierbinti şi de alte produse nocive pe timpul incendiilor sunt determinate, în principal, de: natura, distribuţia şi cantităţile existente de materiale şi substanţe combustibile, termodegradabile sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului şi de ceilalţi factori şi acţiuni precizate în anexele nr. 1 şi 2. (2) Condiţiile de siguranţă la foc privind degajarile menţionate la alin. (1) trebuie să asigure menţinerea stabilitatii construcţiei sau a instalaţiei expuse incendiului, prin limitarea şi reducerea cantităţilor de emisii, precum şi evacuarea lor dirijata, urmărindu-se reducerea efectelor negative asupra utilizatorilor şi personalului de intervenţie, precum şi limitarea propagarii incendiului. (3) Evacuarea dirijata din spaţiile închise a degajarilor menţionate la alin. (1) se realizează prin sisteme de ventilare natural-organizată şi, după caz, mecanică, utilizând dispozitive şi instalaţii speciale. (4) Pe timpul interventiilor, dacă situaţia impune evacuarea emisiilor de fum, se pot practica deschideri în unele elemente ale construcţiilor care delimiteaza spaţiile respective şi care nu au rol de rezistenta.  +  Articolul 20 (1) Propagarea flacarilor pe suprafaţa materialelor şi a elementelor combustibile ale construcţiilor depinde de natura acestora, de modul de alcătuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) şi de viteza specifică de propagare a flacarii. (2) Se recomanda utilizarea acelor materiale şi alcatuiri care au o viteză redusă de propagare a flacarilor şi luarea, după caz, a măsurilor pentru întreruperea continuităţii elementelor de construcţii, finisajelor sau a materialelor de protecţie (izolare), etansarea golurilor de trecere şi a strapungerilor sau prevederea de instalaţii ori de sisteme adecvate de protecţie.  +  Articolul 21Etanseitatea la fum şi flacari reprezintă intervalul în care un element de separare împiedica trecerea fumului şi a flacarilor dintr-o parte în alta a acestuia.  +  Articolul 22 (1) Pentru evitarea propagarii incendiului, condiţia este ca degajarile de fum şi gaze fierbinti şi propagarea flacarilor şi fumului să fie cat mai reduse, iar etanseitatea la fum şi la flacari să se menţină pe o durată cat mai mare. (2) Este obligatorie luarea de măsuri pentru preîntâmpinarea propagarii incendiilor pe fatadele construcţiilor.  +  Secţiunea a 4-a Cai de acces, evacuare şi intervenţie  +  Articolul 23 (1) Căile de acces şi de circulaţie ale construcţiilor şi instalaţiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât să asigure evacuarea persoanelor, precum şi circulaţia şi orientarea rapida a forţelor de intervenţie. (2) Traseele destinate forţelor de intervenţie trebuie să asigure circulaţia personalului de intervenţie şi să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă corespunzător.  +  Articolul 24 (1) Construcţiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu cai de evacuare a persoanelor, în număr suficient, corespunzător dimensionate şi realizate, astfel încât persoanele sa ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplina siguranţa în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate. (2) Cai special destinate evacuarii persoanelor, animalelor sau bunurilor se prevăd atunci când cele functionale sunt insuficiente sau când, în mod justificat, nu pot satisface condiţiile normate. (3) Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate şi se prevăd cu mijloace de iluminat, conform reglementărilor tehnice, astfel încât să se asigure vizibilitatea şi să fie uşor recunoscute.  +  Articolul 25La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în poziţie închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu excepţia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăţi la evacuare (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.).  +  Articolul 26 (1) Căile de acces, de evacuare şi intervenţie din construcţii şi instalaţii se separa de celelalte spaţii prin elemente de construcţii cu rezistenta şi comportare la foc corespunzătoare utilizării în condiţii de siguranţă a căilor respective pe timpul incendiilor şi se prevăd, după caz, cu instalaţii sau sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti ori de presurizare. (2) Pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor şi a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptă soluţii şi măsuri adecvate. (3) Ascensoarele special destinate pentru intervenţii în caz de incendiu se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice, asigurând accesul forţelor de intervenţie pe durata stabilită în scenariile de siguranţă la foc.  +  Articolul 27 (1) Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele agenţilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie conform reglementărilor tehnice. (2) În locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel puţin un acces carosabil din drumurile publice şi din drumurile de circulaţie interioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în orice anotimp. (3) Căile de acces şi de circulaţie se dimensioneaza potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie. (4) Prevederea şi realizarea platformelor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi lângă construcţiile şi instalaţiile stabilite prin reglementări tehnice şi scenarii de siguranţă la foc sunt obligatorii. (5) Asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenţie la sursele de alimentare cu apa în caz de incendiu şi a posibilităţilor de folosire a acestor surse în orice anotimp constituie o condiţie de siguranţă la foc.  +  Secţiunea a 5-a Instalaţii aferente construcţiilor şi instalaţii tehnologice  +  Articolul 28 (1) Instalaţiile aferente construcţiilor (electrice, de apa, încălzire, ventilare, condiţionare, canalizare, paratrasnet etc.) şi instalaţiile tehnologice se proiectează, se executa şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului. (2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţa a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 29Instalaţiile tehnologice se pun în funcţiune şi se exploatează cu respectarea stricta a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii şi de producătorii respectivi.  +  Articolul 30 (1) Instalaţiile de ventilare sau condiţionare, precum şi cele de transport pneumatic se proiectează, se realizează şi se exploatează astfel încât, în funcţionare normală, părţile componente (echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura etc.) sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea şi sa nu faciliteze propagarea incendiului. (2) Traseele instalaţiilor de ventilare, condiţionare sau transport pneumatic din construcţiile cu risc de incendiu sau explozie, precum şi cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importanţa deosebită vor fi independente şi complet separate de traseele pentru alte spaţii. (3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instalatie de ventilare, condiţionare sau transport pneumatic a substanţelor care, în amestec sau prin combinaţie chimica, pot produce incendii ori explozii.  +  Articolul 31Construcţiile, instalaţiile de producţie, precum şi zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor şi, după caz, de inabusire, inertizare sau evacuare forţată a acestora, în vederea preintampinarii acumularii de concentraţii periculoase, precum şi pentru semnalizarea situaţiei create.  +  Secţiunea a 6-a Echiparea şi dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor  +  Articolul 32Construcţiile şi instalaţiile tehnologice se echipeaza cu sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice.  +  Articolul 33Pentru realizarea protecţiei eficiente împotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, aparatelor şi altor mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la dimensionarea, amplasarea şi realizarea acestora se va ţine seama de următoarele condiţii: a) controlul riscurilor de izbucnire, precum şi al dezvoltării şi propagarii incendiilor în zona protejata; b) compatibilitatea între mijloacele tehnice prevăzute, precum şi între acestea şi caracteristicile mediului protejat; c) complementaritatea reciprocă în îndeplinirea rolurilor, în caz de incendiu, precum şi aportul serviciului de pompieri; d) asigurarea unui raport optim între instalaţiile, sistemele şi dispozitivele cu actionare manuală şi cele cu funcţionare automată; e) corelarea intrării şi menţinerii în funcţiune, precum şi a fiabilitatii mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu timpii corespunzatori de siguranţă la foc şi, după caz, cu timpii operativi de intervenţie; f) prevederea, după caz, a posibilităţilor de alimentare şi prin mijloace mobile a instalaţiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum şi constituirea rezervelor normate; g) asigurarea condiţiilor care să permită efectuarea operaţiunilor şi lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare, conform instrucţiunilor; h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor omologate, avizate şi agrementate tehnic şi care îndeplinesc condiţiile de calitate, potrivit legii; i) întocmirea instrucţiunilor şi a schemelor de funcţionare.  +  Articolul 34 (1) Dotarea agenţilor economici, a instituţiilor şi localităţilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de intervenţie la incendii se face, după caz, pe baza scenariilor de siguranţă la foc sau a analizei capacităţii de apărare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autorităţile abilitate prin lege. (2) Personalului de intervenţie pentru stingerea incendiilor i se prevede şi i se asigura echipamentul şi mijloacele de protecţie adecvate, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Echipamentul şi mijloacele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să asigure protecţia personalului de intervenţie la efectele negative ale agenţilor care intervin în caz de incendiu (anexa nr. 2), precum şi posibilităţi de iluminat, de comunicare şi de lucru în condiţii de siguranţă.  +  Articolul 35 (1) La darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie să certifice existenta şi funcţionarea instalaţiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor şi a celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţiile prevăzute la art. 7, precum şi existenta planurilor de intervenţie. (2) Scenariile de siguranţă la foc se elaborează obligatoriu pentru categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care, potrivit legii, sunt supuse avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Capitolul 3 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări  +  Articolul 36Normele din prezentul capitol stabilesc reguli şi măsuri generale privind controlul, supravegherea şi reducerea riscurilor de incendiu, menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu, întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pregătirea şi desfăşurarea interventiilor în situaţii de urgenta publică de incendiu.  +  Articolul 37 (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substantele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă. (2) La utilizarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, folosire şi întreţinere, precum şi a normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii. (3) Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice prevăzute la art. 28 alin. (1) se interzice: a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisă; b) funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare; c) funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente, necesare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate; d) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare; e) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora; f) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat şi necalificat.  +  Articolul 38 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vant este interzisă.Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, în care se aplică aceasta interdicţie, se stabilesc şi se marcheaza de persoanele în drept. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi. (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. (4) Luarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.  +  Articolul 39 (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, este interzisă. (2) Lucrările menţionate la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru: evacuarea persoanelor; îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spaţiilor; dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. (3) Lucrările menţionate la alin. (1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7. În cazul lucrărilor ce se executa în instalaţii şi în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate în normele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, se întocmeşte autorizaţie de lucru. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi informarea serviciului de pompieri.  +  Articolul 40 (1) Fumatul în locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementări specifice sau prin dispoziţii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis. (2) Locurile (zonele) în care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementărilor specifice. (3) Locurile în care este permis fumatul se doteaza şi, după caz, se marcheaza conform reglementărilor specifice.  +  Articolul 41 (1) Menţinerea în buna stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descarcarilor electrice atmosferice (paratrasnet) şi a electricitatii statice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice. (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricitatii statice conform instrucţiunilor specifice este obligatorie.  +  Articolul 42 (1) În spaţiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru. (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scantei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.  +  Articolul 43 (1) În construcţiile civile (publice) şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile prevăzute la art. 7, după caz. (2) În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. (3) Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la alin. (2) se permit numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. (4) În clădirile, construcţiile sau amenajările prevăzute la alin. (2) este interzis accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea stabilită şi declarata. (5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisă numai cu respectarea normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi cu avizul autorităţilor abilitate prin lege.  +  Articolul 44 (1) În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantităţile admise prin reglementări. (2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesitaţi casnice, se amplaseaza, se păstrează şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizata sau neautorizata a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul şi verificarea etanseitatii cu flacara deschisă.  +  Articolul 45 (1) Produsele, materialele şi substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor. (2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. (3) Verificarea, repararea, izolarea termica şi curatarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.  +  Articolul 46 (1) Pe timpul transportului, depozitarii şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile se va ţine seama de proprietăţile fizico-chimice şi de compatibilitatea acestora cu substantele de stingere, astfel încât la contactul dintre ele sa nu se producă ori să se propage incendiul. (2) Produsele şi substantele combustibile se transporta, se manipuleaza şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscriptionate corespunzător, în vederea identificarii riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate. (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.  +  Articolul 47 (1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode şi mijloace adecvate. (2) Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru operaţiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substanţelor menţionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementări specifice.  +  Articolul 48 (1) Materialele şi substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preintampinare a fenomenului de autoincalzire. (2) Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinătăţile. Aceasta constituie o obligaţie pentru persoanele juridice care deţin astfel de depozite şi o recomandare pentru persoanele fizice.  +  Articolul 49 (1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor metalice din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementărilor tehnice. (2) Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotectie şi ignifugare menţionate la alin. (1) se utilizează numai produse avizate şi agrementate tehnic, conform reglementărilor specifice, iar persoanele care executa aceste operaţiuni trebuie să fie atestate potrivit dispoziţiilor legale. (3) Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica şi de etansare la fum şi la gaze fierbinti din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în buna stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.  +  Articolul 50 (1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective şi echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor. (2) Traseele şi programele admise pentru circulaţia mijloacelor auto care transporta mărfuri periculoase, locurile în care se permite staţionarea sau parcarea acestora, precum şi condiţiile privind amenajarea parcajelor şi dotarea acestora cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor se stabilesc prin reglementări specifice şi dispoziţii locale. (3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clădirilor publice şi de locuit este strict interzisă.  +  Articolul 51 (1) Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile la autospecialele, utilajele şi celelalte mijloace mobile de intervenţie la incendii, prevăzute la art. 34 şi în anexa nr. 5, se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Scoaterea din funcţiune a instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute la art. 32 şi în anexa nr. 5, ori neasigurarea parametrilor necesari operarii acestora în condiţii de eficienta este strict interzisă. (3) Reparaţiile la mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 5 se planifica şi se realizează în termen cat mai scurt, asigurându-se, în perioada respectiva, măsuri compensatorii de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 52Sunt obligatorii următoarele activităţi: a) instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie; b) participarea salariaţilor la instruirile şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor; c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate potrivit competentelor legale; d) asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 53În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe durata exploatării construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice, se stabilesc următoarele: a) instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere a incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu şi planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizează, se utilizează şi se afişează conform reglementărilor specifice; b) scenariile de siguranţă la foc se pot elabora şi pentru construcţiile şi instalaţiile tehnologice aflate în exploatare, în vederea utilizării concluziilor desprinse la stabilirea măsurilor de imbunatatire a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. Se recomanda ca aceste scenarii să fie întocmite îndeosebi pentru construcţiile şi instalaţiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu; c) planurile de intervenţie se întocmesc ori se actualizează, după caz, şi la schimbarea profilului de activitate (destinaţiei) agenţilor economici şi instituţiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agenţilor economici, precum şi în alte situaţii reglementate ori impuse de condiţiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor; d) punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este obligatorie în situaţiile de urgenta publică de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicatiile tactice de intervenţie, organizate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 54 (1) Pe baza prezentelor norme generale şi cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementări tehnice şi specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instrucţiuni, dispoziţii, standarde. De asemenea, se vor întocmi planuri de intervenţie şi se vor emite agremente tehnice, avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor. (2) În vederea asigurării aplicării în condiţii optime a prevederilor reglementărilor tehnice şi specifice, precum şi a celorlalte acte prevăzute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri indrumatoare, manuale, studii şi alte lucrări de specialitate, care vor fi avizate şi aprobate de organele abilitate conform legii.  +  Articolul 55Măsurile de apărare şi de intervenţie în cazul incendiilor în masa se stabilesc şi se realizează conform dispoziţiilor legale speciale pentru astfel de dezastre.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme generale.  +  Anexa 1─────────── la normele generale──────────────────────CRITERII DE PERFORMANTAprivind siguranţa la foc şi principalii factori de determinare a acestora
               
    Nr. crt.Criteriile de performanţă   Factorii de determinare
    1.Riscul de incendiu-densitatea sarcinii termice de incendiu;
        -clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor şi substanţelor existente;
        -sursele de aprindere existente;
        -condiţiile (împrejurările) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea;
        -măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi.
    2.Rezistenţa la foc-natura, alcătuirea şi dimensiunile elementelor de construcţie;
        -modul de asamblare şi geometria elementelor de construcţie;
        -combustibilitatea şi densitatea sarcinii termice de incendiu, date de elementele de construcţii;
        -compartimentarea antifoc;
        -geometria construcţiei şi comportarea la foc a structurii portante.
    3.Preîntâmpinarea propagării incendiilor, în funcţie de:    
        a)degajările de fum, gaze fierbinţi şi de produse nocive;-acţiunile şi efectele agenţilor prevăzuţi în anexa nr. 2;
        b)etanşeitatea la fum şi la flăcări;-vitezele de ardere şi de propagare a flăcării;
    -durata arderii;
        c)propagarea flăcărilor şi a fumului;-performanţele elementelor de etanşare şi ale dispozitivelor antifum;
        d)rezistenţa faţadelor şi a acoperişurilor la propagarea focului- -combustibilitatea şi rezistenţa la foc ale elementelor de faţadă şi ale acoperişului; distanţa dintre construcţii;
        -timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie, conform anexei nr. 3;
        -condiţiile atmosferice.
    4.Comportarea la foc-contribuţia la foc dată de densitatea sarcinii termice de incendiu (constructivă şi utilă);
        -nivelul rezistenţei la foc;
        -factorii menţionaţi la nr. crt. 3.
    5.Stabilitatea la foc-factorii menţionaţi la nr. crt. 2, 3 şi 4;
        -instalaţiile aferente;
        -echiparea cu instalaţii, dispozitive, aparate şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, fiabilitatea şi timpii normaţi de funcţionare;
        -timpii corespunzători, prevăzuţi în anexa nr. 3.
    6.Căile de acces, evacuare şi intervenţie-numărul şi modul de alcătuire;
    -geometria (gabarit, lungime, lăţime, pante etc.);
        -măsurile de siguranţă în utilizare;
        -fluxul (debitul) global de evacuare;
        -timpii corespunzători, prevăzuţi în anexa nr. 3.
   +  Anexa 2────────la normele generale────────────────────EFECTELE NEGATIVEale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizarilor
                   
    Nr. crt.AgenţiConstrucţii şi instalaţiiUtilizatori
    AcţiuniEfecteEfecte
    1.Termici:            
      - degajare de căldură;-afumare;-depuneri de funingine;-intoxicare;
      -încălzire;   -arsuri;
      - degajare de fum, de gaze fierbinţi şi de alte produse nocive;-termodegradare;-deformaţii;-reducerea vizibilităţii;
      -aprindere.-reducerea-impregnarea cu fum a
             
            rezistenţei mecanice;   îmbrăcămintei;
            -aprinderea îmbrăcămintei;
      - flăcări.     -ardere;-panică;
            -instabilitate;-răniri şi alte traumatisme.
            -prăbuşire.  
    2.Chimici:            
      - substanţe şi produşi de ardere combustibili sau explozivi;-aprindere;-intensificarea arderii;-intoxicare;
      -explozie.   -arsuri;
          -instabilitate;-reducerea vizibilităţii;
          -prăbuşire;-panică;
            -deformaţii;-traumatisme;
            -deteriorarea etanşeităţii;    
            -reducerea rezistenţei mecanice;    
      - apa din substanţele stingătoare.-încărcare suplimentară;-deteriorarea etanşeităţii;-creşterea umidităţii aerului;
      -şoc termic;-dislocare;-udare;
        -reacţii chimice;-îngheţ (iarna);-reducerea vizibilităţii;
        -explozii.-instabilitate;-degerături;
            -prăbuşire.-intoxicare;
                -traumatisme.
    3.Electromagnetici:            
      - electrici;-scurtcircuite.-noi focare;-electrocutare;
      - radioactivi.     -contaminare.-arsuri;
                -traumatisme;
                -iradiere (infectare radioactivă).
    4.Biologici:            
      - viruşi;-deteriorarea spaţiilor în care se află agenţii biologici.-contaminare.-infectare biologică.
      - bacterii;          
      - animale infectate.        
  NOTĂ:În caz de incendiu, în categoria utilizatorilor intra şi pompierii, precum şi alte categorii de forte care participa la intervenţie.
   +  Anexa 3─────────────la normele generale────────────────────
             
      TIMPII DE SIGURANŢĂ LA FOC ŞI TIMPII OPERATIVI DE INTERVENŢIE - Definire şi factori de evaluare -
    Nr. crt.Timpul şi definirea acestuiaNotaţieFactori de evaluare
    0123
      A. Timpii de siguranţă la foc
    1.Timpul de aprindere - durata în care, în anumite condiţii, un material trece de la starea normală la starea de combustie, producând izbucnirea incendiului.Ta-clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor şi a substanţelor existente;
        -energia termică dezvoltată de sursele de aprindere, frecvenţa şi durata de acţiune a acestora;
        -existenţa împrejurărilor care pot determina izbucnirea incendiului.
    2.Timpul normalizat de evacuare - intervalul scurs de la înştiinţarea utilizatorilor până la părăsirea construcţiei de către aceştia sau/şi până la adăpostirea lor în spaţiile de refugiu prevăzute şi amenajate.Tne-numărul, dimensiunile (gabaritul) şi alcătuirea căilor de evacuare;
        -dispunerea căilor de evacuare, a traseelor şi marcarea acestora;
        -lungimea căilor de evacuare şi vitezele de deplasare;
          -fluxul (debitul) global de evacuare;
          -capacitatea de evacuare a căilor existente;
          -existenţa şi funcţionarea iluminatului de siguranţă;
          -aptitudinea persoanelor de a se evacua.
    3.Timpul de supravieţuire - perioada în care persoanele aflate într-o încăpere sau într-un refugiu pot supravieţui după producerea incendiului.Tsv-nivelurile de performanţă privind rezistenţa şi stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei);
        -nivelurile de siguranţă a încăperii sau refugiului, în funcţie de:
          izolarea termică faţă de vecinătăţi;
          etanşeitatea la fum, gaze fierbinţi şi la alte produse nocive;
          stabilitatea la şocuri termice, mecanice şi la presiuni;
          existenţa iluminatului de siguranţă;
          realizarea sistemului de comunicare cu forţele de intervenţie (pentru informare, îndrumare şi evitarea panicii);
          -asigurarea condiţiilor de evacuare şi de salvare a persoanelor înainte de afectarea funcţiilor lor vitale.
    4.Timpul de siguranţă a căilor de evacuare - perioada minimă de supravieţuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de evacuare.Tsac-timpii scurşi pentru ca agenţii care pot interveni (căldură, fum, produse nocive etc.) să nu producă efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2);
          -rezistenţa la foc a construcţiei.
    5.Timpul de siguranţă a refugiilor - perioada minimă de supravieţuire a persoanelor pe timpul staţionării în refugii, indiferent de evoluţia incendiilor în exteriorul spaţiilor respective.Tsr-timpii scurşi pentru ca agenţii care pot interveni (căldură, fum, produse nocive etc.) să nu producă efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2);
        -rezistenţa la foc a construcţiei;
        -etanşeitatea la fum şi la flăcări a încăperilor şi a refugiilor.
    6.Timpul de siguranţă a ascensoarelor de intervenţie - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până în momentul în care ascensoarele prevăzute să funcţioneze pe timpul incendiilor pot fi utilizate în condiţii de siguranţă de către ocupanţii clădirii şi de pompieri.Tsai-nivelurile de performanţă privind rezistenţa şi stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei);
        -etanşeitatea la fum, la gaze fierbinţi şi la alte produse nocive a puţurilor ascensoarelor;
        -protecţia la foc a căilor de acces la ascensoare;
        -performanţele tehnice privind siguranţa în exploatare a ascensoarelor;
          -siguranţa şi durata funcţionării surselor de alimentare cu energie electrică a ascensoarelor.
    7.Timpul de dezvoltare liberă a incendiului - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până la intrarea în acţiune a mijloacelor de stingere.Tdli-echiparea cu instalaţii şi cu sisteme de stingere (automate sau manuale);
        -dotarea serviciului de pompieri cu mijloace mobile şi timpul de începere a intervenţiei.
    8.Timpul de incendiere totală - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până în momentul în care incendiul a cuprins întreaga construcţie sau întregul compartiment de incendiu.Tit-densitatea sarcinii termice de incendiu;
        -viteza de ardere a materialelor şi a substanţelor combustibile şi cantitatea de căldură dezvoltată;
        -etanşeitatea închiderilor (pereţi, planşee, protecţii ale golurilor etc.);
          -existenţa sistemelor şi a posibilităţilor de evacuare dirijată a fumului şi a gazelor fierbinţi;
          -echiparea cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
    9.Timpul de propagare a incendiului la construcţii vecine - intervalul scurs de la declararea unui incendiu într-o construcţie până în momentul incendierii unor construcţii, instalaţii sau depozite vecine.Tpv-căldura degajată de incendiu şi emisia de scântei şi de alte particule, de materiale incendiatoare;
        -rezistenţa la foc a faţadelor şi a acoperişurilor construcţiilor vecine;
        -clasa de combustibilitate a unor materiale şi substanţe din apropiere;
          -existenţa unor căi ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau conducte etc.);
          -condiţiile atmosferice;
          -distanţele până la construcţiile vecine;
          -geometria construcţiilor (instalaţiilor).
      B. Timpii operativi de intervenţie
    1.Timpul de alarmare - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până la semnalarea acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat deT1-nivelul de performanţă a sistemului (dispozitivului) de detectare-alarmare (automat sau manual);
        -prezenţa persoanei apte să observe şi să anunţe incendiul.
    2.detectare-alarmare sau de către o persoană. Timpul de alertare - intervalul cuprins între momentul alarmării în caz de incendiu şi cel al constituirii formaţiei de marş, în vederea deplasării la locul evenimentului.T2-distanţa până la cel mai apropiat mijloc de transmitere a anunţului de incendiu;
        -nivelul de performanţă a mijlocului de comunicare (transmitere) a anunţului de incendiu la serviciul de pompieri;
          -durata pregătirii pentru deplasare a serviciului de pompieri (alertarea, echiparea şi îmbarcarea personalului de intervenţie, pornirea autospecialelor şi constituirea formaţiei de marş, transmiterea ordinului de deplasare).
    3.Timpul de deplasare - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi sosirea acestora la locul incendiului sau înapoierea la sediu (remiză).T3-nivelul de performanţă a autospecialelor (utilajelor) serviciului de pompieri;
        -distanţa ce trebuie parcursă de serviciul de pompieri până la locul de izbucnire a incendiului;
        -starea drumurilor, a căilor de acces şi practicabilitatea acestora;
          -condiţiile atmosferice, anotimpul şi intervalul orar (ziua, noaptea);
          -nivelul traficului (aglomeraţie).
    4.Timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate - durata medie de realizare a dispozitivului de intervenţie.T4-nivelul de cunoaştere a obiectivului de către personalul de intervenţie şi gradul de instruire a acestuia;
          -locul de izbucnire a incendiului şi accesibilitatea la acesta;
          -existenţa, dispunerea şi starea surselor de apă, precum şi posibilităţile de alimentare sau de amplasare a autospecialelor şi utilajelor mobile;
          -executarea recunoaşterii;
          -completarea echipării personalului de intervenţie cu mijloace de protecţie, în funcţie de condiţiile specifice;
          -tipul şi dimensiunile dispozitivului de intervenţie;
          -categoriile, tipurile şi numărul autospecialelor şi al utilajelor de intervenţie concentrate şi starea acestora.
    5.Timpul de răspuns - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune (realizarea dispozitivului de intervenţie).T5-sumă a factorilor de la nr. crt. 2, 3 şi 4;
          T5 = T2 + T3 + T4
           
    6.Timpul de începere a intervenţiei - intervalul cuprins între momentul apariţiei arderii şi realizarea dispozitivului de intervenţie.T6-sumă a factorilor de la nr. crt. 1, 2, 3 şi 4:
          T6 = T1 + T5
           
    7.Timpul real de evacuare - intervalul cuprins între momentul înştiinţării utilizatorilor şi părăsirea construcţiei de către aceştia.T7-factorii timpului normalizat de evacuare (Tne);
        -timpul de sosire la faţa locului a forţelor de intervenţie;
        -efectele incendiului asupra căilor de evacuare şi utilizatorilor;
          -existenţa şi performanţele mijloacelor de salvare cu care este echipată clădirea şi a celor din dotarea serviciilor de pompieri.
    8.Timpul de localizare - intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a forţelor concentrate şi punerea sub control a limitelor arderii pe direcţiile de propagare a incendiului.T8-tipul şi complexitatea construcţiei (instalaţiei);
        -timpul de dezvoltare liberă a incendiului;
        -echiparea cu instalaţii şi cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor;
        -dimensiunile incendiului şi direcţiile de propagare;
        -condiţiile atmosferice, anotimpul ori intervalul orar în care se intervine;
          -numărul, tipul şi debitele capetelor de refulare a substanţelor stingătoare adecvate de la autospecialele şi utilajele mobile de intervenţie, precum şi dispunerea acestora;
          -fiabilitatea mijloacelor de intervenţie;
          -rezistenţa sau stabilitatea la foc a construcţiei.
    9.Timpul de stingere - intervalul cuprins între momentul localizării şi până la întreruperea (neutralizarea) completă a arderii, până la înlăturarea posibilităţilor de reaprindere a materialelor şi a substanţelor combustibile sau până la producerea unor fenomene negative.T9-factorii menţionaţi la nr. crt. 8;
        -cantităţile de materiale şi substanţe care ard şi modul de distribuire a acestora în spaţiu;
        -continuitatea debitării agenţilor de stingere la parametrii stabiliţi (intensităţi, presiuni, debite);
        -eficienţa mijloacelor de protecţie a personalului de intervenţie şi fiabilitatea acestora;
          -producerea unor evenimente perturbatoare (de exemplu: explozii, prăbuşiri, revărsarea de lichide combustibile sau de metale topite, îngheţarea unor porţiuni ale dispozitivului de intervenţie etc.).
    10.Timpul de înlăturare a efectelor negative ale incendiului - durata lucrărilor ulterioare stingerii incendiului pentru înlăturarea unor efecte negative care pot crea la faţa locului alte riscuri majore.T10-riscuri remanente stingerii unor incendii, cum pot fi cele generate de:
        focare ascunse (latente);
        scăpări de gaze combustibile sau toxice;
        agenţi puternic poluanţi, care trebuie neutralizaţi;
        prăbuşirea iminentă a unor elemente de construcţii;
          -necesitatea căutării unor eventuale victime sau a unor bunuri de valoare deosebită;
          -necesitatea continuării răcirii unor elemente de construcţii sau instalaţii.
    11.Timpul de intervenţie - intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a forţelor concentrate şi finalizarea lucrărilor ulterioare opririi procesului de ardere.T11-sumă a factorilor de la nr. crt. 7, 8, 9 şi 10:
          T11 = T7 + T8 + T9 + T10
    12.Timpul de retragere - durata operaţiunilor de strângere a dispozitivului de intervenţie şi de pregătire a forţelor şi a mijloacelor concentrate pentru deplasarea de la locul incendiului.T12-dimensiunile şi complexitatea dispozitivului de intervenţie;
        -refacerea plinului cisternelor cu apă;
        -condiţiile atmosferice;
        -echiparea şi refacerea personalului de intervenţie;
        -verificarea tehnicii de intervenţie.
    13.Timpul de ocupare al forţelor şi mijloacelor de intervenţie - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor de intervenţie şi începerea deplasării acestora la sediu (remiză).T13   T13 = T5 + T11 + T12
           
    14.Timpul total de dislocare al forţelor şi mijloacelor de intervenţie - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor de intervenţie şi înapoierea acestora la sediu (remiză).T14   T14 = T3 + T13
   +  Anexa 4───────────la normele generale──────────────────────SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC- Structura de principiu -   A. Caracteristicile construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice 1. Denumirea obiectului 2. Destinaţia 3. Categoria de importanţa 4. Tipul şi particularităţile obiectivului   B. Nivelurile criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind siguranţa la foc 1. Riscul de incendiu 2. Rezistenta la foc 3. Preîntâmpinarea propagarii incendiilor 4. Comportarea la foc 5. Stabilitatea la foc 6. Cai de acces, evacuare şi intervenţie 7. Timpi de siguranţă la foc   C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor   D. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu   E. Concluzii şi măsuri tehnico-organizatoriceNOTĂ:Detalierea, concretizarea şi exemplificarea modului de elaborare a scenariilor de siguranţă la foc se fac prin metodologii specifice.  +  Anexa 5───────────── la normele generale──────────────────────MIJLOACELE TEHNICEde prevenire şi stingere a incendiilor- Categorii principale -1. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate: a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu; b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor; c) stingatoare şi alte aparate de stins incendii; d) utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie.2. Pentru dotarea serviciilor de pompieri, constituite de agenţi economici, instituţii şi consilii locale: a) autospeciale pentru stingerea incendiilor; b) autospeciale auxiliare de intervenţie; c) nave pentru stingerea incendiilor; d) trenuri pentru stingerea incendiilor; e) aeronave de intervenţie la incendii; f) motopompe şi alte utilaje; g) ambulante şi autosanitare.3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substanţelor combustibile sau pentru protecţia celor din apropierea focarului: a) apa; b) spumanti; c) pulberi stingatoare; d) abur; e) gaze inerte; f) agenţi stingatori sau neutralizatori, speciali.4. Pentru protecţia personalului de intervenţie: a) echipament de protecţie la temperatura, socuri mecanice şi la umiditate; b) aparate, masti şi alte mijloace de protecţie a căilor respiratorii; c) centura şi alte accesorii de siguranţă; d) scule şi accesorii de protecţie la electrocutare; e) mijloace de iluminat; f) aparatura de comunicaţii; g) echipament, aparatura, vaccinuri şi instrumentar de protecţie specială împotriva efectelor agenţilor chimici, radioactivi sau biologici; h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substanţe nocive.  +  Anexa 6───────────la normele generale──────────────────────PLANUL DE INTERVENŢIE- Structura-cadru -1. Date de identificare: * denumirea agentului economic sau a instituţiei;* sediul, numărul de telefon, fax;* profilul de activitate.2. Planul general al unităţii (la scara), pe care se marcheaza:* amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incinta;* căile de acces şi de intervenţie din incinta şi cele adiacente acesteia;* reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apa şi alte substanţe stingatoare;* rezervele de agenţi stingatori şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;* reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;* reţelele de canalizare;* vecinătăţile. 3. Conceptia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: * concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;* particularităţi tactice de intervenţie pentru:- evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;- localizarea şi lichidarea incendiilor;- protecţia personalului de intervenţie;- protecţia vecinatatilor;- înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.4. Forte de intervenţie în caz de incendiu:* serviciul propriu de pompieri civili (dotare, încadrare);* servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);* subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);* alte forte cu care se cooperează şi modul de anuntare (ambulanta, protecţia civilă etc.)5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţi:* reţele de alimentare cu apa:- debite;- presiuni;- amplasarea hidrantilor şi stabilirea distantelor faţă de incinta unităţii;* alte surse artificiale sau naturale de apa;- felul şi capacitatea acestora;- platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind:* destinaţia spaţiilor (încăperilor);* suprafaţa construită şi aria desfăşurată;* regimul de înălţime (numărul de niveluri);* numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;* căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;* natura materialelor şi a elementelor de construcţii;* nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc, asigurate;* instalaţiile utilitare aferente;* instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipata;* dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.NOTĂ:- În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, gradele de rezistenta la foc sau nivelurile de stabilitate la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.- O copie autentificată (avizată) de pe planul de intervenţie se pune la dispoziţie brigazii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoasterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicatiilor tactice de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenta publică, în caz de incendiu ori de alte dezastre.  +  Anexa 7─────────────la normele generale──────────────────────Unitatea ........................PERMIS DE LUCRU CU FOCNr. .......... din ....................
         
    Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui . . . . . . . . . . . . . . ., ajutat de dl . . . . . . . . . . . . . . ., care urmează să execute . . . . . . . . . . . . . . . . . . , folosind . . . . . . . . la (în) . . . . . . . . . Lucrările încep la data de . . . . . . . ., ora . . . . . . . , şi se încheie la data de . . . . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .
    Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
    1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de . . . . . . . . . metri, astfel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
    Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (acolo unde este cazul).
    5. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea acesteia.
    8. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la . . . . . . . . prin . . . . . . . . .
    11. Alte măsuri p.s.i. specifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor p.s.i.
    ResponsabiliNumele şi prenumeleSemnătura
    Emitentul    
    Şeful sectorului în care se execută lucrările    
    Executanţii lucrărilor cu foc    
    Serviciul de pompieri civili  
  ---------