HOTĂRÂRE nr. 637 din 25 septembrie 1998privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 1 octombrie 1998  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A., societate pe acţiuni, unitate de interes public naţional, persoana juridică română cu capital de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa", care se desfiinţează. (2) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. va funcţiona sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. este de 17.185.158 mii lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome "Cai de Rasa", evidenţiat în bilanţul contabil la data de 30 iunie 1998. (2) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. are în administrare gratuita bunuri proprietate publică în valoare de 18.328.603 mii lei. (3) Sunt proprietate publică a statului patrimoniul genetic naţional, constituit din armasari pepinieri, iepe-mame şi armasari de monta publică, precum şi grajdurile pentru creşterea cabalinelor proprietate publică, manejurile, hipodromurile şi fondul funciar, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii cabalinelor, având ca principal obiect de activitate: coordonarea şi implementarea programului naţional de ameliorare genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată; creşterea, ameliorarea, calificarea şi perfecţionarea efectivelor de cabaline în rasa pura, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elita, precum şi alte activităţi prevăzute în statut.  +  Articolul 4 (1) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. are un număr de 20 de subunitati cu statut de sucursala, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Sucursalele nu au personalitate juridică şi vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cheltuielile pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului -patrimoniu genetic naţional - şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare improspatarii acestuia. (2) Celelalte activităţi, precum şi cheltuielile pentru întreţinerea şi repararea manejurilor, grajdurilor şi hipodromurilor se suporta din veniturile proprii ale Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. (3) Cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii fondului genetic (salariile ingrijitorilor de baza şi auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi, cheltuielile indirecte, precum şi o cota de 15% din cheltuielile generale ale Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.). (4) Preţurile pentru cabalinele trecute la turma de baza se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, iar normele de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat se aproba de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6 (1) Toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Cai de Rasa" vor fi preluate de către Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. (2) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. se substituie Regiei Autonome "Cai de Rasa" în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte. (3) Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. poate participa, în baza aprobării date de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la organismele hipice internaţionale.  +  Articolul 7Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. poate înfiinţa noi sucursale, herghelii, depozite de armasari, hipodromuri, centre de prezentare, cluburi hipice, baze hipice etc., specifice obiectului de activitate, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 8Personalul Regiei Autonome "Cai de Rasa" va fi preluat de Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. şi este considerat transferat, pastrandu-şi drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acţiunile Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, până la privatizarea acesteia conform programului de privatizare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 702/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Cai de Rasa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 iulie 1992, şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 536/1975 privind modul de finanţare a acţiunii de ameliorare a căilor de muncă, desfăşurată prin depozitele de armasari pentru monta publică.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ioan MuresanMinistrul privatizării,Sorin DimitriuMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1STATUTULSocietăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau urmată de initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului, de sediul şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. este persoana juridică română cu capital de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1. Sediul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii, Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. are în structura 20 de sucursale prevăzute în anexa nr. 2, unităţi fără personalitate juridică.Sucursalele pot avea în subordine secţii hipice, centre comerciale en gros şi mic-gros, magazine de desfacere cu amănuntul, laboratoare, ateliere, gospodării anexe etc., cu gestiune economico-financiară şi întocmesc evidenţa contabilă până la nivel de balanţa de verificare.  +  Articolul 4DurataDurata Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru creşterea căilor în România prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. are ca obiect de activitate:1. coordonarea şi implementarea programului naţional de ameliorare genetica a cabalinelor;2. conservarea patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată, utilizate pentru realizarea progresului genetic la aceasta specie la nivel naţional;3. creşterea, ameliorarea, calificarea şi perfecţionarea efectivelor de cabaline de rasa pura în cadrul hergheliilor proprii, care sunt ferme de elita, deţin material biologic de mare valoare genetica şi produc material de reproducţie; 4. organizarea şi coordonarea activităţii de reproducţie, creştere şi sanitar-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în subunitatile proprii;5. stabilirea, în raport cu cerinţele crescatorilor, a profilului subunitatilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, mentinand rasele de importanţa ca depozite de gene;6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu celelalte unităţi din domeniul cercetării zootehnice;7. realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare şi clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum şi a căilor de rasa proprietate particulară şi atestarea exemplarelor destinate reproductiei din întreaga ţara, contra cost;8. coordonarea miscarilor de reproducatori şi a altor categorii de cabaline între subunitati;9. ţinerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasa din ţara, culegerea şi sistematizarea informaţiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducţie, activitatea de reproducţie, miscarile reproducatorilor între herghelii;10. publicarea cărţilor crescatoriei naţionale ("Stud-Book"), pe fiecare rasa, pentru toate efectivele existente în ţara;11. organizarea activităţii de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creştere, prin:- asigurarea de reproducatori cu o structura corespunzătoare, pe rase, conform solicitărilor din partea crescatorilor şi orientarilor stabilite de rezultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu;- repartizarea în teritoriu, pe judeţe şi staţiuni, împreună cu organele agricole judeţene şi primăriile interesate, a reproducatorilor, proprietate a sa, urmărind modul de utilizare a acestora, precum şi îngrijirea şi adăpostirea lor;- urmărirea, în teritoriu, a efectului ameliorativ al armasarilor de monta publică proprietate a sa asupra populaţiei locale de cabaline, efectuand corecturile necesare;12. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare şi sport pentru subunitatile sale privind materialul de reproducţie, medicamentele, vaccinurile, precum şi a propunerilor de investiţii, inclusiv construcţii-montaj;13. participarea la organismele internaţionale şi realizarea operaţiunilor de cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate;14. atestarea şi omologarea performantelor, originii şi a apartenentei de rasa, eliberarea de documente care să ateste aceste însuşiri, recunoscute în ţara şi în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasa;15. organizarea dresajului, a antrenamentului şi testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii şi pe alte hipodromuri din ţara şi din străinătate, organizarea pariurilor, elaborarea regulamentelor de curse şi pariuri, precum şi organizarea de activităţi sportive şi investiţii în sportul hipic;16. cultivarea în cele mai bune condiţii a terenurilor arabile, îmbunătăţirea pajiştilor, exploatarea pasunilor împădurite şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră, în vederea obţinerii tuturor cantităţilor de furaje necesare subunitatilor sale şi a altor produse destinate vânzării;17. comercializarea cabalinelor obţinute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinaţia acestora, pe categorii, pentru intern şi export;18. activitatea de comerţ exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasa, inclusiv prin sistem barter;19. închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproducţie, precum şi cumpărări de cabaline din ţara şi din străinătate;20. asocierea şi colaborarea cu agenţi economici din ţara şi din străinătate pentru promovarea obiectului sau de activitate;21. organizarea şi participarea la concursuri, expoziţii etc., în ţara şi în străinătate;22. prestări de servicii de echitatie, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement etc.;23. concesionarea sau închirierea, în condiţiile legii, a unor activităţi economice, sucursale, părţi din acestea, terenuri, clădiri ori asocierea în participaţiune;24. amenajarea şi administrarea unor baze de odihnă şi tratament, proprii sau închiriate, pentru salariaţii săi şi pentru terţe persoane;25. colectarea şi reconditionarea cabalinelor din marea creştere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;26. organizarea altor activităţi şi servicii pentru valorificarea unor oportunitati profitabile.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome "Cai de Rasa", care se reorganizează, evaluat la 17.185.158 mii lei în baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 1998, împărţit în 171.851 acţiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare.Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi deţinut integral de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane, fizice sau juridice, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi semnatura a doi administratori. Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul acesteia.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. Statul îşi rezerva dreptul de a păstra un pachet de acţiuni sau acţiunea nominativă de control.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. este organul de conducere care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară; b) alege 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi în condiţiile legii; c) alege consiliul de administraţie conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, îl descarca de gestiune şi îl revoca; d) stabileşte, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizaţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie, al indemnizaţiilor lunare ale cenzorilor, precum şi nivelul garanţiilor acestora; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii; g) hotărăşte folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; h) hotărăşte, la propunerea consiliului de administraţie, limitele de competenţa cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; i) hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea sucursalelor, fuziunea, divizarea şi participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice; j) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceştia; k) hotărăşte gajarea, închirierea sau vânzarea unor active; l) hotărăşte schimbarea formei juridice, mutarea sediului şi schimbarea obiectului de activitate; m) aproba majorarea sau reducerea capitalului social; n) hotărăşte dizolvarea anticipata; o) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie; p) hotărăşte asupra constituirii comisiei de selecţie pentru desemnarea managerului.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie. Convocarea va cuprinde locul şi data adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorÎn ziua şi la ora indicate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi 2 sau mai mulţi secretari care vor verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va desemna secretarul care va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mainii.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice ale Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. au dreptul de a se retrage din aceasta şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le deţin, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 9 membri: ingineri, medici veterinari, economişti, jurişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al acesteia.Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.Consiliul de administraţie hotărăşte în toate problemele privind activitatea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.Membrii consiliului de administraţie:- se numesc pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani;- îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate;- sunt plătiţi cu o indemnizaţie lunară, stabilită de adunarea generală a acţionarilor, pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.Consiliul de administraţie poate propune adunării generale a acţionarilor înlocuirea unui membru necorespunzător.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.Şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.Secretarul consiliului de administraţie va fi numit de preşedintele acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie.Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilită şi comunicată de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal este semnat de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul sau de funcţionare, o parte dintre atribuţiile sale comitetului de direcţie şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea anumitor probleme.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.În relaţia cu terţii Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. este reprezentată de către directorul general-manager, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele care o angajează faţă de aceştia.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege şi prin prezentul statut.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund în mod individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A., pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.Nu pot fi directori ai Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi ai subunitatilor acesteia persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.; b) conduce şi coordonează întreaga activitate a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.; c) propune adunării generale a acţionarilor structura organizatorică şi funcţională a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi a sucursalelor acesteia; d) examinează şi supune aprobării adunării generale a acţionarilor bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi; e) hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului de activitate, şi care se finanţează din surse proprii, din credite bancare sau din alocaţii de la bugetul de stat; f) supune aprobării adunării generale a acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; g) aproba înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., în condiţiile legii; h) aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate; i) asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător; j) negociaza şi încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câştigătoare a concursului de selecţie; k) numeşte şi revoca directorii executivi, atunci când aceştia nu fac parte din echipa managerială; l) aproba garanţiile şi modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., pentru directorii sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; m) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; n) aproba regulamentul delegarilor de competenţa pentru directorii executivi şi persoanele din conducerea sucursalelor, în vederea executării operaţiunilor Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.; o) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorilor din conducerea executivă; p) supune adunării generale a acţionarilor, în termen legal, raportul cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; q) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; r) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte dintre atribuţiile sale unui comitet de direcţie.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de către adunarea generală a acţionarilor.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care îi pot înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., bilanţului contabil, contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt în proprietatea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor. Cenzorii pot convoca adunarea generală a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, salariu sau remuneraţie de la administrator sau de la Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. Cenzorii sunt obligaţi să depună, înainte de începerea activităţii, o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul rămas vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute pe durata exercitării mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului sau de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. utilizează surse de finanţare proprii, alocaţii bugetare pentru întreţinerea armasarilor pepinieri, iepelor-mame, armasarilor de monta publică şi trecerea cabalinelor la turma de baza, precum şi pentru investiţii de construcţii-montaj, dotări specifice, credite bancare şi alte surse financiare.Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. se acoperă dintr-o cota din veniturile realizate de sucursalele sale.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A.  +  Articolul 24PersonalulConsiliul de administraţie al Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.Membrii comitetului de direcţie sunt aleşi de consiliul de administraţie.Directorul general şi directorii executivi ai Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. sunt desemnaţi prin contractul de management sau sunt numiţi de consiliul de administraţie.Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de execuţie din aparatul de la sediul principal sunt numiţi şi concediati de directorul general. Angajarea şi concedierea personalului din sucursale, cu excepţia celui din conducerea acestora, se face de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioară.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de consiliul de administraţie pentru personalul pe care îl numeşte acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de către adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A., în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului social subscris.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 29Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 30Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 31Condiţiile de participare a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la art. 30 se vor stabili prin acte constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 32Modificarea formei juridiceSocietatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. va putea fi transformata în alta forma de societate comercială prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat. Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 33DizolvareaDizolvarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) deschiderea procedurii lichidării sau pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; c) dacă numărul de acţionari va fi redus sub 5 mai mult de 9 luni; d) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. nu mai este posibila; e) în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 34LichidareaDizolvarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării.Lichidarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 35LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale Codului comercial.  +  Anexa 21 SUCURSALELE Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A.
         
    Nr. crt.DenumireaSediul
    1.Sucursala Depozitul de Armăsari AradMunicipiul Arad, str. Dumbrava Roşie nr. 5, judeţul Arad
    2.Sucursala Herghelia BonţidaComuna Jucu, Str. Dejului nr. 34, judeţul Cluj
    3.Sucursala Herghelia BalcComuna Balc, Str. Gării nr. 1, judeţul Bihor
    4.Sucursala Herghelia CislăuComuna Cislău, judeţul Buzău
    5.Sucursala Herghelia BecleanOraşul Beclean, Str. Bistriţei nr. 45, judeţul Bistriţa-Năsăud
    6.Sucursala Herghelia Dor MăruntComuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi
    7.Sucursala Depozitul de Armăsari DumbravaComuna Timişeşti, judeţul Neamţ
    8.Sucursala Hipodromul PloieştiMunicipiul Ploieşti, Şos. Ghighiului nr. 2, judeţul Prahova
    9.Sucursala Depozitul de Armăsari HomorodComuna Homorod, Str. Cazărmii nr. 9, judeţul Braşov
    10.Sucursala Herghelia IzvinComuna Recaş, judeţul Timiş
    11.Sucursala Herghelia JegăliaComuna Perişoru, judeţul Călăraşi
    12.Sucursala Herghelia LucinaComuna Moldova-Suliţa, judeţul Suceava
    13.Sucursala Herghelia MangaliaMunicipiul Mangalia, judeţul Constanţa
    14.Sucursala Herghelia RădăuţiMunicipiul Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114, judeţul Suceava
    15.Sucursala Herghelia RuşeţuComuna Ruşeţu, judeţul Buzău
    16.Sucursala Depozitul de Armăsari RâmniceluComuna Râmnicelu, judeţul Brăila
    17.Sucursala Herghelia SlatinaMunicipiul Slatina, str. Recea, judeţul Olt
    18.Sucursala Herghelia SâmbătaComuna Voila, judeţul Braşov
    19.Sucursala Depozitul de Armăsari Târgu MureşMunicipiul Târgu Mureş, Str. Parcul Sp. Mn. nr. 11, judeţul Mureş
    20.Sucursala Herghelia TuluceştiComuna Tuluceşti, judeţul Galaţi
   +  Anexa 31 SITUAŢIA bunurilor proprietate publică la data de 30 iunie 1998, care trec înadministrarea gratuită a Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A.
                 
    Nr. crt.Bunuri proprietate publicăU.M.CantitateaValoarea de inventar - mii lei -
    1.Cabaline de reproducţie,capete2.06011.513.122
      din care:      
        -armăsari pepinieri   110473.310
        -iepe-mame   6503.229.609
        -armăsari de montă publică   1.3007.810.203
    2.Grajduri pentru cabalinele de reproducţienumăr723.385.537
    3.Manejurinumăr7976.685
    4.Hipodromurinumăr62.453.259
    5.Fond funciar,ha13.122-
      din care: agricol   11.812-
      TOTAL:--18.328.603
  ------