LEGE nr. 70 din 13 mai 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul II se abrogă.2. La articolul VII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. VII. - (1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene."3. La articolul VII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene începând cu data de 1 ianuarie 2015."4. Articolul X se abrogă.5. La articolul XI, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:«b^1) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanţarea naţională, cât şi temporar contribuţia FEADR, pentru asigurarea tranziţiei la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană aferente angajamentelor legale încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1.310/2013 şi ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013;»"6. La articolul XI, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Articolul 22^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 22^2. - (1) MADR, prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POP, acordă un avans pentru realizarea de investiţii prin POP, astfel: a) de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii care sunt instituţii publice, ale căror cereri de finanţare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit (AMPOP) a părţii de avans nejustificat de beneficiarul public înainte de ultima tranşă de plată; b) de până la 40% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii privaţi, ale căror cereri de finanţare au fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranşă şi se justifică până la ultima tranşă de plată; c) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată."Acest avans se acordă beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul. (2) Plata avansului la beneficiarii privaţi trebuie să respecte următoarele reguli: a) să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privaţi ai măsurilor finanţate prin POP sunt beneficiari ai garanţiilor acordate de către fondurile de garantare în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2013; b) beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AMPOP a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru ale acesteia; c) sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat; d) este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans şi pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.»"7. După articolul XI se introduce un nou articol, articolul XI^1, cu următorul cuprins:"Art. XI^1. - La data de 1 ianuarie 2015 se abrogă art. 19^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 70.-----