HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 mai 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 210 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, precum şi a organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.  +  Articolul 3 (1) Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi între furnizori şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme. (2) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, în condiţiile legii, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.  +  Articolul 4Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate de către structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5Condiţiile acordării asistenţei medicale şi criteriile privind calitatea acestora se aplică în mod unitar atât furnizorilor publici, cât şi celor privaţi.  +  Articolul 6 (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate. (2) Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar. Plăţile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare. (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. (4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu poate depăşi media lunară a primelor 11 luni ale aceluiaşi an.  +  Articolul 7Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) case de asigurări de sănătate - casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; c) Fond - Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; d) dispozitive medicale - dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu; e) pachetul de servicii de bază - se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii; f) pachetul minimal de servicii - în sistemul asigurărilor sociale de sănătate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie; g) niveluri generale de prioritate - indicaţia privind durata maximă a timpului de programare la acelaşi segment de asistenţă medicală sau trimitere către un alt segment de asistenţă, într-un interval de timp corespunzător nivelului de prioritate pentru fiecare condiţie clinică. Nivelurile de prioritate sunt utilizate în vederea întocmirii listelor de prioritate, cu excepţia nivelului de prioritate 0:(i) nivel de prioritate 0 - afecţiuni cu potenţial imediat ameninţător de viaţă pentru care se impune trimiterea imediată pentru spitalizare de urgenţă, fiind obligatorie acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă adecvată prin apelarea la 112 sau internarea pacientului, dacă cabinetul se află în structura unui spital care deţine capacitatea şi competenţele necesare pentru tratarea cazului respectiv;(ii) nivel de prioritate 1 - afecţiuni cu impact potenţial semnificativ al intervenţiei precoce de a preveni complicaţii severe pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate/spital, după caz; se recomandă trimiterea în maximum 7-28 zile;(iii) nivel de prioritate 2 - situaţii clinice neameninţătoare de viaţă, dar cu un orizont de timp limitat pentru ca intervenţia să prevină deteriorarea funcţională pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 1-3 luni;(iv) nivel de prioritate 3 - evaluare complexă/precizare de diagnostic pentru pacienţi stabili a căror afecţiune nu prezintă potenţial de deteriorare rapidă sau afectare uşoară ori moderată a statusului funcţional pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 3-6 luni; h) frecvenţă/plafon - frecvenţa exprimă regularitatea cu care se acordă serviciile medicale, iar plafonul reprezintă numărul maxim de servicii acordate; i) ghiduri de practică clinică - recomandări dezvoltate în mod transparent şi sistematic prin metodele medicinii bazate pe dovezi, cu scopul orientării deciziei privind intervenţiile în sănătate; j) traseu sau circuit clinic - planuri de management al cazului care conţin actele medicale necesare, ordinea realizării lor în cadrul procesului de îngrijire, frecvenţa de repetare, după caz, secvenţa acestora, roluri şi responsabilităţi specifice, precum şi condiţiile de trimitere a cazului între profesioniştii implicaţi, la toate nivelele de îngrijire ale sistemului de sănătate pentru o afecţiune sau un grup de afecţiuni specificate. Planurile de management al cazului se întocmesc de către medici pentru pacienţii cu afecţiuni cronice utilizând clasificarea tipurilor de consultaţii prevăzute mai jos. Traseele clinice reprezintă principalul instrument operaţional pentru integrarea şi coordonarea serviciilor de sănătate;(i) consultaţie de tip A - consultaţie scurtă: îngrijirea pentru o afecţiune cronică confirmată, în relaţie cu una sau mai multe boli, pentru care se aplică deja un plan de management, caracterizată prin sarcini simple şi care poate include următoarele: anamneză, examinare clinică, management limitat al bolii - prescriere medicaţie, concediu medical, urmărire indicaţii igieno-dietetice, bilet de trimitere, înregistrare informaţii clinice în dosarul electronic al pacientului, de la data implementării acestuia;(ii) consultaţie de tip B - consultaţie standard - având două subcategorii, consultaţie de nivel B1 şi consultaţie de nivel B2;1. consultaţia de tip B1 - constă în îngrijirea pentru o afecţiune care nu este confirmată, în relaţie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, şi poate include următoarele: anamneză detaliată, examinarea clinică specifică specialităţii, inclusiv manevrele uzuale din practica curentă, stabilirea planului de investigaţii cu interpretare, stabilirea planului de management al bolii, inclusiv activităţi de suport;2. consultaţia de tip B2 - constă în îngrijirea pentru monitorizarea pacientului cu una sau mai multe afecţiuni cronice, pentru care există periodicitate menţionată în planul de management şi poate include următoarele: bilanţul stării de sănătate, examen clinic, investigaţii, urmărirea şi/sau actualizarea planului de management, activităţi de suport; k) cazurile de urgenţă medico-chirurgicală - cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare; l) spitalizarea evitabilă - spitalizarea continuă care apare pentru afecţiuni care pot fi abordate şi rezolvate prin servicii medicale eficace şi acordate la timp la alte nivele ale sistemului de sănătate: medic de familie, ambulatoriu de specialitate, spitalizare de zi; m) episodul de boală pentru afecţiuni acute este iniţiat la primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate pentru o problemă de sănătate şi este limitat în timp, de regulă la 3 luni - fie prin evoluţia cu durata limitată a bolii către vindecare, fie prin transformarea în boală cronică - problema de sănătate nou-apărută primeşte un diagnostic de boală cronică; n) serviciu medical - caz - totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură.  +  Articolul 8 (1) Furnizorii şi casele de asigurări de sănătate aflaţi în relaţie contractuală au obligaţia să respecte prevederile prezentei hotărâri şi ale normelor. (2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către părţi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractele încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9 (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevăzute în norme. (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare negociate între părţile contractante, potrivit prevederilor art. 247 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenelor stabilite pentru fiecare dintre situaţiile de mai sus. (2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă.  +  Articolul 11 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii. (2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii, denunţarea unilaterală a contractului, precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile. (3) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. (4) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 13 (1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. (2) La efectuarea controlului de către reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv ai caselor de asigurări de sănătate, în cazul în care se solicită participarea reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz, aceştia participă la efectuarea controlului. (3) Controlul calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizori se organizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor de calitate elaborate de către structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizează şi se efectuează de către casele de asigurări de sănătate şi/sau de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (5) În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 14 (1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor efectuate şi raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control. (2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documente medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control, conform solicitării scrise a organelor de control, se sancţionează conform legii şi poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.  +  Articolul 15 (1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepţia unităţilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridică, şi a secţiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală. Până la stabilirea caracterului "de muncă" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale sanitare acordate persoanelor în cauză se suportă din bugetul Fondului, urmând ca, ulterior, sumele decontate să se recupereze de casele de asigurări de sănătate din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz. Sumele încasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi. (2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală aceste evidenţe, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie plăţile. Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de execuţie bugetară, partea de cheltuieli, cu semnul minus, şi nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi.  +  Articolul 16 (1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu au obligaţia: a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul Fondului, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi. (2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia: a) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul Fondului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi. (3) Pentru cazurile la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, unităţile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridică, secţiile de boli profesionale, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, întocmesc distinct, în vederea validării şi decontării ulterioare de către casele de asigurări de sănătate, documentele justificative pentru serviciile acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, respectiv pacienţilor beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004.  +  Articolul 17Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, atribuţiile care revin direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt exercitate şi de către direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi de către autorităţile publice locale care au preluat managementul asistenţei medicale spitaliceşti conform legii.  +  Articolul 18 (1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină. (2) Toate documentele necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale în ambulatoriu se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura/semnătura electronică extinsă a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.  +  Articolul 19 (1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele: a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme; c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme; d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice; f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme; g) serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor, cu excepţia celor prevăzute în norme; h) fertilizarea în vitro; i) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap; j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului; k) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale; l) serviciile medicale solicitate de asigurat; m) unele servicii şi proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; n) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale; o) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a muncii; p) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi; q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului; r) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului; s) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;ş) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie; t) cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) şi, după caz, alin. (5^1) şi (5^6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de primire a urgenţelor şi compartimentele de primire a urgenţelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii. (2) Contribuţia personală prevăzută la alin. (1) lit. k) se stabileşte prin norme.  +  Articolul 20 (1) Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită suportată din Fond, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât şi suma aferentă contribuţiei personale prevăzute pentru unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat, în condiţiile prevăzute în norme. (2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din Fond se suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricărui alt asigurat.  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2014. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 28 martie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 400.  +  Anexa 1 Pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază  +  Capitolul I Pachetul minimal de serviciiA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;1.4. consultaţiile de planificare familială;1.5. servicii de prevenţie - de la data intrării în vigoare a art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;1.6. activităţi de suport.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrativenr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, atât pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre- şi posttestare HIV şi lues a femeii gravide.1.3.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în: a) consilierea persoanei privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive.1.4.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.1.5. Serviciile de prevenţie pentru unele boli cronice şi condiţiile acordării acestora de către medicul de familie - se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.1.6. Activităţile de suport - eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport, altele decât cele de la pct. 1.6.B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei - se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;1.4. consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.3. Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.1.4. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 şi 262^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.C. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului; c) naşterea.1.2. Criteriul pe baza căruia se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi este situaţia de urgenţă medico-chirurgicală.1.3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.D. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate.2. Transport sanitar neasistatTransportul sanitar neasistat include:2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege;2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;2.3. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, cu malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arteriovenoase - rupte neoperate, malformaţii arteriovenoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ;2.4. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;2.5. transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective.E. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Acte terapeutice │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Pansament calmant/drenaj endodontic │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. │Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie prin │ │ │infiltraţie │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. │Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin │ │ │infiltraţie │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.*) │Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care│ │ │a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de │ │ │asigurări de sănătate. │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Decapuşonarea la copii │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. │Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14.**) │Reparaţie/rebazare proteză │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) Se acordă o dată pe an. │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22.***) │Reparaţie aparat ortodontic │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie │ │ │şi ortopedie dento-facială. │ └────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la pct. 22.2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la pct. 4.3. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.  +  Capitolul II Pachetul de servicii de bazăA. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice;1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;1.3. servicii medicale la domiciliu;1.4. servicii medicale adiţionale;1.5. activităţi de suport.1.1. Servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu, atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.1.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde:- anamneza, examenul clinic general;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;- manevre de mică chirurgie, după caz;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;- recomandare pentru tratament de reabilitare medicală în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;- recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz.1.1.2.1. Consultaţiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3.1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice se vor realiza pentru: a) supravegherea evoluţiei bolii; b) continuitatea terapiei; c) screeningul complicaţiilor; d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3.1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: a) evaluarea iniţială a cazului nou-depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 4 consultaţii la medicul de familie - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului- recomandare pentru investigaţii paraclinice şi bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie; b) monitorizarea pacientului se face trimestrial şi cuprinde 1-3 consultaţii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament.1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi managementul bolii cronice de rinichi se detaliază în norme.1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt:1.2.1. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani, privind: a) creşterea şi dezvoltarea; b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale; c) depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor.1.2.1.1. Consultaţiile se acordă după cum urmează: a) la externarea din maternitate şi o lună - la domiciliul copilului; b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24 şi 36 de luni; c) o dată pe an de la 4 la 18 ani.1.2.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre-- şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.1.2.2.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează:1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor pct. 1.2.3.2.1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani - anual, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor.1.2.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.1.3. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie asiguraţilor înscrişi pe lista proprie sunt consultaţii acordate în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu, asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor şi persoanelor în vederea constatării decesului.1.3.1. Consultaţiile la domiciliu se acordă de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 21 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.1.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.1.4.1. Serviciile adiţionale sunt: a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate; b) ecografie generală - abdomen şi pelvis.1.4.1.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice.1.4.2. Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii1.4.2.1. Condiţiile acordării acestor servicii se stabilesc prin norme.1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale - certificat medical constatator al decesului - cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale - scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate.1.5.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice;1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;1.5. servicii de planificare familială;1.6. servicii diagnostice şi terapeutice;1.7. servicii de sănătate conexe actului medical.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;- bilet de internare, după caz;- bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;- eliberare de concediu medical, după caz.1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie, în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru:- urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;- efectuarea unor manevre terapeutice;- după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.1.3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;- recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;- evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare;- bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz;- eliberare de concediu medical, după caz.1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme şi serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua şi a treia consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru:- urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;- efectuarea unor manevre terapeutice;- după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.3.4.2. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie.1.3.6. Condiţiile acordării consultaţiilor prevăzute la pct. 1.3 se stabilesc prin norme.1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.5.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.1.6. Servicii diagnostice şi terapeutice1.6.1. Interpretarea ecografiei generale - abdomen şi pelvis - şi a EKG-ului standard. Aceste servicii pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin norme; în vederea acordării nu este necesar bilet de trimitere.1.6.2. Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii │ │crt.│ │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A. Proceduri diagnostice simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│biometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│recoltare pentru test Babeş-Papanicolau │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│EKG standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│peak-flowmetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│spirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│pulsoximetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum │ │ │8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│test la ser autolog │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│testare cutanată la anestezice locale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│examinare cu lampa Wood │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│măsurarea forţei musculare cu dinamometrul │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, │ │ │testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii │ │ │discriminatorii) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B. Proceduri diagnostice de complexitate medie │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, │ │ │autorefractometrie), astigmometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tonometrie; pahimetrie corneeană │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), │ │ │examen pentru diplopie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│foniatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│audiogramă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│dermatoscopie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│holter TA │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│EEG standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C. Proceduri diagnostice complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│examen electroneuromiografic │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi │ │ │duplex) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără │ │ │biopsie, după caz │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără │ │ │biopsie, după caz │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│colposcopia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment │ │ │anterior │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratamentul chirurgical al pingueculei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│tratamentul chirurgical al pterigionului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│tamponament posterior şi/sau anterior ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│extracţie corpi străini: coduct auditiv extern, nas, faringe; │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│tratament chirurgical al traumatismelor ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│inserţia dispozitivului intrauterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│crioterapia în leziuni cutanate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate │ │ │superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, │ │ │dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv │ │ │îndepărtarea firelor, pansament) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20│terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21│terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22│terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, │ │ │periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23│terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, │ │ │lipoamelor neinfectate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24│terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, │ │ │furunculozei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25│terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26│terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27│terapia chirurgicală a hidrosadenitei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28│terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29│terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură │ │ │pachet varicos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30│terapia chirurgicală a granulomului ombilical │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31│terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32│tratamentul plăgilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33│terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular │ │ │(şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist │ │ │conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tratament cu laser al polului anterior, polului posterior │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, │ │ │furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii │ │ │superioare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau │ │ │bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│cauterizare de col uterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│diatermocoagularea colului uterin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│terapia chirurgicală a flegmoanelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│terapia chirurgicală a hematomului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│dilataţia stricturii uretrale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│aerosoli/şedinţă (maximum 3 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│toaleta auriculară unilateral (două proceduri) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, │ │ │intradermic şi subcutanat) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă │ │ │(maximum 4 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maximum 4 şedinţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi peri articulare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│probe de repoziţionare vestibulară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│administrare tratament prin puncţie intravenoasă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│infiltraţii nervoase regionale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient│ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│puncţii şi infiltraţii intraarticulare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│instilaţia uterotubară terapeutică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. Tratamente ortopedice medicale │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,│ │ │pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, │ │ │metatarsiene, falange │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; │ │ │disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor,│ │ │claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian,│ │ │bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură │ │ │musculară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de │ │ │genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul │ │ │scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ J. Terapii psihiatrice │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări │ │ │fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, │ │ │tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări │ │ │din spectrul autist) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│terapia cognitiv-comportamentală │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:- neurologie şi neurologie pediatrică;- otorinolaringologie;- psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;- reumatologie;- ortopedie şi traumatologie şi ortopedie şi traumatologie pediatrică;- oncologie medicală;- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;- hematologie;- nefrologie.1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: a) Neurologie şi neurologie pediatrică:a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped;a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:a3.1) kinetoterapie individuală;a3.2) kinetoterapie de grup;a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. b) Otorinolaringologie:b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:b1.1) investigarea psihoacustică a vocii;b1.2) psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene;b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:b2.2) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;b2.3) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă). c) Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică:c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:c1.1.) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;c1.2.) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;c1.3.) consiliere psihologică clinică pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;c1.4.) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:- consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped. d) Reumatologie:- servicii furnizate de kinetoterapeut:d1) kinetoterapie individuală;d2) kinetoterapie de grup;d3) kinetoterapie pe aparate speciale;- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie şi traumatologie pediatrică:- servicii furnizate de kinetoterapeut:e1) kinetoterapie individuală;e2) kinetoterapie de grup;e3) kinetoterapie pe aparate speciale:- dispozitive mecanice;- dispozitive electromecanice;- dispozitive robotizate. f) Oncologie medicală:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat. h) Hematologie:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. i) Nefrologie:- serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă.1.7.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare medicală prin scrisoare medicală.1.7.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme.C. Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală1. Servicii medicale - consultaţii, serii de proceduri - în specialitatea clinică de reabilitare medicală1.1. Consultaţia medicală de specialitate iniţială cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de reabilitare medicală, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.1.3. Procedurile specifice de reabilitare medicală care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PROCEDURI SPECIFICE DE REABILITARE MEDICALĂ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Galvanizare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Ionizare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Curenţi diadinamici │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Trabert │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. TENS │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. Curenţi interferenţiali │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. Unde scurte │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. Microunde │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Ultrasunet │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Magnetoterapie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Laserterapie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Solux │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. Ultraviolete │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. Curenţi cu impulsuri rectangulare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19. Contracţia izometrică electrică │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20. Stimulare electrică funcţională │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21. Băi Stanger │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22. Băi galvanice │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23. Duş subacval │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24. Aplicaţii cu parafină │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25. Băi sau pensulaţii cu parafină │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26. Masaj regional │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27. Masaj segmentar │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28. Masaj reflex │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29. Limfmasaj │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30. Aerosoli individuali │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31. Pulverizaţie cameră │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32. Hidrokinetoterapie individuală generală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33. Hidrokinetoterapie parţială │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34. Kinetoterapie individuală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35. Tracţiuni vertebrale şi articulare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36. Manipulări vertebrale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37. Manipulări articulaţii periferice │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, │ │ electromecanice şi robotizate │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │40. Băi de plante │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │41. Băi de dioxid de carbon şi bule │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │42. Băi de nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │43. Mofete naturale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44. Mofete artificiale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │45. Împachetare generală cu nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │46. Împachetare parţială cu nămol │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │48. Aplicaţie de oscilaţii profunde │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │49. Speleoterapia/Salinoterapia │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 de zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală.1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală, pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat.1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate, reabilitare medicală include maximum 4 proceduri/zi. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează în medie 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală, asiguratul beneficiază de 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune.1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea reabilitare medicală din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se acordă o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.1.6. Consultaţiile de specialitate reabilitare medicală se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.7. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală este prevăzută în norme.1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de reabilitare medicală este: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Afecţiuni │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Boli demielinizante ale sistemului nervos central │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Status post infarct miocardic acut │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Status post accident vascular cerebral │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I şi II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Poliartropatii inflamatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Artroze │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Dorsopatii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Afecţiuni ale ţesuturilor moi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Status post leziuni traumatice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, │ │ │neurochirurgicale, ortopedice │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.9. Condiţiile acordării serviciilor de reabilitare medicală se stabilesc în norme.2. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament2.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament.2.2. Cura de tratament: se acordă maximum două cure/an calendaristic pe asigurat. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament.2.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic.2.4. Condiţiile acordării serviciilor de acupunctură se stabilesc în norme.D. Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod │ Acte terapeutice │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. *) │Consultaţie - include modelul de studiu, controlul oncologic şi │ │ │igienizarea. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru │ │ │un asigurat. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Tratamentul cariei simple │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Pansament calmant/drenaj endodontic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Tratamentul gangrenei pulpare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin │ │ │infiltraţie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie│ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. │Extracţia dinţilor temporari cu anestezie prin infiltraţie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. │Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie prin infiltraţie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.**) │Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a │ │ │fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări│ │ │de sănătate. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Decapuşonarea la copii │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. │Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. │ │ │***) │Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) Se acordă o dată la 10 ani. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. │ │ │****) │Reparaţie/Rebazare proteză │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │****) Se acordă o dată pe an. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. │Element acrilic copii până la 18 ani │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. │Element metalo-acrilic copii până la 18 ani │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. │Reconstituire coroană radiculară copii până la 18 ani │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. │ │ │*****) │Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, │ │ │inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă│ │ │şi capelină │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19. │Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20. │ │ │*****) │Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor │ │ │congenitale │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21. │Şlefuirea în scop ortodontic/dinte │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22. │ │ │*****) │Reparaţie aparat ortodontic │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23. │Menţinătoare de spaţiu mobile │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi │ │ │ortopedie dento-facială. │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24. │ │ │******)│Sigilare/dinte │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │******) O procedură decontată la 2 ani. │ └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la pct. 18, 20 şi 22.2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la pct. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 şi 22.3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la pct. 1, 2, 4 şi 24.4. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.5. Formula dentară este prevăzută în norme.E. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator ┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Cod │ Denumirea analizei de laborator │ │crt.│ │ │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Hematologie │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2.6001 │Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, │ │ │ │numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, │ │ │ │numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici │ │ │ │eritrocitari │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ 2.6002 │Numărătoare reticulocite │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ 2.6003 │Examen citologic al frotiului sanguin │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │ 2.6040 │VSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │ 2.60501 │Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ 2.60502 │Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ 2.6059 │Anticorpi specifici anti Rh la gravidă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ 2.6101 │Timp Quick şi INR (Internaţional Normalised Ratio) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ 2.6102 │APTT │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │ 2.6103 │Fibrinogenemie │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Biochimie - serică şi urinară │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │ 2.1002 │Proteine totale serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │ 2.1003 │Electroforeza proteinelor serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │ 2.10062 │Transferină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │ 2.10063 │Feritină serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ 2.1011 │Uree serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ 2.1012 │Acid uric seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ 2.1014 │Creatinină serică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │ 2.1015 │Bilirubină totală │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │ 2.1016 │Bilirubină directă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │ 2.1020 │Glicemie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │ 2.10303 │Colesterol seric total │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │ 2.10304 │HDL colesterol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │ 2.10305 │LDL colesterol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │ 2.10306 │Trigliceride serice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │ 2.10402 │TGP │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │ 2.10403 │TGO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │ 2.10404 │Creatinkinaza CK │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │ 2.10406 │Gama GT │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │ 2.10409 │Fosfatază alcalină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 │ 2.10500 │Sodiu seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31 │ 2.10501 │Potasiu seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 │ 2.10503 │Calciu seric total │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33 │ 2.10504 │Calciu ionic seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34 │ 2.10505 │Magneziemie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35 │ 2.10506 │Sideremie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36 │ 2.10507 │Fosfor (fosfat seric) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37 │ 2.1066 │Bicarbonat seric (EAB) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 38 │ 2.2600 │Examen complet de urină (sumar + sediment) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 39 │ 2.2604 │Dozare proteine urinare │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 │ 2.2612 │Microalbuminuria (albumină urinară) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 41 │ 2.2622 │Dozare glucoză urinară │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 42 │ 2.2623 │Creatinină urinară │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Imunologie │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 │ 2.2500 │TSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 44 │ 2.2502 │FT4 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 45 │ 2.2507 │Parathormonul seric (PTH) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 46 │ 2.2509 │Hormonul foliculinostimulant FSH │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 47 │ 2.2510 │Hormonul luteinizant (LH) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 48 │ 2.2514 │Cortizol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 49 │ 2.2521 │Testosteron │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50 │ 2.2522 │Estradiol │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 51 │ 2.2523 │Progesteron │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 52 │ 2.2525 │Prolactină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 53 │ 2.327091│Anti-HAV IgM │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54 │ 2.327092│Ag HBs (screening) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 55 │ 2.327093│Anti HCV │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 56 │ 2.32710 │Testare HIV la gravidă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 57 │ 2.40000 │ASLO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 58 │ 2.40010 │VDRL sau RPR │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 59 │ 2.40013 │Confirmare TPHA │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60 │ 2.40203 │Antigen Helicobacter Pylori │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61 │ 2430011 │Complement seric C3 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 62 │ 2430012 │Complement seric C4 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 63 │ 2.43010 │IgG seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 64 │ 2.43011 │IgA seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 65 │ 2.43012 │IgM seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 66 │ 2.43014 │IgE seric │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 67 │ 2.40053 │Proteina C reactivă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 68 │ 2.43040 │Factor reumatoid │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 69 │ 2.43044 │ATPO │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70 │ 2.43135 │PSA │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71 │ 2.43136 │free PSA │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Microbiologie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Exsudat faringian │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 72 │ 2.3025 │Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 73 │ 2.50102 │Examen fungic exsudat faringian - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examen urină │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 74 │ 2.3100 │Urocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură│ │ │ │şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 75 │ 2.50116 │Examen fungic urină - Examen microscopic nativ şi │ │ │ │colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene materii fecale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 76 │ 2.3062 │Coprocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, │ │ │ │cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 77 │ 2.50120 │Examen micologic materii fecale - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 78 │ 2.5100 │Examen coproparazitologic (3 probe) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 79 │ 2.2701 │Depistare hemoragii oculte │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii vaginale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 80 │ 2.3074 │Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 │ 2.50114 │Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii uretrale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 82 │ 2.3080 │Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 83 │ 2.50115 │Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ │ │ │ │şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii otice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 84 │ 2.3050 │Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 85 │ 2.50119 │Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii nazale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 86 │ 2.3022 │Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 87 │ 2.50103 │Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic │ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din secreţii conjunctivale │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 88 │ 2.3040 │Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 89 │ 2.50110 │Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examene din colecţie purulentă │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 │ 2.5032 │Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen │ │ │ │microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare │ │ │ │bacteriană │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 │ 2.50120 │Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic│ │ │ │nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 92 │ 2.313 │Antibiogramă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 93 │ 2.502 │Antifungigramă │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Examinări histopatologice şi citologice │ ├────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 94 │ 2.9000 │Piesă prelucrată la parafină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 95 │ 2.9021 │Bloc inclus la parafină cu histopatologic │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 96 │ 2.9020 │Diagnostic histopatologic pe lamă │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 97 │ 2.9010 │Examen histopatologic cu coloraţii speciale │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 98 │ 2.9022 │Citodiagnostic spută prin incluzii parafină │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 99 │ 2.9023 │Citodiagnostic secreţie vaginală │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │100 │ 2.9024 │Examen citohormonal │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │101 │ 2.9025 │Citodiagnostic lichid de puncţie │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │102 │ 2.9030 │Teste imunohistochimice │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │103 │ 2.9160 │Examen Babeş-Papanicolau │ └────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţiile acordării investigaţiilor paraclinice - analize de laborator se stabilesc prin norme.2. Lista investigaţiilor paraclinice - radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire examinare radiologică/ │ │crt.│ imagistică medicală/explorare funcţională │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. Radiologie - Imagistică medicală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A. Investigaţii convenţionale │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Investigaţii cu radiaţii ionizante │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│Examen radiologic cranian standard │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│Radiografie de membre │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│Examen radiologic centură scapulară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│Examen radiologic părţi coloană dorsală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│Examen radiologic părţi coloană lombară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8│Examen radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9│Examen radiologic coloana cervicală 1 incidenţă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10│Examen radiologic torace ansamblu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11│Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen │ │ │radiologic torace şi organe toracice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12│Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13│Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul │ │ │duodenojejunal) cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14│Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu │ │ │substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15│Examen radiologic colon dublu contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16│Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17│Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18│Cistografie de reflux cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19│Pielografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20│Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă │ │ │de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21│Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22│Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23│Radiografie retroalveolară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24│Radiografie panoramică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25│Mamografie în două planuri/pentru un sân │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26│Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27│Osteodensitometrie segmentară (DXA) │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Investigaţii neiradiante │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28│Ecografie generală (abdomen + pelvis) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29│Ecografie abdomen │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30│Ecografie pelvis │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31│Ecografie transvaginală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32│Ecografie de vase (vene) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33│Ecografie de vase (artere) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34│Ecografie ganglionară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35│Ecografie transfontanelară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36│Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37│Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 38│Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 39│Senologie imagistică - ecografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 40│Ecocardiografie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 41│Ecocardiografie + Doppler │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 42│Ecocardiografie + Doppler color │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43│Ecocardiografie transesofagiană │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B. Investigaţii de înaltă performanţă │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 44│CT craniu nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 45│CT regiune gât nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 46│CT regiune toracică nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 47│CT abdomen nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 48│CT pelvis nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 49│CT coloană vertebrală nativ/segment │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 50│CT membre nativ/membru │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 51│CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 52│CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 53│CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54│CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 55│CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 56│CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată │ │ │intravenos/segment │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 57│CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată │ │ │intravenos/membru │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 58│CT ureche internă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 59│Uro CT │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 60│Angiografie CT membre │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61│Angiografie CT craniu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 62│Angiografie CT regiune cervicală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 63│Angiografie CT torace │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 64│Angiografie CT abdomen │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 65│Angiografie CT pelvis │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 66│Angiocoronarografie CT │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 67│RMN cranio-cerebral nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 68│RMN torace nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 69│RMN regiune cervicală nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70│RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) │ │ │nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 71│RMN abdominal nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 72│RMN pelvin nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 73│RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 74│RMN umăr nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 75│RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 76│RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 77│RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 78│RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 79│RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) │ │ │nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 80│RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81│RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 82│RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de │ │ │contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 83│RMN cord nativ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 84│RMN cord cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 85│Uro RMN cu substanţă de contrast │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 86│Angiografia RMN trunchiuri supraaortice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 87│Angiografia RMN artere renale sau aorta │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 88│Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 89│Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ II. Explorări funcţionale │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90│EKG │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91│Holter TA │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 92│Spirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 93│Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 94│Peak-flowmetrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 95│Electroencefalografia (EEG) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 96│Electromiografie (EMG) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 97│Testul de efort pentru evaluarea funcţiei respiratorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 98│Spirometrie de efort │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 99│Bronhospirometrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 100│Teste de provocare inhalatorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 101│Înregistrare ECG continuă ambulatorie, holter │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ III. Medicină nucleară │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 102│Scintigrafia renală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 103│Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală │ │ │-30/90 min de la inj.) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 104│Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie │ │ │spect perfuzie miocardică efort) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 105│Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie │ │ │spect perfuzie miocardică repaus) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 106│Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie │ │ │pulmonară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 107│Scintigrafia osoasă localizată │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 108│Scintigrafia osoasă completă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 109│Scintigrafia hepatobiliară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 110│Scintigrafia tiroidiană │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 111│Scintigrafia paratiroidiană │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţiile/Criteriile acordării investigaţiilor paraclinice-radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale se stabilesc prin norme.F. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicaţie, monitorizare şi supraveghere, cazare şi masă.2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de: a) spitalizare continuă; b) spitalizare de zi.3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) naştere; b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare; d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.4. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt: a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului; c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice; d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.5. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz.7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile şi criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.8. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme; b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.10. Afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi:- afecţiunile şi procedurile prevăzute în norme;- afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei;- instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriţiei enterale;- proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;- instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate şi/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;- afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.11. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:- medicul de familie;- medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;- medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;- medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;- medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;- medicii de medicina muncii.12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:- naştere;- urgenţe medico-chirurgicale;- boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;- bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;- cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;- transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;- transferul interspitalicesc;- spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de: chimioterapie, radioterapie şi administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, monitorizarea bolnavilor cu talasemie;- pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.G. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu, sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate."2. Transport sanitar neasistatTransportul sanitar neasistat include:2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale, pentru eliberarea certificatului constatator al decesului, în condiţiile prevăzute de lege;2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;2.3. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective; transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu;2.4. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţii oxigenodependenţi, cu malformaţii arterio-venoase - rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arterio-venoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.2.5. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;2.6. transportul la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de reabilitare medicală şi recuperare, cu avizul prealabil al unităţii de recuperare - reabilitare confirmat la internare pe fişa de transport, a copiilor nedeplasabili cu vârsta între 0-18 ani cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior;2.7. transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate.H. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/ │ │crt.│ îngrijire paliativă la domiciliu │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, │ │ │diureză şi scaun *****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi │ │ │parametri prevăzuţi, respectiv temperatură, respiraţie, puls, TA, │ │ │diureză şi scaun. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Administrarea medicamentelor: │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.1. intramuscular*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.2. subcutanat*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.3. intradermic*) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.4. oral │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2.5. pe mucoase │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea │ │ │medicului*) ****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă │ │ │vezicală***) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │***) La bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri medicale paliative. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub │ │ │supravegherea medicului*) ****) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană. │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară │ │ │activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la │ │ │domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Recoltarea produselor biologice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea │ │ │asiguratului/aparţinătorilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, │ │ │pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Clismă cu scop evacuator │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale │ │ │membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii│ │ │medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi │ │ │de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Îngrijirea plăgilor/determinate de arsuri/simple/suprimarea firelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Îngrijirea plăgilor suprainfectate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Îngrijirea escarelor multiple │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Îngrijirea stomelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Îngrijirea fistulelor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18.│Îngrijirea tubului de dren/sondei urinare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19.│Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20.│Monitorizarea dializei peritoneale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21.│Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22.│Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minimum │ │ │două mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23.│Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri │ │ │în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea │ │ │periodică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24.│Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de autoîngrijire, a riscului de │ │ │apariţie a escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor │ │ │nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de │ │ │îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către asistentul medical │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25.│Masaj limfedem şi contenţie elastică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26.│Masaj limfedem cu pompa de compresie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27.│Montare TENS │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28.│Supravegherea şi îngrijirea administrării prin dispozitiv a analgeziei │ │ │controlate de pacient │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29.│Administrare medicaţie prin nebulizare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30.│Aspiraţie gastrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31.│Aspiraţie căi respiratorii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32.│Paracenteză │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33.│Ventilaţie noninvazivă ****) │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog sau a medi- │ │ │cului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care îşi desfă- │ │ │şoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri │ │ │medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34.│Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos │ │ │central sau periferic ****) │ │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea │ │ │anestezie şi terapie intensivă care îşi desfăşoară activitatea într-o │ │ │formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri│ │ │paliative la domiciliu. │ │ │Serviciul nu include alimentele specifice. │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţiile acordării îngrijirilor medicale la domiciliu/îngrijirilor paliative la domiciliu se stabilesc în norme.I. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE REABILITARE MEDICALĂ ÎN SANATORII BALNEARE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ ÎN ALTE SANATORII ŞI PREVENTORII1. Serviciile de reabilitare medicală şi recuperare sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.1.1. Servicii medicale de reabilitare medicală acordate în sanatorii balneare ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ Tipul de asistenţă balneară │ Durata maximă*) │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Servicii de reabilitare medicală│14-21 zile/an/asigurat acordate într-un │ │ │singur episod care cuprinde minimum 4 │ │ │proceduri/zi │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘---------- Notă *) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de reabilitare medicală în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de reabilitare medicală vor fi prevăzute în norme.1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de reabilitare medicală, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.1.2. Servicii medicale de recuperare acordate în sanatorii, altele decât balneare şi preventorii1.2.1. Serviciile medicale de recuperare acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.J. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIUMedicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.K. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU1. Dispozitive de protezare în domeniul ORL ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză auditivă │ │5 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză fonatorie │a) vibrator laringian │5 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) buton fonator (shunt-ventile) │2/an │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză traheală │a) canulă traheală simplă │4/an │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) canulă traheală Montgomery │2/an │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda două proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală.1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.2. Dispozitivele pentru protezare stomii ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │A. Sistem stomic │a) sac colector pentru colostomie/│un set*)/lună │ │ │unitar (sac stomic │ileostomie │(30 de bucăţi) │ │ │de unică utilizare)├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) sac colector pentru urostomie │un set*)/lună │ │ │ │ │(15 bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │B. Sistem stomic cu│a) pentru colostomie/ileostomie │un set**)/lună │ │ │două componente │(flanşă-suport şi sac colector) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru urostomie (flanşă-suport│un set**)/lună │ │ │ │şi sac colector) │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set. Notă **) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe-suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă.2.1. Se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B, pentru fiecare tip.2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.2.3. Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.3. Dispozitivele pentru incontinenţă urinară ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Condom urinar │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(30 de bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Sac colector de │ │un set*)/lună │ │ │urină │ │(6 bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Sonda Foley │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(4 bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Cateter urinar**) │ │un set*)/lună │ │ │ │ │(120 de bucăţi) │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Bandă pentru incon-│ │ │ │ │tinenţă urinară │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set. Notă **) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, urologie, reabilitare medicală şi oncologie.4. Protezele pentru membrul inferior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză parţială de│a) LISEFRANC │2 ani │ │ │picior ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) CHOPART │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) PIROGOFF │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză pentru │SYME │2 ani │ │ │dezarticulaţia de │ │ │ │ │gleznă │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză de gambă │a) convenţională, din material │2 ani │ │ │ │plastic, cu contact total │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) geriatrică │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) modulară │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Proteză pentru │Modulară │4 ani │ │ │dezarticulaţia de │ │ │ │ │genunchi │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Proteză de coapsă │a) combinată │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) din plastic │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu vacuum │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) geriatrică │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) modulară │4 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) modulară cu vacuum │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Proteză de şold │a) convenţională │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) modulară │4 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Proteză parţială de│a) convenţională │2 ani │ │ │bazin hemipelvec- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │tomie │b) modulară │4 ani │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.5. Protezele pentru membrul superior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză parţială de│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │mână ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de încheie-├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │tură a mâinii │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională acţionată │8 ani │ │ │ │mioelectric │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Proteză de antebraţ│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională acţionată mioelec- │8 ani │ │ │ │tric cu pro-supinaţie pasivă │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională acţionată mioelec- │8 ani │ │ │ │tric cu pro-supinaţie activă │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de cot ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Proteză de braţ │a) funcţională simplă │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Proteză de dezarti-│a) funcţională simplă │2 ani │ │ │culaţie de umăr ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) funcţională mioelectrică │8 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Proteză pentru │a) funcţională simplă │2 ani │ │ │amputaţie inter- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │scapulo-toracică │b) funcţională acţionată pasiv │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) funcţională acţionată prin │2 ani │ │ │ │cablu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) funcţională atipic electric │8 ani │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.6. Orteze6.1. Pentru coloana vertebrală ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze cervicale │a) colar │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) Philadelphia/Minerva │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Schanz │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze cervico- │ │12 luni │ │ │toracice │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze toracice │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze toraco- │ │12 luni │ │ │lombosacrale ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) corset Cheneau │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) corset Boston │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) corset Euroboston │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) corset Hessing │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) corset de hiperextensie │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) corset Lyonnais │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) corset de hiperextensie în 3 │12 luni │ │ │ │puncte pentru scolioză │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze lombosacrale│ │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │lombostat │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze sacro-iliace│ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze cervicoto- │a) corset Stagnara │2 ani │ │ │raco-lombosacrale ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) corset Milwaukee │12 luni │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.2. Pentru membrul superior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze de deget │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze de mână │a) cu mobilitatea/fixarea │12 luni │ │ │ │degetului mare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) dinamică │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze de încheie- │a) fixă │12 luni │ │ │tura mâinii - mână ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) dinamică │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze de încheie- │fixă/mobilă │12 luni │ │ │tura mâinii - mână │ │ │ │ │- deget │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze de cot │cu atelă/fără atelă │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze de cot - │ │12 luni │ │ │încheietura mâinii │ │ │ │ │- mână │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze de umăr │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 8 │Orteze de umăr - │ │12 luni │ │ │cot │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 9 │Orteze de umăr - │a) fixă │12 luni │ │ │cot - încheietura ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │mâinii - mână │b) dinamică │12 luni │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.6.3. Pentru membrul inferior ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Orteze de picior │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Orteze pentru │fixă/mobilă │12 luni │ │ │gleznă - picior │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Orteze de genunchi │a) fixă │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) mobilă │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) balant │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Orteze de genunchi │ │12 luni │ │ │- gleznă - picior ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) gambier cu scurtare │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) Kramer Peroneal Şpring (orteză │2 ani │ │ │ │peronieră) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) pentru scurtarea membrului │2 ani │ │ │ │pelvin │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Orteze de şold │ │12 luni │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 6 │Orteze şold - │ │12 luni │ │ │genunchi │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 7 │Orteze de şold - │ │12 luni │ │ │genunchi - gleznă ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │- picior │a) coxalgieră (aparat) │2 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) Hessing (aparat) │2 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 8 │Orteze pentru luxa-│a) ham Pavlik │* │ │ │ţii de şold conge- ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │nitale la copii │b) de abducţie │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Dr. Fettwies │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) Dr. Behrens │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) Becker │* │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) Dr. Bernau │* │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 9 │Orteze corectoare │ │ │ │ │de statică a ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │piciorului │a) susţinători plantari cu nr. │6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) susţinători plantari cu nr. mai│6 luni │ │ │ │mare de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) Pes Var/Valg │12 luni │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) Hallux-Valgus │12 luni │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi.6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1.; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.7. Încălţăminte ortopedică ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Ghete │a) diformităţi cu numere până la │6 luni │ │ │ │23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) diformităţi cu numere mai mari │6 luni │ │ │ │de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu arc cu numere până la 23 │6 luni │ │ │ │inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) cu arc cu numere mai mari de │6 luni │ │ │ │23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) scurtări până la 10 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │h) scurtări până la 10 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │i) scurtări peste 10 cm, cu numere│6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │j) scurtări peste 10 cm, cu numere│6 luni │ │ │ │mai mari de 23,5 │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Pantofi │a) diformităţi cu numere până la │6 luni │ │ │ │23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) diformităţi cu numere mai mari │6 luni │ │ │ │de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │d) amputaţii de metatars şi falan-│6 luni │ │ │ │ge cu numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │e) scurtări până la 8 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │f) scurtări până la 8 cm, cu │6 luni │ │ │ │numere mai mari de 23,5 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │g) scurtări peste 8 cm, cu numere │6 luni │ │ │ │până la 23 inclusiv │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │h) scurtări peste 8 cm, cu numere │6 luni │ │ │ │mai mari de 23,5 │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordare a ultimei perechi.7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Lentile intra- │a) pentru camera anterioară │ │ │ │oculare*) ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru camera posterioară │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical*) │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Aparat pentru admi-│concentrator de oxigen │ │ │ │nistrarea continuă │ │ │ │ │cu oxigen │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Aparat de ventila- │aparat de ventilaţie │ │ │ │ţie noninvazivă │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) Aparatele se acordă numai prin închiriere, în condiţiile prevăzute în norme.10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli salini ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Inhalator salin │ │două luni │ │ │particule uscate de│ │ │ │ │sare cu flux de aer│ │ │ │ │sau oxigen*) │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani; dispozitivul include şi sistemul de eliberare automată.11. Dispozitive de mers ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Baston │ │3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Baston │cu 3/4 picioare │3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 3 │Cârjă │a) cu sprijin subaxilar din lemn │un an │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) cu sprijin subaxilar metalică │3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │c) cu sprijin pe antebraţ metalică│3 ani │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 4 │Cadru de mers │3 ani │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 5 │Fotoliu rulant │perioadă nedeterminată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) cu antrenare manuală/electrică │5 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) triciclu pentru copii │3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │perioadă determinată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │a) cu antrenare manuală │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │b) triciclu pentru copii │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.12. Proteză externă de sân ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Proteză externă de │ │3 ani │ │ │sân şi accesorii │ │ │ │ │(sutien) │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘Se acordă din anul 2015 pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.13. Dispozitive pentru administrarea medicaţiei şi alimentaţiei artificiale ┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Tipul │ Termenul de │ │crt.│ dispozitivului │ │ înlocuire │ │ │ medical*) │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1 │Dispozitiv pentru │pompă de nutriţie │ │ │ │administrarea nu- │ │ │ │ │triţiei enterale │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 2 │Dispozitiv pentru │pompă de administrare a analgeziei│ │ │ │administrare a │controlate de pacient │ │ │ │analgeziei contro- │ │ │ │ │late de pacient │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┘---------- Notă *) Aparatele se acordă în condiţiile prevăzute în norme.  +  Capitolul III Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţiiA. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A pct. 1, subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. A, pct. 1.1, subpct. 1.1.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. II lit. A.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. A, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.B. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2.3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B sau, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. B, se acordă numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.C. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA DE REABILITARE MEDICALĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de consultaţiile prevăzute la cap. II lit. C pct. 1 subpct. 1.1, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază, în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.D. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.E. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, respectiv la cap. II lit. B pct. 1, subpct. 1.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.F. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească de serviciile prevăzute la cap. II lit. F. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. C sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.G. CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2, subpct. 2.1 şi 2.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2 subpct. 2.1 şi 2.2 sau cap. II lit. G, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.H. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H.2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.I. ASISTENŢA MEDICALĂ DE REABILITARE MEDICALĂ ŞI RECUPERARE ÎN SANATORII ŞI PREVENTORII1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I, numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.J. MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la cap. II lit. J.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J.3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.K. DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la cap. II lit. K.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitive medicale prevăzute la cap. II lit. K, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.  +  Anexa 2 CONTRACTUL-CADRUcare reglementează condiţiile acordării asistenţei medicalea medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrulsistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2014-2015  +  Capitolul I Asistenţa medicală primară  +  Secţiunea 1 Condiţii de eligibilitate  +  Articolul 1 (1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare; b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele stabilite pentru contractare. (2) Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară, cu excepţia situaţiei furnizorilor care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, se stabilesc pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Criteriile aprobate în condiţiile legii se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică. La lucrările comisiei poate participa, cu rol consultativ, şi un reprezentant al administraţiei publice locale, după caz. (4) Comisia pentru stabilirea necesarului de medici cu liste proprii şi a numărului minim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie, prevăzută la alin. (3), se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (3) de către conducătorii acestora, şi funcţionează în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar la nivel naţional, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Regulamentul-cadru aprobat în condiţiile legii se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică. (5) În localităţile urbane numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, zone stabilite de comisia prevăzută la alin. (3). (6) Pentru medicii de familie al căror număr de persoane asigurate înscrise pe listele proprii se menţine timp de 6 luni consecutive la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă de către comisia constituită potrivit alin. (3), în situaţia cabinetelor medicale individuale, contractul poate înceta, în condiţiile legii, prin denunţare unilaterală de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi excluşi din contract prin modificarea acestuia. Persoanele asigurate înscrise pe listele acestora pot opta pentru alţi medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. (7) Numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie se stabileşte prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale. (8) Pentru asigurarea calităţii asistenţei medicale, numărul maxim de persoane înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200. Condiţiile acordării şi decontării serviciilor medicale se stabilesc prin norme. (9) Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare, care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, este de 1.800. (10) Cabinetele medicale aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate vor funcţiona cu minimum un asistent medical/soră medicală/moaşă, indiferent de numărul de asiguraţi înscrişi pe listă.  +  Secţiunea a 2-a Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale  +  Articolul 2 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal pe baza următoarelor documente: a) dovada de evaluare a furnizorului, precum şi a punctului de lucru secundar, după caz, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii; c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal - copia buletinului/cărţii de identitate, după caz; d) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; e) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului; f) dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au această obligaţie legală, efectuată conform prevederilor legale în vigoare şi care trebuie prezentată casei de asigurări de sănătate până cel târziu în ultima zi a perioadei de contractare comunicată de casa de asigurări de sănătate; g) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; h) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic, valabil la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului; i) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) pentru asistentul medical/soră medicală/moaşă valabil la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului; j) copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici; k) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor; l) programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru/punctului secundar de lucru; m) programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar; n) lista, în format electronic, cu persoanele înscrise pentru medicii nou-veniţi şi pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent; furnizorul prezintă lista cuprinzând persoanele înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând persoanele înscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale; o) declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea listei persoanelor înscrise la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia; modelul unic de declaraţie este prevăzut în norme; p) lista în format electronic a bolnavilor cu afecţiuni cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului. (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. (3) Documentele solicitate în procesul de contractare, precum şi în cel de evaluare a furnizorului şi existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile şi drepturile furnizorilor de servicii medicale  +  Articolul 3În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical; c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea se face numai în format electronic; f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens; g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web; r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în hotărâre şi în norme; s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, conform dispoziţiilor legale;ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; ab) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică; ad) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora; ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; af) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer, conform modelului şi condiţiilor prevăzute în norme.Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situaţii: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi în situaţia în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris; ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau ca urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în norme şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul prin scrisoare medicală.În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice; ah) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în norme; ai) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; aj) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi şi lista afecţiunilor cronice se stabilesc prin norme; ak) în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat/încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; al) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; am) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare; an) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; ao) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în norme; ap) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.  +  Articolul 4În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele drepturi: a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare; d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauze suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare; e) să primească din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea, în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii.  +  Secţiunea a 4-a Obligaţiile caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din hotărâre furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; j) să actualizeze în format electronic - SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să actualizeze în format electronic - SIUI lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă, în condiţiile legii; k) să facă publică valoarea definitivă a punctului per capita şi pe serviciu, rezultată în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizate trimestrial, atât per capita, cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; l) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. Pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, confirmarea dreptului de asigurare se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; m) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au competenţa legală necesară, după caz; n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an; o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; p) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3) din hotărâre posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii specifice  +  Articolul 6 (1) Furnizorul, prin reprezentantul său legal, indiferent de forma sa de organizare, încheie pentru medicii de familie pe care îi reprezintă contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul cabinetul medical sau cu o casă de asigurări de sănătate limitrofă ori cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz. (2) Un medic de familie figurează într-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi se poate regăsi în contract cu o singură casă de asigurări de sănătate. (3) În cadrul relaţiei contractuale cu o casă de asigurări de sănătate, potrivit alin. (2), furnizorul de servicii medicale în asistenţă medicală primară încheie un singur contract. (4) Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care au autorizaţie necesară efectuării serviciilor medicale paraclinice - ecografie generală - abdomen şi pelvis eliberată de Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România, pot contracta cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale paraclinice - ecografii generale - abdomen şi pelvis - din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în condiţiile stabilite prin norme. (5) Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pot contracta cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale paraclinice - efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate - din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în condiţiile stabilite prin norme.  +  Articolul 7Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de către aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Programul de activitate săptămânal al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care îşi desfăşoară activitatea în alte forme de organizare a cabinetelor medicale, organizat în funcţie de condiţiile specifice din zonă, trebuie să asigure minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile şi ore fiind stabilită în funcţie de condiţiile specifice din zonă de către reprezentantul legal al cabinetului.  +  Articolul 9Pentru perioadele de absenţă a medicilor de familie se organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie. Condiţiile de înlocuire se stabilesc prin norme.  +  Articolul 10 (1) Medicul de familie nou-venit într-o localitate încheie convenţie de furnizare de servicii medicale, similară contractului de furnizare de servicii medicale, încheiată între reprezentantul legal al cabinetului medical şi casa de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei. (2) Dacă la sfârşitul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a înscris numărul minim de persoane asigurate pe listă stabilit potrivit art. 1 alin. (3) şi (5), casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane asigurate, stabilit potrivit art. 1 alin. (3) şi (5). În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 1 alin. (6).  +  Articolul 11 (1) Medicul de familie care preia un praxis de medicină de familie existent, în condiţiile legii, preia drepturile şi obligaţiile contractuale în aceleaşi condiţii ca şi deţinătorul anterior de praxis, la data preluării acestuia. (2) Medicul de familie care preia un praxis de medicină de familie, pentru respectarea dreptului asiguraţilor cu privire la alegerea medicului de familie, are obligaţia să anunţe asiguraţii despre dreptul acestora de a opta să rămână sau nu pe lista sa, în primele 6 luni de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate. Analiza cazurilor de preluare a unui praxis în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei prevăzute mai sus se face de către comisia constituită potrivit art. 1 alin. (3). (3) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru/punct de lucru secundar în mediul rural rezultat prin preluarea unui praxis pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentului contract-cadru, la solicitarea reprezentantului legal al acestuia, numai pentru zonele rurale cu deficit din punctul de vedere al existenţei medicilor; stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie se face de comisia constituită potrivit art. 1 alin (3). (4) Preluarea unui praxis în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (3) poate face obiectul unui contract cu casa de asigurări de sănătate, dacă această preluare are ca rezultat înfiinţarea unui cabinet medical care să îndeplinească toate condiţiile de contractare conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 6-a Decontarea serviciilor medicale  +  Articolul 12Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară sunt: a) tarif pe persoană asigurată - per capita; b) tarif pe serviciu medical.  +  Articolul 13 (1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face prin: a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte, calculat în funcţie de numărul persoanelor asigurate înscrise pe lista proprie, conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în condiţiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă, ajustat în funcţie de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, şi cu valoarea minimă garantată pentru un punct per capita, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare persoană asigurată corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Numărul de puncte acordat pe durata unui an în funcţie de numărul de persoane asigurate înscrise pe lista proprie se ajustează, în condiţiile prevăzute în norme. Valoarea definitivă a unui punct per capita este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct per capita, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat; b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte; suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte, calculat în funcţie de numărul de servicii medicale, ajustat în funcţie de gradul profesional, şi cu valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu. Numărul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct per serviciu este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat. (2) Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct per capita şi a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anii 2014-2015 are următoarea structură: a) sume necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfăşoară activitate în cabinete medicale în condiţiile stabilite prin norme; b) 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata pe serviciu, după reţinerea sumelor prevăzute la lit. a). (3) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează trimestrial. (4) Valoarea definitivă a unui punct per capita se stabileşte trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent pentru trimestrul respectiv pentru plata per capita şi numărul de puncte per capita efectiv realizate, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. (5) Valoarea definitivă a unui punct per serviciu medical se stabileşte trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent pentru trimestrul respectiv pentru plata pe serviciu prin tarif exprimat în puncte a medicilor de familie şi numărul de puncte per serviciu medical efectiv realizate, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. (6) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita/per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, prevăzută la art. 14 lit. a) şi b), şi se repartizează 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata per serviciu.  +  Articolul 14Medicul de familie nou-venit într-o localitate beneficiază lunar, în baza convenţiei de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de maximum 3 luni, de un venit care este format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute în norme; b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5.  +  Articolul 15 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă garantată pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct per serviciu. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per capita şi per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, conform normelor. (2) Furnizorii vor depune lunar, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, documentele necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, potrivit normelor.  +  Articolul 16Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor, la regularizare avându-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate sau raportate eronat în plus.  +  Secţiunea a 7-a Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale  +  Articolul 17 (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), e)-h), j)-u), w), y), aa)-ae), ah), aj), al) şi am), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 3 lit. ag), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 3 lit. ap), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; b) la a doua constatare se diminuează cu 20% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei de la art. 3 lit. ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. (6) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.  +  Articolul 18Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 lit. z), af) şi art. 6 alin. (2); j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2) şi (4) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 17 alin. (3).  +  Articolul 19Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; c) acordul de voinţă al părţilor; d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 20 lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului; f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor asigurate înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană de către comisia constituită potrivit art. 1 alin. (3), pentru situaţiile în care se justifică această decizie.  +  Articolul 20Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. x), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie.  +  Capitolul II Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice  +  Secţiunea 1 Condiţii de eligibilitate  +  Articolul 21 (1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare; b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele stabilite pentru contractare. (2) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice se asigură de medici de specialitate, împreună cu alt personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, precum şi cu personalul autorizat sau atestat, după caz, pentru efectuarea serviciilor de sănătate conexe actului medical, iar pentru acupunctură de către medicii care au obţinut competenţă/atestat de studii complementare de acupunctură, certificaţi de Ministerul Sănătăţii, care lucrează exclusiv în această activitate şi încheie contract cu casele de asigurări de sănătate în baza competenţei/atestatului de studii complementare şi se acordă, după caz, prin: a) cabinete medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie; d) ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului, inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti; e) unităţi sanitare fără personalitate juridică din structura spitalului; f) centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate multifuncţionale - unităţi medicale cu personalitate juridică, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 22 (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru medicii cu specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor respective, în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi şi autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunzător, stabilit prin contractul încheiat. (2) Cabinetele medicale de planificare familială care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, precum şi cabinetele de planificare familială, altele decât cele din structura spitalelor în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi medici care au obţinut competenţă/atestat de studii complementare de planificare familială, certificaţi de Ministerul Sănătăţii, care lucrează exclusiv în aceste activităţi, încheie contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii de planificare familială. (3) Numărul necesar de medici de specialitate şi numărul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică pe judeţe, pentru care se încheie contractul, se stabileşte de către comisia formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, ai direcţiilor de sănătate publică, respectiv ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai organizaţiilor patronale şi sindicale şi societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, reprezentative la nivel judeţean, după caz, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Criteriile aprobate în condiţiile legii se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică. Comisia stabileşte numărul necesar de medici şi numărul necesar de norme. Pentru specialităţile clinice, prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână. Pentru un program de lucru mai mare sau mai mic de 7 ore în medie pe zi, programul de lucru la cabinet pentru specialităţile clinice se ajustează în mod corespunzător. (4) Comisia prevăzută la alin. (3) se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (3), de către conducătorii acestora, şi funcţionează în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar, la nivel naţional, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Regulamentul-cadru aprobat în condiţiile legii se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică. (5) Serviciile publice de sănătate conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberă practică organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice de sănătate conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, şi, după caz, organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, se contractează de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale  +  Articolul 23 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuţi la art. 21 alin. (2) şi casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal, pe baza următoarelor documente: a) dovada de evaluare a furnizorului, precum şi a punctului de lucru secundar, după caz, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii; c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal - copia buletinului/cărţii de identitate, după caz; d) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; e) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului; f) dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au această obligaţie legală, efectuată conform prevederilor legale în vigoare şi care trebuie prezentată casei de asigurări de sănătate până cel târziu în ultima zi a perioadei de contractare comunicată de casa de asigurări de sănătate; g) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; h) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic valabil la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului; i) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical valabil la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului; j) copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici; k) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor; l) programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru/punctului secundar de lucru, după caz; m) lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în norme; n) actul doveditor privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă şi calitatea de prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, şi, după caz, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările ulterioare; pentru psihologi se va solicita şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările ulterioare; o) actele doveditoare care să conţină: datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică sau atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de lucru şi tipul serviciilor conform prevederilor din norme. (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. (3) Documentele solicitate în procesul de contractare, precum şi în cel de evaluare a furnizorului şi existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile furnizorilor  +  Articolul 24În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură au următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical; c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de specialitate eliberează o scrisoare medicală în acest sens; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie.În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialităţile clinice, iar prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme; m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web; r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în prezenta hotărâre şi în norme; s) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre şi în norme; până la data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat se solicită, numai dacă, urmare a interogării aplicaţiei instalate pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online, persoana respectivă apare ca neasigurată sau nu se regăseşte în baza de date. În cazul în care persoana apare ca asigurată furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a lista şi arhiva rezultatul interogării;ş) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, conform dispoziţiilor legale; t) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;ţ) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; u) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; v) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; w) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi prescripţia medicală care este formular cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; x) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; y) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; z) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; aa) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens; ab) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia: urgenţelor, afecţiunilor prevăzute în norme, precum şi a serviciilor de planificare familială. Lista cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin norme. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu; ac) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document tipizat, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în norme; ad) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medicală, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului; ae) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; af) să raporteze, în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi, lunar, mişcarea acestora; ag) să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; ah) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document titularilor acestuia, în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; ai) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în norme; aj) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line până în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line sau cel târziu până la data prevăzută în contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale pentru raportarea lunară a activităţii realizate/până la data prevăzută în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate; ak) să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la lit. aj), toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line; al) să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite prin norme.  +  Articolul 25În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele drepturi: a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare; d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare; e) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere; în aceste situaţii, furnizorii de servicii medicale pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite prin norme; f) să primească din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea, în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii.  +  Secţiunea a 4-a Obligaţiile caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 26În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă public, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din textul de hotărâre furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să înmâneze, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; j) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizat trimestrial, prin afişare pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; l) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice şi de acupunctură acordate de medici conform specialităţii clinice şi competenţă/atestat de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condiţiile prevăzute în norme; m) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical şi tarif pe serviciu medical consultaţie/caz, în condiţiile stabilite prin norme.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii specifice  +  Articolul 27 (1) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul lucrativ/punctul de lucru/punctul de lucru secundar, după caz, înregistrat şi autorizat furnizorul de servicii medicale, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. (3) Fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 21 alin. (2), îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2). Excepţie fac medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un program ce nu poate depăşi 17,5 ore/săptămână. (4) Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot desfăşura activitate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi în cabinetele organizate în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, în cadrul unui program de lucru distinct; pentru cabinetele din cadrul centrului de sănătate multifuncţional, programul de lucru al medicilor şi repartizarea pe zile sunt stabilite, cu respectarea legislaţiei muncii, de medicul-şef al centrului de sănătate multifuncţional, aprobate de managerul spitalului şi afişate la loc vizibil. (5) Furnizorii de servicii medicale de specialitate pentru specialităţile clinice, care au autorizaţiile necesare efectuării serviciilor medicale paraclinice - ecografii, eliberate de Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România, pot contracta cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale paraclinice - ecografii din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de specialitate pentru specialităţile clinice, în condiţiile stabilite prin norme.  +  Articolul 28În cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate se acordă servicii medicale de specialitate, în condiţiile prevăzute în norme.  +  Articolul 29Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate angaja medici, personal de specialitate medico-sanitar şi alte categorii de personal, în condiţiile prevăzute de aceeaşi ordonanţă, achitând lunar toate obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. În situaţia în care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru săptămânal de minimum 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate, încadrarea asistentului medical/sorei medicale este obligatorie.Pentru un program de lucru săptămânal de sub 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate, încadrarea asistentului medical/sorei medicale se poate face în raport cu programul de lucru al cabinetului.  +  Articolul 30 (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, indiferent de forma de organizare, îşi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit art. 22 alin. (3). (2) În situaţia în care necesarul de servicii medicale de o anumită specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale în cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic. În situaţia în care programul nu acoperă volumul de servicii medicale necesare, se întocmesc liste de prioritate pentru serviciile programabile. (3) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor şi în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică din structura spitalelor, intră în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate astfel: a) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program de minimum 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, respectiv un program sub 35 de ore/săptămână, reprezentantul legal încheie contract pentru servicii medicale, acordate în ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate; b) pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice din structura spitalelor, reprezentantul legal încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate pentru cabinetele organizate în ambulatoriul integrat al spitalelor şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică, cu respectarea prevederilor lit. a). (4) Serviciile medicale din specialităţile clinice se acordă numai în baza biletului de trimitere, formular cu regim special, şi conform programărilor pentru serviciile programabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 32 alin (3). (5) Serviciile medicale de acupunctură se acordă numai în baza biletului de trimitere, formular cu regim special, şi conform programărilor.  +  Secţiunea a 6-a Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate  +  Articolul 31Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical exprimat în puncte şi tariful pe serviciu medical - consultaţie/caz, exprimat în lei.  +  Articolul 32 (1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se face prin: a) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru specialităţile clinice, stabilită în funcţie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, ajustat în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, de gradul profesional al medicilor şi de valoarea unui punct, stabilită în condiţiile prevăzute în norme. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi condiţiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc în norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară, se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct stabilită în norme; b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru serviciile de sănătate conexe actului medical, contractate şi raportate de furnizorii de servicii medicale clinice, stabilită în funcţie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi de valoarea unui punct, în condiţiile prevăzute în norme. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii pentru specialităţile clinice. Numărul de puncte aferente fiecărui serviciu de sănătate conex actului medical şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în norme; c) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru serviciile de planificare familială, stabilită în funcţie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi de valoarea unui punct, stabilită în condiţiile prevăzute în norme. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi condiţiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc în norme; d) plata prin tarif pe serviciu medical - consultaţie/caz, exprimat în lei, stabilit prin norme, pentru serviciile de acupunctură. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de reabilitare. (2) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale ambulatorii de specialitate pe baza biletelor de trimitere eliberate în condiţiile stabilite prin norme de către: a) medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate; medicii de specialitate din unităţile ambulatorii prevăzute la art. 21 alin. (2), cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (5); b) medicii din cabinetele medicale şcolare/studenţeşti, numai pentru elevii/studenţii cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învăţământ respectivă; c) medicii din cabinetele medicale de unitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale; d) medicii care acordă asistenţă medicală din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, numai pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; e) medicii care acordă asistenţă medicală din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate, numai pentru copiii încredinţaţi ori daţi în plasament şi numai în condiţiile în care aceştia nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie; f) medicii care acordă asistenţă medicală din alte instituţii de ocrotire socială, numai pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; g) medicii dentişti şi dentiştii din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti, numai pentru elevi, respectiv studenţi; medicii dentişti şi dentiştii din cabinetele stomatologice din penitenciare, numai pentru persoanele private de libertate; h) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) urgenţele şi afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, prevăzute în norme şi serviciile de planificare familială. Pentru afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi pentru serviciile de planificare familială, medicii de specialitate au obligaţia de a solicita persoanelor respective documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, pe care le ataşează la fişa medicală. În cazul urgenţelor se vor solicita documentele justificative care atestă calitatea de asigurat numai în situaţia în care sunt acordate servicii din pachetul de servicii de bază. (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), d), e) şi f), casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de către aceştia pentru serviciile medicale clinice. Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. g), casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de către aceştia pentru specialităţile clinice, dacă este necesară rezolvarea cazului din punct de vedere oro-dentar. Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. h), casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii respectivi, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de către aceştia, pentru serviciile medicale clinice. Medicii prevăzuţi la alin. (2) lit. b), d), e), f), g) şi h) încheie, direct sau prin reprezentant legal, după caz, convenţie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială se află cabinetul/unitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia dentiştilor/medicilor dentişti din cabinetele stomatologice din penitenciare care încheie convenţie cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (5) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate către un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere, numai în situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului care eliberează biletul de trimitere respectiv.  +  Articolul 33 (1) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalcă trimestrial. (2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii şi casele de asigurări de sănătate, pe baza documentelor prezentate de furnizori până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la valoarea minimă garantată pentru un punct, unică pe ţară şi prevăzută în norme. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în luna următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitivă a unui punct nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.  +  Articolul 34Raportarea eronată a unor servicii medicale clinice, a serviciilor de planificare familială, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi a serviciilor de acupunctură pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical - consultaţie/caz, exprimat în lei, se regularizează conform normelor. La regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate sau raportate eronat în plus.  +  Secţiunea a 7-a Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate  +  Articolul 35 (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 lit. a)-c), e)-h), j)-u), v), x), z), ab)-ae) şi ag), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 24 lit. ak) se reţine o sumă egală cu contravaloarea sumei suportată din fond aferentă prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse în sistemul informatic, prescrise şi eliberate în cadrul trimestrului. (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei de la art. 24 lit. ak) se constată de casele de asigurări de sănătate trimestrial şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului, respectiv prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. (6) Reţinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (4) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz. (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie. (10) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale de specialitate din specialităţile clinice a obligaţiei prevăzute la art. 24 lit. af), consultaţiile, respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 36Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv de servicii de planificare familială şi acupunctură, de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca urmare a cererii în scris, a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii acestor servicii; h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3) şi la art. 24 lit. aa) şi al); j) odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 35 alin. (3).  +  Articolul 37Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: