ORDIN nr. 3.410 din 8 mai 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2014    În baza Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj nr. 1.690 din 24 martie 2014, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu numărul 35.704 din 26 martie 2014, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj, cu personalitate juridică, a art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Silvania" Zalău, Str. Unirii nr. 1, judeţul Sălaj.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Sălaj. Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 8 mai 2014.Nr. 3.410.-------