LEGE nr. 65 din 12 mai 2014privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice şi a materialelor radioactive confiscate se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe."2. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) organe de valorificare - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi alte structuri ale Ministerului Finanţelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;"3. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildeşul şi orice bunuri a căror comercializare este interzisă prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;"  +  Articolul II (1) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancţiunii contravenţionale, complementare a confiscării bunurilor, agentul constatator poate lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare. (2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat conform alin. (1), agentul constatator înştiinţează persoana la care s-au găsit bunurile asupra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicaţii scrise cu privire la împrejurările constatate şi/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să determine revocarea măsurii provizorii prevăzute la alin. (1). (3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depozitează într-un spaţiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au găsit şi pe cheltuiala acesteia, persoana rămânând responsabilă de păstrarea calităţii şi integrităţii bunurilor, de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calităţii mediului. (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în funcţie de faptele săvârşite şi documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea măsurii prevăzute la alin. (1), fie aplicarea sancţiunii contravenţionale. Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se motivează în scris şi este avizată de şefii ierarhici ai agentului constatator şi aprobată de conducătorul instituţiei din care face parte acesta. (5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) bunurile a căror provenienţă nu este dovedită de contravenient, în condiţiile legii, şi care au servit sau sunt destinate pentru activităţi comerciale ilicite, asupra cărora se dispune de îndată sancţiunea confiscării.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor art. II, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 12 mai 2014.Nr. 65._________