PROCEDURĂ din 23 aprilie 2014privind acordarea ajutoarelor de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014   +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă, respectiv cod numeric de 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii; c) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza prezentei scheme; d) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare; e) crearea de locuri de muncă - creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie; f) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor; g) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată; h) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare; i) imobilizări corporale - activele constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, maşini şi echipamente; j) imobilizări necorporale - activele dobândite în urma unui transfer de tehnologie; k) investiţia iniţială - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente;(i) înfiinţarea unei unităţi noi - înfiinţarea unei întreprinderi noi care realizează un proiect de investiţii independent de alte proiecte;(ii) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie datorată existenţei unei cereri neonorate;(iii) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;(iv) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente, a activelor legate de activitatea care trebuie modernizată; l) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi; m) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice; n) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat; o) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; p) întreprinderi mici şi mijlocii - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; q) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor; r) întreprindere asociată - întreprinderea care deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective; s) locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul dintre punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia; t) locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă; u) lucrător defavorizat - orice persoană care se află în una dintre următoarele situaţii:(i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;(ii) are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;(iii) are vârsta peste 50 de ani;(iv) nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3) ori se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;(v) provine din familie monoparentală, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane;(vi) este membru al unei minorităţi etnice şi are nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă, pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale; v) număr de salariaţi - numărul de unităţi de muncă anuale, denumite în continuare UMA, şi anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care îşi desfăşoară activitatea cu normă redusă şi persoanele care desfăşoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracţiuni din UMA; w) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în modelul de plan de afaceri din anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor; x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, precum şi structura organizatorică; y) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare; z) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3; aa) producţie primară de produse agricole - activităţi care au ca scop obţinerea produselor enumerate în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv activităţi legate de creşterea animalelor şi/sau cultivarea produselor agricole; bb) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare; dd) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2 (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 17 din hotărâre. (3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.  +  Articolul 3 (1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente necesare primei etape de evaluare: a) cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1; b) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz; c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; d) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; e) plan de creare a locurilor de muncă; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; h) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare; i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie; j) opis cu documentele transmise în prima etapă de evaluare. (2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. e) se transmite şi în format electronic.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Pentru întreprinderile care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice calculează un punctaj, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5. (3) În vederea încadrării în bugetul alocat schemei, selectarea întreprinderilor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.  +  Articolul 5În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice: a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute; b) transmite prin poştă cu confirmare de primire o scrisoare de înştiinţare cu privire la rezultatele primei etape de evaluare, punctajul obţinut în cazul întreprinderilor care îndeplinesc condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, şi documentaţia necesară în a doua etapă de evaluare, în cazul întreprinderilor care se încadrează în bugetul alocat.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii.  +  Articolul 7 (1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare: a) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii; b) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri; c) opis cu documentele transmise în a doua etapă de evaluare. (2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. a) se transmite şi în format electronic.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi analizează viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii, având în vedere prevederile anexelor nr. 6 şi 7. (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme; b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;(ii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la art. 9, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare; c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 7;(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 din hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare pentru transmiterea documentelor necesare în a doua etapă de evaluare;(iv) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice finalizează a doua etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.  +  Articolul 10Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu se iau în considerare.  +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 11 (1) Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. (2) Prima plată a ajutorului de stat este condiţionată de crearea a minimum 20 de noi locuri de muncă pentru aceeaşi locaţie a realizării investiţiei, dintre acestea minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.  +  Articolul 12 (1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, cel puţin următoarele documente: a) cerere de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 8; b) stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 9; c) declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 10; d) stadiul menţinerii investiţiei iniţiale, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 11, după caz; e) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; h) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", în copie; i) opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de stat. (2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum 4 cereri de plată a ajutorului de stat.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii. (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada implementării şi monitorizării investiţiei şi locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create. (2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii. (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.  +  Articolul 16 (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să demareze investiţia conform planului de afaceri şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens. (2) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare şi nu realizează investiţia au obligaţia să informeze Ministerul Finanţelor Publice în cel mai scurt timp posibil, fără a depăşi 10 zile lucrătoare de la data estimată a demarării investiţiei prevăzută în cererea de acord pentru finanţare.  +  Articolul 17 (1) Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia. (2) Mutarea locaţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.  +  Capitolul IV Menţinerea investiţiei şi a locurilor de muncă şi recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 18 (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor. (2) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor. (3) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate.  +  Articolul 19În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea: a) nu a demarat investiţia conform planului de afaceri şi nu a informat Ministerul Finanţelor Publice în acest sens; b) nu menţine numărul minim de locuri de muncă prevăzut la art. 16 lit. b) din hotărâre; c) intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea; d) nu respectă obligaţia prevăzută la art. 14 alin. (2); e) mută locaţia realizării investiţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care a beneficiat de ajutor de stat. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare. (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit. (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii: a) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea locurilor de muncă prevăzută la art. 18 alin. (1); b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 18 alin. (2). (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedurăData înregistrării .......................Numărul înregistrării ....................CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARESubscrisa, ........................................, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................................., având calitatea de ...................................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ....................................................................Data înregistrării întreprinderii: ...........................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ......................................Codul de identificare fiscală: ...............................................................Adresa: ....................................................., cod poştal: ...................Telefon: .............................................., fax: .....................E-mail: .....................................................................................Forma juridică: .............................................................................Capitalul social: ............................... lei, deţinut de:- persoane fizice: ..........%;- IMM*1): ..............%- societăţi mari*2): ............%.Obiectul principal de activitate: ...........................................................Cod CAEN: .....Obiectul secundar de activitate*3): .........................................................Cod CAEN: ......................................II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:- numărul mediu de salariaţi: ................;- cifra de afaceri: ................................. lei;- valoare active totale*4): ....................... lei. b) Numărul mediu de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare...............................................................III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:- obiectivul proiectului: ...................................................................- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:[] înfiinţarea unei unităţi noi;[] extinderea capacităţii unităţii;[] diversificarea producţiei unităţii;sau[] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;- valoarea proiectului: ........................ lei/euro;- locaţia realizării investiţiei: ............................................;- data demarării investiţiei (estimată): ........................;- data finalizării investiţiei (estimată): ........................;- numărul de locuri de muncă nou-create: ........................;- perioada de creare a locurilor de muncă (luna şi anul)*5):........................ .IV. Efectul stimulativAjutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:[] proiectul de investiţii nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului;sau[] proiectul de investiţii nu ar fi realizat în regiunea respectivă în absenţa ajutorului.V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
      Valoarea cheltuielilor eligibile  - lei -Intensitatea maximă  a ajutorului în regiuneValoarea ajutorului de stat solicitat  - lei -
    Anul I*6)Anul IIAnul IIITotalAnul IAnul IIAnul IIITotal
    Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiţiei calculate pe o perioadă de 2 ani                  
  VI. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ........................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ................. nr. ................., eliberat de .................... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ............, str. ............ nr. ............, bl. ................, sc. ..........., ap. ............., sectorul/judeţul ...................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;[] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02);[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în cei 2 ani care au precedat înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;[] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;[] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani, anterior datei înregistrării cererii, o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*7), întreprinderea:[] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi de ajutoare de stat:
  Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Locaţia realizării investiţiei (judeţul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului - euro*8) -
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;[] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Locaţia realizării investiţiei (judeţul) Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului - euro*8) -
  Numele: ..............Funcţia: ..............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*9): ..............Data semnării: ..............----------*1) IMM sunt definite ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 de angajaţi (inclusiv) raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.*2) Societatea mare este acea societate care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 de angajaţi (inclusiv) şi o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.*3) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.*4) Prin "active totale" se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.*5) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.*6) În loc de "Anul I, Anul II ..." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.*7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.*8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.*9) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
   +  Anexa 2 la procedurăFormularul ADECLARAŢIEprivind încadrarea întreprinderii în categoriaîntreprinderilor mici şi mijlocii*1)-----------------*1) O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.I. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ....................................................................................Adresa sediului social: ......................................................................................Cod unic de înregistrare: ....................................................................................Numele şi funcţia: .......(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)........II. Tipul întreprinderiiIndicaţi, după caz, tipul întreprinderii:[] Întreprindere autonomăÎn acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.[] Întreprindere partenerăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.[] Întreprindere legatăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)
  Exerciţiul financiar de referinţă*3)
  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă [mii lei/mii euro*4)] Active totale (mii lei/mii euro)
  ---------------*2) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.*3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.*4) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[] Nu[] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior).Semnătura .........(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea).............Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii ............Semnătura ..................Formularul BCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referinţă
  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Total active (mii lei/mii euro)
  1. Datele*1) întreprinde- rii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate [se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B*2)]
  2. Datele cumulate*1) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)
  TOTAL
  ------------*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.FIŞA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referinţă
  Numărul mediu anual de salariaţi*3) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active total (mii lei/mii euro)
  TOTAL
  ------------*3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.---------------*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.....................................................................................................................................................Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprindere legată)..................................................................................................................................................... b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat - A.2
  Procent Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale*5) (mii lei/mii euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1
  ----------*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminareTabelul A.1
  *Font 9*
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare
  Numărul Cifra de
  Numele Adresa Cod unic Numele şi prenumele mediu afaceri Active
  sau sediului de preşedintelui anual anuală totale
  denumirea social înregistrare consiliului de de netă (mii lei/
  întreprinderii administraţie, salariaţi(mii lei/ mii euro)
  director general mii euro)
  sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  TOTAL
  NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).-----------*6) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
      Numărul mediu anual de salariaţi*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)
    TOTAL      
  ------------*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare) Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2
  Întreprinderea numărul Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  TOTAL
  ------------ Notă *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.NOTĂ:Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).FIŞAprivind legătura dintre întreprinderinr. ..... din tabelul B2, secţiunea B(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referinţă
  Numărul mediu anual de salariaţi*8) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  Total
  --------------*8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.
   +  Anexa 3 la procedură
  Condiţii de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare
  Cererea de acord pentru finanţare: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, după caz: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 2 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din situaţiile financiare.
  Certificatul constatator este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare.
  Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea şi conţin menţiunea "conform cu originalul".
  Planul de creare a locurilor de muncă respectă modelul din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată.
  Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate în original sau în copie legalizată.
  Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este ataşat în copie.
  Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
   +  Anexa 4 la procedură┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Criterii de eligibilitate - întreprindere │Documente relevante │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Este înregistrată potrivit Legii societăţilor │Certificat ││nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi │constatator ││completările ulterioare. │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Realizează o investiţie iniţială în România, în unul │Cerere de acord ││dintre domeniile de activitate eligibile. │pentru finanţare ││ │Certificat ││ │constatator │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu înregistrează debite restante la bugetele componente │Certificate fiscale ││ale bugetului general consolidat. │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate".│Cerere de acord ││ │pentru finanţare - ││ │declaraţie pe propria││ │răspundere │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă,│Cerere de acord ││faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere │pentru finanţare - ││operaţională, lichidare sau suspendare temporară a │declaraţie pe propria││activităţii. │răspundere ││ │Certificat ││ │constatator │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui │Cerere de acord ││ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au│pentru finanţare - ││fost emise, acestea au fost executate. │declaraţie pe propria││ │răspundere │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru │Cerere de acord ││costuri eligibile de natura activelor corporale şi │pentru finanţare - ││necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de │declaraţie pe propria││investiţii. │răspundere │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu a închis o activitate identică sau similară în │Cerere de acord ││spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori │pentru finanţare - ││înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la │declaraţie pe propria││momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete │răspundere ││de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2│ ││ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a │ ││investiţiei iniţiale. │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Creează pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei │Cerere de acord ││minimum 20 de locuri de muncă, dintre care minimum 3 │pentru finanţare ││locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi. │Plan de creare a ││ │locurilor de muncă │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% în ultimul │Situaţii financiare ││exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor │ ││în activitate. │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu │Situaţii financiare ││financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în │ ││activitate. │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum│Certificat ││30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate. │constatator │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în │Cerere de acord ││ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o │pentru finanţare - ││altă întreprindere înregistrată conform │declaraţie pe propria│Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi │răspundere ││completările ulterioare, care desfăşoară sau a │ ││desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, │ ││în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate. │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 5 la procedurăCRITERIIpe baza cărora se calculează punctajulîntreprinderilor solicitante de ajutor de stat┌────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Criterii de evaluare │ Mod de determinare │ Punctaj │├────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤│Numărul de locuri de │Număr de locuri de muncă │Rezultatul obţinut se ││muncă nou-create │nou-create/ │transformă în număr de ││ │Număr minim de noi locuri de│puncte ││ │muncă prevăzute de schemă*) │ │├────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤│Perioada de creare a │Termen de creare de la │Perioada <= 1 an - 10 ││minimum 20 de locuri de │primirea acordului pentru │pct. ││muncă │finanţare │ │├────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤│Locaţia realizării │Investiţia se realizează │Rşomaj > Rşomaj medie ││investiţiei │într-un judeţ unde rata │pe ţară - 10 pct. ││ │şomajului este peste media │ ││ │pe ţară comunicată de INS în│ ││ │ultimul buletin statistic │ ││ │lunar │ │├────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤│Rentabilitatea cifrei de│Rca = (Profit net/Cifra de │Rca > 2% - 10 pct. ││afaceri în ultimul │afaceri) x 100 │ ││exerciţiu financiar │ │ ││încheiat, în cazul │ │ ││întreprinderilor în │ │ ││activitate │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤│Valoarea capitalului │ │Capital social > ││social subscris vărsat, │ │35.000 lei - 10 pct. ││în cazul │ │ ││întreprinderilor nou- │ │ ││înfiinţate │ │ │└────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘----------- Notă *) Schema prevede minimum 20 de noi locuri de muncă.  +  Anexa 6 la procedură
  Condiţii de conformitate - documente transmise în a doua etapă de evaluare
  Planul de afaceri:
  - cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei, modelului din anexa nr. 7 şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, şi conţin menţiunea "conform cu originalul".
  Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
   +  Anexa 7 la procedurăPlan de afaceri
       
    CerinţaReferinţa
    Descrierea afaceriiScurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite
    Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţarea
    Prezentarea proiectului de investiţii şi încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea BucureştiInvestiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de:  □ înfiinţarea unei unităţi noi  □ extinderea capacităţii unei unităţi existente  □ diversificarea producţiei unei unităţi existente  □ schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente
    Planul de investiţii cuprinzând lista activelor corporale şi necorporale amortizabile, excluzând terenurile, şi fundamentarea necesităţii achiziţionării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-createIndicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente
    Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcţie de necesităţile întreprinderiiPlan de creare a locurilor de muncă
    Valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitateCerere de acord pentru finanţare
    Plan de creare a locurilor de muncă
    Analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţarePrezentarea pieţei relevante susţinută cu date şi informaţii din surse oficiale
    Efectul stimulativ al ajutorului de statÎntreprinderea transmite cererea de acord pentru finanţare
    Întreprinderea nu demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare
    Întreprinderea face dovada prin documentaţia prezentată că proiectul nu ar fi realizat în regiunea respectivă sau nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului
    Situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare pe perioada implementării proiectului de investiţii, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilorÎntreprinderile în activitate realizează proiecţiile având în vedere situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat
    Întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite
    Fundamentarea cifrei de afaceriContracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi
    Indicatori cantitativiLimitele indicatorilor
    Rentabilitatea cifrei de afaceri  Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)Rca ≥ 2,5%
    Rata de solvabilitate generală  Rsg = Active totale/Datorii totaleRsg > 1,66
    Lichiditate imediată  Rlr = (Active curente - Stocuri)/Pasive curente(Rlr) ≥ 0,65
    Indicatori calitativiReferinţa
    Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţieiDocumente relevante care atestă existenţa surselor de finanţare
    Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul pentru care solicită finanţareSituaţii posibile:  □ întreprinderea a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare  □ acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare (documente justificative)
    Contribuţia investiţiei la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediuluiInformaţii/Documente privind:  □ respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător  □ impactul pozitiv al proiectului asupra mediului înconjurător
    Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi la dezvoltarea regionalăPlata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat
    Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţiaActivităţi cu caracter social posibile: [ ] activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. la nivel local [ ] colaborări cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională
    Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţieiProbată prin următoarele documente:  [ ] extras de carte funciară/contract de vânzare/certificat de moştenitor etc.  [ ] contract de închiriere  [ ] contract de concesiune/cesiune  [ ] alte documente
    Prezentarea potenţialului investiţiei de atragere a altor investiţii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activităţii altor întreprinderi din regiuneContribuţia la dezvoltarea regională pe orizontală şi generarea de noi locuri de muncă la nivelul furnizorilor de produse şi servicii conexe
   +  Anexa 8 la procedurăData înregistrării ............Numărul înregistrării .............CERERE DE PLATĂa ajutorului de statSubscrisa, ..................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................., având calitatea de ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr. ........ eliberat de ............. la data de .............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............. nr. ........, bl. ........., sc. ............, ap. ......., sectorul/judeţul ................, cod poştal .............., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ........................, în baza Acordului pentru finanţare nr. ............ din data de ....... şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Date de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ..........................................Data înregistrării întreprinderii: .....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .................Codul de identificare fiscală: ..........................................Adresa: ............................Telefon: ............... Fax: ................... E-mail: ...............Cod IBAN: ................, deschis la Trezoreria ......................II. Formular de decont
    LunaObligaţii de platăPlată*)Ajutor de stat solicitat**) - lei -
    Costul salarialSalarii brute realizate - lei -Contribuţii angajator - lei -Total - lei -Obiectul plăţiiDocument de plată nr./dataValoare plată - lei -Extras de cont nr./data
    12345=3+4678910
    Luna . . .Costul salarial pe întreprindere                
    Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
    Cheltuieli eligibile***)      
    Luna . . .Costul salarial pe întreprindere                
    Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
    Cheltuieli eligibile***)      
    . . .                  
    TotalCostul salarial pe întreprindere                
    Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
    Cheltuieli eligibile***)      
  ------------ Notă *) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere. Notă **) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii la cheltuielile eligibile. Notă ***) Se completează în situaţia în care salariul brut acordat este mai mare decât salariul mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.III. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr. ......, eliberat de .................. la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ............... nr. ........., bl. ........, sc. ............, ap. .............., sectorul/judeţul ........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;[] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.Numele: ..............Funcţia: ..............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............----------*1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării: ..............NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras;- documentele prin care se face dovada că salariaţii angajaţi fac parte din categoria lucrătorilor defavorizaţi;- alte documente relevante (de exemplu: autorizaţii de mediu obligatorii pentru desfăşurarea activităţii finanţate).
   +  Anexa 9 la procedurăFORMULARprivind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă
  Număr mediu de salariaţiNumăr total de locuriNumăr de locuri de muncă
  pe perioada ultimelor 12de muncă prevăzut în existente la data înregistrării
  luni anterioare datei planul de creare a cererii de plată
  înregistrării cererii delocurilor de muncă
  acord pentru finanţare Totaldin care nou-create
  aferente investiţiei
  1 2 3 4
  Numele: .................................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............---------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ....................................................Data semnării: ..............................................
   +  Anexa 10 la procedurăDECLARAŢIEpe propria răspundere privind realizarea investiţieiSubsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de .................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. .................. nr. .........., bl. ........, sc. .........., ap. ..........., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că:- întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de ..................., conform Acordului pentru finanţare nr. ...............;- investiţia realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumire activ potrivit planului de investiţii Denumire activ potrivit înregistrării în contabilitate Nr. inventar Valoarea înregistrată în contabilitate fără TVA - lei - Factură nr./dată Document de plată Extras de cont
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Numele: .........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............-------*1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ......................................Data semnării: ................................NOTĂ:Declaraţia pe propria răspundere privind realizarea investiţiei este însoţită de următoarele documente, în copie*2):----------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;- Balanţa de verificare încheiată la data înregistrării cererii de plată.
   +  Anexa 11 la procedurăFORMULARprivind menţinerea investiţieiÎntreprinderea: ............................................
  Nr. crt. Denumirea activului potrivit înregistrării în contabilitate Nr. inventar Valoarea înregistrată în contabilitate fără TVA - lei - Informaţii privind înlocuirea activelor aferente planului de investiţii
  1 2 3 4 5
  Numele: ..............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............--------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ..............Data semnării: ..............NOTĂ:Formularul privind menţinerea investiţiei este însoţit de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- inventarul anual al patrimoniului întreprinderii (mijloace fixe);- documente justificative pentru înlocuirea activelor aferente planului de investiţii, după caz.
   +  Anexa 12 la procedurăFORMULARprivind menţinerea locurilor de muncăÎntreprinderea: ............................................
    LunaNr. salariaţi pe întreprindere/ Nr. locuri de muncă nou-createObligaţii de platăPlată*)
    Costul salarialSalarii brute realizate - lei -Contribuţii angajator - lei -Total - lei -Obiectul plăţiiDocument de plată nr./dataValoare plată  - lei -Extras de cont nr./data
    123456=4+578910
    Luna . . . . . .   Costul salarial pe întreprindere              
      Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
    Luna . . . . . .   Costul salarial pe întreprindere              
      Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
    . . .                  
    Total   Costul salarial pe întreprindere              
      Costul salarial cu locurile de muncă nou-create      
  ---------- Notă *) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.Numele: ........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............................-----------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: .................................................Data semnării: ...........................................NOTĂ:Formularul privind menţinerea locurilor de muncă este însoţit de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras.-------