HOTĂRÂRE nr. 365 din 30 aprilie 2014privind înfiinţarea Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 8 mai 2014    În baza prevederilor art. 55 alin. (2) şi art. 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava. (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava este instituţie publică în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi în coordonarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din municipiul Suceava, judeţul Suceava.  +  Articolul 2Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava are sediul în Strada Universităţii nr. 13 din municipiul Suceava, judeţul Suceava.  +  Articolul 3 (1) Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava are ca obiect principal de activitate susţinerea participării comunităţii academice la acţiunile de afirmare a culturii naţionale şi recunoaşterea acesteia în cultura europeană şi universală. (2) Finanţarea Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. (3) Veniturile proprii ale Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava sunt obţinute ca urmare a desfăşurării de activităţi culturale şi ştiinţifice, manifestări sportive, turistice, educative, recreativ-distractive, cercetare, agrement, donaţii şi sponsorizări. (4) Numărul de posturi pentru Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava este de 10, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Personalul Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava face parte din categoria personalului bugetar încadrat pe baza contractului individual de muncă, prin concurs, potrivit prevederilor legale. (6) Salarizarea personalului Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava este asigurată de către director, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs. (2) Atribuţiile principale, structura organizatorică şi activităţile specifice Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 5La anexa nr. 4 litera A "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale" la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent XVII se introduce un nou număr curent, numărul curent XVIII, cu următorul cuprins:"XVIII. Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava - Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 365.-------