HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014  În temeiul Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final, al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană. (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3 (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 4 (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program. (2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025. (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. (2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii; b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei. (3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare. (4) Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 7Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 8 (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:
    RegiuneaNivelul maxim al ajutorului de stat
    2014-20172018-2020
    Regiunea Bucureştiechivalentul în lei a 11,25 milioane euroechivalentul în lei a 7,5 milioane euro
    Regiunile Vest şi Ilfovechivalentul în lei a 26,25 milioane euro
    Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Olteniaechivalentul în lei a 37,5 milioane euro
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
   +  Articolul 9 (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:
    RegiuneaIntensitatea maximă a ajutorului de stat
    2014-20172018-2020
    Regiunea Bucureşti15%10%
    Regiunile Vest şi Ilfov35%
    Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%
  (2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) şi se calculează conform formulei:valoarea maximă a ajutorului = R x (50 + 0,50 x B + 0,34 x C),unde: R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză; B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro şi 100 milioane euro; C este partea din costurile eligibile mai mare de 100 milioane euro. (3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
   +  Articolul 10 (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat. (2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează: a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite; b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2). (3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2).
   +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei; b) documentaţia anexată cererii face dovada că proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului; c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanţare.  +  Articolul 12În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 13Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament: a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură; b) ajutoare acordate în sectorul producţiei primare de produse agricole; c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari; d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive; e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi sectorul energiei.  +  Articolul 14Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat: a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export; b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 15 (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2, secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale. (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat; b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei; b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.  +  Articolul 16Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2; b) să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puţin 20 de locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi; c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al schemei, perioada în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, rezultatele etapelor de evaluare şi lista beneficiarilor.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. (2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei. (3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 19 (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi. (2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 332.  +  Anexa 1LISTAsectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
  SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
  1 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
  2 02 Silvicultură şi exploatare forestieră
  3 03 Pescuitul şi acvacultura
  SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  4 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
  5 06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
  6 071 Extracţia minereurilor feroase
  7 0892 Extracţia şi aglomerarea turbei
  8 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  9 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
  SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  10 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
  11 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
  12 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
  13 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
  14 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
  15 1105 Fabricarea berii
  16 1106 Fabricarea malţului
  17 12 Fabricarea produselor din tutun
  18 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
  19 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
  20 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  21 2051 Fabricarea explozivelor
  22 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
  23 24 Industria metalurgică
  24 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
  25 2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
  26 301 Construcţia de nave şi bărci
  27 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  28 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
  SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
  29 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
  SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII
  30 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
  SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
  31 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
  32 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
  33 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
  SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
  34 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
  35 50 Transporturi pe apă
  36 51 Transporturi aeriene
  37 522 Activităţi anexe pentru transporturi
  SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE
  38 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
  39 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
  SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
  40 60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
  41 61 Telecomunicaţii
  SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI
  42 64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
  43 65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
  44 66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
  SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE
  45 68 Tranzacţii imobiliare
  SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
  46 77 Activităţi de închiriere şi leasing
  47 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
  SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
  48 84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
  49 92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
  50 93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
  SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
  51 94 Activităţi asociative diverse
  SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  52 97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  53 98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
  SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  54 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
   +  Anexa 2PROCEDURA 23/04/2014