DECIZIE nr. 117 din 6 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014    Augustin Zegrean - preşedinteValer Dorneanu - judecătorToni Greblă - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorDaniel Marius Morar - judecătorMona-Maria Pivniceru - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorIoniţa Cochinţu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "GDF Suez Energy România" - S.A (fostă Distrigaz Sud - S.A.) din Bucureşti în Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalul Specializat Argeş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 768D/2013.La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, avocat Cristina Mihăilescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi.Procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că prin prevederile criticate a fost schimbat regimul juridic al centralelor termice şi electrice de termoficare, în sensul că dreptul de administrare al consiliilor locale şi judeţene asupra acestora a fost înlocuit cu dreptul de proprietate. Or, potrivit prevederilor constituţionale, proprietatea publică este garantată şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe, municipii şi judeţe, iar potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, având capacitatea cerută de lege pentru a fi titulare de drepturi şi obligaţii, iar autorităţile administraţiei publice sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale ca autorităţi deliberative. Aşadar, titularii dreptului de proprietate nu pot fi decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale, şi nu consiliile locale, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.De asemenea, expune situaţia pe fond a cauzei. În final, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, şi depune concluzii scrise.Reprezentantul Ministerului Public arată că prevederile Legii nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale comportă anumite critici. Însă, având în vedere dispoziţiile art. 16-17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 104/2002, apreciază că dispoziţiile criticate în prezenta excepţie de neconstituţionalitate nu au legătură cu litigiul dedus judecăţii. În speţa aflată pe rolul instanţelor de judecată, S.C. Termoelectrica - S.A. din Bucureşti se află în procedura insolvenţei, ca atare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 13 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 536/1.259/2011, Tribunalul Specializat Argeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "GDF Suez Energy România" - S.A din Bucureşti (fostă Distrigaz Sud - S.A.) într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, având ca obiect antrenarea răspunderii patrimoniale în baza art. 138 din aceeaşi lege.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prin modificările aduse titlului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, precum şi prin completările efectuate prin legea de aprobare a acesteia se încalcă dispoziţiile art. 44 şi art. 136 din Constituţia României, întrucât se referă la asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale. Or, potrivit prevederilor constituţionale, numai unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi judeţele, precum şi municipiile declarate în condiţiile legii, pot avea bunuri în proprietate publică sau privată. Ca urmare, consiliile judeţene şi consiliile locale, în calitatea lor de autorităţi deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publică, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale.Tribunalul Specializat Argeş opinează în sensul că dispoziţiile atacate încalcă regimul juridic al proprietăţii instituit de art. 44 şi art. 136 din Constituţie în măsura în care consiliile judeţene şi consiliile locale sunt autorităţi deliberative, or, din punct de vedere constituţional, unităţile administrativ-teritoriale sunt singurele care pot fi titularele dreptului de proprietate publică.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 10 decembrie 2002.Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:"Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:«ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.»[...]9. După articolul 7 se introduce articolul 8 cu următorul cuprins:«Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare transferate, în condiţiile legii, în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.»"Din analiza evoluţiei legislative a ordonanţei de urgenţă reiese că art. 8 a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, astfel:"Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 643/2002, se modifică după cum urmează:[...]2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare, precum şi altor sisteme centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice transferate în condiţiile legii în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.»"În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 3 privind teritoriul, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 120 referitor la principii de bază şi art. 136 referitor la proprietate.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:I. Din critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate reiese că aceasta este nemulţumită, în principal, de faptul că Legea nr. 643/2002 modifică titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, [articolul unic pct. 1], în sensul că termenul "administrarea consiliilor judeţene şi locale" se înlocuieşte cu "proprietatea consiliilor judeţene şi locale", fiind, astfel, schimbat regimul juridic al centralelor termice şi electrice de termoficare, respectiv dreptul de administrare al consiliilor locale şi judeţene asupra acestora a fost înlocuit cu dreptul de proprietate. Or, acest fapt este contrar prevederilor constituţionale referitoare la proprietate, întrucât, potrivit prevederilor constituţionale, numai unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi judeţele, precum şi municipiile declarate în condiţiile legii, pot avea bunuri în proprietate publică sau privată. Ca urmare, consiliile judeţene şi consiliile locale, în calitatea lor de autorităţi deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publică, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, aceeaşi terminologie este folosită şi la completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, respectiv la introducerea art. 8 [articolul unic pct. 9].II. Curtea observă că, astfel cum reiese din expunerea de motive la proiectul de lege [pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, care a devenit prin adoptare Legea nr. 643/2002], "în conformitate cu prevederile Hotărârilor Guvernului nr. 1.088-1.094/2001, nr. 183-187/2002, nr. 498/2002 şi nr. 104-105/2002 a fost aprobat transferul către autorităţile administraţiei publice locale a următoarelor centrale de termoficare din cadrul Societăţii Comerciale de producere a energiei electrice şi termice "Termoelectrica" - S.A.: (...)".Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 104/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002, "se aprobă transmiterea fără plată a centralelor electrice de termoficare din Piteşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara şi Borzeşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiilor Piteşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara şi Oneşti şi în administrarea consiliilor locale respective", [art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 104/2002], iar în anexa la hotărâre sunt "Datele de identificare a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societăţii Comerciale Termoelectrica - S.A."Astfel, Curtea constată că dreptul de proprietate asupra centralelor termice şi electrice de termoficare, la care face referire Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, precum şi Legea nr. 643/2002, a fost transmis din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.III. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 a fost adoptată pentru a se asigura condiţiile de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, precum şi pentru evitarea perpetuării unor situaţii de criză în asigurarea resurselor financiare necesare pentru susţinerea programului energetic.Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, intenţia legiuitorului delegat a fost, astfel cum este precizat şi mai sus, aceea de a reglementa condiţiile financiare în care centralele termice şi electrice de termoficare să funcţioneze şi să îşi desfăşoare activitatea, şi nu aceea de a schimba regimul juridic al acestora, acestea fiind deja transmise consiliilor locale prin hotărâri de Guvern.IV. Din analiza procesului legislativ referitor la adoptarea Legii nr. 643/2002 se observă următoarele:- titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, în forma sa iniţială avea următorul cuprins: "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale";- la secţiunea amendamente admise s-a propus: "Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale";- la rubrica în care se motivează necesitatea modificării titlului ordonanţei se arată că: "În conformitatea cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi conform protocoalelor încheiate, centralele termice şi electrice de termoficare trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale care decid cum vor face administrarea."Ca atare, rezultă că, deşi intenţia legiuitorului a fost de a se preciza că aceste centrale termice şi electrice de termoficare se află în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de a face o corelare legislativă cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, terminologia folosită în textul legal supus controlului de constituţionalitate este improprie.V. Având în vedere principiul general de drept potrivit căruia o normă juridică trebuie interpretată în sensul său pozitiv, generator de efecte juridice, modalităţile juridice de interpretare a unei norme legale trebuie să aibă în vedere nu numai litera, ci şi spiritul legii, astfel încât rezultatul aplicării practice a normei juridice să fie cât mai aproape de finalitatea urmărită de legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio că îşi exercită rolul de legiferare în sensul negării atât a drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate de Constituţie, cât şi a principiilor constituţionale.Potrivit prevederilor art. 136 alin. (1) şi (2) din Constituţie, "Proprietatea este publică sau privată", iar "Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale".Unităţile administrativ-teritoriale (respectiv comunele, oraşele, municipiile şi judeţele) "sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu" [art. 21 alin. (1) teza întâi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007].Totodată, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 121, consiliile locale alese şi primarii aleşi sunt autorităţi ale administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, şi funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe. Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, autorităţile deliberative sunt: "consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor".În acest context, Curtea observă că înlocuirea, prin articolul unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, a sintagmei "centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale" din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 cu sintagma "a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale" impietează asupra dreptului de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este prevăzut de art. 136 din Constituţie [art. 135 din Constituţia nerevizuită], întrucât titularii dreptului de proprietate nu pot fi decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe, municipii şi judeţe, iar nu consiliile locale sau consiliile judeţene, care sunt autorităţi deliberative.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "GDF Suez Energy România" - S.A. din Bucureşti (fostă Distrigaz Sud - S.A.) în Dosarul nr. 536/ 1 .25 9 /2011 al Tribunalului Specializat Argeş şi constată că dispoziţiile articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale sunt neconstituţionale.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Specializat Argeş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 6 martie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioniţa Cochinţu________