HOTĂRÂRE nr. 342 din 30 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 7 mai 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 4 punctul I subpunctul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) Strategia naţională în domeniul pescăresc;"2. La articolul 4 punctul IV, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. asigură coordonarea şi monitorizarea implementării politicii comune în domeniul pescăresc;"3. La articolul 4 punctul IV, subpunctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. coordonează elaborarea şi asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;"4. La articolul 4 punctul VII, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. asigură gestionarea, exploatarea, folosinţa şi întreţinerea bunurilor proprietate publică şi privată a statului, în condiţiile legii, în domeniul propriu de competenţe;"5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură este ajutat în activitatea de conducere a departamentului de 2 secretari de stat, prevăzuţi la art. 14 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, de un secretar general şi de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 49 şi 50 din Legea nr. 90/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile stabilite prin ordin de ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. (3) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarului general adjunct."6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru departament este de 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură."7. La articolul 11 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc."8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 342.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură*Font 8*    Număr maxim de posturi: 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură                               ┌──────────────────────────┐                               │ MINISTRU DELEGAT │                               │ pentru ape, păduri şi │                               │ piscicultură │                               └─────────┬────────────────┘           ┌─────────────────────────────┼──────────────────────────┐  ┌────────┴──────┐ │ ┌───────┴───────┐  │ SECRETAR DE │ │ │ SECRETAR DE │  │ STAT │ │ │ STAT │  │ (APE) │ ┌─────────────┼────────────┐ │ (PĂDURI) │  └───────────────┘ ┌────┴─────────┐ │ ┌───────┴────┐└───────────────┘                      │COMPARTIMENTUL│ │ │ CORPUL DE │                      │ AUDIT │ │ │ CONTROL AL │                      │ INTERN │ │ │ MINISTRULUI│                      │ │ │ │ **) │                      └──────────────┘ │ └────────────┘                                         │   ┌──────────────────┬──────────────────┼─────────────────┬────────────────────┬────────────────┐ ┌─┴──────────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───┴────────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴─────┐ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ SECRETAR ├──┐ │INSPECŢIA ŞI│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ POLITICI, │ │ POLITICI, │ │ GENERAL │ │ │MANAGEMENTUL│ │ GENERALĂ │ │MANAGEMENTUL│ │ STRATEGII, │ │ STRATEGII, │ │ │ │ │ RESURSELOR │ │REGIM SILVIC│ │RISCULUI LA │ │PROIECTE ŞI │ │ PROIECTE ŞI│ └─────┬──────┘ │ │ CINEGETICE │ │ │ │INUNDAŢII ŞI│ │MANAGEMENTUL│ │MANAGEMENTUL│ ┌─────┴──────┐ │ │ *) │ │ │ │ SIGURANŢA │ │ RESURSELOR │ │ RESURSELOR │ │ SECRETAR │ │ └────────────┘ └─────┬──────┘ │ BARAJELOR │ │ PISCICOLE │ │ DE APĂ │ │ GENERAL │ │ ┌──────┴────────┐└────────────┘ │ │ │ │ │ ADJUNCT │ └──┐ │ │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ┌┴───────────┐ ┌──┴─────────┐ ┌──┴─────────┐                                                     │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │                                                     │ GENERALĂ │ │MANAGEMENTUL│ │ POLITICI, │                                                     │MANAGEMENTUL│ │ RESURSELOR │ │STRATEGII ŞI│                                                     │ RESURSELOR │ │ FORESTIERE │ │PROIECTE ÎN │                                                     │ UMANE, │ └────────────┘ │SILVICULTURĂ│                                                     │MATERIALE ŞI│ └────────────┘                                                     │ FINANCIARE │                                                     └┬───────────┘                                                      │                                                 ┌────┴─────────────┐                                            ┌────┴────────┐ ┌─────┴───────────┐                                            │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA POLITICI│                                            │ ECONOMICO- │ │PUBLICE, RELAŢIA │                                            │ FINANCIARĂ,│ │ CU PARLAMENTUL, │                                            │INVESTIŢII ŞI│ │ JURIDICĂ, │                                            │ ACHIZIŢII │ │ RESURSE UMANE, │                                            │ │ │ADMINISTRATIV ŞI │                                            │ │ │ SECRETARIAT │                                            └─────────────┘ └─────────────────┘------- Notă *) Se organizează la nivel de serviciu prin ordin al ministrului delegat. Notă **) Se organizează la nivel de birou prin ordin al ministrului delegat.---------