REGULAMENT din 28 martie 2013 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice(actualizat până la data de 28 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice, precum şi a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, potrivit legii. (2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Ministerul. (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare comisii zonale, funcţionează ca organisme ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice.  +  Articolul 2Comisia propune avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi strategiile în domeniu.  +  Articolul 3Independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor Comisiei exprimate în cadrul şedinţelor acesteia este garantată, potrivit legii.  +  Capitolul II Componenţa şi organizarea Comisiei  +  Articolul 4 (1) Comisia este formată din 21 de membri, personalităţi, specialişti şi experţi atestaţi din domeniul protejării monumentelor istorice, numiţi prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii, pentru un mandat de 2 ani. (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii la propunerea: a) Academiei Române - 2 membri; b) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - un membru; c) Ministerului Educaţiei Naţionale - 2 membri; d) organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru; e) Ministerului Culturii - 15 membri, dintre care 8 propuşi de comisiile zonale. (3) Comisia îşi poate alege ca membri de onoare specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi protejării monumentelor istorice; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorităţii simple a Comisiei. (4) Comisia este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi. Preşedintele Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii şi reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional. (5) Secretarul Comisiei este şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. Prin ordin al ministrului culturii se va desemna şi un supleant al secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, care va îndeplini atribuţiile secretarului atunci când acesta nu poate participa la lucrările Comisiei.  +  Articolul 5 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, în cadrul Biroului Comisiei, şi pe secţiuni de specialitate. (2) Biroul Comisiei este constituit din preşedinte împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul Comisiei.  +  Articolul 6 (1) Comisia se constituie din 4 secţiuni, pe domenii, conduse fiecare de către un preşedinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani. Preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei. (2) Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt: a) Secţiunea de evidenţă; b) Secţiunea tehnică de arhitectură şi inginerie; c) Secţiunea de urbanism şi zone protejate. d) Secţiunea de componente artistice. (3) Secretarii secţiunilor de specialitate sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii dintre specialiştii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. (4) Secţiunile de specialitate ale Comisiei sunt formate din câte 9 membri, specialişti din domeniile de competenţă ale secţiunii, numiţi prin ordin al ministrului culturii. (5) O parte dintre membrii secţiunilor de specialitate ale Comisiei sunt membri ai Comisiei, restul fiind personalităţi sau experţi/specialişti atestaţi în domeniul de competenţă a secţiunii.  +  Capitolul III Componenţa şi organizarea comisiilor zonale  +  Articolul 7 (1) Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un număr de 9 membri; preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei. (2) Componenţa comisiilor zonale se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. (3) Din componenţa comisiilor zonale fac parte arhitecţii-şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, precum şi personalităţi sau specialişti şi experţi atestaţi în domeniu. (4) Comisiile zonale şi teritoriul de competenţă al fiecărei comisii sunt următoarele: a) Comisia zonală 1, cu sediul la Bucureşti, cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu; b) Comisia zonală 2, cu sediul la Braşov, cuprinde judeţele Harghita, Braşov şi Covasna; c) Comisia zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud; d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanţa, cuprinde judeţele Constanţa şi Tulcea; e) Comisia zonală 5, cu sediul la Iaşi, cuprinde judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Bacău; f) Comisia zonală 6, cu sediul la Oradea, cuprinde judeţele Maramureş, Bihor şi Satu Mare; g) Comisia zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ; h) Comisia zonală 8, cu sediul la Ploieşti, cuprinde judeţele Prahova, Argeş, Teleorman şi Dâmboviţa; i) Comisia zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judeţele Alba, Sibiu şi Mureş; j) Comisia zonală 10, cu sediul la Slobozia, cuprinde judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi Buzău; k) Comisia zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt; l) Comisia zonală 12, cu sediul la Timişoara, cuprinde judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin.---------Alin. (4) al art. 7 din regulament a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014.  +  Articolul 8Fiecare comisie zonală are ca secretar, numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în care îşi are sediul comisia zonală.  +  Capitolul IV Mandatul membrilor  +  Articolul 9 (1) Calitatea de membru al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale se dobândeşte în baza numirii prin ordin al ministrului culturii. (2) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale au obligaţia păstrării confidenţialităţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal ori care intră sub incidenţa protecţiei legale în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepţia datelor şi documentelor care, potrivit legii, constituie informaţie de interes public. (3) Obligaţia de confidenţialitate incumbă şi secretarilor Comisiei, ai secţiunilor de specialitate şi ai comisiilor zonale. (4) Membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii: a) respectarea şi aplicarea corectă a legii; b) prioritatea interesului public; c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; e) imparţialitatea şi independenţa, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea mandatului; f) integritatea morală. (5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale nu vor formula puncte de vedere şi nu vor participa la vot în cadrul şedinţelor în care sunt supuse analizării şi avizării documentaţii la a căror pregătire şi/sau elaborare au participat.---------Alin. (5) al art. 9 din regulament a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014. (6) În scopul cunoaşterii şi asumării angajamentelor prevăzute la alin. (2), (4) şi (5), membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale semnează, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la numire, dar nu mai târziu de prima şedinţă, declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1. (7) Nedepunerea declaraţiei prevăzute la alin. (6) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei, respectiv al secţiunii de specialitate sau al comisiei zonale.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de membru al Comisiei, al secţiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale încetează în următoarele situaţii: a) încheierea valabilităţii mandatului; b) încălcarea prevederilor legale şi a prezentului regulament; c) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea; d) absenţe la 3 şedinţe consecutive sau 4 absenţe pe an; e) prin renunţarea din proprie iniţiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii; f) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituţia care l-a desemnat; g) deces; h) la propunerea motivată a preşedintelui şi/sau a secretarului Comisiei, secţiunii de specialitate a acesteia sau comisiei zonale, după caz, comunicată în scris ministrului culturii şi instituţiei care a desemnat membrul; i) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (6); j) când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei; k) alte situaţii prevăzute de lege. (2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei, secretarilor secţiunilor de specialitate ale Comisiei, respectiv a secretarilor comisiilor zonale, situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoştinţa ministrului culturii. (3) Semnalarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) poate fi făcută în scris ministrului culturii de către membrii sau de către secretarii comisiilor sau ai secţiunilor de specialitate, precum şi de către orice persoană fizică şi juridică interesată.  +  Articolul 11În cazul în care unul dintre membrii Comisiei sau, după caz, ai secţiunilor de specialitate ale acesteia, precum şi ai comisiilor zonale pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituţiei care a desemnat membrul al cărui mandat a încetat.  +  Capitolul V Atribuţiile Comisiei  +  Articolul 12Comisia are următoarele atribuţii: a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Naţional al Patrimoniului; b) formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridică şi de sursa de finanţare; c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de specialişti din Minister sau de instituţiile specializate din subordinea acestuia; d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice; e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice; f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate"; g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate; h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului sau din planurile urbanistice generale, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A; i) propune avizul pentru studiile de fundamentare şi secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi din planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A; j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra monumentelor istorice sau inscripţionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme ori instituţii ştiinţifice de specialitate; k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare; l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO; m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate; n) analizează documentaţiile de specialitate sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice; o) propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor istorice; p) formulează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea statutului de oraş istoric sau de sat istoric; q) în baza criteriilor şi condiţiilor prevăzute de normele metodologice specifice şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentelor istorice, întocmite de direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea Ministerului, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna; r) formulează priorităţile lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, fundamentează sumele necesare ce urmează să fie alocate în acest scop din bugetul Ministerului şi le propune spre aprobare, prin ordin, ministrului culturii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.430/2003; s) avizează Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional al Patrimoniului; ş) aprobă sigla monumentelor istorice; t) analizează contestaţiile cu privire la clasare sau declasare, potrivit legii.  +  Capitolul VI Atribuţiile secţiunilor de specialitate ale Comisiei  +  Articolul 13Secţiunile de specialitate îndeplinesc atribuţiile Comisiei cu privire la analizarea documentaţiilor de specialitate, în limita domeniului de competenţă a fiecărei secţiuni de specialitate, după cum urmează: a) analizează şi propun avize pentru documentaţiile înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, în limita competenţelor de specialitate ale fiecărei secţiuni de specialitate; b) propun analizarea în plenul Comisiei a documentaţiilor cu grad mare de complexitate/dificultate, a celor care necesită analiză în cadrul mai multor secţiuni de specialitate sau în situaţia în care nu s-a putut formula o propunere de aviz a secţiunii de specialitate; c) formulează propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, care sunt confirmate în plenul Comisiei; d) analizează şi fac propuneri privind soluţionarea altor probleme ce le-au fost transmise sau le-au fost prezentate spre analiză de către compartimentul de specialitate din Minister.  +  Capitolul VII Atribuţiile Biroului Comisiei  +  Articolul 14Biroul Comisiei analizează contestaţiile cu privire la avize sau alte categorii de documente, cu excepţia contestaţiilor care privesc clasarea/declasarea, care, potrivit legii şi prezentului regulament, sunt de competenţa plenului Comisiei.  +  Capitolul VIII Atribuţiile comisiilor zonale  +  Articolul 15 (1) Comisiile zonale au următoarele atribuţii: a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei zonale sau pentru zona lor de competenţă privind protejarea monumentelor istorice; b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan zonal, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare; c) analizează şi propun Comisiei clasarea sau declasarea monumentelor istorice din zona lor de competenţă în grupa A sau B, după caz; d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii în zonele de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;e)propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localităţilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B; f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări avizate de Minister; g) propun avizul pentru inscripţionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate, pentru monumentele istorice aflate în raza teritorială de competenţă; h) propun avizul privind documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B; i) propun avizul privind documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric; j) comunică autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor deconcentrate ale Ministerului, priorităţile de finanţare şi/sau de cofinanţare, după caz, a lucrărilor de protejare a monumentelor istorice clasate, indiferent de grupa de clasare; k) acordă gratuit consultanţă de specialitate serviciilor deconcentrate ale Ministerului, la solicitarea acestora. (2) Nu fac obiectul analizării în şedinţele comisiilor zonale documentaţiile sau părţile de documentaţii ce privesc restaurarea componentelor artistice, indiferent de grupa de clasare, acestea fiind înaintate de serviciile publice deconcentrate spre analiză şi avizare la Minister pentru a fi examinate de Comisie.  +  Capitolul IX Funcţionarea Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale  +  Articolul 16 (1) Deciziile Comisiei, ale secţiunilor, ale Biroului Comisiei, precum şi ale comisiilor zonale se iau de regulă cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor. (2) Cvorumul de şedinţă este întrunit în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.  +  Articolul 17 (1) Comisia, Biroul Comisiei şi secţiunile de specialitate lucrează în şedinţe ordinare şi extraordinare. (2) Şedinţele au loc, de regulă, după cum urmează: pentru comisiile zonale, una sau două şedinţe, după caz, în prima ori a doua săptămână din lună; pentru secţiunile de specialitate, în a treia săptămână din lună; pentru Biroul şi plenul Comisiei, în ultima săptămână din lună. (3) Şedinţele Comisiei, ale Biroului Comisiei, secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte ori de un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesul-verbal. (4) Participarea la şedinţe a membrilor Comisiei este obligatorie. Absenţele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal. (5) În situaţii excepţionale, ministrul culturii poate convoca, în şedinţă extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secţiunile de specialitate ale Comisiei.  +  Articolul 18 (1) Convocarea Comisiei, a Biroului Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia sau a comisiilor zonale se face de către secretarii acestora. (2) Ordinea de zi, stabilită de către secretarul Comisiei sau al secţiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, este făcută publică prin afişare la sediul sau pe siteul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz. (3) Pe ordinea de zi pot fi incluse pentru a fi supuse analizei şi documentaţii, în vederea consultării prealabile. (4) Subiectele de pe ordinea de zi se analizează de către membrii Comisiei, ai Biroului Comisiei, ai secţiunilor de specialitate ale sale sau de către cei ai comisiilor zonale şi, după caz, pe baza prezentării punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului sau al serviciilor sale deconcentrate. (5) Secretarii întocmesc lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele propunerilor de avizare şi fişele de vot, după caz. (6) Propunerile de avizare se consemnează de fiecare membru în fişa propunerii de avizare (anexa nr. 2) şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei. (7) Fişa de vot (anexa nr. 3) se utilizează şi se completează în cazul analizării situaţiilor referitoare la evidenţa şi inventarierea monumentelor istorice sau cu privire la alte probleme supuse analizei, care nu necesită avizare, şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei. (8) Nu pot participa la şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale funcţionarii publici, angajaţii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au contribuit direct ori indirect, prin soţ/soţie, rude de gradul I, la proiectarea, la realizarea documentaţiei specifice sau la avizarea acesteia în etape anterioare, precum şi în cazul în care au relaţii cu caracter patrimonial cu persoanele fizice ori juridice ce au calitatea de beneficiar. (9) Pot participa la şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale funcţionarii publici, angajaţii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuţie/obligaţie prezentarea documentaţiei/subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi.  +  Articolul 19 (1) La şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale participă, de regulă, pentru a-şi susţine proiectele supuse analizei, proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor, cu delegarea acestora de către beneficiar. (2) După susţinerea documentaţiilor, proiectanţii nu pot participa la deliberările din cadrul şedinţelor. (3) Membrii invitaţi, secretarii şi specialiştii din cadrul Ministerului sau al serviciilor deconcentrate ale Ministerului nu au drept de vot.  +  Articolul 20Dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei, Biroului Comisiei, ale secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale se consemnează în documentele şedinţelor, respectiv procesul-verbal, fişele propunerilor de avizare şi fişele de vot, după caz.  +  Articolul 21 (1) Secretarul alcătuieşte ordinea de zi, scrie procesul-verbal şi asigură semnarea listei de prezenţă de către toţi membrii Comisiei prezenţi la fiecare şedinţă. (2) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor la fiecare subiect şi rezultatul votului. (3) Procesul-verbal se înregistrează la compartimentul de specialitate din Minister sau, după caz, din serviciul public deconcentrat. (4) Documentaţiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date gestionată de compartimentul de specialitate din Minister sau de cel de la serviciul public deconcentrat, după caz.  +  Articolul 22 (1) Fişa propunerii de avizare, întocmită conform anexei nr. 2, cuprinde propunerea de avizare formulată de membrul Comisiei, precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse, certificate de semnătura sa olografă. (2) Fişa propunerii de avizare, precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse şi fişa de vot, întocmită conform anexei nr. 3, pentru celelalte probleme supuse analizei, pentru evidenţa şi inventarierea monumentelor istorice, se anexează la procesul-verbal. (3) Procesul-verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii comisiei şi ai comisiilor zonale, de funcţionarii compartimentului de specialitate din Minister şi de cei ai serviciilor sale deconcentrate şi este pus la dispoziţie conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.  +  Articolul 23 (1) Subiectele/Documentaţiile analizate în plenul Comisiei, în cadrul Biroului Comisiei, în secţiunile de specialitate ale acesteia, precum şi în cadrul comisiilor zonale sunt de natură ştiinţifică, tehnică, de specialitate, doctrinară, metodologică. (2) Comisia/Biroul Comisiei/Secţiunile de specialitate/ Comisiile zonale fundamentează din punct de vedere ştiinţific, tehnic şi de specialitate deciziile administrative ale Ministerului/serviciului public deconcentrat. (3) Propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate/comisiilor zonale, care sunt însuşite de compartimentul de specialitate al Ministerului, respectiv de serviciile deconcentrate ale Ministerului se concretizează în elaborarea avizului.  +  Articolul 24Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Comisiei; b) conduce şedinţele ordinare şi extraordinare ale Comisiei; c) reprezintă Comisia în raport cu Ministerul; d) reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional; e) elaborează concluziile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii.  +  Articolul 25Secretarul Comisiei este şeful structurii de specialitate din cadrul Ministerului şi are următoarele responsabilităţi: a) convoacă Comisia; b) ţine evidenţa activităţii Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor acesteia; c) întocmeşte ordinea de zi şi o face publică la sediul şi/sau pe site-ul instituţiei; d) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor, precum şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 18 alin. (8); e) gestionează documentele şi corespondenţa adresate Comisiei; f) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiilor de imparţialitate; g) aprobă graficul şedinţelor ordinare ale Comisiei şi convoacă proiectanţii pentru a susţine documentaţiile depuse în vederea avizării; h) întocmeşte şi înaintează conducerii Ministerului propunerile de avize/proiecte de acte administrative; i) semnează avizele sau, după caz, corespondenţa aferentă; j) asigură transmiterea contestaţiilor către Comisie; k) propune Comisiei documentaţiile complete spre analiză; l) înregistrează avizele în registrul special de evidenţă a avizelor Comisiei; m) supune avizării documentaţiile refăcute potrivit recomandărilor Comisiei; n) examinează documentaţiile depuse şi, în cazul în care acestea nu sunt complete, solicită beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezintă documentaţiile în cadrul şedinţelor Comisiei, dacă este cazul.  +  Articolul 26Vicepreşedinţii Comisiei au următoarele atribuţii principale: a) exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei în lipsa acestuia; b) conduc lucrările secţiunilor de specialitate.  +  Articolul 27Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii: a) participă la şedinţele Comisiei, având drept de vot în adoptarea propunerilor de avize/hotărârilor acesteia; b) completează şi depun la secretarul Comisiei declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea; c) analizează documentaţiile, fac observaţii, propuneri şi recomandări; d) întocmesc şi semnează fişele propunerii de avizare întocmite în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi; e) solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere proprii; f) îl informează, în timp util, pe secretarul Comisiei despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce reclamă această absenţă; g) comunică ministrului culturii, în scris, renunţarea la mandat; h) primesc indemnizaţia prevăzută la art. 34.  +  Capitolul X Desfăşurarea lucrărilor Comisiei  +  Articolul 28 (1) Prezentarea lucrărilor/documentaţiei se face de către proiectanţi/beneficiari sau, în anumite cazuri, de către secretariat. (2) După prezentare se dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, face observaţii şi recomandări sau propune amendamente. (3) În procesul-verbal se consemnează rezumatul discuţiilor şi concluziile la fiecare subiect. (4) Concluzia dezbaterii, formulată de preşedinte, aprobată prin vot de membrii Comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă, abţinerile), se menţionează în procesul-verbal de şedinţă. (5) În cazul în care nu se întruneşte un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentaţia se respinge argumentat. (6) În urma analizării concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate: a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare; b) întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau favorabil cu recomandări şi/sau condiţii; c) întocmeşte comunicarea rezultatelor în cazul documentaţiilor analizate în cadrul consultărilor prealabile; d) întocmeşte comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările Comisiei privind completarea documentaţiei; e) întocmeşte punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia. (7) Condiţiile din avize vor fi introduse obligatoriu în fazele următoare de proiectare şi în documentaţiile de execuţie. (8) Recomandările din avize sunt facultative pentru beneficiar şi pentru proiectant.  +  Capitolul XI Desfăşurarea lucrărilor comisiilor zonale  +  Articolul 29 (1) Şedinţele se desfăşoară, de regulă, la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, care asigură secretariatul comisiei zonale. (2) Ordinea de zi este alcătuită de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicărilor/documentaţiilor transmise, cu cel puţin 48 de ore înainte de data şedinţei, de către compartimentele de specialitate ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului arondate respectivei comisii zonale. (3) Ordinea de zi se face publică prin afişare la sediul şi/sau pe site-ul instituţiei. (4) Solicitările de avize, precum şi contestaţiile, indiferent de grupa de clasare a monumentului istoric sau de competenţa de avizare, se depun la serviciul deconcentrat al Ministerului în a cărui rază teritorială se găseşte imobilul la care acestea se referă şi sunt formulate de către proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului. Competenţa de avizare a serviciilor deconcentrate ale Ministerului se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Serviciul public deconcentrat verifică şi analizează conţinutul documentaţiei, solicită eventuale completări necesare în conformitate cu prevederile legale privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, elaborează un punct de vedere şi, în funcţie de competenţele stabilite prin Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament, introduce documentaţia în circuitul de analiză sau emite avizul, după caz. (6) Specialiştii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului, responsabilii de zonă, sunt invitaţi din oficiu la şedinţele comisiilor zonale şi, alături de specialiştii serviciilor deconcentrate, participă activ la dezbateri în cadrul şedinţelor. (7) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor şi secretarilor, prevăzute la art. 24-27, se aplică în mod corespunzător şi la nivelul comisiilor zonale.  +  Capitolul XII Analizarea documentaţiilor, formularea propunerii de aviz  +  Articolul 30 (1) Documentaţiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se supun spre analiză Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, prin grija secretarilor. (2) În urma încheierii procedurii de analizare a unei documentaţii, compartimentul de specialitate din Minister/din cadrul serviciului public deconcentrat elaborează avizul/actul administrativ, pe baza propunerii de avizare formulate de Comisie, Biroul Comisiei, secţiunile de specialitate sau de comisiile zonale, pe care îl înaintează spre însuşire ministrului culturii/directorului executiv. (3) Avizul/Actul administrativ poate să nu fie însuşit de către ministrul culturii sau de către directorul executiv al serviciului deconcentrat, după caz. (4) Ministrul culturii/Directorul executiv al serviciului deconcentrat poate dispune, prin rezoluţie scrisă, reanalizarea documentaţiei, potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 31 (1) Directorul executiv poate dispune reanalizarea unei documentaţii de către comisia zonală o singură dată. (2) În urma încheierii procedurii de reanalizare a documentaţiei, directorul executiv dispune, prin rezoluţie scrisă, compartimentului de specialitate elaborarea avizului/actului administrativ corespunzător, cu luarea sau neluarea în considerare, total ori parţial, a propunerilor comisiei zonale. (3) Compartimentul de specialitate din serviciul public deconcentrat asigură comunicarea avizului/actului administrativ către solicitantul beneficiar.  +  Articolul 32 (1) Ministrul culturii poate dispune reanalizarea unei documentaţii de către secţiunile de specialitate.---------Alin. (1) al art. 32 din regulament a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014. (2) În cazul în care secţiunea îşi menţine propunerea iniţială, ministrul poate decide reanalizarea de către secţiune sau trimiterea documentaţiei plenului Comisiei ori Biroului Comisiei, după caz.---------Alin. (2) al art. 32 din regulament a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014. (3) În urma încheierii procedurii de reanalizare a unei documentaţii, ministrul culturii decide cu privire la însuşirea concluziilor şi dispune, prin rezoluţie scrisă, compartimentului de specialitate elaborarea avizului/actului administrativ corespunzător, cu luarea sau neluarea în considerare, total ori parţial, a propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei. (4) Compartimentul de specialitate din Minister asigură comunicarea avizului/actului administrativ către beneficiar.  +  Capitolul XIII Procedura de contestare  +  Articolul 33 (1) Beneficiarul documentaţiei poate contesta avizul emis de Minister sau de serviciul public deconcentrat ori comunicarea privind respingerea avizului, în termen de 10 zile de la comunicare, şi contestaţia se soluţionează în maximum 30 de zile de la depunere. (2) Contestaţiile depuse cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) sunt comunicate spre a fi analizate şi soluţionate Biroului Comisiei. (3) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii. (4) Ordinul de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea ori nedeclasarea poate fi contestat de proprietarul bunului imobil în cauză la Minister în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. (5) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este transmisă Comisiei prin grija secretarului, în vederea analizării în plenul acesteia, cu respectarea termenului prevăzut mai sus. (6) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia susţine hotărârea iniţială de clasare/declasare sau de neclasare/nedeclasare, ministrul culturii este îndreptăţit să respingă contestaţia. (7) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.  +  Capitolul XIV Aspecte organizatorice  +  Articolul 34 (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei, al secţiunilor de specialitate şi al comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie lunară, care se stabileşte prin ordin al ministrului culturii, şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi cazare. (2) Decontarea cheltuielilor şi angajamentele de confidenţialitate şi imparţialitate se cuprind în convenţia civilă încheiată cu fiecare membru, potrivit legii. (3) Pentru participarea la şedinţele Comisiei, Biroului Comisiei, ale secţiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale, membrii invitaţi au dreptul la decontarea, după caz, a cheltuielilor de deplasare şi cazare necesare participării la şedinţe. (4) Indemnizaţiile şi decontarea cheltuielilor de participare la şedinţe se plătesc de către: a) Minister, pentru membrii de drept sau invitaţii Comisiei şi ai secţiunilor de specialitate ale acesteia, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor contabile justificative; b) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului, pentru membrii nominalizaţi ca membri ai comisiilor zonale, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor justificative; c) Minister, pentru preşedinţii comisiilor zonale, membrii de drept ai Comisiei, pentru participarea acestora la şedinţele comisiilor zonale.  +  Articolul 35 (1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele: a) lista de prezenţă; b) ordinea de zi; c) procesul-verbal cuprinzând fişele propunerilor de avizare şi fişele de vot, după caz. (2) Arhivarea documentelor se face în original la Minister sau la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, după caz. (3) Contestaţiile şi răspunsurile la acestea, sub semnătura ministrului culturii, sunt gestionate de compartimentul de specialitate.  +  Articolul 36 (1) Avizele emise de către compartimentul de specialitate al Ministerului sau de către serviciile sale deconcentrate se tehnoredactează şi se completează conform machetei prevăzute în anexa nr. 4. (2) Avizele emise sunt înregistrate atât în registrul de intrare-ieşire a documentelor, cât şi în baza de date a avizelor gestionate de compartimentul de specialitate al Ministerului/serviciului public deconcentrat. Compartimentul de specialitate din Minister şi cel din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului au obligaţia de a desemna o persoană responsabilă cu gestiunea registrului şi bazei de date.  +  Capitolul XV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, membrii Comisiei, ai secţiunilor de specialitate ale acesteia şi ai comisiilor zonale vor depune la secretarul comisiei ai cărei membri sunt o declaraţie pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 39Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 40Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1 DECLARAŢIEprivind confidenţialitatea şi imparţialitateaSubsemnatul(a), ..................................., membru în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice/în Secţiunea de specialitate .........................../în Comisia zonală a monumentelor istorice nr. .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele: a) pe durata mandatului, nu voi participa la vot şi nu voi formula puncte de vedere, în calitate de membru, invitat sau proiectant, la şedinţele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ale secţiunilor sale sau ale comisiilor zonale în cadrul cărora sunt supuse analizării şi avizării documentaţii la a căror pregătire şi/sau elaborare am participat; b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate ................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. .......; c) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine/le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate ............................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. ..............Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.               Data Semnătura         .................. ......................---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 FIŞA PROPUNERII DE AVIZAREAnexa la procesul-verbal al şedinţei1 .........................................din data de ........................................Nr. înregistrare*2): ................................................Obiectivul*3): ........................................................Regim de protecţie*4): ..........................................Adresa: ..............................................................Faza*5): ................................................................Proiectant: ..........................................................Beneficiar: ..........................................................Se propune*6):..............................................................................................................................................................Specialist DJC/MC*7) ...........................................................................................................Punct de vedere:............................................................................................................................................................Semnătură: ...................................................Propunerea membrului comisiei: aviz favorabil/respingere............................................................................................................................................................Condiţii/Recomandări, după caz.............................................................................................................................................................Membru..........................................(numele, prenumele, semnătura)Secretar..........................................(numele, prenumele, semnătura)-----*1) Se precizează categoria comisiei: plenul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, secţiune de specialitate, comisie zonală a monumentelor istorice.*2) Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia Ia care a fost înregistrată.*3) Imobilul la care se referă documentaţia.*4) Regimul de protecţie/Codul din Lista monumentelor istorice.*5) Faza de proiectare.*6) Descrierea lucrărilor propuse prin proiect.*7) Numele specialistului direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti sau al ministrului culturii care a analizat documentaţia şi a elaborat punctul de vedere.  +  Anexa 3 FIŞA DE VOTAnexa la procesul-verbal al şedinţei .........................................din data de ........................................Nr. înregistrare*1): ....................................................Subiectul supus analizei: .......................................Obiectivul*2) .............................................................Regim de protecţie*3): ..............................................Adresa: ..................................................................Proprietar/Deţinător: ..............................................Alte aspecte relevante: ..........................................Vot nominal cu privire la propunerea comisiei ┌─────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────┐ │Nr. │ Numele şi prenumele │ Vot │ Motivaţia │ Semnătura │ │ │ ├──────┬──────┤ │ │ │ │ │ Da │ Nu │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │ 1 │Preşedinte │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │ 2 │Vicepreşedinte │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │ 3 │Membru │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │ 4 │Membru │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │... │.......... │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼──────────────┤ │Total│ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────────────┴──────────────┘      Preşedinte de şedinţă Secretar  Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele ................  Semnătura .................. Semnătura ..........................-----*1) Nr. de înregistrare al documentaţiei şi instituţia la care a fost înregistrată.*2) Imobilul la care se referă documentaţia.*3) Regimul de protecţie/Codul din Lista monumentelor istorice, după caz.  +  Anexa 4 1) MINISTERUL CULTURII/DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A 2) ......................................Către 3) ......................................Aprobat,------- 4) ...........Spre ştiinţă 5) ..............................................AVIZNr. 6) ......................... din ..............................................................privind 7) ........................................................................................Obiectivul: 8) ....................................................................................Adresa: 9) ........................................................................................Proiect: 10) ......................................................................................Nr. proiect: 11) ..................................................................................Faza: 12) .........................................................................................Proiectant: .......................................................................................Elaborator:* 13) ..................................................................................Beneficiar: 14) ..................................................................................-----* În cazul studiilor/cercetărilor.Documentaţia transmisă cu adresa/scrisoarea nr. 15), înregistrată la 16) ................. cu nr. 17) .........., cuprinde: 18) ........................................................................................................Documentaţia propune următoarele: 19) ........................................................................................................Documentaţia a fost analizată în şedinţa 20) ............... din data de 21) ................... şi în baza 22) ................ se acordăAVIZ FAVORABILCu următoarele 23) ...................................................................................Prezentul aviz 24) ...................................................................................Şef compartiment de specialitate, Elaborat de 25) .......................... 26) .....................Instrucţiuni pentru completarea avizului 1) Autoritatea emitentă, în funcţie de competenţe. 2) Numărul de înregistrare al documentaţiei şi data eliberării documentului. 3) Autoritatea publică beneficiară, în cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice; proprietarul/deţinătorul, în cazul lucrărilor asupra imobilelor. 4) Numele, prenumele şi calitatea în conducerea Ministerului Culturii sau de director al serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii, în funcţie de competenţa de aprobare; semnătura şi ştampila. 5) Denumirea serviciilor interesate din Ministerul Culturii sau a serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, a autorităţilor publice centrale sau locale interesate, proiectantului/ elaboratorului, după caz. 6) Numărul avizului/Codul avizului/data. Codurile avizelor în funcţie de conţinutul sau obiectul documentaţiei sunt:- E - evidenţă monumente istorice;- M - monumente istorice; cercetări, expertize, proiecte;- CA - componente artistice: studii, cercetări, proiecte;- U - documentaţii de urbanism;- Z - intervenţii în zone de protecţie sau zone protejate. 7) Descrierea sumară a obiectului avizului; maximum două rânduri. 8) Denumirea obiectivului şi codul conform listei, în cazul monumentelor istorice, sau a imobilului, în cazul altor imobile, a localităţii sau judeţului, în cazul planurilor urbanistice sau de amenajare a teritoriului, în funcţie de situaţie. 9) Adresa obiectivului, în cazul imobilului, localitatea, comuna, judeţul. 10) Denumirea planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic sau a proiectului de specialitate, după caz. 11) Numărul proiectului/contractului/data. 12) Faza de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice sau a studiilor/cercetărilor, proiectelor de lucrări asupra imobilului. 13) Denumirea proiectantului general/proiectanţilor de specialitate, după caz; numele şefului de proiect complex sau al coordonatorului lucrării, în cazul studiilor şi cercetărilor, al expertului şi/sau al expertului tehnic, al şefului de proiect de specialitate, în funcţie de documentaţie. 14) Proprietarul/Deţinătorul cu orice titlu al imobilului, indiferent de regimul de proprietate, sau autoritatea publică beneficiară, în cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice. 15) Numărul şi data scrisorii/adresei de înaintare a beneficiarului/deţinătorului, cu orice titlu. 16) Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, după caz. 17) Numărul şi data înregistrării la Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, după caz. 18) Descrierea sumară a documentaţiei: a) piese scrise - enumerare; b) piese desenate - enumerare; c) alte documente: certificatul de urbanism, copii ale actelor de proprietate, acordul proprietarului în cazul concesiunilor, comodatului, închirierii sau transferului dreptului de administrare. 19) Descrierea sumară a direcţiilor de dezvoltare pentru planurile de amenajare a teritoriului, descrierea sumară a reglementărilor din planurile de urbanism, descrierea conceptului unitar de intervenţie, în cazul lucrărilor asupra monumentelor istorice, după caz. 20) Denumirea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/secţiunii de specialitate, în funcţie de competenţe. 21) Data şedinţei. 22) Art. ... alin. ... lit. ...) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 23) Condiţii şi/sau recomandări; fără condiţii sau recomandări. 24) "este însoţit de anexa/anexele" - numerotarea anexei/anexelor, după caz. 25) Şeful compartimentului de specialitate, profesia, numele, semnătura, după caz. 26) Funcţia în cadrul Ministerului Culturii sau în serviciile deconcentrate, după caz, profesia, numele, semnătura.NOTĂ:Informaţiile cuprinse în aviz vor fi structurare pe articole, alineate sau puncte. Pentru punctele sau componentele din documentaţia specifică referitoare la care nu sunt observaţii sau recomandări de formulat, în cadrul avizului se va specifica în mod expres că se vizează în forma propusă de beneficiar.-----