HOTĂRÂRE nr. 634 din 24 septembrie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 25 octombrie 1998    În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:───────────────-Ministrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ioan MuresanSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România  +  Capitolul 1 Regiunile de dezvoltare  +  Articolul 1Dezvoltarea regionala este ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii performantelor economice ale unor arii geografice constituite în "regiuni de dezvoltare" şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.  +  Articolul 2 (1) Regiunile de dezvoltare, denumite în continuare regiuni, sunt zone ce corespund unor grupări de judeţe, constituite prin asocierea voluntara a acestora pe bază de convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Regiunile constituie cadrul de concepere, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regionala, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de Eurostat pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială, NUTS 2, existent în Uniunea Europeană.  +  Articolul 3 (1) În vederea constituirii regiunii, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicita, în scris, acordul consiliilor locale interesate. Acordul se considera dat printr-o hotărâre a consiliului local, adoptată în acest scop. (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local îşi desemnează şi delegatul la reuniunea organizată la nivel judeţean, în vederea stabilirii reprezentanţilor judeţului în consiliul pentru dezvoltare regionala. (3) Hotărârea unui consiliu judeţean, respectiv local, de a face parte dintr-o regiune îi da dreptul acestuia sa beneficieze de proiecte finanţate din Fondul de dezvoltare regionala. (4) Fiecare judeţ poate face parte dintr-o singura regiune. (5) Constituirea regiunilor nu exclude posibilitatea asocierii localităţilor din judeţe diferite pentru realizarea unor lucrări de interes comun, interjudetean, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 2 Structuri teritoriale pentru dezvoltare regionala  +  Articolul 4În fiecare regiune se constituie şi funcţionează un consiliu pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare consiliu regional.  +  Articolul 5 (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), preşedintele fiecărui consiliu judeţean din regiune convoacă delegaţii desemnaţi de consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale din judeţ, separat, pe categorii de consilii, astfel încât din fiecare categorie să fie ales câte un reprezentant care va face parte din consiliul regional. (2) În mod corespunzător, potrivit legii, Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicita consiliilor locale ale sectoarelor să îşi desemneze câte un reprezentant din fiecare sector pentru a face parte din consiliul regional.  +  Articolul 6 (1) Decanul de vârsta al preşedinţilor consiliilor judeţene din cadrul regiunii convoacă şi conduce reuniunea de constituire a consiliului regional. Convocarea se face în scris, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării reuniunii, conţine informaţii privind ziua, ora şi locul de desfăşurare a reuniunii şi se transmite participanţilor împreună cu proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului regional, precum şi cu proiectul convenţiei de constituire a regiunii. Aceste doua proiecte trebuie pregătite, în prealabil, de către decanul de vârsta al preşedinţilor consiliilor judeţene, cu consultarea celorlalţi presedinti. (2) Secretariatul reuniunii este asigurat de secretarul judeţului care gazduieste reuniunea.  +  Articolul 7 (1) Reuniunea de constituire este valabil constituită şi îşi poate desfăşura lucrările numai în prezenta tuturor preşedinţilor consiliilor judeţene sau a inlocuitorilor de drept ai acestora, precum şi în prezenta reprezentanţilor desemnaţi de consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale din fiecare judeţ. (2) În cazul municipiului Bucureşti, reuniunea de constituire este valabil constituită şi îşi poate desfăşura lucrările numai în prezenta primarului general al municipiului Bucureşti sau a înlocuitorului de drept al acestuia, precum şi în prezenta reprezentanţilor desemnaţi de consiliile locale ale sectoarelor.  +  Articolul 8 (1) Reuniunea de constituire alege preşedintele şi vicepreşedintele consiliului regional, pentru o perioadă de un an, prin votul deschis al majorităţii simple. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ.  +  Articolul 9Lucrările reuniunii sunt conduse în continuare de către preşedintele ales. Acesta supune dezbaterii şi aprobării consiliului regional proiectul regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 10Prin semnarea convenţiei şi prin adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare regiunea şi consiliul regional sunt declarate constituite.  +  Articolul 11Agenţia pentru dezvoltare regionala, denumita în continuare agenţie regionala, este organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale, la nivelul regiunii şi sub coordonarea consiliului regional.  +  Articolul 12 (1) Consiliul regional decide sediul agenţiei regionale, pe baza unor criterii precizate de acesta. (2) Sediul agenţiei regionale se stabileşte prin hotărârea consiliului regional de aprobare a statutului agenţiei.  +  Articolul 13Agenţiile regionale elaborează strategia pentru dezvoltare regionala, planurile multianuale şi anuale pentru dezvoltare regionala, precum şi programele pentru dezvoltare regionala.  +  Articolul 14 (1) În baza strategiei naţionale aprobate de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, denumit în continuare consiliul naţional, şi a strategiei pentru dezvoltare regionala, aprobată de către consiliul regional, agenţia regionala elaborează planul de dezvoltare regionala. (2) Planul de dezvoltare regionala este multianual şi cuprinde programe de dezvoltare regionala în curs de derulare sau care urmează să fie implementate în perioada planificata. (3) Planul multianual de dezvoltare regionala, defalcat pe ani, se transmite Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, denumita în continuare agenţia naţionala, în vederea alocării resurselor necesare din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare fondul naţional. Planul multianual, precum şi planurile anuale se transmit agenţiei naţionale. (4) Programele de dezvoltare regionala se implementeaza prin proiecte selectate de agenţia regionala, pe baza unor criterii adoptate de consiliul naţional.  +  Articolul 15 (1) Cofinantarea proiectelor aprobate din Fondul pentru dezvoltare regionala se face pe bază de contract încheiat între agenţia regionala şi iniţiatorii proiectelor. (2) Agenţia regionala asigura urmărirea şi controlul execuţiei programelor/proiectelor de dezvoltare regionala. (3) Pe baza monitorizarii şi evaluării programelor/proiectelor, agenţia regionala raportează semestrial şi anual consiliului regional şi agenţiei naţionale stadiul, dificultăţile de implementare şi impactul programelor de dezvoltare regionala.  +  Articolul 16Agenţia regionala poate desfăşura şi activităţi de asistenţa tehnica, cu respectarea domeniului specific. Sumele obţinute din activităţile de asistenţa tehnica se fac venituri la fondul naţional.  +  Articolul 17Fondul pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare fondul, este instrumentul financiar folosit pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala în cadrul regiunii.  +  Articolul 18Managementul financiar şi tehnic al fondului este asigurat de agenţia regionala, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Sumele alocate fondului de la fondul naţional pot fi utilizate numai pentru finanţarea programelor de dezvoltare regionala aprobate. (2) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a agenţiei regionale se evidenţiază distinct în fond şi se asigura prin contribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene din regiune, precum şi din veniturile obţinute de agenţia regionala prin activităţile menţionate la art. 16.  +  Capitolul 3 Structuri naţionale pentru dezvoltare regionala  +  Articolul 20Consiliul naţional este organul deliberativ care coordonează şi promovează politica naţionala de dezvoltare regionala.  +  Articolul 21Consiliul naţional se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 151/1998 şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de Consiliul pentru Reforma şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22Reprezentanţii Guvernului în consiliul naţional sunt miniştri sau, după caz, secretari de stat, desemnaţi prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23Până la data infiintarii agenţiei naţionale, secretariatul consiliului naţional este asigurat de către Direcţia pentru dezvoltare regionala din cadrul Consiliului pentru Reforma.  +  Articolul 24Agenţia naţionala este organul executiv al consiliului naţional, care este condus de primul-ministru.  +  Articolul 25 (1) Pe baza strategiei naţionale elaborate de agenţia naţionala şi aprobate de consiliul naţional, a planurilor multianuale şi anuale transmise de agenţiile regionale, precum şi pe baza programelor instituţiilor administraţiei publice centrale, agenţia naţionala elaborează Planul naţional de dezvoltare regionala. (2) Planul naţional de dezvoltare regionala este multianual şi se defalca în planuri anuale care se actualizează la aprobarea bugetului de stat.  +  Articolul 26Agenţia naţionala asigura monitorizarea şi evaluarea programelor cuprinse în Planul naţional de dezvoltare regionala şi raportează semestrial consiliului naţional asupra stadiului şi modului de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare regionala planificate.  +  Articolul 27Fondul naţional este instrumentul de finanţare a politicii de dezvoltare regionala, aflat la dispoziţia consiliului naţional şi administrat de către agenţia naţionala.  +  Articolul 28Cheltuielile de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale se evidenţiază distinct în fondul naţional, nivelul acestora fiind aprobat aprin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29 (1) Alocaţiile de la fondul naţional pentru fonduri se fac pe baza Planului naţional anual de dezvoltare regionala, aprobat de consiliul naţional. (2) Plăţile din fondul naţional la fonduri se efectuează eşalonat, pe măsura implementarii programelor/proiectelor din planurile anuale ale agentiilor regionale.  +  Articolul 30 (1) Sumele care se vor aloca în anul 1999 de la bugetul de stat pentru constituirea fondului naţional se prevăd în mod distinct în bugetul Consiliului pentru Reforma. În acest scop, Consiliul pentru Reforma va fundamenta şi va propune sumele care urmează a fi cuprinse în proiectul bugetului de stat. (2) Începând cu anul 2000, sumele alocate de la bugetul de stat pentru fondul naţional vor fi înscrise ca poziţie distinctă în bugetul de stat pentru politica de dezvoltare regionala.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 31 (1) În termen de 90 de zile de la constituire agenţia naţionala întocmeşte instrucţiunile de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi finanţare a programelor/proiectelor de dezvoltare regionala. Instrucţiunile se aproba de către consiliul naţional şi se publică în Monitorul Oficial al României. (2) Personalul agenţiei naţionale este încadrat şi salarizat în conformitate cu prevederile cap. I din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 32Criteriile de aprobare a proiectelor de dezvoltare regionala vor fi elaborate de agenţia naţionala şi de Consiliul pentru Reforma şi vor fi aprobate de consiliul naţional în termen de 90 de zile de la constituirea agenţiei naţionale.  +  Anexa 2 REGULAMENTUL - CADRUde organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala  +  Capitolul 1 Organizarea Consiliului pentru dezvoltare regionala  +  Articolul 1Consiliul pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare consiliul regional, este organul deliberativ al Agenţiei pentru dezvoltare regionala, care coordonează întregul proces de dezvoltare regionala în cadrul regiunii de dezvoltare, denumita în continuare regiune.  +  Articolul 2 (1) Consiliul regional este alcătuit din:- preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii;- un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare judeţ al regiunii;- un reprezentant al consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii;- un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judeţ al regiunii. (2) În cazul municipiului Bucureşti, în consiliul regional se desemnează un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant al consiliilor locale ale sectoarelor.  +  Articolul 3 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele consiliului regional sunt aleşi pentru un mandat de un an şi trebuie să reprezinte judeţe diferite ale regiunii. (2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi preluate de către vicepreşedinte. (3) În absenta motivată a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, lucrările reuniunii vor fi conduse de unul dintre membrii consiliului regional, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 4Secretariatul consiliului regional este asigurat de Agenţia pentru dezvoltare regionala.  +  Articolul 5 (1) La lucrările consiliului regional participa prefectii judeţelor. Pot lua parte, în calitate de invitaţi, alţi reprezentanţi ai consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, cu acordul preşedintelui consiliului regional, dacă la reuniunea respectiva se discuta probleme specifice domeniului de activitate al acestora. (2) La fiecare reuniune a consiliului regional participa de drept directorul Agenţiei pentru dezvoltare regionala. (3) Participanţii la şedinţe, alţii decât membrii consiliului regional, nu au drept de vot. Aceştia pot face propuneri pe care consiliul regional le poate dezbate şi supune la vot, dacă este cazul.  +  Capitolul 2 Funcţionarea consiliului regional  +  Articolul 6 (1) Reuniunile consiliului regional se pot desfăşura numai în prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor ce îl constituie şi cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor din cadrul regiunii. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul regional adopta hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui va fi decisiv. (3) Hotărârile adoptate se comunică celor interesaţi de către secretariat.  +  Articolul 7 (1) Şedinţele consiliului regional se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui ori, în absenta acestuia, a vicepreşedintelui. (2) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale consiliului regional se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor consiliului regional, a directorului Agenţiei pentru dezvoltare regionala, precum şi la cererea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala sau a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 8 (1) Convocarea şedinţelor ordinare se face în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării reuniunii, conţine, în mod obligatoriu, ziua, ora, locul desfăşurării, ordinea de zi şi se transmite împreună cu documentele care urmează a fi analizate şi aprobate de către consiliul regional. (2) Convocarea şedinţelor extraordinare se face, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării reuniunii.  +  Articolul 9 (1) La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele consiliului regional supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aproba cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Ordinea de zi poate fi completată şi cu alte probleme decât cele comunicate iniţial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenţi. (3) La sfârşitul fiecărei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe.  +  Capitolul 3 Atribuţiile consiliului regional  +  Articolul 10 (1) Consiliul regional are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi aproba strategia şi programele anuale şi multianuale de dezvoltare regionala ale regiunii; b) analizează şi aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectate şi propuse de către Agenţia pentru dezvoltare regionala; c) analizează şi aproba propunerile Agenţiei pentru dezvoltare regionala pentru constituirea Fondului pentru dezvoltare regionala; d) analizează şi aproba criteriile şi priorităţile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala, precum şi alocarea şi destinatiile resurselor provenite din Fondul pentru dezvoltare regionala; e) analizează şi aproba proiectul bugetului Agenţiei pentru dezvoltare regionala, destinat cheltuielilor de organizare şi funcţionare; f) coordonează activitatea Agenţiei pentru dezvoltare regionala, urmăreşte respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala şi asigura un tratament egal şi corect faţă de toate judeţele care alcătuiesc regiunea; g) numeşte, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul Agenţiei pentru dezvoltare regionala; h) aproba organigrama Agenţiei pentru dezvoltare regionala, astfel încât fiecare judeţ să fie reprezentat în mod egal; i) aproba documentaţiile elaborate de Agenţia pentru dezvoltare regionala în vederea obţinerii, pentru unele zone din cadrul regiunii, a statutului de zona defavorizată; j) solicita Agenţiei pentru dezvoltare regionala să prezinte studii, analize şi să facă recomandări privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionala; k) aproba rapoartele, studiile, analizele, propunerile şi programele de lucru pe care Agenţia pentru dezvoltare regionala trebuie să le înainteze Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala şi Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala. (2) În termen de 30 de zile de la constituirea sa, consiliul regional înfiinţează Agenţia pentru dezvoltare regionala şi aproba statutul şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.  +  Articolul 11Preşedintele consiliului regional are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului regional; b) coordonează pregătirea şedinţelor, cu respectarea prevederilor art. 3; c) aproba proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării şedinţelor consiliului regional; d) semnează hotărârile şi procesele-verbale ale şedinţelor; e) aproba modificările la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor consiliului regional, precum şi ale secretariatului permanent; f) împreună cu vicepreşedintele reprezintă consiliul regional în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; g) reprezintă regiunea şi consiliul regional în relaţiile cu alte regiuni din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 12Vicepreşedintele consiliului regional are următoarele atribuţii: a) preia atribuţiile preşedintelui consiliului regional, dacă acesta, din diverse motive, nu le poate îndeplini; b) ajuta preşedintele consiliului regional în organizarea şi conducerea şedinţelor; c) îndeplineşte, între şedinţe, alte atribuţii decise de consiliul regional; d) împreună cu preşedintele reprezintă consiliul regional în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; e) face observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire al procesului-verbal al şedinţei consiliului regional.  +  Articolul 13Agenţia pentru dezvoltare regionala asigura consiliului regional activităţile de secretariat, care cuprind: a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor consiliului regional; b) întocmirea procesului-verbal al şedinţei, pe care îl trimite, semnat de către preşedintele consiliului regional, tuturor participanţilor la respectiva şedinţa, în termen de 10 zile de la data la care a avut loc reuniunea; c) operarea în procesul-verbal al şedinţei a modificărilor formulate de participanţi; d) trimiterea formei finale a procesului-verbal, semnat de preşedinte, tuturor participanţilor şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc reuniunea; e) asigurarea între şedinţe a asistenţei de specialitate preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului regional; f) primirea şi distribuirea corespondentei destinate consiliului regional; g) asigurarea activităţilor de registratura şi arhivare pentru toate documentele privind activităţile consiliului regional.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Membrii consiliului regional îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.  +  Articolul 15Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului regional se face cu votul a două treimi din numărul membrilor consiliului regional şi numai în prezenta a cel puţin unui reprezentant din fiecare judeţ.  +  Articolul 16Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului regional se transmite Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala şi Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 17Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului regional se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor consiliului regional şi numai în prezenta a cel puţin unui reprezentant din fiecare judeţ.  +  Articolul 18Dacă la o şedinţa a consiliului regional nu sunt întrunite condiţiile de participare formulate la art. 6 alin. (1), atunci ea se amana, urmând să fie convocată o noua şedinţa în termen de 15 zile. Şedinţa convocată în urma unei amânări se desfăşoară chiar dacă nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), iar hotărârile adoptate de consiliul regional în cadrul acestei şedinţe trebuie aplicate.───────────────-