ORDIN nr. 270 din 24 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. 657 din 24 aprilie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După punctul 1 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare" se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare- expanderi tisulari dedicaţi reconstrucţiei mamare;- implanturi cu gel coeziv, având forma rotundă sau anatomică, în acord cu particularităţile cazului;- implant expander."2. La punctul 2 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)", după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:"3. proteze implantabile de ureche medie."3. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat1. teste de automonitorizare a glicemiei;2. pompe de insulină;3. materiale consumabile pentru pompele de insulină."4. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament pentru boli rareEpidermoliză buloasă:- pansamente neaderente atraumatice;- bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice;- bandaje ajutătoare tubulare, perforate.Osteogeneză imperfectă:- tije telescopice."5. La punctul 5 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie", după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică:- instrumentar protetic expandabil pentru malformaţii congenitale grave vertebrale."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2014.p. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Gheorghe-Radu ŢibichiBucureşti, 24 aprilie 2014.Nr. 270._________