HOTĂRÂRE nr. 316 din 23 aprilie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 29 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a unui obiectiv de investiţii.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 316.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale,a cărui valoare de inventar se modifică*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale│ │ ││aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ ││institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, │ │ ││după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ ││majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────┘    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)┌──────┬────────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │Valoarea de│ │ Situaţia │ ││M.F.P.│clasifi-│ ├──────────────┬────────┬───────┤dobândirii/│ inventar │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │care │ │ Descrierea │Vecină- │Adresa │dării în │ - lei - │ │ actuală │ ││ │ │ │ tehnică │tăţile │ │folosinţă │ ├────────────────────┬────────────┼──────────┤Tipul ││ │ │ │ (pe scurt) │(după │ │ │ │ Baza legală │ În │Concesiune│bunului││ │ │ │ │caz, pe │ │ │ │ │administrare│/Închiriat│ ││ │ │ │ │ scurt) │ │ │ │ │/concesiune │/Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ gratuit │ │├──────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤│35517 │ 8.19.01│ Reţele │Cabluri de │ │Ţara: │ 1998 │ 53.662.090│Hotărârea Guvernului│ În │ │Imobil ││ │ │telefonice │cupru şi │ │România│ │ │nr. 808/1997 │administrare│ │ ││ │ │de transport│fibră optică │ │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ ││ │ │ şi │în canalizaţie│ │ │ │ │nr. 35.873 din │ │ │ ││ │ │distribuţie │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 35.272 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/2010 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. S/40.257 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/2013 │ │ │ │└──────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi care se dă în administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale│ │ ││aflate sub autoritatea ordonatorului principal, │ │ ││institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, │ │ ││după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ ││majoritar de stat care au în administrare bunuri │ │ ││din patrimoniul public de stat │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────┘    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)┌──────┬────────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │Valoarea de│ │ Situaţia │ ││M.F.P.│clasifi-│ ├──────────────┬────────┬───────┤dobândirii/│ inventar │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │care │ │ Descrierea │Vecină- │Adresa │dării în │ - lei - │ │ actuală │ ││ │ │ │ tehnică │tăţile │ │folosinţă │ ├────────────────────┬────────────┼──────────┤Tipul ││ │ │ │ (pe scurt) │(după │ │ │ │ Baza legală │ În │Concesiune│bunului││ │ │ │ │caz, pe │ │ │ │ │administrare│/Închiriat│ ││ │ │ │ │ scurt) │ │ │ │ │/concesiune │/Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ gratuit │ │├──────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 47 │Construcţie │ │Ţara: │ 2013 │ 49.080│Proces-verbal de │ În │ │Imobil ││ │ │ │metalică │ │România│ │ │recepţie şi punere │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │în funcţiune │ │ │ ││ │ │ │ │ │Suceava│ │ │nr. 670.747/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.09.2013 │ │ │ │└──────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘_______