ORDIN nr. M.47 din 22 aprilie 2014pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 29 aprilie 2014    Având în vedere prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 109 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 22 aprilie 2014.Nr. M.47.  +  Anexa Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176/2014CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIIMINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEREGULAMENT COMUNprivind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de lainstanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetelemilitare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintareaîn grad a judecătorilor şi procurorilor militari  +  Capitolul I Numirea şi transferul în funcţii de judecător militar şi de procuror militar  +  Articolul 1 (1) Poate fi numit în funcţia de judecător militar, respectiv de procuror militar, judecătorul sau procurorul care are cel puţin grad profesional de tribunal. (2) Numirea nu poate fi aprobată decât la o instanţă sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze. (3) Poate fi numit în funcţia de judecător militar sau procuror militar judecătorul sau procurorul care are numai cetăţenia română. (4) În scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de numire, semestrial se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de execuţie de la toate instanţele şi parchetele militare, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin numire, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, promovarea la instanţele şi parchetele superioare, transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie. (6) Cererile de numire a judecătorilor în funcţia de procuror militar sau a procurorilor în funcţia de judecător militar, precum şi cererea de numire a judecătorilor militari în funcţia de procuror militar sau a procurorilor militari în funcţia de judecător militar se analizează semestrial, de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (7) Cererile de numire în funcţiile prevăzute la alin. (6) se formulează în scris şi se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la afişarea listei prevăzute la alin. (4), însoţite de următoarele documente, în două exemplare: a) acte privind identitatea solicitantului, în copie: certificat de naştere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat naştere copii şi alte acte care reflectă starea civilă, cetăţenia şi domiciliul; b) documente care atestă studiile absolvite, în copie; c) curriculum vitae; d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la incompatibilităţi cu calitatea de ofiţer în activitate; e) ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale; f) orice alte acte pe care le consideră relevante. (8) Dacă există locuri vacante, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii solicită punctul de vedere al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul care solicită numirea în funcţia de judecător, respectiv de procuror militar şi întocmeşte, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor vacante şi a celor ocupate la instanţa sau la parchetul la care funcţionează judecătorul ori procurorul în cauză şi la instanţa sau parchetul la care se solicită numirea. (9) Referatul întocmit potrivit prevederilor alin. (8) cuprinde date privind procedurile aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în funcţiile de judecător ori de procuror militar, precum şi numărul cererilor de transfer formulate pentru instanţa sau parchetul militar la care se propune ocuparea funcţiei în condiţiile prezentului articol. De asemenea, în cuprinsul referatului sunt inserate precizări vizând dificultăţile de ocupare a posturilor vacante la instanţa sau parchetul militar la care se solicită transferul şi durata vacanţelor posturilor la instanţa ori parchetul în cauză. (10) Dacă nu există locuri vacante, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte un referat în acest sens.  +  Articolul 2În cazul în care există locuri vacante, în termen de 15 zile de la întocmirea referatului prevăzut la art. 1 alin. (8), Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii solicită Ministerului Apărării Naţionale prin Direcţia instanţelor militare din cadrul acestui minister, respectiv prin Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, avizul conform privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de ofiţer în activitate.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Apărării Naţionale eliberează avizul conform, în termen de 60 de zile, după ce se efectuează următoarele activităţi în structurile militare specializate: a) examinarea medicală, pentru stabilirea aptitudinii de îndeplinire a serviciului militar, consemnată în fişa controlului medical; b) testarea în vederea promovării baremelor de pregătire fizică; c) evaluarea psihologică. (2) Rezultatele verificărilor desfăşurate prevăzute la alin. (1) se transmit la Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 4 (1) Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie întocmesc un raport prin care propun ministrului apărării naţionale, după caz, acordarea avizului favorabil sau negativ privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de ofiţer în activitate, cu respectarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1). (2) Avizul, însoţit de raportul prevăzut la alin. (1), se comunică atât Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi solicitantului.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care nu există locuri vacante sau avizul exprimat de Ministerul Apărării Naţionale este negativ, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii propune Plenului Consiliului respingerea cererii. (2) În cazul în care avizul exprimat de Ministerul Apărării Naţionale este favorabil, judecătorul sau procurorul care solicită numirea în una din funcţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) este invitat să susţină un interviu în faţa secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) La soluţionarea cererilor prevăzute la art. 1 alin. (6) pot fi avute în vedere următoarele criterii: a) vechimea efectivă în funcţia de judecător sau procuror; b) vechimea la instanţa sau parchetul de la care provine solicitantul; c) vechimea în gradul aferent instanţei, respectiv parchetului militar la care se solicită numirea. d) existenţa avizului favorabil privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de ofiţer în activitate. (4) După susţinerea interviului, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre şi sesizează Plenul Consiliului. (5) În cazul admiterii cererii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României eliberarea din funcţia de judecător civil sau militar ori procuror civil sau militar şi numirea ca procuror militar sau judecător militar, după caz. (6) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia instanţelor militare, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 6 (1) Poate fi transferat în funcţia de judecător militar, respectiv de procuror militar, judecătorul sau procurorul care are cel puţin grad profesional de tribunal. (2) Transferul nu poate fi aprobat decât la o instanţă sau un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze. (3) Dispoziţiile art. 1 alin. (3)-(10) şi ale art. 2-4 se aplică în mod corespunzător. (4) Judecătorul sau procurorul poate participa la şedinţa secţiei corespunzătoare, în vederea susţinerii cererii. (5) Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii admite sau respinge cererea de transfer prin hotărâre.  +  Articolul 7Reîncadrarea judecătorului sau procurorului militar pensionat nu se poate realiza decât la instanţa sau, după caz, la parchetul în cadrul căruia a funcţionat până la data pensionării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1-5, care se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul II Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari  +  Articolul 8 (1) Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie propun ministrului apărării naţionale acordarea gradului militar judecătorilor şi procurorilor nominalizaţi în hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii prevăzute la art. 5 şi 6. (2) Gradele militare propuse spre acordare se stabilesc în funcţie de pregătirea, vechimea în specialitatea raportată la stagiile minime în grad, precum şi de vârsta acestora, potrivit dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) În situaţia de numire a judecătorilor în funcţia de procuror militar şi a procurorilor în funcţia de judecător militar, în ordinele ministrului apărării naţionale privind acordarea gradelor militare şi chemarea/rechemarea în activitate se precizează ca dată de intrare în vigoare data publicării decretului preşedintelui României în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În situaţia de transfer al judecătorilor de la o instanţă civilă la o instanţă militară şi al procurorilor de la un parchet civil la un parchet militar, în ordinele ministrului apărării naţionale privind acordarea gradelor militare şi chemarea/rechemarea în activitate se precizează ca dată de intrare în vigoare data prevăzută în hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii ca fiind cea a transferului. (3) Datele de transfer înscrise în hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc la cel puţin 30 de zile după aprobarea transferului de către Consiliul Superior al Magistraturii, astfel încât să se permită formularea propunerilor prevăzute la art. 8 şi emiterea ordinelor ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 10Judecătorii şi procurorii numiţi sau transferaţi în funcţii de judecători militari şi procurori militari depun jurământul militar prevăzut de lege la sediul instanţei militare la care urmează să funcţioneze, respectiv la sediul Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 11 (1) Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie propun ministrului apărării naţionale înaintarea în gradul militar următor, la termen, a judecătorilor militari, respectiv a procurorilor militari, cu respectarea dispoziţiilor din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stagiul minim în grad, gradul militar al funcţiei şi calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale. (2) Propunerile pentru înaintarea în gradul militar următor înainte de termen sau în mod excepţional se fac cu respectarea prevederilor din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător.--------