ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 septembrie 1998privind regimul zonelor defavorizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 octombrie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Zonele defavorizate, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au structuri productive monoindustriale care, în activitatea zonei, mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata; b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, prin concedieri colective, în urma aplicării programelor de restructurare; c) în urma lichidării, restructurării sau privatizării unui/unor agenţi economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor care au domiciliul stabil în zona respectiva; d) rata somajului depăşeşte cu 25% rata somajului la nivel naţional; e) sunt lipsite de mijloace de comunicaţii şi infrastructura este slab dezvoltata.  +  Articolul 2La propunerea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, consiliile pentru dezvoltare regionala, în baza documentaţiei prezentate de agenţiile pentru dezvoltare regionala, vor aviza înfiinţarea, în cadrul regiunilor, a unor zone defavorizate. Documentaţia aferentă, însoţită de avizul favorabil, va fi înaintată Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. Propunerea de înfiinţare a zonei defavorizate va fi înaintată de către Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, spre aprobare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, care o propune spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 3Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba şi perioada pentru care o arie geografică este declarata zona defavorizată, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4O arie geografică poate fi declarata zona defavorizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.  +  Articolul 5 (1) Societăţile comerciale, persoane juridice române, precum şi întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, înfiinţate după data declarării zonei defavorizate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul acesteia, pot beneficia, diferenţiat pe zone defavorizate, pentru investiţiile noi realizate în aceasta zona, de una sau mai multe dintre următoarele facilităţi: a) restituirea în totalitate a taxelor vamale pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport - altele decât autoturisme -, know-how, alte bunuri amortizabile care se importa în vederea efectuării şi derulării de investiţii în zona, precum şi pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate, necesare realizării producţiei proprii în zona, pe măsura prezentării către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a documentelor care atesta valorificarea producţiei de către agenţii economici. Sumele necesare restituirii către agenţii economici din zona a taxelor vamale plătite vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul Finanţelor prin unităţile sale teritoriale; b) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenta a zonei defavorizate; c) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei; d) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, a unor sume pentru:- stimularea activităţii de export al produselor finite şi/sau al serviciilor industriale, după caz;- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor;- finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;- finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale, prin coparticiparea statului la capitalul social. (2) Acordarea facilităţilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6În cazul în care rata somajului în zona depăşeşte cu peste 50% media naţionala, prin hotărâre a Guvernului de declarare a zonei defavorizate pot fi stabilite o serie de facilităţi suplimentare pentru persoanele fizice care au domiciliul şi locul de muncă în zona defavorizată şi au un venit sub nivelul celui mediu pe economie, constând în: a) tarife reduse pentru transportul auto, pe cai navigabile sau pe calea ferată; b) reducerea impozitului pe venit cu până la 50%; c) scutirea de la plata impozitului pe venitul agricol obţinut pe terenurile aflate în zona defavorizată.  +  Articolul 7Facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pentru societăţile comerciale, persoane juridice române, precum şi pentru întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social şi care îşi desfăşoară activitatea în aceasta zona, dacă prin investiţia realizată se creează noi locuri de muncă pentru forta de muncă neocupata sau pentru membrii familiei acestora, care domiciliază în zona defavorizată.Art. 8 (1) În situaţia în care o investiţie care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este lichidată voluntar într-o perioadă mai mica decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilităţile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii au obligaţia ca, din sumele rezultate în urma lichidării, sa achite, cu prioritate, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi către bugetele fondurilor speciale, sumele aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. (2) Societăţile comerciale constituite într-o zona defavorizată nu îşi pot inceta activitatea în zona respectiva, iar cele care îşi deschid filiale cu personalitate juridică într-o astfel de zona nu le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizată, într-o perioadă mai scurta decât cea prevăzută la alin. (1), sub sancţiunea achitării sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi către bugetele fondurilor speciale, aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. (3) Agenţii economici care au beneficiat de scutire de la plata impozitului pe profit, conform legislaţiei în vigoare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 5 şi 6.  +  Articolul 9Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este autoritatea de reglementare pentru zonele defavorizate.  +  Articolul 10În temeiul hotărârii Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala va asigura şi administrarea specifică acesteia, având, pentru zona defavorizată, următoarele atribuţii principale: a) promovează iniţiativa publică şi privată; b) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-sociale din zona; c) urmăreşte împreună cu organele abilitate de lege modul în care agenţii economici din zona îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; d) centralizează, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi a organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, datele privind activitatea agenţilor economici din zona şi asigura transmiterea acestora către Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 11 (1) Utilizarea totală sau parţială a sumelor aferente facilităţilor acordate, fără respectarea termenelor şi a destinaţiei acestora, se constata de către organele de control abilitate potrivit legii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea schimbării destinaţiei fondurilor de către organele de control, termen în care se instituie sechestrul asigurator în regim de urgenta.  +  Articolul 12Aplicarea art. 11 nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a utilizatorilor sau a beneficiarilor fondurilor alocate conform prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13Până la data infiintarii agentiilor pentru dezvoltare regionala, pentru zonele miniere, Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Dezvoltare a Zonelor Miniere va avea şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora, putând propune Guvernului declararea unor zone miniere ca zone defavorizate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 14Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reforma, a Ministerului Industriei şi Comerţului, a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu avizul Ministerului Finanţelor, normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ioan MuresanMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbelysecretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Roscap. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-----------