HOTĂRÂRE nr. 668 din 30 septembrie 1998pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 octombrie 1998  În temeiul art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţionala pentru Statistica, Ministerul Transporturilor, Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  AnexăNORMEde aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Articolul 1În conformitate cu art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, beneficiază de măsurile de protecţie salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective, efectuate în baza art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 2Numărul persoanelor disponibilizate se determina în funcţie de numărul efectiv de salariaţi existent la data reorganizării şi de numărul de salariaţi preluat de compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate în baza art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, denumite în continuare societăţi comerciale, precum şi de numărul de salariaţi rămas la Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" după reorganizare.  +  Articolul 3În carnetul de muncă al persoanei căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă şi care beneficiază de plată compensatorie se va face şi menţiunea "Beneficiar de drepturi, conform Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998".  +  Articolul 4 (1) Listele cuprinzând salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă se vor întocmi în patru exemplare, potrivit anexelor nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme, de către Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", pe judeţele în care îşi au domiciliul salariaţii disponibilizaţi şi în ordinea vechimii în munca. Listele vor fi transmise direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în doua exemplare, şi Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., un exemplar, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiinţare a societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) Un exemplar din listele întocmite potrivit anexei nr. 1a) va fi transmis sucursalelor judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Listele vor fi însoţite de adresa întocmită potrivit anexei nr. 2a) la prezentele norme. (4) Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" va înainta Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Transporturilor situaţia cuprinzând numărul personalului disponibilizat, pe judeţe, conform anexei nr. 2b) la prezentele norme.  +  Articolul 5Câştigul salarial mediu net pe ramura, prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, este câştigul salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", comunicat, în scris, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Transporturilor de către Comisia Naţionala pentru Statistica până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară.  +  Articolul 6 (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor calcula, iniţial, sumele aferente plăţilor compensatorii pe baza câştigului salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", cunoscut la data desfacerii contractului individual de muncă. (2) Regularizarea sumelor aferente plăţilor compensatorii cuvenite se va face în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea de către Comisia Naţionala pentru Statistica a câştigului salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", pentru luna în care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie, respectiv luna în care s-a desfăcut contractul individual de muncă. (3) În situaţiile în care beneficiarii plăţilor compensatorii solicita încasarea întregii sume într-o singura transa, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., vor calcula şi vor vira către sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni suma integrală cuvenită şi comisionul; eliberarea sumelor de bani din contul curent personal purtător de dobânda se va face de către sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni numai după efectuarea regularizarilor prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.  +  Articolul 7 (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., vor vira sucursalelor judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni sumele de bani reprezentând plăţile compensatorii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998. (2) Prima operaţiune de virare se va efectua de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 25 de zile de la data depunerii de către Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" a documentelor prevăzute la art. 4 din prezentele norme. Sumele virate vor reprezenta drepturile băneşti cuvenite, calculate la zi. (3) Sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni vor efectua plata către beneficiarii de plati compensatorii la 5 zile de la data intrării în cont a sumelor virate.  +  Articolul 8 (1) În vederea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, solicitanţii vor depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, un angajament scris, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la prezentele norme. (2) Efectuarea plăţilor pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998 se va face de către sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, direct beneficiarului sau prin virament, în contul persoanei juridice indicate de titular, în scris, pe baza înştiinţării eliberate de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În cazul înfiinţării unei asociaţii familiale sau al desfăşurării unei activităţi comerciale pe cont propriu, pe bază de libera iniţiativa, plata se va face direct beneficiarului. (4) Dacă beneficiarul se angajează sa înfiinţeze o societate comercială, sa achiziţioneze singur sau prin asociere utilaje de inventar agricol sau sa cumpere acţiuni, plata se efectuează prin virament. (5) În termen de 90 de zile de la efectuarea plăţii, beneficiarul va prezenta direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. următoarele documente: a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societăţii comerciale înfiinţate şi de pe codul fiscal; b) autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi pe cont propriu, pe bază de libera iniţiativa; c) copie de pe autorizaţia de funcţionare a asociaţiei familiale; d) documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998. (6) În cazul în care persoanele care au primit sumele de bani aferente plăţilor compensatorii nu prezintă documentele prevăzute la alin. (5) în termenul stabilit, sumele acordate reprezintă plati nedatorate ce se recuperează şi se plătesc lunar, în condiţiile legii. (7) După expirarea termenului şi prezentarea documentelor prevăzute la alin. (5), Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., va elibera suma cuvenită de la bugetul de stat pentru plăţile compensatorii, în completarea sumei plătite din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 9 (1) Orice modificare a situaţiei iniţiale prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b), constatată de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. sau sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, va fi comunicată, după caz, celorlalte unităţi menţionate, care vor acţiona în consecinţa. (2) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunică Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. data expirării plăţilor compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) De la aceeaşi dată plăţile compensatorii care urmează a fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, se transfera, lunar, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., la sucursalele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (4) Sumele solicitate lunar de la bugetul de stat vor fi justificate prin centralizatoarele listelor cuprinzând personalul disponibilizat, întocmite conform anexei nr. 1a), şi actualizate de Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 10Pentru deschiderea de conturi curente personale purtătoare de dobânda şi pentru operaţiuni efectuate în acestea beneficiarii de plati compensatorii nu plătesc comision.  +  Articolul 11Anexele nr. 1a)-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a)----------la norme---------*Font 7*    MINISTERUL TRANSPORTURILOR Vizat    Regia Autonomă "Societatea Naţionala -------    a Căilor Ferate Române" DIRECŢIA GENERALĂ DE MUNCĂ    Sediul ...................................... SI PROTECŢIE SOCIALĂ A    Telefon ..................................... JUDEŢULUI ........../    Codul fiscal ................................ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    Nr. de salariaţi disponibilizaţi ............                                                    Director general adjunct,                                                             S.S.               LISTAcuprinzând persoanele care beneficiază de plati compensatorii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998, ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998    Câştigul salarial mediu net lunar pe ramura, cunoscut la data stabiliriidreptului ........................ lei**)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Suma platii compensatorii | || | | |Buletinul/| | Data | Numărul | | | conform vechimii în munca | || | Numele | Data |Cartea de | | desfacerii |deciziei de |Vechimea| Meseria +-----+--------------------------+Numărul ||Nr. | şi |şi locul|identitate|Domiciliul|contractului|desfacere a | în | (profesia, | | din care, platite de: |contului||crt.|prenumele|nasterii|seria ....| stabil*) | individual |contractului| munca |specialitatea)| +----------+---------------+personal|| | | |nr. ......| | de muncă | individual | | |TOTAL|D.G.M.P.S.| Ministerul | ****) || | | | | | | de muncă | | | | **) |Transporturilor| || | | | | | | | | | | | ***) | |+----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------++----+---------+--------+----------+----------+------------+------------+--------+--------------+-----+----------+---------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Director general,                S.S.              Director general,                    S.S.────────────── Notă *) Se va înscrie adresa completa (localitatea, judeţul etc.). Notă **) Se va completa de către Direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti. Notă ***) Se va completa de către Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. Notă ****) Se va completa de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998.Tabelul nu cuprinde persoane care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie în luna în care are loc desfacerea contractelor individuale de muncă.  +  Anexa 1b---------la norme--------MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Societatea Naţionalaa Căilor Ferate Române"Sediul ......................................Telefon .....................................Codul fiscal ................................Nr. de salariaţi disponibilizaţi ............LISTAcuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, care se încadrează în prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998
  Nr. crt. 0 Numele şi prenu- mele 1 Data şi locul nas- terii 2 Buleti- nul/ Cartea de identi- tate seria.. nr. ... 3 Domi- ciliul sta- bil*) 4 Data desfa- cerii con- tarc- tului indi- vidual de munca 5 Numărul deciziei de desfacere a contrac- tului indivi- dual de munca 6 Vechimea în munca 7 Meseria (profe- sia, specia- lita- tea) 8 Motivatia, conform prevederi- lor art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 9
                Director,
                   S.S.
  ───────────── Notă *) Se va înscrie adresa completa (localitatea, judeţul etc.).NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998.
   +  Anexa 2a)---------la norme--------
       
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
    Regia Autonomă "Societatea Naţională  
    a Căilor Ferate Române"  
       
    Către . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Prin prezenta vă comunicăm că s-a aprobat, prin hotărârile Guvernului*) nr. . . . /199. . ., înfiinţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi a menţinerii Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.
    Numărul total de salariaţi care au domiciliul în judeţul dumneavoastră, disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, este . . . . . . . . .
       
    Director,  
    S.S.
   +  Anexa 2b)----------la norme--------
       
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
    Regia Autonomă "Societatea Naţională  
    a Căilor Ferate Române"  
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
     
    Prin prezenta vă comunicăm că s-a aprobat, prin hotărârile Guvernului*) nr. . . . . /199. . ., înfiinţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi a menţinerii Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.
    Numărul efectiv de salariaţi la data intrării în vigoare a reglementărilor sus-menţionate este de . . . . . . . . .
    Numărul total de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998este de . . . . . . . . . . . . . ., din care beneficiari de plăţi compensatorii . . . . . . . . . . . . ., din care, pe judeţe:
    - judeţul Alba . . . . . . . . . salariaţi;
    - judeţul . . . . . . . . . . .
     
    Director,  
    S.S.
  ───────────── Notă *) Se anexează în copie.
   +  Anexa 3-------------la norme--------
     
    Dat în faţa noastră
    DIRECŢIA GENERALĂ DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    ANGAJAMENT
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . nr. . . , bl. . . , et. . . , ap. . . , sectorul/judeţul . . ., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria . . . nr. . . . . , eliberat/ă de . . . . . . . . . . . la data de . . . ., titular al contului curent personal purtător de dobândă, deschis la unitatea C.E.C. . . . . ., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, mă angajez ca suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei să o utilizez, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998, în scopul*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mă oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care C.E.C. îmi va elibera suma de bani solicitată, să prezint direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. copii de pe actele doveditoare, din care să rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus. În caz contrar, mă oblig să restitui suma încasată, urmând să primesc lunar plăţile compensatorii cuvenite potrivit legii.
     
    Semnătura
    . . . . . . . . . . . . . .
     
    Data . . . . . . . . . . . . . .
  ─────────────    *) Se va menţiona una dintre situaţiile:    1. înfiinţarea unei societăţi comerciale;    2. înfiinţarea unei asociaţii familiale;    3. desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;    4. achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;    5. cumpărarea de acţiuni.--------------