ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 18 septembrie 1998cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 21 septembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 1998, aprobat prin Legea nr. 109/1998, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat din Legea nr. 109/1998, se aproba următoarele influente:
             
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL-5.809,7
    1. Venituri curente-6.214,7
      a)venituri fiscale,-6.402,7
        din care:  
        -impozite directe+1.907,0
        -impozite indirecte-8.309,7
      b)venituri nefiscale+188,0
    2. Venituri din capital+5,0
    3. Încasări din rambursarea împrumuturilor+400,0
  (2) Alineatul 6 al articolului 2 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în suma de 12,0 miliarde lei, valorificarea stocurilor de la rezervele de stat şi de mobilizare în suma de 8,0 miliarde lei, venituri din privatizare în suma de 860,1 miliarde lei, precum şi din vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului în suma de 5.700,9 miliarde lei."
   +  Articolul 3 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1998, este prezentată în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1998, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 2. (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1998, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alocaţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, la care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate în anexa nr. 3*).------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.  +  Articolul 4Alineatul (4) al articolului 3 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru jocurile de noroc tip Bingo, cazinouri şi jocuri cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate folosind maşini, utilaje, montaje şi instalaţii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, videoelectrice, videomecanice şi altele care se încadrează în acestă categorie, taxa de licenţa creşte de cinci ori."  +  Articolul 5Dividendele nete, stabilite pentru anul 1997 conform legii, ale societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, care nu au transmis capitalul social către Fondul Proprietăţii de Stat până la data de 31 decembrie 1997, se vor face venit la bugetul de stat la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome". Aceste prevederi nu se aplică regiilor autonome de subordonare locală, reorganizate în societăţi comerciale.  +  Articolul 6 (1) Pentru prevederile referitoare la cheltuielile bugetului de stat din Legea nr. 109/1998 se aproba următoarele influente:
             
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,-5.385,8
    din care:  
    1.Cheltuieli curente-3.776,8
      1.1.Cheltuieli de personal-26,1
      1.2.Cheltuieli materiale şi servicii-731,2
      1.3.Subvenţii+318,2
        1.3.1.Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+59,6
        1.3.2.Subvenţii pe produse şi activităţi+10,8
        1.3.3.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif+247,8
      1.4.Prime+174,9
      1.5.Transferuri+70,5
      1.6.Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli-2.669,9
      1.7.Rezerve-913,2
    2.Cheltuieli de capital-992,2
    3.Împrumuturi-250,0
    4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora-366,8
      4.1.Rambursări de credite externe-245,7
      4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane-110,3
      4.3.Rambursări de credite interne-10,8
  (2) În vederea încadrării în resursele bugetare alocate pentru anul 1998, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se vor stabili coeficienţi corectati de multiplicare (ierarhizare) a salariilor şi valoarea de referinţa sectoriala, pe baza cărora să se determine salariile de baza, potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. (3) Coeficienţii de multiplicare (ierarhizare) prevăzuţi la alin. (2) se utilizează de la data aplicării prevederilor Legii nr. 154/1998. (4) Echivalarile, din punct de vedere al salarizarii unor funcţii de conducere cu cele de secretar de stat sau subsecretar de stat, aprobate de către Guvern, se menţin în continuare până la stabilirea unor noi asimilări în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, şi ale anexei nr. III la Legea nr. 154/1998. (5) În perioada octombrie-decembrie 1998 nu se mai aplica indexarea lunară a salariilor cu câte 2,5% . (6) Ordonatorii principali de credite din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala vor stabili numărul maxim de posturi ocupate la capitolele: "Apărare naţionala"; "Ordine publică şi siguranţa naţionala" şi "Alte acţiuni", în limita posibilităţilor de finanţare din cheltuielile de personal aprobate. (7) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrările şi alte cheltuieli de investiţii cuprinse în listele din anexa nr. 3 la Legea nr. 109/1998 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii se vor modifica de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor. (8) În cazul în care ordonatorii de credite bugetare au încheiat contracte a căror valoare depăşeşte creditele bugetare rectificate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se va proceda la întocmirea de acte adiţionale la contracte, cu acordul părţilor, fără a se percepe plata de penalităţi sau alte sume.
   +  Articolul 7Articolul 5 alineatul (4) ultima fraza din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 nu se aplică în anul 1998, iar salarizarea personalului din cabinetul demnitarului se face prin asimilare cu funcţiile prevăzute la cap. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel: funcţiile prevăzute la poziţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 se echivalează în mod corespunzător, în toate cazurile prevăzute în ordonanţa respectiva, cu funcţiile prevăzute la poziţiile 5, 8, 6, 4 şi, respectiv 9, ale cap. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998."  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se diminuează cu 186,6 miliarde lei, din care pentru:
         
      - miliarde lei -
    -Preşedinţia României+0,4
    -Senat+16,4
    -Camera Deputaţilor+21,6
    -autorităţi judecătoreşti-59,4
    -autorităţi executive-162,9
    -alte organe ale autorităţilor publice-2,7
  (2) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va utiliza, la capitolul "Autorităţi publice", sumele prevăzute şi constituite conform art. 12 alin. (2) şi, respectiv, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, pentru finanţarea, în perioada de doua luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei menţionate, a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale şi servicii ale Asociaţiei de Standardizare din România şi, respectiv, pentru plata cheltuielilor de investiţii în curs de derulare la data de 31 octombrie 1998, cheltuieli destinate cumpărării unui imobil pentru Asociaţia de Standardizare din România, inclusiv pentru alte cheltuieli de natura investiţiilor aferente acestuia. În situaţia în care imobilul cumpărat necesita reparaţii, adaptări şi modificări, eventuala diferenţa dintre sumele alocate pentru cheltuieli de capital şi cele utilizate în acest scop va fi transferata parţial sau integral, după caz, la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", în vederea plăţii cheltuielilor aferente reparării, adaptării şi modificării acestuia. (3) Din veniturile prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, se repartizează suma de 3,0 miliarde lei în bugetul Ministerului Public şi suma de 2,0 miliarde lei în bugetul Curţii Supreme de Justiţie, cuprinse atât la venituri, cat şi la cheltuieli.
   +  Articolul 9Alineatele (9), (19) şi (21) ale articolului 6 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"(9) La determinarea nivelului cheltuielilor din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate la finele anului precedent din taxe judiciare de timbru, precum şi cheltuielile de personal aferente celor 44 de posturi preluate de la Ministerul Public. Începând cu data de 1 septembrie 1998 numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3/13 - Ministerul Justiţiei - se majorează cu 44, iar cel prevăzut în anexa nr. 3/14 - Ministerul Public - se diminuează cu 44.""19) În bugetul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, s-a prevăzut la titlul "Transferuri" suma de 183,0 milioane lei, ce se va repartiza de către acesta asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.""(21) Pentru sprijinirea activităţii partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, se aloca în anul 1998 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 27,8 miliarde lei."  +  Articolul 10Cheltuielile pentru apărarea tarii se diminuează cu 206,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala se diminuează cu 115,7 miliarde lei.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 se diminuează cu suma de 1.395,4 miliarde lei, din care: 378,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 147,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 19,9 miliarde lei alocaţii pentru instituţii publice, 272,8 miliarde lei transferuri, 534,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 42,8 miliarde lei rambursări de credite externe, plati de dobânzi şi comisioane aferente. (2) Pe acţiuni, aceste influente se repartizează astfel:
         
      - miliarde lei -
    -învăţământ-1.053,5
    -sănătate-148,6
    -cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret-39,7
    -asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii-153,6
  (3) Începând cu luna septembrie 1998, numărul maxim de personal, prevăzut pentru Oficiul Naţional al Cinematografiei în anexa nr. 3/45 la Legea nr. 109/1998, se majorează cu 12 posturi, diminuându-se în mod corespunzător numărul maxim de posturi aprobat pentru Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română din subordinea Ministerului Culturii.
   +  Articolul 12Alineatele (2), (4) şi (5) ale articolului 9 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"(2) Bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale cuprinde şi suma de 14,2 miliarde lei pentru reforma învăţământului preuniversitar şi, respectiv, suma de 49,1 miliarde lei pentru reforma învăţământului superior, reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea acestor reforme.""(4) Pentru finanţarea unor acţiuni de integrare europeană în domeniul învăţământului, în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale sunt cuprinse şi sumele necesare pentru participarea României la programele lt; lt;Leonardo da Vinci gt; gt; şi lt; lt;Socrates gt; gt;.""(5) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale este cuprinsă şi suma de 8,2 miliarde lei, reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului de reabilitare a şcolilor."  +  Articolul 13 (1) Obiectivele de investiţii privind construcţia, extinderea şi modernizarea caselor de copii din localităţile: Sancraieni, judeţul Alba, Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, şi Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, care au fost preluate de la Ministerul Educaţiei Naţionale de către consiliile judeţene în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1998 şi republicată, se finanţează din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin. (2) Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv disponibilităţile existente la finele anului 1997, care rămân la dispoziţia Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.704,0 miliarde lei sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 14Alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este cuprinsă şi suma de 3,3 miliarde lei pentru plata obligaţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţă medicală."  +  Articolul 15Alineatele (3), (4) lit. a) şi b), (6), (7) şi (14) ale articolului 11 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"(3) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 210,7 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural-naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, cu modificările ulterioare, care se efectuează pentru bunurile din patrimoniul cultural-naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi locală, pentru cele aparţinând cultelor religioase, precum şi pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţa unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice, în condiţiile legii."alin. (4).........................................................................."a) activităţile de punere în valoare, cercetare, studii şi de personal ale Ansamblului lt; lt;Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet gt; gt;, sub coordonarea Fundaţiei lt; lt;Academia Civică gt; gt;, potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului lt; lt;Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet gt; gt; ca ansamblu de interes naţional, în suma de 3,4 miliarde lei; b) cheltuielile de participare a României la programele Comunităţii Europene lt; lt;Kaleidoscope gt; gt;, lt; lt;Ariane gt; gt;, lt; lt;Raphael gt; gt;, inclusiv cele pentru achitarea contribuţiei de participare a României la aceste programe în anul 1998.""(6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societăţii Române de Radiodifuziune, în suma de 178,1 miliarde lei, şi Societăţii Române de Televiziune, în suma de 155,6 miliarde lei, se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele la bugetele celor două societăţi.""(7) Din fondurile prevăzute la alineatul precedent, sumele ce se aloca în anul 1998 de la bugetul de stat pentru staţii şi circuite, potrivit prevederilor art. 45 şi 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, modificată şi completată prin Legea nr. 124/1998, sunt de 158,9 miliarde lei şi, respectiv, 72,9 miliarde lei.""(14) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului Olimpic Roman, se aloca în anul 1998 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt;, suma de 11,5 miliarde lei."  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se diminuează cu 132,9 miliarde lei. (2) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi sume pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru mediu şi ape se majorează cu suma de 3,4 miliarde lei. (2) În bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sunt cuprinse şi fondurile pentru finanţarea elaborării şi executării studiilor de fezabilitate în suma de 12,0 miliarde lei, potrivit Memorandumului pentru aprobarea unui împrumut de la Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultimii ani.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează, pe total, cu 16,4 miliarde lei, din care: 50,8 miliarde lei alocaţiile de la buget pentru instituţii publice, 10,7 miliarde lei subvenţiile pe produse şi activităţi, 247,8 miliarde lei subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, şi cu 174,9 miliarde lei primele acordate producătorilor agricoli şi se diminuează cu 11,8 miliarde lei cheltuielile de personal, 95,0 miliarde lei cheltuielile materiale şi servicii, 60,1 miliarde lei transferurile, 206,7 miliarde lei cheltuielile de capital şi cu 94,2 miliarde lei rambursarile de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente. (2) Pe principalele acţiuni economice, aceste influente se repartizează astfel:
         
      - miliarde lei -
    -industrie+29,0
    -agricultură şi silvicultură+312,2
    -transporturi şi comunicaţii-257,1
    -alte acţiuni economice-67,7
   +  Articolul 19Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) În transferurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse şi 13,5 miliarde lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de protecţie ecologica, efectuate de către Societatea Comercială lt; lt;Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Măgurele gt; gt; - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita şi a celor de clorura de calciu, 248,8 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protecţie socială a personalului din regii autonome, companii şi societăţi comerciale cu condiţii grele de muncă, din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, 33,2 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentând ratele scadente în anul 1998 la creditul fără dobânda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970, precum şi 1,2 miliarde lei cheltuieli de participare a României la Programul Comunităţii Europene în domeniul energiei SAVE II."  +  Articolul 20Alineatul (7) al articolului 17 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(7) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este inclusă şi suma de 700,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii, prevăzută în anexa nr. 3/20."  +  Articolul 21Articolul 21 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Cheltuielile pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor, în suma de 307,9 miliarde lei, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului şi vor fi efectuate din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor respective, sumele necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor generale ale bugetului de stat."  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică se diminuează cu suma de 138,8 miliarde lei. (2) În anul 1998, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este autorizat, conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea în sistem descentralizat în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru anul 1999 fonduri de până la 723,4 miliarde lei pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii prevăzute în Planul naţional.  +  Articolul 23Cheltuielile aferente datoriei publice se diminuează cu suma de 2.669,9 miliarde lei.  +  Articolul 24Alineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În anul 1998, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 2.204,8 miliarde lei, din care: 103,9 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 700,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. În mod excepţional, legat de restructurarea economiei, se acordă împrumuturi fără dobânda în suma de 1.400,0 miliarde lei unor agenţi economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi Societatea Naţionala de Gaze Naturale lt; lt;Romgaz gt; gt; - S.A."  +  Articolul 25Suma de 940,0 miliarde lei prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, se modifica în mod corespunzător la 700,0 miliarde lei.  +  Articolul 26 (1) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 93,8 miliarde lei, iar Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se majorează cu 20,0 miliarde lei. (2) În anul 1998, Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de către Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.  +  Articolul 27Litera d) a articolului 24 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"d) Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare, în suma de 2.473,0 miliarde lei, pentru susţinerea programelor de restructurare şi reforma care vor fi aprobate de către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 1.693, 0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 80,0 miliarde lei, agricultura 500,0 miliarde lei, pe bază de programe şi proiecte, precum şi pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) 200,0 miliarde lei. Creditele bugetare constituite din Fondul la dispoziţia Guvernului din vărsăminte din privatizare, în limita încasării acestora şi rămase neutilizate la 31 decembrie 1998, se rezerva în cont de depozit la trezoreria statului, se reportează şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."  +  Articolul 28Cheltuielile pentru susţinerea transportului feroviar public de călători, în suma de 1.027,0 miliarde lei, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor şi se vor efectua din vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 29Deficitul bugetului de stat pe anul 1998 se stabileşte în suma de 13.450,3 miliarde lei.  +  Articolul 30Influentele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă la intrările de credite externe sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 31Regularizările prevăzute la art. 31 alin. (4) şi la art. 36 alin. (3) din Legea nr. 109/1998 se pot efectua până la data de 30 noiembrie 1998. În cadrul aceluiaşi termen se vor regulariza şi cheltuielile efectuate în anul 1998 din bugetele locale şi care, potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, se suporta din bugetul de stat. Regularizările între bugetul Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate şi bugetul Fondului special pentru sănătate, care nu au fost efectuate până la data de 15 septembrie 1998, rămân cheltuieli ale Fondului special pentru sănătate.  +  Articolul 32După alineatul (5) al articolului 36 din Legea nr. 109/1998 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) În cazul în care împrumuturile acordate, în condiţiile alineatului precedent, nu pot fi rambursate integral pe seama încasărilor realizate, diferenţa până la nivelul sumei împrumutate efectiv se va rambursa din fondul de rezerva al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, constituit potrivit prevederilor art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997."  +  Articolul 33 (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, sunt prevăzute în anexa nr. 5 şi vor fi utilizate şi în repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora.  +  Articolul 34 (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, acordate în condiţiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 109/1998, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 6. (2) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei până la sfârşitul anului 1998 se pot acorda în avans, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome de interes local, serviciilor publice şi agenţilor economici care furnizează energie termica populaţiei prin centralele termice de zona, orăşeneşti şi de cartier, după caz, alţii decât Compania Naţionala de Electricitate - S.A., pentru constituirea stocurilor de pacura şi combustibil lichid uşor pentru trimestrul IV 1998, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri. (3) În vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, în scopul asigurării protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termica pentru trimestrul IV 1998, pot fi solicitate în avans. (4) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a subvenţiilor necesare acoperirii diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2). (2) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturile justificative pe luna decembrie 1998, se va face până la data de 15 ianuarie 1999. (6) Proportiile de finanţare a Proiectului de dezvoltare a utilităţilor municipale, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, aprobată prin Legea nr. 121/1995, pot fi modificate, pe parcursul execuţiei lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe propria răspundere a autorităţilor locale şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern, cuprinse în proiect. (7) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (6) se finanţează din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe şi din alocaţii de la bugetele locale, până la finalizarea Proiectului de dezvoltare a utilităţilor municipale.  +  Articolul 35Repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, consilii judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ şi municipiul Bucureşti potrivit anexelor nr. 4 şi 6, se va face în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 109/1998.  +  Articolul 36Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificările corespunzătoare, sunt prezentate în anexele nr. 7-12.  +  Articolul 37Alineatul (2) al articolului 42 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Rambursarea împrumutului acordat Ministerului Turismului în anul 1998 în vederea acoperirii golului temporar de casa al bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, precum şi pentru plata dobânzilor aferente se va asigura, până la data de 30 octombrie 1998, din veniturile realizate la bugetul fondului special şi, în completare, din creditele bugetare alocate în bugetul Ministerului Turismului la titlul lt; lt;Subvenţii gt; gt;."  +  Articolul 38Articolul 54 din Legea nr. 109/1998 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 1998 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 1.565,2 miliarde lei, din care suma de 151,7 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar, în anul 1997, din contul trezoreriei pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat."  +  Articolul 39Asigurarea resurselor necesare dotării cu bunuri specifice trezoreriei şi urgentarea lucrărilor la clădirile în care se afla spaţii destinate activităţii trezoreriei statului, inclusiv a celorlalte activităţi, se efectuează şi din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului în limita prevederilor cheltuielilor de capital.  +  Articolul 40Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele convenite pe bază de protocol cu Senatul, Camera Deputaţilor, Preşedinţia şi Guvernul pentru plata activităţii de reprezentare, protocol şi cheltuielile efective înregistrate de către regie. Diferenţa respectiva suportată de regie este deductibilă la calculul profitului impozabil.  +  Articolul 41Denumirea venitului de la capitolul I litera A2 punctul 4 litera b) din anexa nr. 4 - Lista impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1998 - la Legea nr. 109/1998 se modifica astfel: "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare".  +  Articolul 42 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3. (2) În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli, pe anul 1998, ale regiilor autonome, societăţilor comerciale sau companiilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Fondul de salarii anual care poate fi prevăzut în aceste bugete de venituri şi cheltuieli nu va putea depăşi fondul de salarii aprobat în baza prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 109/1998, corectat prin împărţirea la un indice de reducere de 1,014, rezultat ca urmare a neacordarii în perioada octombrie-decembrie 1998 a indexării lunare a salariilor cu câte 2,5% .  +  Articolul 43Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba rectificarea bugetelor locale şi a bugetelor regiilor autonome din subordine în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 44Se autorizează Ministerul Finanţelor sa introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale pe anul 1998, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1
                                       
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998 - Sinteza -
    - mii lei -
    Ca- pi- tolSub- ca- pitolTitlu/ ArticolAli- neat   Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
    AB12345 = 1 + 36 = 2 + 47 = 5 + 6
    0001       VENITURI75.417.000.000   -5.809.700.000   69.607.300.000   69.607.300.000
    0002         I. VENITURI CURENTE67.498.870.000   -6.214.700.000   61.284.170.000   61.284.170.000
    0003         A. VENITURI FISCALE65.024.170.000   -6.402.700.000   58.621.470.000   58.621.470.000
    0004         A1. IMPOZITE DIRECTE20.323.700.000   1.907.000.000   22.230.700.000   22.230.700.000
    0101         IMPOZITUL PE PROFIT11.010.000.000   103.000.000   11.113.000.000   11.113.000.000
    0201         IMPOZITUL PE SALARII8.379.700.000   1.636.000.000   10.015.700.000   10.015.700.000
      01       Impozitul pe salarii - total13.191.000.000   1.786.000.000   14.977.000.000   14.977.000.000
      02       Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-4.811.300.000   -150.000.000   -4.961.300.000   -4.961.300.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE934.000.000   168.000.000   1.102.000.000   1.102.000.000
      01       Impozit pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente220.000.000   133.000.000   353.000.000   353.000.000
      02       Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor12.000.000       12.000.000   12.000.000
      03       Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale691.000.000       691.000.000   691.000.000
      04       Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici8.000.000   32.000.000   40.000.000   40.000.000
      30       Alte încasări din impozite directe3.000.000   3.000.000   6.000.000   6.000.000
    1300         A2. IMPOZITE INDIRECTE44.700.470.000   -8.309.700.000   36.390.770.000   36.390.770.000
    1301         TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ25.891.000.000   -5.295.000.000   20.596.000.000   20.596.000.000
    1401         ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE12.841.000.000   -4.178.000.000   8.663.000.000   8.663.000.000
      01       Accize10.333.000.000   -3.382.000.000   6.951.000.000   6.951.000.000
      02       Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale2.508.000.000   -796.000.000   1.712.000.000   1.712.000.000
    1601       TAXE VAMALE4.515.000.000   970.000.000   5.485.000.000   5.485.000.000
      01       Taxe vamale de la persoane juridice4.405.000.000   970.000.000   5.375.000.000   5.375.000.000
      02       Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale110.000.000       110.000.000   110.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.453.470.000   193.300.000   1.646.770.000   1.646.770.000
      02       Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000   13.000.000   13.100.000   13.100.000
      03       Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare462.000.000   28.000.000   490.000.000   490.000.000
      04       Taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale341.670.000   19.000.000   360.670.000   360.670.000
      05       Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare80.000.000   -40.000.000   40.000.000   40.000.000
      10       Taxe judiciare de timbru250.000.000   63.000.000   313.000.000   313.000.000
      11       Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor9.700.000   10.300.000   20.000.000   20.000.000
      12       Taxe de timbru pentru activitatea notarială200.000.000   100.000.000   300.000.000   300.000.000
      30       Alte încasări din impozite indirecte110.000.000       110.000.000   110.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE2.474.700.000   188.000.000   2.662.700.000   2.662.700.000
    2001         VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME336.000.000   234.000.000   570.000.000   570.000.000
    2101         VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE434.700.000   -12.800.000   421.900.000   421.900.000
      01       Taxe de metrologie200.000       200.000   200.000
      02       Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică8.500.000   -1.500.000   7.000.000   7.000.000
      03       Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri13.000.000   3.700.000   16.700.000   16.700.000
      04       Taxe consulare160.000.000       160.000.000   160.000.000
      05       Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii4.000.000       4.000.000   4.000.000
      07       Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   -1.000.000   1.500.000   1.500.000
      08       Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor2.500.000   -1.000.000   1.500.000   1.500.000
      09       Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare50.000.000       50.000.000   50.000.000
      10       Taxe şi alte venituri din protecţia mediului1.000.000   1.000.000   2.000.000   2.000.000
      12       Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate4.000.000   -1.000.000   3.000.000   3.000.000
      13       Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate9.000.000   -3.000.000   6.000.000   6.000.000
      30       Alte venituri de la instituţiile publice180.000.000   -10.000.000   170.000.000   170.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI1.691.200.000   -33.200.000   1.658.000.000   1.658.000.000
      01       Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive6.000.000   4.000.000   10.000.000   10.000.000
      03       Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale227.200.000   72.800.000   300.000.000   300.000.000
      04       Încasări din cota reţinută conformCodului penal3.000.000       3.000.000   3.000.000
      05       Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi400.000.000   -90.000.000   310.000.000   310.000.000
      07       Venituri din concesiuni751.000.000       751.000.000   751.000.000
      09       Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului12.000.000       12.000.000   12.000.000
      12       Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii170.000.000   -35.000.000   135.000.000   135.000.000
      16       Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie2.000.000       2.000.000   2.000.000
      30       Încasări din alte surse120.000.000   15.000.000   135.000.000   135.000.000
    2401         VĂRSĂMINTE DIN DIVIDENDELE ÎNCASATE DE FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT12.800.000       12.800.000   12.800.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL6.576.030.000   5.000.000   6.581.030.000   6.581.030.000
    3001         VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI6.576.030.000   5.000.000   6.581.030.000   6.581.030.000
      01       Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice10.000.000   2.000.000   12.000.000   12.000.000
      02       Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare5.000.000   3.000.000   8.000.000   8.000.000
      04       Venituri din privatizare669.730.000   190.350.000   860.080.000   860.080.000
      05       Vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului5.891.300.000   -190.350.000   5.700.950.000   5.700.950.000
    4200       VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.342.100.000   400.000.000   1.742.100.000   1.742.100.000
    4201         ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.342.100.000   400.000.000   1.742.100.000   1.742.100.000
      01       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordare pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.000.000       1.000.000   1.000.000
      05       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000       100.000   100.000
      07       Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanţarea lucrărilor agricole316.000.000       316.000.000   316.000.000
      08       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru constituirea fondului grâului489.000.000       489.000.000   489.000.000
      09       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ360.000.000   400.000.000   760.000.000   760.000.000
      10       Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară176.000.000       176.000.000   176.000.000
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL88.443.400.0007.337.098.877-5.385.800.000-1.249.998.32283.057.600.0006.087.100.55589.144.700.555
        01     CHELTUIELI CURENTE77.885.391.7882.195.823.360-3.776.789.211-875.006.31274.108.602.5771.320.817.04875.429.419.625
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL16.784.340.24517.362.138-26.132.381-9216.758.207.86417.362.04616.775.569.910
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.725.435.038123.935.078-731.193.999-13.086.7238.994.241.039110.848.3559.105.089.394
        34     SUBVENŢII2.973.626.276   318.235.687   3.291.861.963   3.291.861.963
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.178.564.276   59.654.687   1.238.218.963   1.238.218.963
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   10.781.000   1.264.543.000   1.264.543.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   247.800.000   789.100.000   789.100.000
        36   PRIME183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        38   TRANSFERURI24.465.366.6772.054.526.14470.490.137-861.919.49724.535.856.8141.192.606.64725.728.463.461
        39     Transferuri consolidabile8.762.123.612   -224.983.666   8.537.139.946   8.537.139.946
        3901   Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători2.150.000.000   100.000.000   2.250.000.000   2.250.000.000
        3902   Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   -200.000.000   2.188.580.000   2.188.580.000
        3903   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3904   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   -100.000.000   1.565.165.846   1.565.165.846
        3907   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   20.000.000   320.000.000   320.000.000
        3908   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530       538.457.530   538.457.530
        3909   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   -15.478.721   1.060.573.304   1.060.573.304
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii243.868.211   -29.504.945   214.363.266   214.363.266
        40     Transferuri neconsolidabile15.703.243.0652.054.526.144295.473.803-861.919.49715.998.716.8681.192.606.64717.191.323.515
        4001   Locuinţe569.558.000   -20.000.000   549.558.000   549.558.000
        4002   Burse488.439.852   -41.667.290   446.772.562   446.772.562
        4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   -130.016.300   4.528.444.985   4.528.444.985
        4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   -38.369.000   1.813.373.055   1.813.373.055
        4008   Ajutoare sociale400.000       400.000   400.000
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.854.521       5.854.521   5.854.521
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale210.173.245   -37.847.551   172.325.694   172.325.694
        4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000       30.000   30.000
        4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
        4016   Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   -100.000.000   10.000.000   10.000.000
        4017   Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   -20.000.000   7.441.671   7.441.671
        4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149       90.758.149   90.758.149
        4020   Alte transferuri6.783.302.9612.054.526.144-233.276.056-861.919.4976.550.026.9051.192.606.6477.742.633.552
        4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   -190.350.000   307.950.000   307.950.000
        4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326       248.781.326   248.781.326
        4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători     1.027.000.000   1.027.000.000   1.027.000.000
        49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   -2.669.880.000   17.507.800.000   17.507.800.000
        60   REZERVE3.575.943.552   -913.208.655   2.662.734.897   2.662.734.897
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.048.900.9595.141.275.517-992.167.567-374.992.0104.056.733.3924.766.283.5078.823.016.899
        79   ÎMPRMUTURI ACORDATE2.454.843.550   -250.000.000   2.204.843.550   2.204.843.550
        8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   -10.000.000   103.875.000   103.875.000
        8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550       968.550   968.550
        8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   -240.000.000   700.000.000   700.000.000
        8007   Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000       1.400.000.000   1.400.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.054.263.703   -366.843.222   2.687.420.481   2.687.420.481
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.010.248.353   -356.062.222   2.654.186.131   2.654.186.131
        8501   Rambursări de credite externe2.141.803.958   -245.737.346   1.896.066.612   1.896.066.612
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane868.444.395   -110.324.876   758.119.519   758.119.519
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora44.015.350   -10.781.000   33.234.350   33.234.350
        8801   Rambursări de credite interne30.147.500   -10.781.000   19.366.500   19.366.500
        8802   Plăţi de dobânzi şi comisioane13.867.850       13.867.850   13.867.850
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE3.143.796.808493.700.304-186.639.029-141.752.9002.957.157.779351.947.4043.309.105.183
    5101         Autorităţi publice3.143.796.808493.700.304-186.639.029-141.752.9002.957.157.779351.947.4043.309.105.183
        01     CHELTUIELI CURENTE2.620.120.8653.631.776-33.560.296-1.271.0002.586.560.5692.360.7762.588.921.345
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL1.884.191.71912.9606.813.841-2.3001.891.005.56010.6601.891.016.220
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII607.708.8463.618.816-18.662.937-1.268.700589.045.9092.350.116591.396.025
        34     SUBVENŢII616.570   6.122.000   6.738.570   6.738.570
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice616.570   6.122.000   6.738.570   6.738.570
        38     TRANSFERURI127.603.730   -27.833.200   99.770.530   99.770.530
        40     Transferuri neconsolidabile127.603.730   -27.833.200   99.770.530   99.770.530
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.310.730   -27.813.200   99.497.530   99.497.530
        4020   Alte transferuri293.000   -20.000   273.000   273.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL452.173.143490.068.528-102.232.933-140.481.900349.940.210349.586.628699.526.838
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE71.502.800   -50.845.800   20.657.000   20.657.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite71.502.800   -50.845.800   20.657.000   20.657.000
        8501   Rambursări de credite externe43.400.000   -39.034.000   4.366.000   4.366.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane28.102.800   -11.811.800   16.291.000   16.291.000
      01       Preşedinţia României36.029.250   379.579   36.408.829   36.408.829
      02       Autorităţi legislative364.920.385   38.056.049   402.976.434   402.976.434
      03       Autorităţi judecătoreşti998.068.519   -59.468.147   938.600.372   938.600.372
      04       Alte organe ale autorităţilor publice144.091.022   -2.666.021   141.425.001   141.425.001
      05       Autorităţi executive1.600.687.632493.700.304-162.940.489-141.752.9001.437.747.143351.947.4041.789.694.547
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ12.111.048.2863.200.246.400-322.434.468-153.405.30011.788.613.8183.046.841.10014.835.454.918
        01     CHELTUIELI CURENTE9.693.224.624   -18.716.820   9.674.507.804   9.674.507.804
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL4.300.033.958   362.707.600   4.662.741.558   4.662.741.558
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.484.077.026   -458.054.420   4.026.022.606   4.026.022.606
        34     SUBVENŢII540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        38     TRANSFERURI368.369.253   54.000.000   422.369.253   422.369.253
        39     Transferuri consolidabile67.028.591   -5.000.000   62.028.591   62.028.591
        40     Transferuri neconsolidabile301.340.662   59.000.000   360.340.662   360.340.662
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480       23.480   23.480
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.797.182       2.797.182   2.797.182
        4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
        4020   Alte transferuri138.520.000   -21.000.000   117.520.000   117.520.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL934.191.0293.200.246.400-124.797.648-153.405.300809.393.3813.046.841.1003.856.234.481
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.483.632.633   -178.920.000   1.304.712.633   1.304.712.633
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.483.632.633   -178.920.000   1.304.712.633   1.304.712.633
        8501   Rambursări de credite externe1.275.890.077   -159.420.402   1.116.469.675   1.116.469.675
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane207.742.556   -19.499.598   188.242.958   188.242.958
    5401         Apărare naţională6.793.057.3882.883.840.000-206.725.182-141.970.8006.586.332.2062.741.869.2009.328.201.406
        01     CHELTUIELI CURENTE5.063.905.543   -63.442.317   5.000.463.226   5.000.463.226
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.162.099.230   265.704.900   2.427.804.130   2.427.804.130
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.612.261.860   -409.147.217   2.203.114.643   2.203.114.643
        38     TRANSFERURI289.544.453   80.000.000   369.544.453   369.544.453
        39     Transferuri consolidabile29.491.115       29.491.115   29.491.115
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii29.491.115       29.491.115   29.491.115
        40     Transferuri neconsolidabile260.053.338   80.000.000   340.053.338   340.053.338
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.338       53.338   53.338
        4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
        4020   Alte transferuri100.000.000       100.000.000   100.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL487.311.8452.883.840.000-110.680.865-141.970.800376.630.9802.741.869.2003.118.500.180
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.241.840.000   -32.602.000   1.209.238.000   1.209.238.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.241.840.000   -32.602.000   1.209.238.000   1.209.238.000
        8501   Rambursări de credite externe1.087.856.000   -28.399.602   1.059.456.398   1.059.456.398
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane153.984.000   -4.202.398   149.781.602   149.781.602
      01       Administraţie centrală53.100.000   10.000.000   63.100.000   63.100.000
      02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinerea păcii6.146.857.3882.883.840.000-146.725.182-141.970.8006.000.132.2062.741.869.2008.742.001.406
      03       Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă380.000.000   -150.000.000   230.000.000   230.000.000
      04       Parteneriat pentru pace53.100.000       53.100.000   53.100.000
      05       Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
    5501         Ordinea publică şi siguranţa naţională5.317.990.898316.406.400-115.709.286-11.434.5005.202.281.612304.971.9005.507.253.512
        01     CHELTUIELI CURENTE4.629.319.081   44.725.497   4.674.044.578   4.674.044.578
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.137.934.728   97.002.700   2.234.937.428   2.234.937.428
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.871.815.166   -48.907.203   1.822.907.963   1.822.907.963
        34     SUBVENŢII540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        38     TRANSFERURI78.824.800   -26.000.000   52.824.800   52.824.800
        39     Transferuri consolidabile37.537.476   -5.000.000   32.537.476   32.537.476
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii37.537.476   -5.000.000   32.537.476   32.537.476
        40     Transferuri neconsolidabile41.287.324   -21.000.000   20.287.324   20.287.324
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480       23.480   23.480
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.743.844       2.743.844   2.743.844
        4020   Alte transferuri38.520.000   -21.000.000   17.520.000   17.520.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL446.879.184316.406.400-14.116.783-11.434.500432.762.401304.971.900737.734.301
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE241.792.633   -146.318.000   95.474.633   95.474.633
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite241.792.633   -146.318.000   95.474.633   95.474.633
        8501   Rambursări de credite externe188.034.077   -131.020.800   57.013.277   57.013.277
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane53.758.556   -15.297.200   38.461.356   38.461.356
      01       Administraţie centrală106.350.727   -27.704.000   78.646.727   78.646.727
      02       Poliţie1.820.244.274   -13.780.000   1.806.464.274   1.806.464.274
      03       Protecţie şi pază contra incendiilor284.721.066   -4.000.000   280.721.066   280.721.066
      04       Paza şi supravegherea frontierei484.299.026   -5.000.000   479.299.026   479.299.026
      05       Jandarmerie588.541.462   -7.000.000   581.541.462   581.541.462
      06       Siguranţă naţională1.262.432.286316.406.400-55.536.145-11.434.5001.206.896.141304.971.9001.511.868.041
      07       Penitenciare558.354.387   22.630.000   580.984.387   580.984.387
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională213.047.670   -25.319.141   187.728.529   187.728.529
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE24.245.670.1091.002.546.029-1.395.423.793-232.409.90022.850.246.316770.136.12923.620.382.445
        01     CHELTUIELI CURENTE21.898.321.690183.745.440-818.141.423-9.417.16021.080.180.267174.328.28021.254.508.547
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL9.524.438.53917.349.178-378.422.897   9.146.015.64217.349.1789.163.364.820
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.186.583.610110.716.262-146.995.931-6.976.5803.039.587.679103.739.6823.143.327.361
        34     SUBVENŢII630.137.497   -19.900.700   610.236.797   610.236.797
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice630.137.497   -19.900.700   610.236.797   610.236.797
        38     TRANSFERURI8.557.162.04455.680.000-272.821.895-2.440.5808.284.340.14953.239.4208.337.579.569
        39     Transferuri consolidabile176.575.470   -24.504.945   152.070.525   152.070.525
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.575.470   -24.504.945   152.070.525   152.070.525
        40     Transferuri neconsolidabile8.380.586.57455.680.000-248.316.950-2.440.5808.132.269.62453.239.4208.185.509.044
        4002   Burse488.439.852   -41.667.290   446.772.562   446.772.562
        4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   -130.016.300   4.528.444.985   4.528.444.985
        4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   -38.369.000   1.813.373.055   1.813.373.055
        4008   Ajutoare sociale400.000       400.000   400.000
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041       5.831.041   5.831.041
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale39.532.515   -6.184.760   33.347.755   33.347.755
        4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000       30.000   30.000
        4020   Alte transferuri1.336.149.82655.680.000-32.079.600-2.440.5801.304.070.22653.239.4201.357.309.646
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.859.612.456818.800.589-534.447.370-222.992.7401.325.165.086595.807.8491.920.972.935
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE487.735.963   -42.835.000   444.900.963   444.900.963
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite487.735.963   -42.835.000   444.900.963   444.900.963
        8501   Rambursări de credite externe310.906.841   -20.469.519   290.437.322   290.437.322
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane176.829.122   -22.365.481   154.463.641   154.463.641
    5701         Învăţământ11.857.215.301223.680.000-1.053.486.562-17.353.42010.803.728.739206.326.58011.010.055.319
        01     CHELTUIELI CURENTE10.592.914.336172.786.080-574.345.554-9.417.16010.018.568.782163.368.92010.181.937.702
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL8.338.794.91517.349.178-317.345.694   8.021.449.22117.349.1788.038.798.399
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.602.748.85999.756.902-206.332.570-6.976.5801.396.416.28992.780.3221.489.196.611
        34     SUBVENŢII117.632.400       117.632.400   117.632.400
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice117.632.400       117.632.400   117.632.400
        38     TRANSFERURI533.738.16255.680.000-50.667.290-2.440.580483.070.87253.239.420536.310.292
        39     Transferuri consolidabile352.200       352.200   352.200
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii352.200       352.200   352.200
        40     Transferuri neconsolidabile533.385.96255.680.000-50.667.290-2.440.580482.718.67253.239.420535.958.092
        4002   Burse488.439.852   -41.667.290   446.772.562   446.772.562
        4020   Alte transferuri44.946.11055.680.000-9.000.000-2.440.58035.946.11053.239.42089.185.530
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.240.012.96550.893.920-468.241.008-7.936.260771.771.95742.957.660814.729.617
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
      01       Administraţie centrală40.226.136   -3.579.300   36.646.836   36.646.836
      02       Învăţământ preşcolar805.197.359   -72.951.770   732.245.589   732.245.589
      03       Învăţământ primar şi gimnazial4.089.102.180126.022.510-353.508.870-11.184.6303.735.593.310114.837.8803.850.431.190
      04       Învăţământ liceal1.976.634.25641.977.490-170.657.000-3.728.2101.805.977.25638.249.2801.844.226.536
      05       Învăţământ profesional274.384.520   -24.931.050   249.453.470   249.453.470
      06       Învăţământ postliceal140.200.000   -12.724.150   127.475.850   127.475.850
      08       Învăţământ special658.409.470   -59.896.590   598.512.880   598.512.880
      09       Învăţământ superior2.315.550.30755.680.000-213.204.749-2.440.5802.102.345.55853.239.4202.155.584.978
      10       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice82.768.885   -7.531.040   75.237.845   75.237.845
      14       Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi74.130.000   -3.000.000   71.130.000   71.130.000
      25       Servicii publice descentralizate662.151.080   -60.206.940   601.944.140   601.944.140
      50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ738.461.108   -71.295.103   667.166.005   667.166.005
    5801         Sănătate3.839.732.885754.937.069-148.652.751-215.056.4803.691.080.134539.880.5894.230.960.723
        01     CHELTUIELI CURENTE2.872.646.254   -76.165.944   2.796.480.310   2.796.480.310
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL921.716.502   -59.327.903   862.388.599   862.388.599
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII854.074.773   -2.738.041   851.336.732   851.336.732
        38     TRANSFERURI1.096.854.979   -14.100.000   1.082.754.979   1.082.754.979
        39     Transferuri consolidabile88.050       88.050   88.050
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii88.050       88.050   88.050
        40     Transferuri neconsolidabile1.096.766.929   -14.100.000   1.082.666.929   1.082.666.929
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.812.525       12.812.525   12.812.525
        4020   Alte transferuri1.083.954.404   -14.100.000   1.069.854.404   1.069.854.404
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL510.454.668754.937.069-42.551.807-215.056.480467.902.861539.880.5891.007.783.450
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE456.631.963   -29.935.000   426.696.963   426.696.963
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite456.631.963   -29.935.000   426.696.963   426.696.963
        8501   Rambursări de credite externe306.586.841   -18.469.519   288.117.322   288.117.322
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane150.045.122   -11.465.481   138.579.641   138.579.641
      01       Administraţie centrală69.474.223   56.349.014   125.823.237   125.823.237
      02       Dispensare medicale159.293.995       159.293.995   159.293.995
      03       Spitale1.445.260.834754.937.069546.322.278-215.056.4801.991.583.112539.880.5892.531.463.701
      04       Sanatorii şi preventorii157.460.654   -67.317.628   90.143.026   90.143.026
      05       Creşe108.512.715       108.512.715   108.512.715
      07       Centre de transfuzii sanguine66.029.653   110.142.753   176.172.406   176.172.406
      08       Servicii de ambulanţă23.679.219   948.000   24.627.219   24.627.219
      09       Centre de sănătate, diagnostic şi tratament7.220.000   4.641.175   11.861.175   11.861.175
      50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare1.802.801.592   -799.738.343   1.003.063.249   1.003.063.249
    5901         Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret1.485.956.665   -39.701.400   1.446.255.265   1.446.255.265
        01     CHELTUIELI CURENTE1.406.437.715   -8.018.900   1.398.418.815   1.398.418.815
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL167.344.067   -80.900   167.263.167   167.263.167
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII616.094.129   19.537.460   635.631.589   635.631.589
        34     SUBVENŢII507.138.711   -19.900.700   487.238.011   487.238.011
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice507.138.711   -19.900.700   487.238.011   487.238.011
        38     TRANSFERURI115.860.808   -7.574.760   108.286.048   108.286.048
        39     Transferuri consolidabile35.220       35.220   35.220
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii35.220       35.220   35.220
        40     Transferuri neconsolidabile115.825.588   -7.574.760   108.250.828   108.250.828
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.448.800   -6.184.760   17.264.040   17.264.040
        4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000       30.000   30.000
        4020   Alte transferuri92.346.788   -1.390.000   90.956.788   90.956.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL79.518.950   -31.682.500   47.836.450   47.836.450
      01       Administraţie centrală38.128.793   -9.634.945   28.493.848   28.493.848
      02       Biblioteci publice naţionale44.304.250   -22.400.000   21.904.250   21.904.250
      04       Muzee87.980.912   -13.375.076   74.605.836   74.605.836
      05       Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte113.841.641   -2.409.704   111.431.937   111.431.937
      15       Culte religioase133.000.000   -2.120.000   130.880.000   130.880.000
      20       Activitatea sportivă290.201.136   -6.206.095   283.995.041   283.995.041
      21       Activitatea de tineret21.918.600       21.918.600   21.918.600
      25       Servicii publice descentralizate32.590.510   -651.000   31.939.510   31.939.510
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret723.990.823   17.095.420   741.086.243   741.086.243
    6001         Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.062.765.25823.928.960-153.583.080   6.909.182.17823.928.9606.933.111.138
        01     CHELTUIELI CURENTE7.026.323.38510.959.360-159.611.025   6.866.712.36010.959.3606.877.671.720
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL96.583.055   -1.668.400   94.914.655   94.914.655
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.665.84910.959.36042.537.220   156.203.06910.959.360167.162.429
        34     SUBVENŢII5.366.386       5.366.386   5.366.386
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.366.386       5.366.386   5.366.386
        38     TRANSFERURI6.810.708.095   -200.479.845   6.610.228.250   6.610.228.250
        39     Transferuri consolidabile176.100.000   -24.504.945   151.595.055   151.595.055
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.100.000   -24.504.945   151.595.055   151.595.055
        40     Transferuri neconsolidabile6.634.608.095   -175.974.900   6.458.633.195   6.458.633.195
        4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   -130.016.300   4.528.444.985   4.528.444.985
        4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   -38.369.000   1.813.373.055   1.813.373.055
        4008   Ajutoare sociale400.000       400.000   400.000
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041       5.831.041   5.831.041
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.271.190       3.271.190   3.271.190
        4020   Alte transferuri114.902.524   -7.589.600   107.312.924   107.312.924
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL29.625.87312.969.6008.027.945   37.653.81812.969.60050.623.418
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.816.000   -2.000.000   4.816.000   4.816.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.816.000   -2.000.000   4.816.000   4.816.000
        8501   Rambursări de credite externe4.320.000   -2.000.000   2.320.000   2.320.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.496.000       2.496.000   2.496.000
      01       Administraţie centrală21.815.954   3.849.884   25.665.838   25.665.838
      02       Cămine de bătrâni şi pensionari1.500.000   200.000   1.700.000   1.700.000
      08       Centre de primire a minorilor454.000   100.000   554.000   554.000
      09       Ajutor social400.000       400.000   400.000
      10       Plasament familial32.902.524       32.902.524   32.902.524
      15       Alocaţia de stat pentru copii3.740.080.405   8.983.700   3.749.064.105   3.749.064.105
      17       Ajutoare pentru soţii de militari în termen795.392       795.392   795.392
      18       Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat5.500.000       5.500.000   5.500.000
      19       Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii918.380.880   -139.000.000   779.380.880   779.380.880
      20       Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari873.623.863   2.431.000   876.054.863   876.054.863
      21       Pensii militari999.956.561   -40.800.000   959.156.561   959.156.561
      25       Servicii publice descentralizate101.922.52211.964.4803.658.250   105.580.77211.964.480117.545.252
      29       Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.000.000       2.000.000   2.000.000
      50       Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii363.433.15711.964.4806.994.086   370.427.24311.964.480382.391.723
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE1.076.358.827   -129.527.786   946.831.041   946.831.041
        01     CHELTUIELI CURENTE757.089.303   -119.706.678   637.382.625   637.382.625
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL54.392.899   1.346.600   55.739.499   55.739.499
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.123.404   1.446.722   19.570.126   19.570.126
        38     TRANSFERURI684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        40     Transferuri neconsolidabile684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        4001   Locuinţe569.558.000   -20.000.000   549.558.000   549.558.000
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.000       15.000   15.000
        4020   Alte transferuri115.000.000   -102.500.000   12.500.000   12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL319.269.524   -9.821.108   309.448.416   309.448.416
    6301         Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe796.405.446   -132.915.892   663.489.554   663.489.554
        01     CHELTUIELI CURENTE693.622.216   -121.481.078   572.141.138   572.141.138
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL7.443.958   44.500   7.488.458   7.488.458
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.605.258   974.422   2.579.680   2.579.680
        38     TRANSFERURI684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        40     Transferuri neconsolidabile684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        4001   Locuinţe569.558.000   -20.000.000   549.558.000   549.558.000
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.000       15.000   15.000
        4020   Alte transferuri115.000.000   -102.500.000   12.500.000   12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL102.783.230   -11.434.814   91.348.416   91.348.416
      01       Administraţie centrală9.713.216   823.573   10.536.789   10.536.789
      08       Locuinţe671.692.230   -31.239.465   640.452.765   640.452.765
      50       Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe115.000.000   -102.500.000   12.500.000   12.500.000
    6401         Mediu şi ape279.953.381   3.388.106   283.341.487   283.341.487
        01     CHELTUIELI CURENTE63.467.087   1.774.400   65.241.487   65.241.487
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL46.948.941   1.302.100   48.251.041   48.251.041
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.518.146   472.300   16.990.446   16.990.446
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL216.486.294   1.613.706   218.100.000   218.100.000
      01       Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice178.886.294   15.034.631   193.920.925   193.920.925
      02       Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării90.671.404   -10.807.625   79.863.779   79.863.779
      03       Prospecţiuni geologice privind sursele de apă896.580       896.580   896.580
      04       Controlul activităţii nucleare9.499.103   -838.900   8.660.203   8.660.203
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE10.983.581.1902.640.606.14416.374.864-722.430.22210.999.956.0541.918.175.92212.918.131.976
        01     CHELTUIELI CURENTE8.565.710.0972.008.446.144317.325.101-864.318.1528.883.035.1981.144.127.99210.027.163.190
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL711.244.002   -11.809.0772.208699.434.9252.208699.437.133
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII572.031.9469.600.000-95.064.581-4.841.443476.967.3654.758.557481.725.922
        34     SUBVENŢII1.801.262.000   309.384.387   2.110.646.387   2.110.646.387
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000   50.803.387   57.003.387   57.003.387
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   10.781.000   1.264.543.000   1.264.543.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   247.800.000   789.100.000   789.100.000
        36     PRIME183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        38     TRANSFERURI5.298.172.1491.998.846.144-60.085.628-859.478.9175.238.086.5211.139.367.2276.377.453.748
        40     Transferuri neconsolidabile5.298.172.1491.998.846.144-60.085.628-859.478.9175.238.086.5211.139.367.2276.377.453.748
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale24.480.000   -2.864.028   21.615.972   21.615.972
        4020   Alte transferuri5.024.910.8231.998.846.144-57.221.600-859.478.9174.967.689.2231.139.367.2276.107.056.450
        4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326       248.781.326   248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.406.478.786632.160.000-206.707.815141.887.9301.199.770.971774.047.9301.973.818.901
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.011.392.307   -94.242.422   917.149.885   917.149.885
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite967.376.957   -83.461.422   883.915.535   883.915.535
        8501   Rambursări de credite externe511.607.040   -26.813.425   484.793.615   484.793.615
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane455.769.917   -56.647.997   399.121.920   399.121.920
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora44.015.350   -10.781.000   33.234.350   33.234.350
        8801   Rambursări de credite interne30.147.500   -10.781.000   19.366.500   19.366.500
        8802   Plăţi de dobânzi şi comisioane13.867.850       13.867.850   13.867.850
    6601         Industrie2.087.234.4139.438.14429.041.844-610.6872.116.276.2578.827.4572.125.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE1.650.633.9109.438.144-36.257.456-610.6871.614.376.4548.827.4571.623.203.911
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL74.277.814   -1.168.100   73.109.714   73.109.714
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII177.256.770   -15.089.356   162.167.414   162.167.414
        34     SUBVENŢII1.075.662.000       1.075.662.000   1.075.662.000
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000       6.200.000   6.200.000
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.069.162.000       1.069.162.000   1.069.162.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif300.000       300.000   300.000
        38     TRANSFERURI323.437.3269.438.144-20.000.000-610.687303.437.3268.827.457312.264.783
        40     Transferuri neconsolidabile323.437.3269.438.144-20.000.000-610.687303.437.3268.827.457312.264.783
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.720.000       6.720.000   6.720.000
        4020   Alte transferuri67.936.0009.438.144-20.000.000-610.68747.936.0008.827.45756.763.457
        4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326       248.781.326   248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL431.411.386   65.760.000   497.171.386   497.171.386
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.189.117   -460.700   4.728.417   4.728.417
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.189.117   -460.700   4.728.417   4.728.417
        8501   Rambursări de credite externe1.920.000   -161.100   1.758.900   1.758.900
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisoane3.269.117   -299.600   2.969.517   2.969.517
      01       Administraţie centrală142.458.5429.438.144-1.497.456-610.687140.961.0868.827.457149.788.543
      02       Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale124.000.000   -15.000.000   109.000.000   109.000.000
      03       Combustibili minerali solizi558.538.000   6.600.000   565.138.000   565.138.000
      06       Resurse minerale, altele decât combustibili1.122.027.754   38.400.000   1.160.427.754   1.160.427.754
      07       Industrie prelucrătoare7.258.000   1.000.000   8.258.000   8.258.000
      50       Alte cheltuieli în domeniul industriei132.952.117   -460.700   132.491.417   132.491.417
    6701         Agricultură şi silvicultură4.728.813.194   312.185.707   5.040.998.901   5.040.998.901
        01     CHELTUIELI CURENTE4.401.860.494   396.692.181   4.798.552.675   4.798.552.675
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL562.304.691   -7.752.000   554.552.691   554.552.691
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII243.775.803   -16.278.819   227.496.984   227.496.984
        34     SUBVENŢII541.000.000   247.800.000   788.800.000   788.800.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.000.000   247.800.000   788.800.000   788.800.000
        36     PRIME183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        38     TRANSFERURI2.871.780.000   -1.977.000   2.869.803.000   2.869.803.000
        40     Transferuri neconsolidabile2.871.780.000   -1.977.000   2.869.803.000   2.869.803.000
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.480.000   -1.977.000   10.503.000   10.503.000
        4020   Alte transferuri2.859.300.000       2.859.300.000   2.859.300.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL277.600.060   -81.802.474   195.797.586   195.797.586
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE49.352.640   -2.704.000   46.648.640   46.648.640
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite49.352.640   -2.704.000   46.648.640   46.648.640
        8501   Rambursări de credite externe31.405.440   -1.244.000   30.161.440   30.161.440
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane17.947.200   -1.460.000   16.487.200   16.487.200
      01       Administraţie centrală16.955.633   -85.646   16.869.987   16.869.987
      02       Amendare soluri acide şi alcaline7.460.685   -1.000.000   6.460.685   6.460.685
      03       Acoperire sume fixe la seminţe80.000.000   120.000.000   200.000.000   200.000.000
      04       Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal127.338.439   -7.010.817   120.327.622   120.327.622
      05       Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal118.681.395   -4.427.756   114.253.639   114.253.639
      06       Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole21.919.680   278.563   22.198.243   22.198.243
      07       Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli60.000.000   -25.000.000   35.000.000   35.000.000
      10       Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli3.010.000.000   311.000.000   3.321.000.000   3.321.000.000
      11       Fondul seminţelor de rezervă100.000.000   -73.610.000   26.390.000   26.390.000
      14       Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului429.432.960   15.817.437   445.250.397   445.250.397
      15       Silvicultura30.597.260   -406.479   30.190.781   30.190.781
      25       Servicii publice descentralizate596.203.615   -14.066.507   582.137.108   582.137.108
      50       Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii130.223.527   -9.303.088   120.920.439   120.920.439
    6801         Transporturi şi comunicaţii3.340.153.5502.621.568.000-257.131.421-718.098.7003.083.022.1291.903.469.3004.986.491.429
        01     CHELTUIELI CURENTE1.888.432.1171.989.408.000-17.445.165-858.868.2301.870.986.9521.130.539.7703.001.526.722
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL33.152.655   11.800   33.164.455   33.164.455
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII25.089.684   2.470.663   27.560.347   27.560.347
        34     SUBVENŢII184.600.000   10.781.000   195.381.000   195.381.000
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi184.600.000   10.781.000   195.381.000   195.381.000
        38     TRANSFERURI1.645.589.7781.989.408.000-30.708.628-858.868.2301.614.881.1501.130.539.7702.745.420.920
        40     Transferuri neconsolidabile1.645.589.7781.989.408.000-30.708.628-858.868.2301.614.881.1501.130.539.7702.745.420.920
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.280.000   -887.028   4.392.972   4.392.972
        4020   Alte transferuri1.640.309.7781.989.408.000-29.821.600-858.868.2301.610.488.1781.130.539.7702.741.027.948
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL495.254.883632.160.000-148.603.634140.769.530346.651.249772.929.5301.119.580.779
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE956.466.550   -91.082.622   865.383.928   865.383.928
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite912.451.200   -80.301.622   832.149.578   832.149.578
        8501   Rambursări de credite externe478.281.600   -25.408.325   452.873.275   452.873.275
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane434.169.600   -54.893.297   379.276.303   379.276.303
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora44.015.350   -10.781.000   33.234.350   33.234.350
        8801   Rambursări de credite interne30.147.500   -10.781.000   19.366.500   19.366.500
        8802   Plăţi de dobânzi şi comisioane13.867.850       13.867.850   13.867.850
      01       Administraţie centrală20.909.066   -959.467   19.949.599   19.949.599
      02       Aviaţie civilă686.664.258145.440.000-50.044.237229.140.030636.620.021374.580.0301.011.200.051
      03       Navigaţie civilă115.188.365132.000.000-14.827.944-74.941.580100.360.42157.058.420157.418.841
      05       Drumuri şi poduri1.192.332.0001.437.792.000-25.699.968-581.620.6701.166.632.032856.171.3302.022.803.362
      06       Transport feroviar930.291.783419.616.000-140.726.073-202.305.980789.565.710217.310.0201.006.875.730
      07       Transport în comun311.700.000486.720.000-22.243.747-88.370.500289.456.253398.349.500687.805.753
      10       Comunicaţii15.458.300   -2.029.985   13.428.315   13.428.315
      50       Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor67.609.778   -600.000   67.009.778   67.009.778
    6901         Alte acţiuni economice827.380.0339.600.000-67.721.266-3.720.835759.658.7675.879.165765.537.932
        01     CHELTUIELI CURENTE624.783.5769.600.000-25.664.459-4.839.235599.119.1174.760.765603.879.882
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL41.508.842   -2.900.7772.20838.608.0652.20838.610.273
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.909.6899.600.000-66.167.069-4.841.44359.742.6204.758.55764.501.177
        34     SUBVENŢII     50.803.387   50.803.387   50.803.387
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice     50.803.387   50.803.387   50.803.387
        38   TRANSFERURI457.365.045   -7.400.000   449.965.045   449.965.045
        40     Transferuri neconsolidabile457.365.045   -7.400.000   449.965.045   449.965.045
        4020   Alte transferuri457.365.045   -7.400.000   449.965.045   449.965.045
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL202.212.457   -42.061.7071.118.400160.150.7501.118.400161.269.150
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE384.000   4.900   388.900   388.900
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite384.000   4.900   388.900   388.900
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane384.000   4.900   388.900   388.900
      01       Administraţie centrală6.672.6862.880.000605.3662.999.1657.278.0525.879.16513.157.217
      02       Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare287.054.871   -48.938.366   238.116.505   238.116.505
      03       Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri2.424.868   -530.590   1.894.278   1.894.278
      04       Meteorologie şi hidrologie35.934.455   30.590   35.965.045   35.965.045
      05       Stimulare producţie de export şi a exportului300.000.000       300.000.000   300.000.000
      06       Acţiuni de cooperare economică internaţională83.000.000       83.000.000   83.000.000
      50       Alte cheltuieli pentru acţiuni economice112.293.1536.720.000-18.888.266-6.720.00093.404.887   93.404.887
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI2.065.464.128   660.417.588   2.725.881.716   2.725.881.716
        01     CHELTUIELI CURENTE1.988.288.107   674.578.281   2.662.866.388   2.662.866.388
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL310.039.128   -6.768.448   303.270.680   303.270.680
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII856.910.206   -13.862.852   843.047.354   843.047.354
        34     SUBVENŢII865.822       865.822   865.822
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice865.822       865.822   865.822
        38     TRANSFERURI820.472.951   695.209.581   1.515.682.532   1.515.682.532
        39     Transferuri consolidabile264.150       264.150   264.150
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii264.150       264.150   264.150
        40     Transferuri neconsolidabile820.208.801   695.209.581   1.515.418.382   1.515.418.382
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.037.818   -985.563   15.052.255   15.052.255
        4016   Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   -100.000.000   10.000.000   10.000.000
        4017   Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   -20.000.000   7.441.671   7.441.671
        4020   Alte transferuri168.429.312   -20.454.856   147.974.456   147.974.456
        4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   -190.350.000   307.950.000   307.950.000
        4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători     1.027.000.000   1.027.000.000   1.027.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL77.176.021   -14.160.693   63.015.328   63.015.328
    7101       Cercetare ştiinţifică1.210.377.038   -138.858.451   1.071.518.587   1.071.518.587
        01     CHELTUIELI CURENTE1.136.551.717   -125.706.319   1.010.845.398   1.010.845.398
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL130.406.458   -3.917.000   126.489.458   126.489.458
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII800.908.206   -12.048.900   788.859.306   788.859.306
        34     SUBVENŢII865.822       865.822   865.822
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice865.822       865.822   865.822
        38   TRANSFERURI204.371.231   -109.740.419   94.630.812   94.630.812
        39     Transferuri consolidabile52.830       52.830   52.830
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii52.830       52.830   52.830
        40     Transferuri neconsolidabile204.318.401   -109.740.419   94.577.982   94.577.982
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.037.818   -985.563   15.052.255   15.052.255
        4016   Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   -100.000.000   10.000.000   10.000.000
        4017   Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   -20.000.000   7.441.671   7.441.671
        4020   Alte transferuri50.838.912   11.245.144   62.084.056   62.084.056
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL73.825.321   -13.152.132   60.673.189   60.673.189
      01       Administraţie centrală44.870.190   -3.057.560   41.812.630   41.812.630
      02       Cercetare fundamentală176.895.902   -20.364.336   156.531.566   156.531.566
      03       Cercetare aplicativă şi experimentală901.614.329   -117.061.870   784.552.459   784.552.459
      50       Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică86.996.617   1.625.315   88.621.932   88.621.932
    7201       ALTE ACŢIUNI356.787.090   -37.373.961   319.413.129   319.413.129
        01     CHELTUIELI CURENTE353.436.390   -36.365.400   317.070.990   317.070.990
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL179.632.670   -2.851.448   176.781.222   176.781.222
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII56.002.000   -1.813.952   54.188.048   54.188.048
        38     TRANSFERURI117.801.720   -31.700.000   86.101.720   86.101.720
        39     Transferuri consolidabile211.320       211.320   211.320
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii211.320       211.320   211.320
        40     Transferuri neconsolidabile117.590.400   -31.700.000   85.890.400   85.890.400
        4020   Alte transferuri117.590.400   -31.700.000   85.890.400   85.890.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.350.700   -1.008.561   2.342.139   2.342.139
      01       Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale182.181.700   -6.938.248   175.243.452   175.243.452
      03       Distrugere tehnică militară3.230.000       3.230.000   3.230.000
      05       Acordarea de medalii comemorative1.000.000       1.000.000   1.000.000
      06       Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.715.000       2.715.000   2.715.000
      07       Protecţie civilă39.417.290   493.141   39.910.431   39.910.431
      08       Executarea silită a creanţelor bugetare14.200.000       14.200.000   14.200.000
      10       Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale63.890.400   -30.000.000   33.890.400   33.890.400
      11       Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal10.000.000       10.000.000   10.000.000
      50       Alte cheltuieli40.152.700   -928.854   39.223.846   39.223.846
    7801         Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului constituit din vărsămintele din privatizare498.300.000   836.650.000   1.334.950.000   1.334.950.000
        01     CHELTUIELI CURENTE498.300.000   836.650.000   1.334.950.000   1.334.950.000
        38     TRANSFERURI498.300.000   836.650.000   1.334.950.000   1.334.950.000
        40     Transferuri neconsolidabile498.300.000   836.650.000   1.334.950.000   1.334.950.000
        4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   -190.350.000   307.950.000   307.950.000
        4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători     1.027.000.000   1.027.000.000   1.027.000.000
      01       Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   -190.350.000   307.950.000   307.950.000
      03       Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători     1.027.000.000   1.027.000.000   1.027.000.000
    8500       Partea a VII-a - TRANSFERURI8.609.013.550   -195.478.721   8.413.534.829   8.413.534.829
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT8.609.013.550   -195.478.721   8.413.534.829   8.413.534.829
      01       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători2.150.000.000   100.000.000   2.250.000.000   2.250.000.000
      02       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   -200.000.000   2.188.580.000   2.188.580.000
      03       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000       400.000.000   400.000.000
      04       Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   -100.000.000   1.565.165.846   1.565.165.846
      05       Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149       90.758.149   90.758.149
      07       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   20.000.000   320.000.000   320.000.000
      08       Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530       538.457.530   538.457.530
      09       Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   -15.478.721   1.060.573.304   1.060.573.304
    8600       Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   -250.000.000   2.204.843.550   2.204.843.550
    8601         Împrumuturi2.454.843.550   -250.000.000   2.204.843.550   2.204.843.550
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   -250.000.000   2.204.843.550   2.204.843.550
        8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   -10.000.000   103.875.000   103.875.000
        8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550       968.550   968.550
        8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   -240.000.000   700.000.000   700.000.000
        8007   Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL ŞI ROMGAZ1.400.000.000       1.400.000.000   1.400.000.000
      02       Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   -10.000.000   103.875.000   103.875.000
      05       Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550       968.550   968.550
      06       Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   -240.000.000   700.000.000   700.000.000
      07       Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000       1.400.000.000   1.400.000.000
    8800       Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   -2.669.880.000   17.507.800.000   17.507.800.000
    8801         Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli20.177.680.000   -2.669.880.000   17.507.800.000   17.507.800.000
      01       Dobânzi aferente datoriei publice interne15.830.900.000   -2.360.900.000   13.470.000.000   13.470.000.000
      02       Dobânzi aferente datoriei publice externe466.870.000   -190.770.000   276.100.000   276.100.000
      03       Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii1.644.900.000   32.300.000   1.677.200.000   1.677.200.000
      04       Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.235.010.000   -150.510.000   2.084.500.000   2.084.500.000
    9500       Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ3.575.943.552   -913.208.655   2.662.734.897   2.662.734.897
    9501         Fonduri de rezervă3.575.943.552   -913.208.655   2.662.734.897   2.662.734.897
      01       Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului30.943.552   93.791.345   124.734.897   124.734.897
      02       Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului25.000.000   20.000.000   45.000.000   45.000.000
      03       Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova20.000.000       20.000.000   20.000.000
      04       Fond la dispoziţia Guvernului constituit din vărsămintele din privatizare3.500.000.000*)   -1.027.000.000   2.473.000.000**)   2.473.000.000**)
    9901       DEFICIT-13.026.400.000-7.337.098.877-423.900.0001.249.998.322-13.450.300.000-6.087.100.555-19.537.400.555
  -------- Notă *) la care, adăugându-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea şi conservarea minelor şi 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea parţială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului. Notă **) la care, adăugându-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea şi conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea parţială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A. şi 1.027,0 miliarde lei pentru susţinerea transportului feroviar public de călători, totalul este de 5.700,95 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului.
   +  Anexa 2
                                       
    B UGETUL DE STAT PE ANUL 1998
    - Detalierea pe articole de cheltuieli -
    - mii lei -
    Ca- pi- tolSub- ca- pitolTitlu/ ArticolAli- neat   Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
    AB12345 = 1 + 36 = 2 + 47 = 5 + 6
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL88.443.400.0007.337.098.877-5.385.800.000-1.249.998.32283.057.600.0006.087.100.55589.144.700.555
        01   CHELTUIELI CURENTE77.885.391.7882.195.823.360-3.776.789.211-875.006.31274.108.602.5771.320.817.04875.429.419.625
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL16.784.340.24517.362.138-26.132.381-9216.758.207.86417.362.04616.775.569.910
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.725.435.038123.935.078-731.193.999-13.086.7238.994.241.039110.848.3559.105.089.394
        34     SUBVENŢII2.973.626.276   318.235.687   3.291.861.963   3.291.861.963
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.178.564.276   59.654.687   1.238.218.963   1.238.218.963
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   10.781.000   1.264.543.000   1.264.543.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   247.800.000   789.100.000   789.100.000
        36     PRIME183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        38     TRANSFERURI24.465.366.6772.054.526.14470.490.137-86 1.919.49724.535.856.8141.192.606.64725.728.463.461
        39     Transferuri consolidabile8.762.123.612   -224.983.666   8.537.139.946   8.537.139.946
        3901   Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători2.150.000.000   100.000.000   2.250.000.000   2.250.000.000
        3902   Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   -200.000.000   2.188.580.000   2.188.580.000
        3903   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3904   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   -100.000.000   1.565.165.846   1.565.165.846
        3907   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   20.000.000   320.000.000   320.000.000
        3908   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530       538.457.530   538.457.530
        3909   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   -15.478.721   1.060.573.304   1.060.573.304
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii243.868.211   -29.504.945   214.363.266   214.363.266
        40     Transferuri neconsolidabile15.703.243.0652.054.526.144295.473.803-861.919.49715.998.716.8681.192.606.64717.191.323.515
        4001   Locuinţe569.558.000   -20.000.000   549.558.000   549.558.000
        4002   Burse488.439.852   -41.667.290   446.772.562   446.772.562
        4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   -130.016.300   4.528.444.985   4.528.444.985
        4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   -38.369.000   1.813.373.055   1.813.373.055
        4008   Ajutoare sociale400.000       400.000   400.000
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.854.521       5.854.521   5.854.521
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale210.173.245   -37.847.551   172.325.694   172.325.694
        4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000       30.000   30.000
        4015   Plăţi efectuate în cadrul Programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
        4016   Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   -100.000.000   10.000.000   10.000.000
        4017   Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   -20.000.000   7.441.671   7.441.671
        4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149       90.758.149   90.758.149
        4020   Alte transferuri6.783.302.9612.054.526.144-233.276.056-861.919.4976.550.026.9051.192.606.6477.742.633.552
        4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   -190.350.000   307.950.000   307.950.000
        4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326       248.781.326   248.781.326
        4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători     1.027.000.000   1.027.000.000   1.027.000.000
        49     DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   -2.669.880.000   17.507.800.000   17.507.800.000
        5001   Dobânzi aferente datoriei publice interne15.830.900.000   -2.360.900.000   13.470.000.000   13.470.000.000
        5002   Dobânzi aferente datoriei publice externe466.870.000   -190.770.000   276.100.000   276.100.000
        5003   Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii1.644.900.000   32.300.000   1.677.200.000   1.677.200.000
        5004   Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.235.010.000   -150.510.000   2.084.500.000   2.084.500.000
        60     REZERVE3.575.943.552   -913.208.655   2.662.734.897   2.662.734.897
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.048.900.9595.141.275.517-992.167.567-374.992.0104.056.733.3924.766.283.5078.823.016.899
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   -250.000.000   2.204.843.550   2.204.843.550
        8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   -10.000.000   103.875.000   103.875.000
        8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550       968.550   968.550
        8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   -240.000.000   700.000.000   700.000.000
        8007   Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000       1.400.000.000   1.400.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.054.263.703   -366.843.222   2.687.420.481   2.687.420.481
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.010.248.353   -356.062.222   2.654.186.131   2.654.186.131
        8501   Rambursări de credite externe2.141.803.958   -245.737.346   1.896.066.612   1.896.066.612
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane868.444.395   -110.324.876   758.119.519   758.119.519
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora44.015.350   -10.781.000   33.234.350   33.234.350
        8801   Rambursări de credite interne30.147.500   -10.781.000   19.366.500   19.366.500
        8802   Plăţi de dobânzi şi comisioane13.867.850       13.867.850   13.867.850
    5101       Autorităţi publice3.143.796.808493.700.304-186.639.029-141.752.9002.957.157.779351.947.4043.309.105.183
        01     CHELTUIELI CURENTE2.620.120.8653.631.776-33.560.296-1.271.0002.586.560.5692.360.7762.588.921.345
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL1.884.191.71912.9606.813.841-2.3001.891.005.56010.6601.891.016.220
        10     Cheltuieli cu salariile1.346.399.75612.960-7.543.128-2.3001.338.856.62810.6601.338.867.288
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat280.100.401   -3.255.989   276.844.412   276.844.412
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj60.892.267   -1.115.246   59.777.021   59.777.021
        13     Deplasări, detaşări, transferări137.246.159   19.832.330   157.078.489   157.078.489
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară97.619.959   20.900.330   118.520.289   118.520.289
        1302   -deplasări în străinătate39.626.200   -1.068.000   38.558.200   38.558.200
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate59.553.136   -1.104.126   58.449.010   58.449.010
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII607.708.8463.618.816-18.662.937-1.268.700589.045.9092.350.116591.396.025
        21     Drepturi cu caracter social12.177       12.177   12.177
        22     Hrană617.542   -167.725   449.817   449.817
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie261.914.61422.0803.100.206   265.014.82022.080265.036.900
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional68.376.615   -2.633.200   65.743.415   65.743.415
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament16.690.775   955.588   17.646.363   17.646.363
        27     Reparaţii curente46.454.321   -2.140.485   44.313.836   44.313.836
        28     Reparaţii capitale132.462.530255.792-13.003.200   119.459.330255.792119.715.122
        29     Cărţi şi publicaţii12.339.186   -441.000   11.898.186   11.898.186
        30     Alte cheltuieli68.841.0863.340.944-4.333.121-1.268.70064.507.9652.072.24466.580.209
        34     SUBVENŢII616.570   6.122.000   6.738.570   6.738.570
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice616.570   6.122.000   6.738.570   6.738.570
        38     TRANSFERURI127.603.730   -27.833.200   99.770.530   99.770.530
        40     Transferuri neconsolidabile127.603.730   -27.833.200   99.770.530   99.770.530
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.310.730   -27.813.200   99.497.530   99.497.530
        4020   Alte transferuri293.000   -20.000   273.000   273.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL452.173.143490.068.528-102.232.933-140.481.900349.940.210349.586.628699.526.838
        72     Investiţii ale instituţiilor publice452.173.143490.068.528-102.232.933-140.481.900349.940.210349.586.628699.526.838
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE71.502.800   -50.845.800   20.657.000   20.657.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite71.502.800   -50.845.800   20.657.000   20.657.000
        8501   Rambursări de credite externe43.400.000   -39.034.000   4.366.000   4.366.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane28.102.800   -11.811.800   16.291.000   16.291.000
    5401       Apărare naţională6.793.057.3882.883.840.000-206.725.182-141.970.8006.586.332.2062.741.869.2009.328.201.406
        01     CHELTUIELI CURENTE5.063.905.543   -63.442.317   5.000.463.226   5.000.463.226
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.162.099.230   265.704.900   2.427.804.130   2.427.804.130
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.612.261.860   -409.147.217   2.203.114.643   2.203.114.643
        38     TRANSFERURI289.544.453   80.000.000   369.544.453   369.544.453
        39     Transferuri consolidabile29.491.115       29.491.115   29.491.115
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii29.491.115       29.491.115   29.491.115
        40     Transferuri neconsolidabile260.053.338   80.000.000   340.053.338   340.053.338
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.338       53.338   53.338
        4015   Plăţi efectuate în cadrul Programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   80.000.000   240.000.000   240.000.000
        4020   Alte transferuri100.000.000       100.000.000   100.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL487.311.8452.883.840.000-110.680.865-141.970.800376.630.9802.741.869.2003.118.500.180
        72     Investiţii ale instituţiilor publice455.611.8452.883.840.000-110.680.865-141.970.800344.930.9802.741.869.2003.086.800.180
        73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat31.700.000       31.700.000   31.700.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.241.840.000   -32.602.000   1.209.238.000   1.209.238.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.241.840.000   -32.602.000   1.209.238.000   1.209.238.000
        8501   Rambursări de credite externe1.087.856.000   -28.399.602   1.059.456.398   1.059.456.398
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane153.984.000   -4.202.398   149.781.602   149.781.602
    5501       Ordinea publică şi siguranţa naţională5.317.990.898316.406.400-115.709.286-11.434.5005.202.281.612304.971.9005.507.253.512
        01     CHELTUIELI CURENTE4.629.319.081   44.725.497   4.674.044.578   4.674.044.578
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.137.934.728   97.002.700   2.234.937.428   2.234.937.428
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.871.815.166   -48.907.203   1.822.907.963   1.822.907.963
        34     SUBVENŢII540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   22.630.000   563.374.387   563.374.387
        38     TRANSFERURI78.824.800   -26.000.000   52.824.800   52.824.800
        39     Transferuri consolidabile37.537.476   -5.000.000   32.537.476   32.537.476
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii37.537.476   -5.000.000   32.537.476   32.537.476
        40     Transferuri neconsolidabile41.287.324   -21.000.000   20.287.324   20.287.324
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480       23.480   23.480
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.743.844       2.743.844   2.743.844
        4020   Alte transferuri38.520.000   -21.000.000   17.520.000   17.520.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL446.879.184 316.406.400-14.116.783-11.434.500432.762.401304.971.900737.734.301
        72     Investiţii ale instituţiilor publice446.879.184 316.406.400-14.116.783-11.434.500432.762.401304.971.900737.734.301
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE241.792.633   -146.318.000   95.474.633   95.474.633
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite241.792.633   -146.318.000   95.474.633   95.474.633
        8501   Rambursări de credite externe188.034.077   -131.020.800   57.013.277   57.013.277
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane53.758.556   -15.297.200   38.461.356   38.461.356
    5701       Învăţământ11.857.215.301223.680.000-1.053.486.562-17.353.42010.803.728.739206.326.58011.010.055.319
        01     CHELTUIELI CURENTE10.592.914.336172.786.080-574.345.554- 9.417.16010.018.568.782163.368.92010.181.937.702
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL8.338.794.91517.349.178-317.345.694   8.021.449.22117.349.1788.038.798.399
        10     Cheltuieli cu salariile6.371.133.298   -251.050.502   6.120.082.796   6.120.082.796
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.359.607.767   -49.825.186   1.309.782.581   1.309.782.581
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj295.566.905   -10.824.766   284.742.139   284.742.139
        13     Deplasări, detaşări, transferări25.323.77517.349.1785.147.107   30.470.88217.349.17847.820.060
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară6.440.695   5.147.107   11.587.802   11.587.802
        1302   -deplasări în străinătate18.883.08017.349.178     18.883.08017.349.17836.232.258
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate287.163.170   -10.792.347   276.370.823   276.370.823
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.602.748.85999.756.902-206.332.570-6.976.5801.396.416.28992.780.3221.489.196.611
        21     Drepturi cu caracter social234.724.566   -16.959.000   217.765.566   217.765.566
        22     Hrană236.984.341   -10.163.271   226.821.070   226.821.070
        23     Medicamente şi materiale sanitare3.203.913       3.203.913   3.203.913
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie258.816.777   -17.068.203   241.748.574   241.748.574
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional74.960.81319.922.100-14.950.704-1.393.30060.010.10918.528.80078.538.909
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament241.972.707   -66.439.721   175.532.986   175.532.986
        27     Reparaţii curente153.522.554   -28.948.144   124.574.410   124.574.410
        28     Reparaţii capitale170.568.994   -27.443.450   143.125.544   143.125.544
        29     Cărţi şi publicaţii16.397.421   -20.800   16.376.621   16.376.621
        30     Alte cheltuieli120.823.292   -38.339.277   82.484.015   82.484.015
        31     Manuale90.773.48179.834.80214.000.000-5.583.280104.773.48174.251.522179.025.003
        34     SUBVENŢII117.632.400       117.632.400   117.632.400
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice117.632.400       117.632.400   117.632.400
        38     TRANSFERURI533.738.16255.680.000-50.667.290-2.440.580483.070.87253.239.420536.310.292
        39     Transferuri consolidabile352.200       352.200   352.200
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii352.200       352.200   352.200
        40     Transferuri neconsolidabile533.385.96255.680.000-50.667.290-2.440.580482.718.67253.239.420535.958.092
        4002   Burse488.439.852   -41.667.290   446.772.562   446.772.562
        4020   Alte transferuri44.946.11055.680.000-9.000.000-2.440.58035.946.11053.239.42089.185.530
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.240.012.96550.893.920-468.241.008-7.936.260771.771.95742.957.660814.729.617
        72     Investiţii ale instituţiilor publice1.240.012.96550.893.920-468.241.008-7.936.260771.771.95742.957.660814.729.617
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane24.288.000   -10.900.000   13.388.000   13.388.000
    5801       Sănătate3.839.732.885754.937.069-148.652.751-215.056.4803.691.080.134539.880.5894.230.960.723
        01     CHELTUIELI CURENTE2.872.646.254   -76.165.944   2.796.480.310   2.796.480.310
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL921.716.502   -59.327.903   862.388.599   862.388.599
        10     Cheltuieli cu salariile688.339.598   -45.779.003   642.560.595   642.560.595
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat164.987.721   -11.053.550   153.934.171   153.934.171
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj34.375.006   -2.307.850   32.067.156   32.067.156
        13     Deplasări, detaşări, transferări953.090   2.100.700   3.053.790   3.053.790
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară753.090   1.700.700   2.453.790   2.453.790
        1302   -deplasări în străinătate200.000   400.000   600.000   600.000
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate33.061.087   -2.288.200   30.772.887   30.772.887
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII854.074.773   -2.738.041   851.336.732   851.336.732
        21     Drepturi cu caracter social100.000       100.000   100.000
        22     Hrană78.011.760   -378.134   77.633.626   77.633.626
        23     Medicamente şi materiale sanitare505.461.484   -1.011.460   504.450.024   504.450.024
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.925.106   -900.607   87.024.499   87.024.499
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional50.430.000   -23.194   50.406.806   50.406.806
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament30.510.500   -16.630   30.493.870   30.493.870
        27     Reparaţii curente20.344.500   -6.586   20.337.914   20.337.914
        28     Reparaţii capitale11.178.073   -400.355   10.777.718   10.777.718
        29     Cărţi şi publicaţii104.290   -178   104.112   104.112
        30     Alte cheltuieli70.009.060   -897   70.008.163   70.008.163
        38     TRANSFERURI1.096.854.979   -14.100.000   1.082.754.979   1.082.754.979
        39     Transferuri consolidabile88.050       88.050   88.050
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii88.050       88.050   88.050
        40     Transferuri neconsolidabile1.096.766.929   -14.100.000   1.082.666.929   1.082.666.929
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.812.525       12.812.525   12.812.525
        4020   Alte transferuri1.083.954.404   -14.100.000   1.069.854.404   1.069.854.404
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL510.454.668754.937.069-42.551.807-215.056.480467.902.861539.880.5891.007.783.450
        72     Investiţii ale instituţiilor publice510.454.668754.937.069-42.551.807-215.056.480467.902.861539.880.5891.007.783.450
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE456.631.963   -29.935.000   426.696.963   426.696.963
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite456.631.963   -29.935.000   426.696.963   426.696.963
        8501   Rambursări de credite externe306.586.841   -18.469.519   288.117.322   288.117.322
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane150.045.122   -11.465.481   138.579.641   138.579.641
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret1.485.956.665   -39.701.400   1.446.255.265   1.446.255.265
        01     CHELTUIELI CURENTE1.406.437.715   -8.018.900   1.398.418.815   1.398.418.815
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL167.344.067   -80.900   167.263.167   167.263.167
        10     Cheltuieli cu salariile120.053.017   -908.685   119.144.332   119.144.332
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.048.727   -209.523   26.839.204   26.839.204
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.880.062   -65.846   5.814.216   5.814.216
        13     Deplasări, detaşări, transferări8.498.869   1.169.000   9.667.869   9.667.869
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară3.228.045   -356.500   2.871.545   2.871.545
        1302   -deplasări în străinătate5.270.824   1.525.500   6.796.324   6.796.324
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate5.863.392   -65.846   5.797.546   5.797.546
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII616.094.129   19.537.460   635.631.589   635.631.589
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.741.800   -255.300   12.486.500   12.486.500
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional298.081.000   -33.998.540   264.082.460   264.082.460
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.177.200   -649.000   1.528.200   1.528.200
        27     Reparaţii curente2.800.000   250   2.800.250   2.800.250
        28     Reparaţii capitale1.175.000   500   1.175.500   1.175.500
        29     Cărţi şi publicaţii3.866.500   1.700.250   5.566.750   5.566.750
        30     Alte cheltuieli295.252.629   52.739.300   347.991.929   347.991.929
        34     SUBVENŢII507.138.711   -19.900.700   487.238.011   487.238.011
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice507.138.711   -19.900.700   487.238.011   487.238.011
        38     TRANSFERURI115.860.808   -7.574.760   108.286.048   108.286.048
        39     Transferuri consolidabile35.220       35.220   35.220
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii35.220       35.220   35.220
        40     Transferuri neconsolidabile115.825.588   -7.574.760   108.250.828   108.250.828
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.448.800   -6.184.760   17.264.040   17.264.040
        4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000       30.000   30.000
        4020   Alte transferuri92.346.788   -1.390.000   90.956.788   90.956.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL79.518.950   -31.682.500   47.836.450   47.836.450
        72     Investiţii ale instituţiilor publice79.518.950   -31.682.500   47.836.450   47.836.450
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.062.765.25823.928.960-153.583.080   6.909.182.17823.928.9606.933.111.138
        01     CHELTUIELI CURENTE7.026.323.38510.959.360-159.611.025   6.866.712.36010.959.3606.877.671.720
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL96.583.055   -1.668.400   94.914.655   94.914.655
        10     Cheltuieli cu salariile69.526.532   -937.100   68.589.432   68.589.432
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.991.102   -215.500   15.775.602   15.775.602
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.476.327   -46.900   3.429.427   3.429.427
        13     Deplasări, detaşări, transferări4.232.097   -422.000   3.810.097   3.810.097
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară3.225.634   -422.000   2.803.634   2.803.634
        1302   -deplasări în străinătate1.006.463       1.006.463   1.006.463
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate3.356.997   -46.900   3.310.097   3.310.097
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.665.84910.959.36042.537.220   156.203.06910.959.360167.162.429
        21     Drepturi cu caracter social62.025.237   36.642.031   98.667.268   98.667.268
        22     Hrana452.000   48.000   500.000   500.000
        23     Medicamente şi materiale sanitare24.500   25.000   49.500   49.500
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie21.583.919   4.071.189   25.655.108   25.655.108
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional420.6742.959.3601.000   421.6742.959.3603.381.034
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament785.210       785.210   785.210
        27     Reparaţii curente1.343.416   250.000   1.593.416   1.593.416
        28     Reparaţii capitale1.820.000   500.000   2.320.000   2.320.000
        29     Cărţi şi publicaţii327.610   479   328.089   328.089
        30     Alte cheltuieli24.883.2838.000.000999.521   25.882.8048.000.00033.882.804
        34     SUBVENŢII5.366.386       5.366.386   5.366.386
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.366.386       5.366.386   5.366.386
        38     TRANSFERURI6.810.708.095   -200.479.845   6.610.228.250   6.610.228.250
        39     Transferuri consolidabile176.100.000   -24.504.945   151.595.055   151.595.055
        3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.100.000   -24.504.945   151.595.055   151.595.055
        40     Transferuri neconsolidabile6.634.608.095   -175.974.900   6.458.633.195   6.458.633.195
        4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   -130.016.300   4.528.444.985   4.528.444.985
        4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   -38.369.000   1.813.373.055   1.813.373.055
        4008   Ajutoare sociale400.000       400.000   400.000
        4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041       5.831.041   5.831.041
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.271.190       3.271.190   3.271.190
        4020   Alte transferuri114.902.524   -7.589.600   107.312.924   107.312.924
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL29.625.87312.969.6008.027.945   37.653.81812.969.60050.623.418
        72     Investiţii ale instituţiilor publice29.625.87312.969.6008.027.945   37.653.81812.969.60050.623.418
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.816.000   -2.000.000   4.816.000   4.816.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.816.000   -2.000.000   4.816.000   4.816.000
        8501   Rambursări de credite externe4.320.000   -2.000.000   2.320.000   2.320.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.496.000       2.496.000   2.496.000
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe796.405.446   -132.915.892   663.489.554   663.489.554
        01     CHELTUIELI CURENTE693.622.216   -121.481.078   572.141.138   572.141.138
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL7.443.958   44.500   7.488.458   7.488.458
        10     Cheltuieli cu salariile4.886.177   33.400   4.919.577   4.919.577
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.076.067   7.700   1.083.767   1.083.767
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj233.928   1.700   235.628   235.628
        13     Deplasări, detaşări, transferări1.014.438       1.014.438   1.014.438
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară368.838       368.838   368.838
        1302   -deplasări în străinătate645.600       645.600   645.600
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate233.348   1.700   235.048   235.048
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.605.258   974.422   2.579.680   2.579.680
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie840.000   450.000   1.290.000   1.290.000
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional306.900   125.000   431.900   431.900
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament54.900   49.422   104.322   104.322
        27     Reparaţii curente127.673   150.000   277.673   277.673
        28     Reparaţii capitale29.800   50.000   79.800   79.800
        29     Cărţi şi publicaţii36.985   50.000   86.985   86.985
        30     Alte cheltuieli209.000   100.000   309.000   309.000
        38     TRANSFERURI684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        40     Transferuri neconsolidabile684.573.000   -122.500.000   562.073.000   562.073.000
        4001   Locuinţe569.558.000   -20.000.000   549.558.000   549.558.000
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.000       15.000   15.000
        4020   Alte transferuri115.000.000   -102.500.000   12.500.000   12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL102.783.230   -11.434.814   91.348.416   91.348.416
        72     Investiţii ale instituţiilor publice102.783.230   -11.434.814   91.348.416   91.348.416
    6401       Mediu şi ape279.953.381   3.388.106   283.341.487   283.341.487
        01     CHELTUIELI CURENTE63.467.087   1.774.400   65.241.487   65.241.487
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL46.948.941   1.302.100   48.251.041   48.251.041
        10     Cheltuieli cu salariile34.875.765   989.979   35.865.744   35.865.744
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.021.425   227.662   8.249.087   8.249.087
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.743.788   49.473   1.793.261   1.793.261
        13     Deplasări, detaşări, transferări640.373   -14.500   625.873   625.873
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară607.898   -14.500   593.398   593.398
        1302   -deplasări în străinătate32.475       32.475   32.475
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.667.590   49.486   1.717.076   1.717.076
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.518.146   472.300   16.990.446   16.990.446
        22     Hrană150.000       150.000   150.000
        23     Medicamente şi materiale sanitare6.000       6.000   6.000
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.000.000   -440.000   8.560.000   8.560.000
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.400.000   1.212.300   6.612.300   6.612.300
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament160.000       160.000   160.000
        27     Reparaţii curente1.000.000   -300.000   700.000   700.000
        28     Reparaţii capitale60.000       60.000   60.000
        29     Cărţi şi publicaţii140.000       140.000   140.000
        30     Alte cheltuieli602.146       602.146   602.146
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL216.486.294   1.613.706   218.100.000   218.100.000
        72     Investiţii ale instituţiilor publice26.600.000   -8.620.925   17.979.075   17.979.075
        73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat189.886.294   10.234.631   200.120.925   200.120.925
    6601       Industrie2.087.234.4139.438.14429.041.844-610.6872.116.276.2578.827.4572.125.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE1.650.633.9109.438.144-36.257.456-610.6871.614.376.4548.827.4571.623.203.911
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL74.277.814   -1.168.100   73.109.714   73.109.714
        10     Cheltuieli cu salariile56.510.114   -292.800   56.217.314   56.217.314
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.831.915   -67.300   5.764.615   5.764.615
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.267.810   -14.700   1.253.110   1.253.110
        13     Deplasări, detaşări, transferări9.400.165   -778.600   8.621.565   8.621.565
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară734.589   81.000   815.589   815.589
        1302   -deplasări în străinătate8.665.576   -859.600   7.805.976   7.805.976
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.267.810   -14.700   1.253.110   1.253.110
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII177.256.770   -15.089.356   162.167.414   162.167.414
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.262.307   -82.900   12.179.407   12.179.407
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional618.200   -50.456   567.744   567.744
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament195.830       195.830   195.830
        27     Reparaţii curente567.484       567.484   567.484
        28     Reparaţii capitale40.655       40.655   40.655
        29     Cărţi şi publicaţii214.642       214.642   214.642
        30     Alte cheltuieli163.357.652   -14.956.000   148.401.652   148.401.652
        34     SUBVENŢII1.075.662.000       1.075.662.000   1.075.662.000
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000       6.200.000   6.200.000
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.069.162.000       1.069.162.000   1.069.162.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif300.000       300.000   300.000
        38     TRANSFERURI323.437.3269.438.144-20.000.000-610.687303.437.3268.827.457312.264.783
        40     Transferuri neconsolidabile323.437.3269.438.144-20.000.000-610.687303.437.3268.827.457312.264.783
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.720.000       6.720.000   6.720.000
        4020   Alte transferuri67.936.0009.438.144-20.000.000-610.68747.936.0008.827.45756.763.457
        4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326       248.781.326   248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL431.411.386   65.760.000   497.171.386   497.171.386
        72     Investiţii ale instituţiilor publice2.003.958   2.181.630   4.185.588   4.185.588
        73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat429.407.428   63.578.370   492.985.798   492.985.798
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.189.117   -460.700   4.728.417   4.728.417
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.189.117   -460.700   4.728.417   4.728.417
        8501   Rambursări de credite externe1.920.000   -161.100   1.758.900   1.758.900
        8502   Plăţi la dobânzi şi comisioane3.269.117   -299.600   2.969.517   2.969.517
    6701       Agricultură şi silvicultură4.728.813.194   312.185.707   5.040.998.901   5.040.998.901
        01     CHELTUIELI CURENTE4.401.860.494   396.692.181   4.798.552.675   4.798.552.675
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL562.304.691   -7.752.000   554.552.691   554.552.691
        10     Cheltuieli cu salariile409.404.056   -5.828.600   403.575.456   403.575.456
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat101.336.460   -1.340.600   99.995.860   99.995.860
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj20.142.703   -291.400   19.851.303   19.851.303
        13     Deplasări, detaşări, transferări12.000.000       12.000.000   12.000.000
        1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară11.573.400       11.573.400   11.573.400
        1302   -deplasări în străinătate426.600       426.600   426.600
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate19.421.472   -291.400   19.130.072   19.130.072
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII243.775.803   -16.278.819   227.496.984   227.496.984
        22     Hrană2.111.115   -316.667   1.794.448   1.794.448
        23     Medicamente şi materiale sanitare38.108.730   -5.716.310   32.392.420   32.392.420
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie40.296.371       40.296.371   40.296.371
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional144.024.980   -9.970.430   134.054.550   134.054.550
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.691.367       4.691.367   4.691.367
        27     Reparaţii curente3.753.094       3.753.094   3.753.094
        28     Reparaţii capitale7.037.051       7.037.051   7.037.051
        29     Cărţi şi publicaţii1.407.410   -211.112   1.196.298   1.196.298
        30     Alte cheltuieli2.345.685   -64.300   2.281.385   2.281.385
        34     SUBVENŢII541.000.000   247.800.000   788.800.000   788.800.000
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.000.000   247.800.000   788.800.000   788.800.000
        36     PRIME183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        37     Prime acordate producătorilor agricoli183.000.000   174.900.000   357.900.000   357.900.000
        38     TRANSFERURI2.871.780.000   -1.977.000   2.869.803.000   2.869.803.000
        40     Transferuri neconsolidabile2.871.780.000   -1.977.000   2.869.803.000   2.869.803.000
        4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.480.000   -1.977.000   10.503.000   10.503.000
        4020   Alte transferuri2.859.300.000       2.859.300.000   2.859.300.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL277.600.060   -81.802.474   195.797.586   195.797.586
        72     Investiţii ale instituţiilor publice103.704.180   -810.222   102.893.958   102.893.958
        73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat73.895.880   -7.382.252   66.513.628   66.513.628
        76     Achiziţii de seminţe pentru fondul seminţelor de rezervă100.000.000   -73.610.000   26.390.000   26.390.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE49.352.640   -2.704.000   46.648.640   46.648.640
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite49.352.640   -2.704.000   46.648.640   46.648.640
        8501   Rambursări de credite externe31.405.440   -1.244.000   30.161.440   30.161.440
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane17.947.200   -1.460.000   16.487.200   16.487.200
    6801       Transporturi şi comunicaţii3.340.153.5502.621.568.000-257.131.421