HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*republicată*)privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014    ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 1Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.  +  Articolul 3La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii: a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică; b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate; c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat; d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor; e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială; f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 4COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează: a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9; b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9; e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.  +  Articolul 5Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel: a) prima cifră corespunde codului grupei majore; b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore; c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore; d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază; e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.  +  Articolul 6COR cuprinde următoarele 10 grupe majore: a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori; b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate; c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic; d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi; e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor; f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi; h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente; i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi; j) grupa majoră 0: Forţele armate.  +  Articolul 7 (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)__________ Notă **) În anul 2011 ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită "Forţele armate", se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.  +  Articolul 8Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.  +  Articolul 9Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.  +  Articolul 10Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop: a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Anexa STRUCTURAClasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază(conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)    1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice,      conducători şi funcţionari superiori    11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice        111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice             1111 Legislatori, membri ai executivului             1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice             1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale             1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate        112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi             1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi    12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial        121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ             1211 Conducători în domeniul financiar             1212 Conducători în domeniul resurselor umane             1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării             1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi                  în grupele de bază anterioare        122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare             1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing             1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice             1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării    13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii        131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură             1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură             1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului        132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în             domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri             1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare             1322 Conducători de unităţi din industria extractivă             1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor             1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri        133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor             1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor        134 Conducători de unităţi de prestări servicii             1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului             1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii             1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă             1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale             1345 Conducători de unităţi de învăţământ             1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări             1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de                  bază anterioare    14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii        141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante             1411 Conducători de unităţi hoteliere             1412 Conducători de restaurante        142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului             1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului        143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii             1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale             1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele                  de bază anterioare    2 Specialişti în diverse domenii de activitate    21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei        211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului             2111 Fizicieni şi astronomi             2112 Meteorologi             2113 Chimişti             2114 Geologi şi geofizicieni        212 Matematicieni, actuari şi statisticieni             2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni        213 Specialişti în ştiinţele vieţii             2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi             2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit             2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului        214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)             2141 Ingineri tehnologi şi de producţie             2142 Ingineri constructori             2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului             2144 Ingineri mecanici             2145 Ingineri chimişti             2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi             2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare        215 Ingineri în electrotehnologie             2151 Ingineri electricieni             2152 Ingineri electronişti             2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor        216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri             2161 Arhitecţi constructori             2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic             2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte             2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului             2165 Cartografi şi topografi             2166 Designeri grafică şi multimedia    22 Specialişti în domeniul sănătăţii        221 Medici             2211 Medici de medicină de familie/medicină generală             2212 Medici specialişti        222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe             2221 Asistenţi medicali generalişti             2222 Moaşe        223 Practicieni de medicină complementară/alternativă             2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă        224 Paramedici             2240 Paramedici        225 Medici veterinari             2250 Medici veterinari        226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii             2261 Medici dentişti             2262 Farmacişti             2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale             2264 Fizioterapeuţi             2265 Dieteticieni şi nutriţionişti             2266 Audiologi şi specialişti în logopedie             2267 Optometrişti şi opticieni             2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare    23 Specialişti în învăţământ        231 Profesori universitari şi asimilaţi             2310 Profesori universitari şi asimilaţi        232 Profesori în învăţământul profesional             2320 Profesori în învăţământul profesional        233 Profesori în învăţământul secundar             2330 Profesori în învăţământul secundar        234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar             2341 Profesori în învăţământul primar             2342 Educatori în învăţământul preşcolar        235 Alţi specialişti în învăţământ             2351 Specialişti în metodologie didactică             2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale             2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine             2354 Alţi instructori-formatori de muzică             2355 Alţi instructori-formatori de artă             2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei             2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare    24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial        241 Specialişti în domeniul financiar             2411 Contabili             2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor             2413 Analişti financiari        242 Specialişti în domeniul administrativ             2421 Analişti de management şi organizare             2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative             2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal             2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului             2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare        243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice             2431 Specialişti în publicitate şi marketing             2432 Specialişti în relaţii publice             2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)             2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor    25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor        251 Analişti programatori în domeniul software             2511 Analişti de sistem             2512 Proiectanţi de software             2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia             2514 Programatori de aplicaţii             2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază                  anterioare        252 Specialişti în baze de date şi reţele             2521 Designeri şi administratori de baze de date             2522 Administratori de sistem             2523 Specialişti în reţele de calculatoare             2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare    26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural        261 Specialişti în domeniul juridic             2611 Avocaţi             2612 Magistraţi             2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare        262 Bibliotecari, arhivari şi curatori             2621 Arhivari şi curatori             2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare        263 Specialişti în domeniul social şi religios             2631 Economişti             2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi             2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice             2634 Psihologi             2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere             2636 Specialişti în religie        264 Autori, jurnalişti şi lingvişti             2641 Autori şi asimilaţi             2642 Jurnalişti             2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti        265 Artişti creatori şi actori             2651 Specialişti în arte vizuale             2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori             2653 Dansatori şi coregrafi             2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole             2655 Actori             2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare             2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare    3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic    31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie        311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti             3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii             3112 Tehnicieni constructori             3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni             3114 Tehnicieni în electronică             3115 Tehnicieni mecanici             3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie             3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti             3118 Tehnicieni proiectanţi             3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare        312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi             construcţii             3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă             3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare             3123 Controlori-supraveghetori în construcţii        313 Tehnicieni controlori de procese industriale             3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice             3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei             3133 Controlori uzine de prelucrare chimică             3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale             3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică             3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază                  anterioare        314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi             3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)             3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii             3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii        315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian             3151 Mecanici navali             3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave             3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi             3154 Controlori de trafic aerian             3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian    32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii        321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic             3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament             3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie             3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie             3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară        322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi             3221 Surori medicale             3222 Surori puericultoare        323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative             3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative        324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari             3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari        325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi             3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie             3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate             3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice             3254 Tehnicieni în optică medicală             3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie             3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate             3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi             3258 Lucrători pe ambulanţă             3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de                  bază anterioare    33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi        331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi             3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar             3312 Ofiţeri de credite             3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi             3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi             3315 Evaluatori asigurări        332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare             3321 Agenţi de asigurări             3322 Agenţi de vânzări             3323 Agenţi contractări şi achiziţii             3324 Brokeri comerciali        333 Agenţi de servicii comerciale             3331 Agenţi concesionari             3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente             3333 Agenţi de recrutare şi contractori             3334 Agenţi şi administratori imobiliari             3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare        334 Secretari administrativi şi specializaţi             3341 Coordonatori de birou             3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice             3343 Secretari executivi în domeniul administrativ             3344 Secretari în domeniul medical        335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi             3351 Inspectori de vamă şi frontieră             3352 Inspectori fiscali             3353 Inspectori de asigurări sociale             3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii             3355 Inspectori de poliţie şi detectivi             3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi                  în grupele de bază anterioare    34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural        341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social             3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi             3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi             3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi             3414 Personal didactic în învăţământul primar             3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar             3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ             3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare        342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice             3421 Atleţi şi sportivi             3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului             3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi                  recreative        343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar             3431 Fotografi             3432 Designeri de interior şi decoratori             3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)             3434 Bucătari şefi             3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural    35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii        351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi             pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori             3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor             3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori             3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme             3514 Tehnicieni web        352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii             3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune             3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii    4 Funcţionari administrativi    41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul        411 Funcţionari cu atribuţii generale             4110 Funcţionari cu atribuţii generale        412 Secretari             4120 Secretari        413 Operatori la maşini de scris/calcul             4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor             4132 Operatori introducere date    42 Funcţionari în serviciul cu publicul        421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi             4211 Casieri de bancă şi asimilaţi             4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi             4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare             4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi        422 Agenţi în centre de informare             4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj             4222 Funcţionari în centrele de informare             4223 Operatori centrale telefonice             4224 Recepţioneri în domeniul hotelier             4225 Funcţionari în birouri de informaţii             4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)             4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă             4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare    43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară        431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă             4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă             4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări             4313 Funcţionari în domeniul salarizării        432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport             4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor             4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei             4323 Funcţionari în transporturi    44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ        441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ             4411 Funcţionari bibliotecă             4412 Curieri şi sortatori corespondenţă             4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi             4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi             4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat             4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane             4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare    5 Lucrători în domeniul serviciilor    51 Lucrători în domeniul serviciilor personale        511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi             5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi             5112 Conductori în transporturi             5113 Ghizi        512 Bucătari             5120 Bucătari        513 Chelneri şi barmani             5131 Chelneri             5132 Barmani        514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi             5141 Coafori             5142 Cosmeticieni şi asimilaţi        515 Supraveghetori clădiri şi gospodării             5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere                  în birouri, hoteluri şi alte instituţii             5152 Administratori în gospodării individuale             5153 Administratori de clădiri        516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale             5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi             5162 Însoţitori şi valeţi             5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători             5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie             5165 Instructori conducere auto             5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază                  anterioare    52 Lucrători în domeniul vânzărilor        521 Vânzători stradali şi în pieţe             5211 Vânzători la standuri şi în pieţe             5212 Vânzători stradali de produse alimentare        522 Vânzători în magazine             5221 Vânzători în magazine             5222 Supraveghetori în magazine             5223 Asistenţi vânzări în magazine        523 Casieri şi vânzători de bilete             5230 Casieri şi vânzători de bilete        524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor             5241 Manechine şi asimilaţi             5242 Prezentatori produse             5243 Vânzători la domiciliu             5244 Vânzători în case de comenzi             5245 Lucrători în benzinării             5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică             5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare    53 Personal de îngrijire        531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul             preşcolar, primar şi gimnazial             5311 Personal de îngrijire copii             5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi                  gimnazial        532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii             5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii             5322 Îngrijitori la domiciliu             5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază                  anterioare    54 Lucrători în servicii de protecţie        541 Lucrători în servicii de protecţie             5411 Pompieri             5412 Poliţişti             5413 Agenţi de penitenciare             5414 Paznici             5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare    6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit    61 Muncitori calificaţi în agricultură        611 Grădinari şi cultivatori             6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură             6112 Arboricultori şi pomicultori             6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere             6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte        612 Crescători de animale             6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne             6122 Crescători de păsări             6123 Apicultori şi sericicultori             6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare        613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale             6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale    62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare        621 Lucrători forestieri şi asimilaţi             6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi        622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii             6221 Lucrători în culturi acvatice             6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere             6223 Pescari în mări şi oceane             6224 Lucrători în domeniul vânătorii    63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv        culegători de produse agricole din flora spontană)        631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu             6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu        632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu             6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu        633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu             6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu        634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv             culegători de produse agricole din flora spontană)             6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv                  culegători de produse agricole din flora spontană)    7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi    71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni        711 Muncitori constructori şi asimilaţi             7111 Constructori de case             7112 Zidari şi asimilaţi             7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră             7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi             7115 Dulgheri şi tâmplari             7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare        712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi             7121 Constructori de acoperişuri             7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi             7123 Ipsosari             7124 Montatori izolaţii             7125 Geamgii             7126 Instalatori şi montatori de ţevi             7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare        713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi             7131 Zugravi şi asimilaţi             7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi             7133 Curăţitori de faţade    72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi        721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi             7211 Formatori şi miezuitori             7212 Sudori şi debitatori autogen             7213 Tinichigii-cazangii             7214 Constructori şi montatori de structuri metalice             7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat        722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi             7221 Forjori, fierari şi matriţeri             7222 Lăcătuşi şi asimilaţi             7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte             7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit        723 Mecanici de maşini şi utilaje             7231 Mecanici de autovehicule             7232 Mecanici de motoare de avioane             7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale             7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi    73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi        731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere             7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie             7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale             7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase             7314 Olari şi lucrători asimilaţi             7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)             7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică             7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale             7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi                  materiale similare             7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele                  de bază anterioare        732 Lucrători poligrafi             7321 Zeţari şi linotipişti             7322 Tipografi             7323 Legători şi lucrători finisare    74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice        741 Montatori de echipamente electrice             7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi             7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice             7413 Montatori de linii electrice        742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii             7421 Mecanici de echipamente electronice             7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor    75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi        lucrători asimilaţi        751 Muncitori calificaţi în industria alimentară             7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui             7512 Brutari, patiseri şi cofetari             7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate             7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor             7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi             7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun        752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi             7521 Lucrători în tratarea lemnului             7522 Ebenişti şi asimilaţi             7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn        753 Lucrători în industria textilă şi confecţii             7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri             7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare             7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi             7534 Tapiţeri şi asimilaţi             7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii             7536 Cizmari şi asimilaţi        754 Alţi muncitori calificaţi             7541 Scafandri             7542 Artificieri             7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)             7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie             7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare    8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente    81 Operatori la maşini şi instalaţii        811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor             8111 Mineri şi lucrători în carieră             8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor             8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului             8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale        812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor             8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor             8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice        813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice             8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice             8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice        814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie             8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc             8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic             8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie        815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din             textile, blănuri şi piele             8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură             8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat             8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor             8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile             8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor             8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei             8157 Operatori la maşini de spălat             8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din                  textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare        816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare             8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor                  produse similare        817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei             8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei             8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului        818 Alţi operatori la maşini şi utilaje             8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică             8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane             8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat             8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare    82 Asamblori        821 Asamblori             8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice             8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice             8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare    83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile        831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi             8311 Mecanici de locomotivă             8312 Frânări, acari şi agenţi de manevră        832 Conducători autovehicule             8321 Conducători de motociclete             8322 Şoferi de autoturisme şi camionete        833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze             8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie             8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj        834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile             8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere             8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere             8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi             8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate        835 Marinari, navigatori şi asimilaţi             8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi    9 Muncitori necalificaţi    91 Personal casnic şi de serviciu        911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri             9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)             9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii        912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.             9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat             9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule             9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri             9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie    92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit        921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit             9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale             9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor             9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte             9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură             9215 Muncitori forestieri necalificaţi             9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice    93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi        transporturi        931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii             9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră             9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice             9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri        932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare             9321 Ambalatori             9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază                  anterioare        933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor             9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale             9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală             9333 Manipulanţi de marfă             9334 Manipulanţi de mărfuri la raft    94 Ajutori de bucătari        941 Ajutori de bucătari             9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"             9412 Debarasatori    95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie        951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi             9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi        952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)             9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)    96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi        961 Muncitori în salubritate             9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile             9612 Sortatori de deşeuri             9613 Măturători şi asimilaţi        962 Alţi muncitori necalificaţi             9621 Curieri, comisionari şi hamali             9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale             9623 Cititori de contoare şi încasatori             9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a                  lemnelor de foc             9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare    0 Forţele armate    01 Ofiţeri ai forţelor armate        011 Ofiţeri ai forţelor armate             0110 Ofiţeri ai forţelor armate    02 Subofiţeri ai forţelor armate        021 Subofiţeri ai forţelor armate             0210 Subofiţeri ai forţelor armate    03 Personal al forţelor armate, alte grade        031 Personal al forţelor armate, alte grade             0310 Personal al forţelor armate, alte gradeNOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, care nu au fost încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013:"Art. II. - Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."_________