HOTĂRÂRE nr. 301 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 63, cu următorul cuprins:"63. realizează evaluarea politicilor de sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de sănătate."2. Articolul 4^1 se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei. (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comitetelor şi comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."5. La articolul 13^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii."6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 301.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AMINISTERULUI SĂNĂTĂŢII*Font 8*    Număr maxim de posturi 278, exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────────┐│COLEGIUL MINISTERULUI├──────────┤ MINISTRU ├──────────┤COLEGIUL CONSULTATIV││ SĂNĂTĂŢII │ └─────┬────┘ │ AL MINISTRULUI │└─────────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │                                       │ └────────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │Corpul de control**)├────────────────┼───────────────┤Cabinet ministru│ └────────────────────┘ │ └────────────────┘                     ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐                     │Serviciul audit│ │ │Compartimentul de integritate│                     │ public ├─┼───────┴─────────────────────────────┘ ┌──────────────────┐└───────────────┘ │ │ Direcţia relaţii │ │ │cu presa afaceri ├──────────────────┤ │ europene şi │ │ │ relaţii │ │ │ internaţionale │ │ └──────────────────┘ │┌────────┬────────────────────┬────────┴────────────┬────────────────┬───────────────────┐│ │ │ │ │ ││ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴──────┐│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Subsecretar de││ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ stat ││ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ └──────────────┘│ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat││ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘│ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐└───┤Secretar general├──┬──┤ Secretar general │    └───────┬────────┘ │ │ adjunct │            │ │ └──────────────────┘            │ ┌────────┘            │ ┌┴──────────────────────────────────┐            │ │Serviciul avizare interministerială│            │ │ şi pregătire şedinţe de Guvern │            │ └───────────────────────────────────┘  ┌───┬───┬─┴──┬───┬────┬─────┬────┬──────┬────┬───────┬─────┬──────┬─────┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ │M1││M2││M3│ │M4││M5│ │M6│ │M7│ │M8│ │M9│ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│ │M14│ └──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │M1 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │ │M2 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios │ │M3 - Direcţia generală buget şi contabilitate │ │M4 - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare│ │M5 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │ │M6 - Agenţia naţională pentru programe de sănătate*) │ │M7 - Inspecţia sanitară de stat**) │ │M8 - Unitatea de implementare şi coordonare programe**) │ │M9 - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare │ │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │ │M11 - Serviciul medicină de urgenţă │ │M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │ │M13 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │ │M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │ │*) Funcţionează la nivel de direcţie. │ │**) Funcţionează la nivel de serviciu. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------