HOTĂRÂRE nr. 626 din 24 septembrie 1998privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Autoritatea Feroviara Română - AFER, denumita în continuare AFER, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția de stat și controlul de siguranță a circulației în transportul feroviar și cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea și supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse și servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor și emiterea atestatelor, certificatelor și a licențelor, după caz, pentru personalul de siguranță a circulației, cercetarea evenimentelor și accidentelor feroviare.(2) Atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale AFER sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(3) AFER este instituție publică finanțată integral din venituri extrabugetare realizate din prestații de servicii specifice, precum și din desfășurarea altor activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul AFER, se constituie prin preluarea în administrare a activului și a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", rezultate din bilanțul de închidere de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a doua autoturisme aflate în folosință Inspectoratului feroviar, precum și prin preluarea, fără plata, din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, a șase vagoane și a unei locomotive, utilizate la efectuarea de încercări specifice siguranței circulației în transportul feroviar, potrivit anexelor nr. 2 și 3.(2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și, respectiv, a patrimoniului Societății Naționale a Căilor Ferate Române se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 și, respectiv, nr. 3.(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER pe toată durata de existenta a acesteia, putând fi înstrăinate, în condițiile legii.(5) Pentru exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție, control și registru, parcul normat al AFER este de 35 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe luna și pe autoturism. Nu se considera depășiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru AFER.  +  Articolul 3AFER preia toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" care decurg din activitatea curenta și din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, și se substituie acesteia în litigiile în curs de judecată.  +  Articolul 4(1) Conducerea AFER este asigurata de către un consiliu de conducere format din 9 persoane.(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.  +  Articolul 5Activitatea de inspecție și control, organizată distinct în cadrul AFER, este condusă de către inspectorul de stat șef, care este și vicepreședintele consiliului de conducere.  +  Articolul 6Directorul general, inspectorul de stat șef și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 7(1) Personalul preluat de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Roman - REFER" și de la Inspectoratul feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor se considera transferat la AFER.(2) Personalul prevăzut la alin. (1), care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a beneficiat de facilități la călătoria pe calea ferată, beneficiază în continuare de acestea, în aceleași condiții în care a beneficiat ca salariat al Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" sau al Inspectoratului feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor.(3) Personalul transferat beneficiază de salariile și drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la AFER, precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.(4) Contractul colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat la direcția generală de muncă și protecție socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 8(1) AFER întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al AFER și se aproba de Ministerul Transporturilor.(3) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al AFER rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație.(4) AFER poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.(5) AFER propune modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, în lei și în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 9Pentru respectarea cerințelor privind securitatea transportului feroviar și cu metroul, în activitățile de construire, reparare, întreținere și exploatare a materialului rulant și a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum și personal pentru care AFER a eliberat, după caz, certificate, atestate, autorizații și/sau licențe.  +  Articolul 10În exercitarea atribuțiilor de control, inspecție de stat și de registru, personalul AFER și, după caz, personalul Ministerului Transporturilor are drept de control pe toate mijloacele de transport feroviar și pe metrou, în unitățile cu specific feroviar care funcționează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în societățile comerciale care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată și metrou și în unitățile operatorilor de transport feroviar, pe baza legitimatiei speciale emise și în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 11Pentru organizarea și desfășurarea în teritoriu a activităților de inspecție, control și registru, Societatea Naționala a Căilor Ferate Române va asigura AFER, pe bază de convenție, spații pentru birouri, în limita a 60-80 mp, la fiecare sediu actual al regionalelor de cale ferată din structura S.N.C.F.R., și în limita a 160-180 mp, în clădirea Palatului C.F.R.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul feroviar";b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul feroviar";c) poziția nr. 45 din anexa nr. 2 se abroga;d) anexa nr. 2 se completează la "Unități subordonate Ministerului Transporturilor" cu o noua poziție care va avea următorul cuprins:35^1. Autoritatea Feroviară Extrabugetară București" Română - AFERe) poziția A3 "Inspectoratul feroviar" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 13 la 10.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la înființarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" din Hotărârea Guvernului nr. 162/1993 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române - AFER  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând datele de identificare și valoarea de inventar aautoturismelor
  din dotarea Ministerului Transporturilor care sepreiau în administrare
  de către Autoritatea Feroviară Română - AFER
  Nr. crt.Marca și tipulTip-serie motorNumărul de identificare a caroserieiValoarea de inventar (lei)
  01234
  1.DACIA1310 TLX102-15036868UU1R11711M2390833220.000
  2.DACIA1310 L102-14100575UU1R11711R25010006.134.619
  TOTAL VALOARE:6.354.619
   +  Anexa nr. 3
  BUNURILE
  ce urmează a fi transferate de la Societatea Națională a CăilorFerate Române la Autoritatea Feroviară Română - AFER
  Nr. crt.Denumirea bunuluiNr. de identificareValoarea de inventar (lei)Valoarea rămasă neamortizată
  1.Locomotivă LDH 125081-0283-2196.357.22162.903.442
  2.Vagon-laborator61.53.99.80.001-5182.079.832138.715.736
  3.Vagon-laborator61.53.99.92.001-1148.249.497105.573.501
  4.Vagon-laborator80.53.97.10.500-01.110.144-
  5.Vagon-laborator80.53.97.30.200-331.845.06720.174.362
  6.Vagon-laborator80.53.97.30.500-620.575.1668.522.575
  7.Vagon Eacs31.53.5476.593-713.223.5669.917.753
  TOTAL:593.440.483345.807.369
  --------