ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014    Având în vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite din vânzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră şi instituirea unui mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din sumele obţinute în urma comercializării certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră din sectorul aviaţiei, astfel încât şi această sursă de finanţare să contribuie la creşterea economică,având în vedere necesitatea asigurării transportului elevilor din localităţile izolate din mediul rural către unităţile de învăţământ din centrele de comună sau către cele mai apropiate unităţi de învăţământ din mediul urban,luând în considerare că, în multe cazuri, în mediul rural, distanţa dintre localitatea de domiciliu a elevului şi cea în care se află şcoala este destul de mare, iar unele unităţi de învăţământ nu au mijloace de transport pentru transportul elevilor sau, în cele în care există astfel de mijloace de transport, acestea sunt vechi, poluante, punând în pericol integritatea fizică şi psihică a elevilor, afectând şi mediul înconjurător,în vederea asigurării egalităţii de şanse la învăţătură pentru toţi elevii şi ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii a căror reglementare este necesară şi nu poate fi amânată,având în vedere necesitatea transportului sportivilor şi al colectivelor tehnice la competiţiile interne şi internaţionale,luând în considerare economiile care s-ar realiza la bugetul statului prin renunţarea la închirierea mijloacelor de transport pentru deplasările la competiţiile sportive,având în vedere că mijloacele de transport de care dispun cluburile sportive sunt uzate şi nu mai prezintă siguranţă pentru transportul sportivilor şi al colectivelor tehnice,în vederea asigurării de şanse egale de participare pentru toţi sportivii la competiţiile naţionale şi internaţionale,pentru eliminarea dezavantajelor privind deplasarea la competiţiile naţionale şi internaţionale a sportivilor proveniţi de la cluburile sportive şcolare faţă de sportivii proveniţi din mediul privat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 12^3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează după cum urmează: a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor; b) 30% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice."2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5)."3. După articolul 12^2 se introduc cinci noi articole, articolele 12^3 - 12^7, cu următorul cuprins:"Art. 12^3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 90.300 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru achiziţionarea de microbuze, astfel: a) pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural; b) pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea asigurării mijloacelor de transport unităţilor de învăţământ preuniversitar care au în structură şi secţii de club sportiv şcolar, necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale. (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale. (5) Repartizarea microbuzelor către unităţile administrativ-teritoriale se va face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului educaţiei naţionale.Art. 12^4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.600 mii lei Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru achiziţionarea de microbuze şi autocare necesare dotării unităţilor aflate în subordinea acestuia, în vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale. (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Ministerul Tineretului şi Sportului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze şi autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. (5) Repartizarea mijloacelor de transport către unităţile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.Art. 12^5. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.100 mii lei Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru achiziţionarea de microbuze şi autocare necesare dotării cluburilor sportive şcolare şi a cluburilor sportive studenţeşti, aflate în subordinea/ coordonarea acestuia, în vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne şi internaţionale. (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Ministerul Educaţiei Naţionale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze şi autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. (5) Repartizarea mijloacelor de transport către unităţile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.Art. 12^6. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 22.315 mii lei Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru finanţarea proiectului «Transformarea autobuzelor din funcţionarea Diesel în funcţionare cu gaz petrolier lichefiat» în municipiul Ploieşti. (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului local al municipiului Ploieşti, la solicitare, în baza contractului de finanţare încheiat, în condiţiile legii, între municipiul Ploieşti şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. (4) Toate costurile legate de întreţinerea şi funcţionarea acestor autobuze vor fi suportate din bugetul local al municipiului Ploieşti. (5) Municipiul Ploieşti beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligaţii: a) să atribuie contractele de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziţii publice, în condiţiile legii; b) să încheie contractele; c) să implementeze contractele; d) să certifice cheltuielile; e) să efectueze plăţile. (6) Ordonatorul principal de credite al municipiului Ploieşti răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).Art. 12^7. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 44.630 mii lei Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru finanţarea proiectului «Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului Bucureşti». (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului propriu al municipiului Bucureşti, la solicitare, în baza contractului de finanţare încheiat, în condiţiile legii, între municipiul Bucureşti şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. (4) Toate costurile legate de întreţinerea şi funcţionarea sistemului de transport cu bicicleta vor fi suportate din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. (5) Municipiul Bucureşti beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligaţii: a) să atribuie contractele de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziţii publice, în condiţiile legii; b) să încheie contractele; c) să implementeze contractele; d) să certifice cheltuielile; e) să efectueze plăţile. (6) Ordonatorul principal de credite al municipiului Bucureşti răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1)."4. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1), se alocă anual sume pentru finanţarea proiectelor potrivit art. 12, respectiv potrivit art. 11 alin. (3), după caz. (2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 11 alin. (3) şi art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate, după caz."  +  Articolul IIPână la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează gestionarul contului să reţină sumele în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul finanţelor publice,Attila Gyorgy,secretar de statp. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 9 aprilie 2014.Nr. 17._________